پایان نامه رایگان درباره انحلال شرکت، منابع معتبر، صحت معامله

– سؤالات تحقيق
مفهوم اشاعه و تأثير آن بر حقوق و تکاليف شرکاء در اداره و انحلال شرکت در حقوق ايران و مصر چيست؟
تنوع پذيري شرکت مدني از نظر قوانين جاري ايران و مصر و فقه اسلامي چگونه است؟
شرکاي شرکت مدني در فرايند اداره و انحلال شرکت در حقوق ايران و مصر از کدام حقوق و تکاليف برخوردارند؟ – فرضيه هاي تحقيق:
معمولاً مسئوليت شرکاء در مقررات موضوعه در شرکت مدني بر ميزان سرمايه يا سهم الشرکه است.
بطور کلي شرکت مدني در حقوق موضوعه ايران و مصر به عنوان يک عقد مستقل شناخته شده است.
مقررات حقوق مدني ايران در خصوص ميزان حقوق و تکاليف شرکاء بصورت توازن نسبي ميان شرکاء ايجاد مي گردد. 1-5 مدل تحقيق
در پژوهش حاضر از مدل ها و روش هاي توصيفي، تحليلي و نيز کتابخانه اي مورد استفاده واقع شده است. 1-6 تعاريف عملياتي متغيرها و واژه هاي کليدي
شرکت مدني :
به عبارت ساده تر شرکت عبارت است از : تجمع و فراهم بودن حق مالکيت اشخاص مختلف در يک مال تقسيم نشده و غير مجزا مي باشد.و اين يکي مال مشاع است که شرکاء در ذره ذره مال شريک هستند و هيچ قسمتي از مال به شخص خاصي متعلق نمي باشد.
تکاليف شرکاء :
تکاليف شرکاه در شرکت مدني در غالب اداره نمو دن شرکت بيان شده است. و مطابق ماده 584 ق. م. شريکي که مال مشترک در يد اوست در حکم امين است.بنابرين يکي از تکاليف شرکاء در خصوص اموال شرکت حفظ و نگهداري از اين اموال است.
حالت اشاعه :
حالت اشاعه که مرحله ناقص و تکامل نيافته اتحاد مالکيت هاست مالکيت هر يک از شريکان اصالت خود را از دست نمي دهد و در مالکيت جمعي منحل نمي شود.منتهي در عالم خارج اميخته با حق ديگران است.
حقوق :
مجموعه اي از اعلام اراده ازاد شرکاء مبني بر تشکيل وانعقاد عقد شرکت است، و اثار حقوقي بوجود امده تابع اينگونه اراده ها ميباشد. 1-7 روش تحقيق
آنچه در پژوهش حاضر مورد استفاده واقع گرديد، مراجعه به کتابخانه، مقالات، و کتب و رويه قضايي و نظرات مشورتي بوده است و با بررسي قوانين دو کشور ايران و مصر نقاط ضعف و قوت و نيز تشابهات و تفاوتهاي اين دو قانون مورد تطبيق واقع شود. 1-8 محدوديت ها و مشکلات تحقيق
مهمترين مشکلات و محدوديت هايي که در طول نگارش تحقيق حاضر پيرامون موضوع پايان نامه با ان مواجه شدم ، کمبود منابع معتبر در حقوق مصر بوده است . هر چند که الوسيط في شرح قانون المدني استاد يزرگ حقوق مصر عبد الرزاق السنهوري و چند منبع ديگر کمک بزرگي بود ليکن منابع روز امد حقوق مصر در کتابخانه ها يافت نشد و در حقوق ايران هر چند اساتيد عمدتا به مباحث حقوق شرکاء پرداخته اند ليکن در خصوص تکاليف شرکاء در شرکت مدني کمتر محقق مطالب جامع و کامل نوشته است . 1-9 تقسيم بندي مطالب تحقيق
به منظور بحث و بررسي اهداف فوق الذکر اين رساله در چهار فصل تدوين شده است .
فصل اول به بيان کليات طرح پرداخته که در ان به بيان مسئله ، اهداف تحقيق ، سوالات و فرضيه ها مورد بحث واقع شده است .فصل دوم ان مشتمل بر مفهوم ، ويژگي ها ، شرايط عمومي و اختصاصي شرکت مدني در حقوق ايران و مصر مي باشد . فصل سوم به شخصيت حقوقي و تنوع پذيري شرکت مدني در دو نظام حقوقي ياد شده اختصاص يافته ودر اخرين فصل اين پايان نامه حقوق و تکاليف شرکاء اينگونه شرکتها در اداره و انحلال مورد بررسي واقع گرديده است و در خاتمه اين پايان نامه اهم دستاوردهاي ان در نتيجه گيري درج شده است . فصل دوم:
مفاهيم کلي اشاعه و شرکت مدني
در حقوق ايران و مصر الف : در حقوق ايران
بنابر تعريف ماده 571 قانون مدني که از شرکت هاي مدني دارد: “شرکت عبارت است از اجتماع حقوق مالکين متعدد در شيء واحد به نحو اشاعه “، منظور اين است که اين ماده در جهت تبيين مالکيت هاي مشاع است.
با توجه به تعريف فوق مي توان گفت: که مال مشاع مالي است که داراي مالکين متعدد است بدون آنکه مورد مالکيت آنان مشخص باشد و هر ذره و هر فرض از اين مال متعلق به کليه مالکين مي باشد و در نتيجه اگر دو نفر هر يک مالک يک طبقه از يک ساختمان دو طبقه باشند چنين مالکيتي مشاع محسوب نمي شود و به آن مالکيت مفروز که مالکيت مربوط به شخص واحد است اطلاق مي گردد.1
از جمله مهمترين موارد اشاعه در مالکيت ها، اسباب و عناصر اشاعه است که داراي جنبه هاي استثنايي و بر اثر موجبات خاص بوجود مي آيد. اين اسباب عبارتند از:
الف- ارث:
که بر اثر فوت، اموال شخص متوفي به ورثه منتقل مي شود که مالکيت همگي ورثه در صورت تعدد در ترکه به صورت مشاع خواهد بود.
ب- عقد:
بر اثر عقد مالکيت مشاع به وجود مي آيد مثل اينکه دو نفر متفقاً هبه اي را قبول کنند.
ج- مزج:
در اين مورد بر اثر امتزاج دو مال به صورتي که قابل تفکيک و تميز نباشند شرکت بوجود مي آيد و امتزاج اعم از اينکه به صورت ارادي يا قهري باشد سبب پيدايش شرکت خواهد بود. (مواد 572 و 573 قانون مدني).
امواع مشاع خصوصيت ديگري را نيز واجد هستند که در واقع از مهمترين خصايص اينگونه اموال نيز به شمار م ي آيد و آن اينست که احکام و چگونگي تصرف در اموال مشاع و منافع حاصل از آنها است همانگونه که مواد 30 و 538 و 582 و ماده 475 قانون مدني در خصوص تصرفات و اجاره و منافع اينگونه اموال بيان داشته اند.
اما در خصوص شرکت مدني، مي توان اذعان نمود که شرکت عقدي يا مدني يکي از عقود معينه و به همين جهت قانون مدني بحث شرکت را در باب عقد آورده است و بايد علاوه بر کليه شرايط اساسي براي صحت معامله (قصد و رضاي طرفين و اهليت، موضوع معين و مشروعيت جهت معامله)، داراي شرايط خاصه اي باشند که با اجتماع آن شرايط عقد شرکت حاصل مي گردد. شرکت مدني يا در اثر عمل حقوقي و يا واقعه حقوقي بوجود مي آيد.
در قوانين پاره اي از کشورها تعريف دقيقي از اين عقد کرده اند از جمله ماده 1832 قانون فرانسه در تعريف آن بيان مي دارد؛ شرکت عقدي است که به موجب آن دو يا چند شخص توافق مي کنند اموال و يا صنعت خود را به منظور تقسيم سود و يا بهره مند شدن از وضعيت اقتصادي ناشي از آن به اشتراک گذارند، شرکاء متعهد مي شوند که در زيان حاصله نيز مشارکت کنند.2
موضوع شرکت نيز داراي حالت هاي مختلفي است که ممکن است آورده شرکاء وجه نقد باشد و يا اينکه شرکاء کالا و اموال غيرنقدي را موضوع عقد شرکت قرار داده باشند.
در مورد اداره شرکت مدني و بر طبق قواعد حاکم بر اشاعه هيچ يک از شرکاء نمي تواند بدون اذن ديگران در حال مشترک تصرف کند، زيرا انتشار حق مالکيت شريکان در تمام اجزاي مال مشاع باعث مي شود تا هر تصرف بي اذن تجاوز به حقوق ديگران تلقي گردد.
بحث مهمي که در خصوص شرکت مدني قابليت طرح را داشت و هم در زمينه فقهي و هم در بين حقوقدانان معاصر اختلاف نظر وجود دارد بررسي اين مطلب است که، آيا عقد مستقلي به نام عقد شرکت وجود دارد يا خير؟ که همانگونه که بيان شد قانونگذار بحث مربوط به شرکت را در ميان عقود معين ذکر کرده که در متن اين پژوهش سعي بر آن شده اين اختلاف نظرها را تحليل و مورد بررسي قرار داده و نتيجه قابل قبولي در زمينه اين موضوع و پاسخ مناسبي به اين پرسش داده شود.
در اين فصل ضمن بيان مفهوم و اسباب و عناصر اشاعه به مفاهيم لغوي، اصطلاحي، فقهي و حقوقي و تعريف عقد شرکت نيز پرداخته شده است و همچنين وضعيت عقد تلقي کردن شرکت مدني و مفاهيم سه گانه شرکت عقدي يا حاصل از عقد، ويژگي هاي شرکت مدني و اختلاف نظرهايي که در زمينه جايز يا لازم بودن عقد شرکت وجود دارد نيز مورد بررسي واقع گرديده است.
شرايط صحت عقد شرکت که علاوه بر شرايط عمومي، شرايط اختصاصي صحت اين عقد از اهداف ديگري است که در اين فصل مورد تحليل واقع گرديده است. 2-1- مفهوم شرکت مدني :
از مفاهيم جوهري و توصيفي شرکت مدني، حالت اشاعه است و يکي از مفاهيم اساسي ايجاد شرکت مدني نيز به شمار مي آيد.
با توجه به تعريف ماده 571 ق. م. که در تعريف شرکت بيان داشته است: “شرکت عبارت از اجتماع حقوق مالکين متعدد در شيء واحد به نحو اشاعه”. مقصود از حقوق مالکين، قاعدتاً، حق مالکيت آنها است که در ذره ذره مال يا سهم الشرکه ي اموال مشاع که روي هم گذاشته اند مستقر است. يعني مالکان در آن واحد مالک يک شيء مي باشند.
در اين مبحث ضمن بيان مفهوم لغوي شرکت به مفاهيم اصطلاحي آن و نيز به انواع شرکت مدني از نظر فقهي و حقوقي نيز خواهيم پرداخت.”
که از لحاظ فقهي شرکت به شرکت املاک و شرکت عقود تقسيم مي شود و در حقوق کنوني بنابر عقد دانستن شرکت مدني که با توجه به تعريف شرکت در قانون و اينکه قانونگذار از آن بعنوان عقدي از عقود معين نام مي برد و با توجه به بررسي و تحليل هاي بعمل آمده در متن، شرکت مدني را حاصل از عقد بايد دانست، اينگونه شرکت را تحت سه مفهوم، شرکت عقدي به معناي شرکت حاصل از عقد و شناسايي شرکت عقدي به عنوان عقدي مستقل و شرکت عقدي به معناي اداره مال مشاع مورد بررسي قرار خواهيم داد.
2-1-1- مفهوم لغوي شرکت:
شرکت در لغت به کسرِ شين و سکونِ راء، مصدر فعلِ شرک و اَشرک به معناي نصيب، قسمت و سهم و جمع آن اشتراک است. البته نظر ديگري وجود دارد که مي گويد: شرکت در لغت از ريشهُ ” شرک ” به معناي شريک شدن، انباز شدن، همدست شدن در کاري، انبازي، مشارکت، آميزش و اختلاط است. اما در فقه به سهم و نصيب هر کس در مالِ مشاع و يا مشترک شرک گفته مي شود ( سهم و سهم الشرکه و شرکت )3. گاهي اوقات اين واژه به معناي مشارک نيز آمده است.
2-1-2- مفهوم اصطلاحي شرکت:
مفهوم اصطلاحي شرکت برگرفته از مفهوم فقهي است که عبارت است از اينکه دو يا چند نفر سرمايه خود را معين نموده و روي هم گذاشته با اين هدف که سودي عايد آنها گردد.در فقه اصطلاح شرکت از اصطلاحات عرفي آن بدور نمانده است و نصوصي دال بر اينگونه شرکت ها در فقه موجود مي باشد.در قران کريم نيز اياتي وجود دارد که خود مشروعيت شرکت مدني از دير زمان بر کتب فقهي نيز مي افزايد.اصطلاحات فقهي شرکت که عبارتند از : شرکت املاک و شرکت عقود است .در ذيل ضمن بيان اصطلاحات فقهي به اصطلاحات حقوقي آن نيز خواهيم پرداخت.
2-1-2-1- در فقه اسلامي:
شرکت يکي از تأسيسات حقوقي ملل مختلف است و مبناي اصلي شرکت مرسوم بودنِ عرفي آن در ميان ملل مختلف از دير زمان مي باشد، در قرآن کريم و در سنت نيز نصوصي دال بر مشروعيت شرکت وجود دارد و اجماع امت اسلامي نيز بر اين تعلق گرفته است و حکم اسلام در اينِ زمينه امضايي است.
در خصوص پيشينه شرکت در اسلام و به ويژه در قرآن کريم از معمول بودن شرکت در زمان حضرت داود سخن مي گويد : ” و آن کثيراً من الخلطاء ليبغي بعضهم عليَ بعض ِ إلاّ الذيّن آمنو و عملوا الصالحات و قليلٌ ما هم… ” که بسياري از شريکان به همديگر ستم مي کنند مگر آنان که ايمان آورده اند و کارهاي شايسته کرده اند و اينان اندک شمارند..4. در مورد برخي از ميراث بران، در قرآن کريم نيز آمده است :” فإن کانوا اکثر من ذلک فهم شرکاءُ في الثلث…/ و اگر بيشتر از اين باشند، آنان در يک سوم شريکند “5 در حديث نيز آمده است که رسول اکرم ( ص ) فرموده است. ” يدالله علي الشريکين ما لهم يتخاونا. دست رحمت خداوند با شريکان است تا وقتي که دست خود را به خيانت نيالوده اند.” در تعليق بر اين حديث نيز محقق حلي شرکت را چنين تعريف کرده است: شرکت فراهم آمدن حقهاي چند مالک است، در يک چيز، بطريق مشاع بودن آنها. و چيز مشترک گاهي عين مي باشد و گاهي منفعت، و گاهي حق غير مالي. مانند قصاص و جنايت.6 از نظر فقهي عقد شرکت، عقدي است مستقل در ميان ساير عقود پذيرفته شده است و فقها عقد شرکت را و انواع آن را بر دو نوع تقسيم وتعريف کرده اند: شرکت املاک و شرک]]>

Add a Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *