پایان نامه های روانشناسی

پایان نامه روانشناسی : تحلیل واریانس

های آزمون اصلی DASS می باشد .

3-3-3- پرسشنامه پرخاشگری باس و پری (AQ)( پیوست شماره3)
ابزار دیگر پرسشنامه پرخاشگری باس و پری(AQ) می باشد که این هم در کودکان هر دو گروه طلاق رسمی و عاطفی استفاده شده است. ﭘﺮﺧﺎﺷﮕﺮی در اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﻪ وﺳﯿﻠﮥ ﻓﺮم ﺗﺮﺟﻤﻪ ﺷﺪه ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﭘﺮﺧﺎﺷﮕﺮی ﺑﺎ سوﭘﺮی(AQ) (1992)ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮارﮔﺮﻓﺖ. اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﯾﮏ اﺑﺰار ﺧﻮد ﮔﺰارﺷﯽاﺳﺖ و ﺷﺎﻣﻞ 29 ﻋﺒﺎرت ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ آزﻣﻮدﻧﯽﻫﺎ ﺑﻪ ﻫﺮ ﯾﮏ از ﻋﺒﺎرات در ﯾﮏﻃﯿﻒ 5 درﺟﻪای ﭘﺎﺳﺦ ﻣﯽدﻫﻨﺪ و ﺑﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ دارای 4 ﺧﺮده ﻣﻘﯿﺎس ﺑﺎ ﻋﻨﻮان ﭘﺮﺧﺎﺷﮕﺮیﮐلاﻣﯽ، ﭘﺮﺧﺎﺷﮕﺮی ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ، ﺧﺸﻢ، ﺧﺼﻮﻣﺖ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ. ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻫﺮﭼﻪ ﻧﻤﺮه ﺑﺎلاﺗﺮ ﺑﺎﺷﺪ ﻓﺮد ﭘﺮﺧﺎﺷﮕﺮی ﺑﯿﺶﺗﺮی دارد (ﺳﺮوﻗﺪ،داﻧﺶﭘﺮور، 1389).
اﻋﺘﺒﺎر ﭘﺮﺳﺶﻧﺎﻣﻪ ﭘﺮﺧﺎﺷﮕﺮی از راه ﺳﻪ روش آﻟﻔﺎیﮐﺮوﻧﺒﺎخ، ﺑﺎز آزﻣﺎﯾﯽ و ﺗﻨﺼﯿﻒ ﻣﻮرد ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻗﺮارﮔﺮﻓﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ، ﺿﺮاﯾﺐ 78/0، 89/0 و 73/0ﺑﻪ دﺳﺖآﻣﺪ. رواﯾﯽ اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺶﻧﺎﻣﻪ ﻧﯿﺰ، از راه ﺷﺎﺧﺺﻫﺎی رواﯾﯽﻫﻤﮕﺮا، ﻫﻤﺰﻣﺎن و ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮارﮔﺮﻓﺖ. رواﯾﯽﻫﻤﮕﺮای ﭘﺮﺳشﻧﺎﻣﻪ ﭘﺮﺧﺎﺷﮕﺮی ﺑﺎ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺿﺮﯾﺐ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ زﯾﺮ ﻣﻘﯿﺎسﻫﺎی اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺶﻧﺎﻣﻪ ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ و ﺑﺎ ﮐﻞ ﭘﺮﺳﺶﻧﺎﻣﻪ ، ﺗﺄﯾﯿﺪ ﺷﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺿﺮاﯾﺐ ﻣﯿﺎن37/0ﺗﺎ78/0 ﻣﺘﻐﯿﯿﺮ و ﻣﻌﻨﺎدار ﺑﻮدﻧﺪp0/100 (ﻣﺤﻤﺪی، 1385).

3-3-4- مقیاس طلاق عاطفی(پیوست شماره1):
برای انتخاب زنان طلاق عاطفی از مقیاس طلاقعاطفیکه توسط استاد راهنما(هاشمی،1392)طراحی شده بود، استفاده شد که شامل 30 گویهدرباره جنبه های مختلف زندگی زناشویی بود . نمونه گویه:« در حال حاضر از زندگی ام راضی نیستم و فقط به خاطر فرزندانم تحمل می کنم». روایی مقیاس با روش تحلیل عاملی مورد بررسی قرار گرفت. نمودار اسکری و بررسی بارهای عاملی مؤید وجود یک عامل کلی بود که 70 درصد واریانس متغیر را تبیین می کرد. بررسی پایایی با محاسبه آلفای کرونباخ صورت گرفت و ضریب 94/0 بدست آمد.

3-4- روش اجرا
به منظور گردآوری اطلاعات مورد نیاز برای این پژوهش،همانگونه که پیش از این گفته شد از چهار مقیاس سازگاری بل، پرسشنامه افسردگی-اضطراب-استرسDASS ، پرسشنامه پرخاشگری باس و پری(AQ) و مقیاس طلاق عاطفی استفاده شد.پس از اطمینان نسبت به پایایی آزمونها این مقیاسها برای کل نمونه پژوهش به مرحله اجرا درآمد. عملیات گردآوری اطلاعات با مراجعه به دفاتر وکالت وکلای طلاق و مراکز مشاوره خانواده در سطح شهر شیراز انجام شد.لازم به ذکر است که پیش از تکمیل پرسشنامه توسط شرکت کنندگان، توسط اجرا کننده مقیاسها (محقق) توضیحاتی در مورد هدف و نحوه تکمیل مقیاسها ارائه می گردید.

3-4-1- روش تحلیل داده ها
پس از گردآوری اطلاعات توسط محقق، ابزارها کد گذاری شده و به کمک نرم افزار SPSS مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفتند. برای تجزیه و تحلیل داده های حاصل از این مطالعه، جهت کسب اطلاعات توصیفی آزمودنی ها، از شاخص های آمار توصیفی همچون میانگین، انحراف معیار وفراوانی و درصد استفاده گردید که جداول و شرح آن در فصل چهارم ارائه شده است. برای پاسخگویی به سئوال اول و دوم پژوهش، آزمون تحلیل واریانس چند متغیره اجرا شد.

فصل چهارم
یافته های پژوهش در این فصل یافته های پژوهش ارائه می شوند. در این راستا،یافته های توصیفی متغیرهای پژوهش، نتایج تحلیل واریانس چندمتغیره برای مقایسه دو گروه طلاق عاطفی و طلاق رسمی در متغیرهای پژوهش ارائه می شوند.

4-1- یافته های توصیفی مربوط به متغیر های پژوهش
یافته های توصیفی مربوط به متغیرهای پژوهش(ناسازگاری و مؤلفه های آن، اضطراب، افسرگی، استرس و پرخاشگری) در گروه های طلاق عاطفی و طلاق رسمی در جدول شماره 4-1 آورده شده است.

جدول شماره 4-1-یافته های توصیفیمتغیرهای پژوهشمربوط به نمراتگروه های طلاق عاطفی و طلاق رسمی

متغیر تعداد حداقل حداکثر میانگین انحراف استاندارد
طلاق عاطفی طلاق رسمی طلاق عاطفی طلاق رسمی طلاق عاطفی طلاق رسمی طلاق عاطفی طلاق رسمی طلاق عاطفی طلاق رسمی
ناسازگاری بهداشتی 34 49 72 66 99 88 67/78 30/78 06/5 55/4
ناسازگاری شغلی 34 50 67 67 99 84 29/77 64/77 37/5 86/3
ناسازگاری در خانه 34 49 71 68 104 89 91/77 77/77 02/7 91/4
ناسازگاری اجتماعی 34 50 71 66 101 88 47/77 90/77 31/5 95/4
ناسازگاری عاطفی 34 49 69 68 100 86 79/77 55/77 23/5 30/4
نمرهکلناسازگاری 34 47 371 340 499 421 14/389 42/388 34/23 91/17
اضطراب 34 50 7 9 26 22 91/16 40/15 06/4 25/3
افسردگی 33 50 7 9 27 21 36/17 72/15 78/3 27/3
استرس 34 50 11 9 27 19 50/17 68/14 17/4 51/2
پرخاشگری 33 50 58 43 110 95 09/86 92/63 81/13 65/13
همانطور که در جدول فوق ملاحظه می شود در هر دو گروه زنان و کودکان خانواده های طلاق عاطفی و زنان و کودکان خانواده های طلاق رسمی در بین متغیر های ذکر شده بیشترین میانگین مربوط به متغیر ناسازگاری (به ترتیب با میانگین های 14/389 و 42/388) می باشد.

4-2- بررسی سئوالات پژوهش
سئوال اول: آیا بین سازگاری زنان با طلاق عاطفی و زنان با طلاق رسمی تفاوت وجود دارد؟
بررسی ماتریس همبستگی مؤلفه های متغیر سازگاری نشان داد بین این مؤلفه ها همبستگی معنادار وجود دارد (دامنه ضرایب بین46/0 تا 62/0)، لذا جهت بررسی تفاوت دو گروه در این متغیرها آزمون تحلیل واریانس چندمتغیره اجرا شد. یافته های اثر پیلایی و لامبدای ویلکزاین تحلیل در جدول شماره 4-2 آورده شده است.
جدول شماره4-2- اثر پیلای و لامبدای ویلکز
متغیر Value F سطح معناداری
Pillai’s Trace 01/0 18/0 96/0
Wilks’ Lambda 98/0 18/0 96/0

همانطور که جدول فوق نشان می دهد اثر پیلای و لامبدای ویلکز تحلیل واریانس چند متغیره معنادار نبود لذا از ارائه نتایج این تحلیل واریانس (که F آن نیز غیرمعنی دار بود) خودداری می شود.این یافته حاکی از آن است که بین سازگاری بهداشتی، خانوادگی، شغلی، اجتماعی و روانی زنانی که دچار طلاق عاطفی شده اند و زنانی که طلاق رسمی گرفتند، تفاوتی وجود ندارد.

سئوال دوم: آیا بین سازگاری کودکانخانواده های طلاق عاطفی و کودکان خانواده های طلاق رسمی تفاوت وجود دارد؟
جهت بررسی تفاوتها در سازگاری کودکان دو نوع خانواده چهار شاخص مورد بررسی قرار گرفت: اضطراب، افسردگی، استرس و پرخاشگری. جهت انتخاب روش آماری مناسب جهت بررسی تفاوتها بین دو گروه ، بررسی همبستگی بین متغیرهای مورد مقایسه ضروری بود. لذا همبستگی بین این شاخص ها محاسبه شد. ماتریس همبستگی در جدول 4-3 ارائه شده است.
جدول.4-3- ماتریس همبستگی ابعاد سازگاری کودکان*
1 2 3 4
1- اضطراب 1

2- افسردگی 72/0 1

3- استرس 67/0 49/0 1
4- پرخاشگری 24/0 23/0 46/0 1
*همه ضرائب در سطح 001/0 معنادار است
بررسی همبستگی بین شاخص های سازگاری در کودکاندر جدول 4-3 حاکی از آن است که همبستگی معنی داری بین همه این متغیرها وجود دارد (دامنه ضرایب بین 23/0 تا 72/0). لذا جهت بررسی تفاوت دو گروه در این متغیرها آزمون تحلیل واریانس چندمتغیره اجرا شد. یافته های اثر پیلای و لامبدای ویلکز این تحلیل در جدول شماره 4-4 آورده شده است.
جدول شماره4-4- اثر پیلای و لامبدای ویلکز
متغیر Value F سطح معناداری
Pillai’s Trace 42/0 21/14 001/0
Wilks’ Lambda 57/0 21/14 001/0

همانطور که جدول فوق نشان می دهد اثر پیلایی و لامبدای ویلکز تحلیل واریانس چند متغیره معنادار بود لذا در ادامه نتایج این تحلیل واریانس آورده می شود.
جدول شماره 4-5تحلیل واریانس چند متغیره کودکان خانواده طلاق رسمی و خانواده طلاق عاطفی در اضطراب، افسردگی، استرس و پرخاشگری
متغیر منبعواریانس درجه آزادی مجموع مربعات میانگین مربعات F سطح معناداری
اضطراب بین گروهی 1 35 35 75/2 1/0
NS
درون گروهی 80 1044 13

افسردگی بین گروهی 1 47 47 89/3 05/0
درون گروهی 80 976 12

استرس بین گروهی 1 148 148 41/13 001/0
درون گروهی 80 884 11

پرخاشگری بین گروهی 1 9920 9920 56/52 001/0
درون گروهی 80 15097 188

همانطور که یافته های جدول 4-5و 4-1نشان می دهد بین سازگاری کودکان دو خانواده تفاوت های معناداری وجود دارد؛ بدین ترتیب که کودکان خانواده های طلاق عاطفی از کودکان خانواده های طلاق رسمی افسردگی، استرس و پرخاشگری بیشتری گزارش کرده اند.
جهت بررسی بیشتر تفاوتهای دو گروه در سازگاری فرزندانشان، فراونی و درصد شدت علائم افسردگی، اضطراب و استرس کودکان هر دو گروه بررسی شد. ملاک دسته بندی لاویبوند و لاویبوند (1995) بود. نتایج بدست آمده و یافته های آزمون خی دو در جدول 4-6 تا 4-8 نشان داده شده است.

جدول 4-6 .فراوانی و درصد و نتایج آزمون خی دو متغیر شدت علائم افسردگی
شدت افسردگی
طلاق عاطفی طلاق رسمی درجه آزادی خی دو(سطح معناداری)
فراوانی درصد فراوانی درصد 68

0/396(001/0)
عادی 2 9/5 7 14

خفیف 1 9/2 7 14

متوسط 16 1/47 16 32

شدید 8 5/23 19 38

بسیارشدید 6 6/17 1 2

همانطور که در جدول 4-6 مشاهده می گردد 1/41 درصد از کودکان خانواده های دچار طلاق عاطفی افسردگی شدید تا بسیار شدید دارند و این مقدار برای کودکان خانواده های طلاق رسمی 40 درصد می باشد. همچنین جدول فوق بیانگر نمره خی دو با مقدار 0/396 و سطح معناداری 001/0 برای متغیر ذکر شده می باشد.فراوانی، درصد و نتایج آزمون خی دو متغیر شدت اضطراب در جدول 4-7 ارائه شده است.

جدول 4-7 .فراوانی، درصد و نتایج آزمون خی دو متغیر شدت اضطراب
شدت اضطراب
طلاق عاطفی طلاق رسمی درجه آزادی خی دو(سطح معناداری)
فراوانی درصد فراوانی درصد 64 0/400(001/0)
عادی 2 9/5 5 10

خفیف 0 0 5 10

متوسط 6 6/17 6 12

شدید 9 5/26 10 20

بسیارشدید 17 50 24 48

جدول فوق نشان می دهد که 5/76 درصد از جمعیت کودکان خانواده های دچار طلاق عاطفی دچار اضطراب شدید تا بسیار شدید هستند؛ در حالیکه این رقم برای کودکان خانواده های طلاق رسمی 68 درصد می باشد. علاوه بر این همانطور که مشاهده می گردد نمره خی دو برای این متغیر 0/400 با سطح معناداری 001/0 می باشد. فراوانی، درصد و نتایج آزمون خی دو متغیر استرس در جدول 4-8 ارائه شده است.
جدول 4-8 .فراوانی، درصد و نتایج آزمون خی دو متغیر استرس
شدت استرس
طلاق عاطفی طلاق رسمی درجه آزادی خی دو(سطح معناداری)
فراوانی درصد فراوانی درصد 68 0/400(001/0)
عادی 9 5/26 19 38

خفیف 3 8/8 18 36

متوسط 12 3/35 13 26

شدید 8 5/23 0 0

بسیارشدید 2 9/5 0 0

با توجه به جدول فوق در متغیر استرس نیز الگوی متغیر افسردگی با وخامت بیشتری دیده می شود؛ بدین ترتیب که درحالی که هیچکدام از کودکان گروه طلاق رسمی استرس شدید یا بسیار شدید گزارش نکرده اند، 4/29 کودکان خانواده دچار طلاق عاطفی درگیر استرس شدید تا بسیار شدید هستند. مقدار خی دو با سطح معناداری 001/0 نیز از یافته های این جدول می باشد.

فصل پنجم
بحث و نتیجه گیری
5-1- مقدمه
هدف پژوهش حاضر، بررسی تفاوت سازگاری زنان و کودکان در خانواده‌های درگیر در طلاق عاطفی و طلاق رسمی بوده است. در این فصل، ابتدا خلاصه‌ای از پژوهش ارائه می‌گردد، سپس تفسیرهای مربوط به هر دو سؤال پژوهش مطرح می‌شود و در نهایت محدودیت‌ها، پیشنهادات نظری و کاربردی یافته‌های پژوهش ارائه خواهد شد.

5-2- خلاصه‌ای از پژوهش
پژوهش حاضر با هدف بررسی تفاوت پیامدهای طلاق عاطفی و طلاق رسمی طراحی گردید؛ بدین منظور، دو گروه زنان و دو گروه کودکان (12-10 ساله) خانواده‌های درگیر در طلاق عاطفی و طلاق رسمی در متغیرهای سازگاری (با مؤلفه‌های بهداشتی، اجتماعی، عاطفی شغلی و خانوادگی، افسردگی، اضطراب، استرس و پرخاشگری) با هم مقایسه شدند. لازم به یادآوری است متغیر سازگاری و مؤلفه‌هایش مختص زنان و متغیرهای افسردگی، اضطراب، استرس و پرخاشگری مختص فرزندانشان بود. در این راستا، داده‌های 50 زن و کودک طلاق رسمی و 34 زن و کودک طلاق عاطفی با هم مقایسه شدند. داده‌ها با بهره گرفتن از نرم‌افزار SPSS و روش تحلیل واریانس چندمتغیره تحلیل شدند. یافته‌ها حاکی از آن بود که بین سازگاری زنان دو گروه تفاوت معناداری وجود ندارد؛ با این حال، تفاوت کودکان دو گروه در متغیرهای افسردگی، استرس و پرخاشگری به نفع کودکان خانواده‌های طلاق عاطفی به طور چشمگیری معنادار بود؛ به ویژه در متغیر پرخاشگری.

5-3- تفسیر یافته‌های مربوط به سؤال اول پژوهش
پرسش اول پژوهش، بررسی تفاوت دو گروه زنان طلاق عاطفی و طلاق رسمی در متغیر سازگاری و مؤلفه‌های آن را مدنظر دارد. یافته‌های جدول 4-1 نشان می‌دهد زنان گروه طلاق عاطفی در بیشتر ابعاد ناسازگاری (بهداشتی یا تندرستی، خانوادگی، عاطفی و نمره کل ناسازگاری) از گروه طلاق رسمی نمرات بالاتری کسب کرده‌اند؛ با این حال، اجرای تحلیل واریانس چندمتغیره نشان داد این تفاوت‌ها به سطح معنی‌داری نمی‌رسد.
درخصوص تأثیر طلاق یا مشکلات زناشویی بر شاخص‌های مختلف سازگاری زنان، تحقیقات گسترده‌ای صورت گرفته است که در بیشتر آنان، طلاق رسمی مدنظر بوده است؛ با این حال، تحقیقات انگشت‌شماری نیز یافت می‌شوند که پیامدهای طلاق عاطفی را مدنظر قرار داده‌اند. به عنوان مثال اجتماعی (1389) طی پژوهشی دریافت طلاق عاطفی پیش‌بینی کننده منفی کیفیت زندگی در همه ابعاد سلامت جسمی، سلامت روانی، سلامت اجتماعی و محیطی می‌باشد. در تحقیق مشابهی ابراهیمی (1391) دریافت طلاق عاطفی پیش‌بینی کننده مثبت افسردگی، اضطراب و فشار روانی زنان می‌باشد.
به عبارتی با افزایش نمرات زنان در مقیاس طلاق عاطفی ناسازگاری روانی آنان نیز افزایش می‌یابد.درخصوص تأثیر طلاق رسمی بر سازگاری زنان نیز تحقیقات متعددی صورت گرفته است. به عنوان مثال، عزت‌نفس پایین بهطور مکرّر به عنوان شاخص ناسازگاری پس از طلاق به تأیید رسیده است.
لورنز و همکاران (2006) با مطالعه آثار کوتاه‌مدت و بلندمدت طلاق بر زنان به این نتیجه رسیدند که زنان مطلقه نسبت به زنان متأهل به طور معناداری در سال‌های اول بعد از طلاق سطوح بالاتری از فشار روانی و در یک دهه بعد سطوح بالاتری از بیماری را نشان می‌دهند.
در همین راستا، حسینیان(1382) نیز دریافت که زنان مطلقه از سلامت روان پایین‌تری برخوردارند.
درخصوص پایین بودن سازگاری زنان پس از طلاق رسمی به علل مختلفی می‌توان اشاره کرد.به عنوان مثال، احساس فقدان‌ و ترس از تنهایی، احساسی است که زنان مطلقه بیشتر از مردان ابراز می‌کنند. این احساس‌های منفی موجب می‌شود بسیاری از زنان پس از جدایی به ناراحتی‌های جسمی و روحی دچار شوند. علاوه بر این، کمبود معاشرت و تفریح به سبب مسائل شهرنشینی در کلان‌شهرها به مشکلات روانی زنان افزوده است (فرجاد، 1372).
مذموم بودن طلاق در فرهنگ ایرانی منجر به

]]>