پایان نامه های روانشناسی

پایان نامه روانشناسی : مشکلات رفتاری

10درصد اختلال اضطراب و 7 درصد اختلال خلقی بوده اند.
مصلحی (1379) در پژوهشی نشان داد که، علی رغم عدم وجود تفاوت بین میانگین مقیاس های پرسشنامه MMPI بین دو گروه دختران بی سرپرست نسبت به دختران عادی در مقیاس هایی که آشفتگی فکری افسردگی ناسازگاری های اجتماعی، سوء ظن و بدبینی، گوشه گیری، افکار عجیب و غریب و احساس عدم امنیت را اندازه گیری می کند نمره های بالایی آوردند. همچنین تفسیر تعدادی از نیمرخ های روانی دختران بی سرپرست نشان می دهد که آنان احتمالا دچار اختلال های روانی از جمله اختلال شخصیت اختلال رفتاری است.
افسردگی ممکن است در اعتماد به نفس کودکان نیز تاثیر منفی داشته باشد. طی پژوهشی رابطه بین افسردگی و عزت نفس در دانش آموزان فاقد و واجد پدر بررسی شد که در آن 167 دانش آموزان فاقد پدر شهرستان رودبار به عنوان گروه آزمایش و 166 دانش آموز واجد پدر از همان شهر به عنوان گروه گواه مورد مقایسه قرار گرفتند. نتایج نشان داد میزان افسردگی در دانش آموزان فاقد پدر کمتر از دانش آموزان واجد پدر است. بین عزت نفس و افسردگی همبستگی معکوس وجود دارد.
کودکان از فقدان پدر رنج می برند و احساسات و عواطف ناخوشایند خود را به وسیله واکنش های نابهنجار مانند افسردگی، پرخاشگری، واپس روی… نشان می دهند (آقابخشی، 1379). به نظر می رسد که جدایی والدین احتمال افسردگی را در فرزندان بالا می برد که این احتمال بیشتر از هر حادثه ناراحت کننده دیگری است. گولدن (1990) در پژوهش خود مقیاس عزت نقس روزنبرگ و پرسشنامه افسردگی بک را روی دانش آموزان نوجوان که دچار حادثه شده بودند و دانش آموزانی که دچار بحران نشده بودند مورد ارزیابی قرار داد. دانش آموزانی که در مقیاس افسردگی بک نمره بالایی آورده بودند، در مقیاس عزت نفس روزنبرگ نمره های کمتری آوردند، ولی هیچ گونه تفاوت معناداری در افسردگی و عزت نفس دانش آموزانی که در زندگی دچار بحران شده بودند و گروه گواه به دست نیامد.
اغلب تحقیقات روی کودکان طلاق در دهه 1970 آغاز شده است. کلی و والرشتاین اولین پیشگامان این حیطه از طلاق به عنوان عاملی بالقوه در مشکلات تحولی کودکان یاد کرده اند. از جمله این تاثیرات در کودکان پیش دبستانی می توان از کاهش در عملکرد مدرسه مشکلات سازشی مزمن مانند افسردگی و عزت نفس پایین و مشکلات تعاملی با همسالان به ویژه در کلاس های بالاتر، نام برد.این نکات در پژوهش های متعدد تایید شده اند.
بسیاری از پژوهشهای سال 1990 به این نتیجه رسیدند که کودکان طلاق در متغیرهایی چون پیشرفت تحصیلی، سلوک، سازگاری و روانشناختی خود پنداره و توانش اجتماعی، نمره های پایین تری از سایر کودکان گرفته اند. بر اساس دستاوردهای پژوهشی فرای و شر(1984) کودکان خانواده های تک والدی در مقایسه با خانواده های عادی (از نظر وجود والدین) عزت نفس پایین تری دارند در به تاخیر انداختن ارضای نیازها تحمل کمتری دارند مهارت های مقابله اجتماعی آنها پایین تر است و فراوانی رخداد حالات عصبی، پرخاشگری و خودکشی در احساس ضرورت آنها بالاتر است. تاکمن و همکاران (1991) بیان کرده اند که کودکان بازمانده از طلاق اغلب رفتارهای پرخاشگرانه و ضد اجتماعی نشان می دهند. شب ادراری، خشم افراطی و فقدان اطاعت و حرف شنوی، بیشتر در کودکان بازمانده از جدایی و طلاق دیده می شود تا در کودکی که یکی از والدین را در اثر مرگ از دست داده است. در ایران هم ناظمی زاده (1385) تحقیقی تحت عنوان «بررسی مقایسه ای میزان مشکلات رفتاری نوجوانی که در اشکال مختلف خانواده های (طلاق، ازدواج مجدد، فوت، اعتیاد و عادی» انجام داده است که بر اساس نتایج به دست آمده نوجوانان خانواده های طلاق و ازدواج مجدد کرده میزان بیشتری از اضطراب، پرخاشگری و مشکلات اجتماعی را نسبت به نوجوانان خانواده های عادی تجربه می کنند. هم چنین نتایج پژوهش اشنایر (1988) تحت عنوان «مقایسه ویژگیهای کودکانی که با پدر خود زندگی می کنند و کودکانی که با مادر خود زندگی می کنند» نشان داد، بین فهرست رفتاری کودکان هر دو گروه که شامل پرخاشگری و سلوک نیز بود تفاوت معناداری وجود نداشت.
در تحقیق افشاری منفرد (1379) که بر روی 175 نوجوان (95 دختر و 80 پسر) خانواده های متقاضی طلاق یا طلاق گرفته که در سنین 14 تا 16 ساله انجام گرفت نتایج نشان داد که طلاق و از هم گسیختگی خانواده با ایجاد حالات روانشناختی نظیر افسردگی پایین بودن عزت نفس اضطراب مستمر و تنیدگی عصبی در فرزندان وجود دارد. نتایج این تحقیق که با بهره گرفتن از آزمون کتل انجام گرفته است 88 درصد درون گرایی، 60 درصد ثبات خلق، 65 درصد گسیخته خوبی پارانوئیدی، 68 درصد بی اعتمادی اضطراب آمیز، 84 درصد تنش عصبی را در فرزندان خانواده طلاق نشان داد. به علاوه نتایج تحقیق نشان داد که پایین بودن عزت نفس و طلاق همبستگی مثبت (15%) وجود دارد.
ریچمن (1988) واکنش های گوناگونی را نسبت به طلاق والدین در کودکان پیش دبستانی توصیف نموده است مانند احساس غم و اندوه، انزوا، اضطراب، بد اخلاقی، اضطراب شدید نسبت به جدایی از والد باقی، ترس از جدائی، کابوس، مشکلات تغذیه و خواب، او اشاره کرده است که پسرهایی که در کنا ر مادر می مانند بیشتر احتمال دارد که دچار مشکل شوند به نظر او کودکان در رویارویی یا جدائی از والدین به گونه های متفاوت واکنش نشان می دهند. برخی خود را سرزنش می کنند خشم شدیدی ممکن است نسبت به والد باقی ابراز شود کودک ممکن است نسبت به سرنوشت والد غایب خود دچار اشتغال خاطر شود.
تحقیقات و مطالعات متعدد بالدوین وکال درسال 1999 نشان می دهد که بین فضای حاکم بر خانواده و مشکلات رفتاری کودکان رابطه وجود دارد. آنها بیان نمودند که افراط و تفریط در زمینه هایی چون پذیرش توجه و مراقبت آزادی و توقع و انتظار و تشویق و انجام کارهای نادرست و خلاف نقش مهمی را در ایجاد مشکلات رفتاری کودکان ایفا می کند.
بررسی مقایسه مشکلات رفتاری کودکان سن دبستان خانواده های با یا بدون وقوع طلاق در دبستان های شهر همدان توسط ژیلا ساجدی و زهرا حبیبی نشان داد که بین میانگین نمرات کسب شده در دو گروه کودکان خانواده های با یا بدون وقوع طلاق از نظر سازگاری فردی، اجتماعی، فیزیکی، سازگاری در منزل، مدرسه و سازگاری کل شخصیت اختلاف وجود دارد و کودکان متعلق به خانواده های مطلقه با درصد بالا دارای مشکلات رفتاری بودند و اختلاف معنی دار آماری بین میانگین نمرات دو گروه وجود داشت.

فصل سوم
روش تحقیق
3-1- نوع پژوهش
پژوهش حاضر با هدف بررسی تفاوت سازگاری زنان و کودکان خانواده های طلاق عاطفی و طلاق رسمی از نوع علی-مقایسه ای می باشد.به این علت مورد استفاده قرار می‌گیرد که تغییر مستقل به دلیل غیر اخلاقی و غیر انسانی بودن غیر قابل دستکاری است و می‌خواهیم با مطالعه متغیر وابسته (سازگاری) به متغیرهای مستقل تار گذار (طلاق عاطفی و رسمی) دست پیدا کنیم.

3-2- جامعه، نمونه و روش نمونه گیری
جامعه آماری در این پژوهش شامل زنان مطلقه و فرزندشان به همراه زنان در گیر طلاق عاطفی به همراه فرزندشان در شهر شیراز می باشد.نمونه آماری در این پژوهش شامل یک گروه 50 نفری زنان مراجعه کننده به مراکز مشاوره خانواده شهر شیراز به همراه فرزند شان که در محدوده سنی 10-12 سال قرار داشتند و یک گروه 50 نفری زن مطلقه از مراجعین به دفاتر وکالت شهر شیراز به همراه فرزندشان که در محدوده سنی 10-12 سال قرار داشتند می باشند . لازم به ذکر است زنان گروه طلاق عاطفی بر اساس نمره آنها در مقیاس طلاق عاطفی(که در ادامه فصل معرفی می شود) انتخاب شدند؛ بدین ترتیب که نمره با رتبه درصدی 66 ملاک انتخاب قرار گرفت و شرکت کنندگانی که نمره بالاتر از این نمره بدست آورده بودند در گروه طلاق عاطفی قرار گرفتند. بدین ترتیب از 50 زن مراجعه کننده به مراکز مشاوره خانواده 34 نفر در گروه طلاق عاطفی قرار گرفتند.

3-3- ابزار تحقیق
برای انتخاب زنان طلاق عاطفی از پرسشنامه طلاق عاطفی(ساخته استاد راهنما، هاشمی،1392) استفاده شد. ابزار های دیگر تحقیق حاضر پرسشنامه سازگاری بل و مقیاس پرخاشگری باس و پری و مقیاس افسردگی، اضطراب و فشار روانی (DASS) می باشد.

3-3-1- پرسشنامه سازگاری بل(پیوست شماره 4)
این پرسشنامه برای زنان هر دو گروه طلاق رسمی و عاطفی استفاده شده که شامل160 پرسش بوده این پرسشنامه در سال ۱۹۶۱ توسط بل تدوین گردید. وی در زمینه ی سازگاری دو پرسشنامه ارائه کرده است که یکی مربوط به دانش آموزان و دانشجویان است و دیگری مربوط به بزرگسالان.
این پرسشنامه به عنوان کمک به مشاوره با بزرگسالانی که مسایل شخصی خود را در موارد مندرج در آزمون مطرح می کنند موفقیت آمیز بوده است و در مورد هر دو جنس زن و مرد کاربرد دارد.
این پرسشنامه توسط بهرامی احسان (۱۳۷۱) بعد از ترجمه و ویرایش بر روی ۲۰۰ نفر به صورت تصادفی اجرا شد. اعتبار این آزمون با روش آلفای کرونباخ بر اساس۸۰ سوال که تامین کننده ی تمام بخش های قابل محاسبه از قبیل سازگاری کل ، سازگاری در خانه ، سازگاری بهداشتی ، سازگاری اجتماعی ، سازگاری روانی و سازگاری شغلی یا تحصیلی بود ، محاسبه گردید و ضریب آلفای آن معادل ۰/۸۹ به دست آمد.هر فرم پنج بعد سازگاری را در بر می گیرد که عبارتند از :
الف) سازگاری در خانه : نمرات سطح بالای افراد در این سطح نشانگر عدم سازگاری مطلوب با محیط خانه است و نمرات پایین از سازگاری در خانه حکایت دارد.
ب) سازگاری بهداشتی : نمرات بالا در این سطح ، از سازگاری نامطلوب سخن می گوید و نمرات پایین معرف سازگاری رضایت بخش است.
ج) سازگاری اجتماعی : نمره ی بالا نشانگر دوری و کناره گیری از تماس های اجتماعی و تسلیم در برابر آن معرفی می شود و افرادی که نمره ی کم احراز کرده اند در تماس های اجتماعی حالت پرخاشگری دارند.
د) سازگاری روانی : افراد با نمره ی بالا از نظر عادی بی ثباتی را نشان میدهند و افراد با نمره ی کم از ثبات روانی برخوردارند.
ه) سازگاری شغلی -تحصیلی : افرادی که نمرات کم می گیرند از مشاغل خود رضایت دارند و آنهایی که نمرات بالا به دست می آورند از مشاغل خود ناراضی اند.
پرسشنامه ی مذکور علاوه بر آزمون شامل نحوه ی اجرا، شیوه ی نمره گذاری جداول مربوط به تفسیر نمرات می باشد.
پاسخها بصورت بلی و خیر بوده است.سازگاری در خانه(الف) شامل پرسشهای 1-7-11-16-22-25-31-35-40-46-51-55-62-67-71-75-81-85-91-96-101-106-111-116-121-127-131-137-142-147-151-157 بوده است.
سازگاری بهداشتی(ب) شامل پرسشهای 3-6-13-19-24-27-33-38-42-48-53-57-61-66-73-78-84-88-93-97-103-108-113-117-122-126-133-136-141-146-152-156بوده است.
سازگاری اجتماعی(ج) شامل پرسشهای 4-8-15-17-21-29-32-37-44-50-52-59-63-68-72-77-83-87-94-99-102-107-114-119-124-128-132-138-144-148-154-158بوده است.
سازگاری عاطفی یا روانی(د) شامل پرسشهای 2-10-14-18-23-28-34-39-43-47-54-58-65-70-74-79-82-90-92-100-105-109-112-120-123-130-134-140-143-150-153-160 بوده است.
سازگاری شغلی(ه) شامل پرسشهای5-9-12-20-26-30-36-41-45-49-56-60-64-69-76-80-86-89-95-98-104-110-115-118-125-129-135-139-145-149-155-159 بوده است.

3-3-2- مقیاس افسردگی-اضطراب-استرس کودکان DASS(پیوست شماره2)
ابزار دیگر مقیاس افسردگی-اضطراب-استرسDASS می باشد که برای کودکان هر دو گروه استفاده شده است. مقیاس افسردگی ، اضطراب ، استرس DASS(لاویبوند و لاویبوند ، 1995)،مجموعه ای از سه مقیاس خود گزار ش دهی برای ارزیابی حالات عاطفه منفی در افسردگی ، اضطراب و استرس است .
کاربرد این مقیاس اندازه گیری شدت نشانه های اصلی افسردگی ، اضطراب و استرس است . برای تکمیل پرسشنامه فرد باید وضعیت یک نشانه را در طول هفته گذشته مشخص کند . از آنجا که این مقیاس می تواند مقایسه ای از شدت علایم در طول هفته های مختلف فراهم کند ، می توان از آن برای ارزیابی پیشرفت درمان در طول زمان استفاده کرد .

نمره گذاری و تفسیر نمرات
هر یک از خرده مقیاس های DASS شامل 7 سوال است که نمره نهایی هر کدام از طریق مجموع نمرات سوال های مربوط به آن به دست می آید ( جدول 1) . هر سوال از صفر (اصلا در مورد من صدق نمی کند ) تا 3 ( کاملا در مورد من صدق می کند ) نمره گذاری می شود از آنجا که DASS-21 فرم کوتاه شده مقیاس اصلی (42 سوالی ) است ، نمره نهایی هر یک از این خرده مقیاس ها باید 2 برابر شود . سپس با مراجعه به جدول شماره 2 می توان شدت علایم را مشخص کرد (لاویبوند و لاویبوند ، 1995) .
جدول 1- خرده مقیاس ها و سوال های مربوط به آنها
خرده مقیاس ها سوال ها
افسردگی 21،17،16،13،10،5،3
اضطراب 20،19،15،9،7،4،2
استرس 18،14،12،11،8،6،1

جدول 2- شدت هر یک از خرده مقیاس ها
شدت افسردگی اضطراب استرس
عادی 9-0 7-0 14-0
خفیف 13-10 9-8 18-15
متوسط 20-14 14-10 25-19
شدید 27-21 19-15 33-26
بسیار شدید 28 20 33

آنتونی و همکاران (1998) مقیاس مذکور را مورد تحلیل عاملی قرار دادند که نتایج پژوهش آنان مجدداً حاکی از وجود سه عامل افسردگی ، اضطراب و تنیدگی بود . نتایج این مطالعه نشان داد که 68 درصد از واریانس کل مقیاس توسط این سه عامل مورد سنجش قرار می گیرد. ارزش ویژه عوامل تنیدگی ، افسردگی و اضطراب در پژوهش مذکور به ترتیب برابر 07/9 ،89/2،23/1وضریب آلفا برای این عوامل به ترتیب 97/0، 92/0 ، 95/0 بود . همچنین نتایج محاسبه همبستگی میان عوامل در مطالعه آنتونی و همکاران (1998) حاکی از ضریب همبستگی 48/0 میان دو عامل افسردگی و تنیدگی ، ضریب همبستگی 53/0 بین اضطراب و تنیدگی و ضریب همبستگی 28/0بین اضطراب و افسردگی بود . روایی و اعتبار این پرسشنامه در ایران توسط سامانی و جوکار (1386) مورد برسی قرار گرفته است که اعتبارباز آزمایی را برای مقیاس افسردگی ، اضطراب و تنیدگی به ترتیب برابر 80/0 ، 76/0 و 77/0 و آلفای کرونباخ را برای مقیاس افسردگی ، اضطراب و تنیدگی به ترتیب برابر 81/0 ، 74/0 و 78/0 گزارش نموده اند. در بررسی روایی این مقیاس شیوه ی آماری تحلیل عاملی از نوع تاییدی و به روش مولفه های اصلی مورد استفاده قرار گرفت . مقدار عددی شاخص KMO برابر با 9012/0 و نیز شاخص خی دو در آزمون کرویت بارتلت برابر 93/3092 بود که در سطح 0001/0 معنی دار بود و حکایت از کفایت نمونه و متغیرهای انتخاب شده برای انجام تحلیل عاملی داشت . بر اساس تحلیل عاملی انجام شده توراُم با چرخش وایماکس بر روی گویه های پرسشنامه و با ملاک قرار دادن مقادیر ویژه وشیب نمودار اسکری سه مقیاس فرعی استخراج شد که عبارتند از : افسردگی ، اضطراب و تنیدگی که در راستای عامل

]]>

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *