عمومی

پایان نامه درباره ﺳﻨﺘﺰ، ﭘﯿﺮﯾﺪو[3،2d-]، ﭘﯿﺮﯾﻤﯿﺪﯾﻦ