پایان نامه ها و مقالات

پایان نامه حقوق رایگان درمورد موازین اسلامی

دانلود پایان نامه

صلاحیت و حقی به آن می بخشد که اصطلاحاً از آن به حق حاکمیت تعبیر می شود. اعطای حق حاکمیت به دولت ضرورتی اجتناب ناپذیر در حفظ موجودیت آن و تأمین مصلحت عمومی و افراد جامعه و کشور است. بنابراین، وجود قدرت و اقتدار در دولت ها را نباید زیانبار تلقی کرد، چون لازمه اجرای وظیفه ها و خدمت هایی است که دولت در مدنیت بشر به عهده دارد. در سایه چنین حقی است که امنیت، نظم و عدالت استقرار پیدا می کند و زیان حاصل از تجاوز به حقوق و سرمایه جبران می شود. اعمال حاکمیت خود نیز گاهی موجب ایراد زیان مادی یا معنوی به اشخاص حقیقی و حقوقی می شود. آیا دولت نسبت به ایراد این زیان ها هیچگونه مسئولیتی ندارد؟ در حالی که اطلاق اصل لزوم جبران همه خسارت های وارد شده، از اصول مسلم حقوقی است. در قرون گذشته نظریه مصونیت دولت طرفداران فراوانی داشت، و چنین تصور می کردند که اعمال حاکمیت روش تأمین مصالح عمومی و منافع جامعه است و در صورت تعارض آن با منافع اشخاص همواره منافع جامعه مقدم است. بنابراین، معقول نیست دولت را به دلیل اعمال حقی که لازمه آن ایراد زیان است مسئول شناخت. بخش سوم ماده 11 قانون م. م. نیز دولت را نسبت به زیان های وارد شده ناشی از اعمال حاکمی ت، مصون اعلام داشته است. امروز بر خلاف گذشته معافیت و مصونیت مطلق دولت در ایراد خسارت های ناشی از اعمال حاکمیت پذیرفته نیست. لذا ماده 11 نمی تواند تامین کننده رویکرد جبران تمامی خسارت های ایجاد شده از ناحیه دولت به هر شخص حقیقی و حقوقی باشد. پس لازم است که دولت در مقام اعمال حاکمیت چنانچه با اعمال نامشروعی موجب زیان مادی یا معنوی به اشخاص حقیقی یا حقوقی شود، آن را جبران کند. همانگونه که اعمال حق حاکمیت در راستای منافع عمومی است، جبران زیان های ناشی از آن نیز باید بر عموم تحمیل شود، یعنی از بودجه عمومی پرداخت گردد. چنانکه قانونگذار قانون اساسی در اصل 171 جبران خسارت های مادی و معنوی ناشی از اعمال حق حاکمی ت دولت را در مورد اشتباه قاضی پذیرفته است. به هر حال، اصل 171 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نظر به آخرین اراده قانونگذار در زمینه امکان جبران خسارت معنوی ناشی از اعمال حاکمیت، تردیدی را باقی نگذاشته است. با احراز ملاک جبران خسارتهای معنوی در اشتباه قاضی، می توان آن را نسبت به دیگر موارد اعمال حاکمی ت دولت که از اعمال نامشروع کارگزاران زیانی پدید می آید، تعمیم بخشید.
به گفته نویسندگان (غمامی، 1376، ص40) مسئولیت دولت نسبت به اعمال کارکنان خود مسئولیتی مستقیم است. به این ترتیب که هرگاه کارمند دولت مرتکب عمل زیان بار شود، دولت نه به سبب خطا یا مسئولیت کارمند که به دلیل خطای خود مستقیماً عهده‏دار مسئولیت خواهد بود. در این معنا مسئولیت دولت تابع مسئولیت کارمند نیست، بلکه به صرف صدور خطای زیان بار از کارمند، اداره مسئول جبران خسارت است. به عبارت‏دیگر عمل به دولت منسوب می‏گردد، بدون آن که ابتدا آن را به کارمند عامل ورود زیان نسبت دهیم. نظریه مسئولیت حکومت یا به تعبیری دولت به معنی اعم یا به تعبیری بیت‏المال به جای مستخدم دولت، نظریه‏ای است که در آثار نویسندگان درباره کارمندان دولت و قضات دیده می‏شود. گاهی در انجام امور عمومی، در اثر تقصیر یا غفلت کارکنان دولت به اشخاص، زیان معنوی وارد می شود مانند اینکه راننده دولتی عابری را زیر می گیرد و بعد از مدتی عابر مصدوم فوت می کند. در این حادثه راننده خطا کار موجب آلام و رنج های جسمانی برای مصدوم و لطمه های عاطفی به وابستگان متوفّی می شود. یا مأمور مالیاتی به خطا بازرگانی را ورشکسته اعلام می دارد یا در اثر آموزش نادرست چگونگی استفاده از مواد منفجره در امور نظامی، سربازی جان خویش را از دست می دهد یا مأمور اداره بهداشت، محل ارائه مواد غذایی یک شرکت معتبر را به بهانه ارائه کالاهای غیر استاندارد مهر و موم می نماید و علت آن را در محل نصب می کند. همه این موارد از مصادیق خسارت معنوی است که کارکنان دولت ممکن است در اثر تقصیر یا اشتباه به اشخاص وارد کنند. بدون تردید همه این زیان ها، بر اساس اصل مسلم حقوقی لزوم جبران خسارتهای وارد شده باید جبران شود چون این اصل چنان از شمول و فراگیریی برخوردار است که اعمال برخی کارکنان دولت را نیز در بر می گیرد. اما سئوال اساسی این است که جبران زیان ها، به عهده دولت است یا کارکنان آن؟ از طرفی منافع کارمند و مستخدم دولت ایجاب می کند که دولت مسئول خسارت های ناشی از اعمال زیان آور باشد و حمایت از زیان دیده نیز ایجاب می نماید که طرف او دولت باشد زیرا دولت از کارمند خویش غنی تر و در نتیجه جبران خسارت آسان تر و مطمئن تر است. از طرف دیگر، حفاظت از اموال عمومی و خزانه دولت ایجاب می کند که مسئولیت پرداخت زیان ها بر عهده کارمند باشد. عدالت و انصاف و مصالح و منافع جامعه ایجاب می کند که هر شخص به نسبت تقصیر واقعی خویش، یا به دلیل انتفاعی که از اعمال انجام یافته می برد مسئول شناخته شود. غیرمسئول دانستن مستخدم، بی احتیاطی ها را افزایش می دهد و مسئول دانستن او به نحو مطلق مانع نوآوری و نشاط و طراوت فعالیت های اداری خواهد شد. براساس ماده 11 ق. م. م. دولت در صورت خطای اداری کارمند خویش، مسئول جبران خسارت های ناشی از اعمال اوست ولی اگر خطای او شخصی باشد، دولت هیچ گونه تعهد و مسئولیتی را بر عهده نخواهد داشت. بنابراین، مهم ترین مسئله مقدماتی در پذیرش مسئولیت مدنی دولت، ت
مییز تقصیر شخصی از تقصیر اداری است. (الطائی، 1999م، صص 229-228). از این رو، قانونگذار قانون اساسی در اصل 171 جبران ضرر ناشی از اشتباه قاضی را که با رفتار هر قاضی محتاط و متعارف سنجیده می شود، به عهده دولت نهاده و جبران ضرر ناشی از تقصیر او را به عهده خودش قرارداده است. همچنین در ماده 335ق. م. واژه تقصیر مرادف عمد به شمار آمده است و این دو واژه در مقابل «مسامحه»، که شاید بتوان از آن به اشتباه تعبیر کرد قرار داده شده است. بنابراین در حقوق ایران اگر اعمال کارمند و مستخدم دولت موجب زیان مادی یا معنوی به شخص شود، چنانچه از تقصیر اداری یا از امور تصریح شده در زمینه پذیرش نظریه خطر باشد، باید دولت زیان وارده را جبران کند ولی اگر زیان ناشی از تقصیر شخص باشد، خود او باید آن را جبران نماید. ماده 323 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 به موردی از نظریه خطر اشاره کرده است. این ماده مقرر می دارد: «هرگاه ثابت شود که مأمور نظامی یا انتظامی در اجرای دستور امر قانونی تیراندازی کرده و هیچگونه تخلف در مقررات نکرده است، ضامن دیه مقتول نخواهد بود و جز مواردی که مقتول و یا مصدوم مهدورالدم بوده، دیه بر عهده بیت المال است». در صورتی که دیه را جبران خسارت تلقی کنیم باید اذعان کنیم که قانونگذار نظریه خطر را در مورد مذکور مورد پذیرش قرار داده است زیرا عمل تیراندازی مأمور دولت خطری نامتعارف ایجاد کرده و در نتیجه آن به دیگران زیانی وارد آمده است، لذا دولت باید خسارت ناشی از ایجاد این خطر را بپردازد چون به وجود آمدن محیط خطرناک منسوب به اوست. برخی از نویسندگان حقوقی مانند ریو رو، نظریه ایجاد خطر را تنها مبنای مسئولیت مدنی دولت به شمار آورده است (غمامی، 1367، ص45، به نقل از ریو رو حقوق اداری، ص266، نقل از مولن، ص194).

مطلب مشابه :  پایان نامه حقوق رایگان درموردقانون آیین دادرسی

در حقوق اداری اعمال و اقدامات دولت یا به لحاظ تصدی گری است، که شامل امور خدماتی و فرهنگی می باشد و دولت متصدی امور می شود و می تواند حتی از طریق اشخاص حقوق خصوصی نیز اعمال شود، و یا به لحاظ حاکمیتی است، که دولت در آن حاکم و قدرت مطلق است و این اعمال نمی تواند توسط اشخاص اعمال شود. با این حال می توان گفت مسئولیت مدنی دولت به طور مطلق نیست، بلکه این مسئولیت در مورد خساراتی است که ناشی از اعمال تصدی گری دولت است که در آن نشانی از قدرت سیاسی دولت دیده نمی شود؛ مثل خرید و فروش و…. که دولت آن ها را به عنوان این که دارای شخصیت حقوقی و مسئول حفظ دارایی و منافع و اموال عمومی است، انجام می دهد. در مورد اعمال تصدی گری، دولت مسئول خساراتی است که به افراد وارد می کند و در این قبیل اعمال، دلیلی بر سلب مسئولیت دولت وجود ندارد. اگرچه نظریه ذکر شده امروزه قابل انتقاد می باشد و نظریه مسئولیت مطلق دولت به جز مواردی که قانون گذار تصریح کرده است، مقبولیت بیشتری دارد؛ ولی در مورد اعمال حاکمیتی، دولت مسئول خسارات وارده نمی باشد. همان طور که در ماده 11 قانون مسئولیت مدنی آمده: «هرگاه اقداماتی بر حسب ضرورت برای تأمین منافع اجتماعی طبق قانون به عمل آید و موجب ضرر دیگری شود، دولت مجبور به پرداخت خسارات نخواهد بود»، قانون گذار ما نظریه عدم مسئولیت دولت در اقدامات حاکمیتی را پذیرفته است؛ در واقع در این مرحله بحث تعارض منافع عمومی با منافع خصوصی افراد است که در بیشتر موارد، منافع خصوصی افراد، به علت اهمیت منافع عمومی نادیده گرفته می شود. طبق قانون لایحه مدیریت خدمات کشوری، امور کشوری منحصر در اعمال حاکمیتی و خدماتی و فرهنگی و زیربنایی می باشد. اصولاً مسئولیت مدنی، مبتنی بر تقصیر است و تقصیر دولت نیز در مورد اعمال تصدی گری که موجب خسارات شده، باید اثبات شود. با عنایت به عناصر و مؤلفه های مسئولیت مدنی دولت و با در نظرداشت نکات مزبور، به این نتیجه می رسیم که دولت در قبال زیان های ناشی از تمام اقدامات و اعمال خود، چه اعمال ناشی از حاکمیت و چه اعمال مربوط به تصدی، مسئولیت دارد و به جبران خسارات وارده بر شهروندان ملزم می باشد؛ یعنی قاعده اساسی در این رابطه آن است که دولت به خاطر تمام اعمال و اقدامات زیان آور خود در قبال شهروندان مسئول است. منتها آنچه برخی از اقدامات ناشی از حاکمیت دولت را توجیه می نماید، حفظ منافع یا تأمین مصالح جامعه است که در این صورت، دولت نسبت به اقداماتی که در این زمینه انجام می دهد و ممکن است موجب بروز زیان برای شهروندان شود، مسئولیت نخواهد داشت.
2-4- مسئولیت ناشی از ایراد خسارت معنوی در قانون مجازات اسلامی (با توجه به دکترین حقوقی قانون جزای مصوب 6/3/1375).

در رابطه با قانون جزا با توجه به اینکه قانون اخیر التصویب قانون جدیدی است و تا کنون آنچنان که باید منابع و دکترین حقوقی پیرامون آن شکل نگرفته لا جرم در این قسمت به قانون موخر استناد می نماییم. قانون مجازات اسلامی مصوب (6/3/1375) که مشتمل بر 729 ماده می باشد و به موجب ماده 729 کلیه قوانین مغایر با قانون مجازات اسلامی از جمله: قانون مجازات عمومی مصوب 1304 و اصلاحات و الحاقات بعدی آن ملغی اعلام گردیده است. در این قانون به تعریف جرم و اقسام آن و نیز مجازات ها و مسائل مرتبط به آن پرداخته و در برخی موارد به مسئولیت مدنی ناشی از ارتکاب جرم یا فعل ممنوعه و جبران خسارت آن پرداخته و در این میان خسارت های معنوی نیز مورد توجه است. برای بررسی جایگاه خسارت معنوی در این قانون، به بررس برخی مواد آن می پردازیم.
1- به موجب ماده 58 این قانون؛ «هرگاه در اثر تقصیر یا اشتباه قاضی در موضوع یا در تطبیق حکم بر مورد خاص ضرر مادی یا معنوی متوجه کسی گردد، در مورد ضرر مادی در صورت تقصیر مقصر طبق موازین اسلامی ضامن است و در غیر این صورت خسارت به وسیله دولت جبران می شود و در موارد ضرر معنوی چنانچه تقصیر یا اشتباه قاضی موجب هتک حیثیت از کسی گردد باید نسبت به اعاده ی حییت او اقدام شود». در این ماده به تبعیت از اصل 171 قانون اساسی خسارت مالی و معنوی هر دو مورد توجه قرار گرفته، ولی در مورد جبران خسارت معنوی تنها به اعاده ی حیثیت اشاره شده است. متن اولیه ی این ماده، با الهام از اصل 171 قانون اساسی و به همان صورت تدوین و پیشنهاد شده بود ولی با توجه به نظر شورای نگهبان مبنی بر اینکه خسارت معنوی شرعاً قابل تقویم به پول نیست، به شکل موجود تصویب شد (مهر پور، 1372، ص230). طبق این ماده، خسارت مالی، در صورت تقصیر به وسیله قاضی و در غیر اینصورت بوسیله دولت جبران می شود ولی در هر دو حال به جبران خسارت معنوی اشاره ای نشده است و تنها در صورتی که تقصیر یا اشتباه قاضی موجب هتک حیثیت از کسی گردد باید نسبت به اعاده ی حیثیت او اقدام شود.

مطلب مشابه :  منابع مقاله درموردملاحظات اقتصادی


برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید
رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

2- یکی از مصادیق خسارت معنوی، قذف یا نسبت اعمال ناروایی چون زنا است. در اثر چنین نسبتی حیثیت اجتماعی و خانوادگی شخص به طور جدی آسیب می بیند و گاهی عرصه زندگی اجتماعی بر او تنگ می شود. همچنین دشنام و فحاشی باعث آزار و اذیت روحی و کسر شأن اجتماعی مخاطب می شود برای تسلی خاطر زیان دیده و اعاده ی حیثیت او و جبران آزار و اذیت وارده و کسر شأن اجتماعی او و نیز برای جلوگیری از تکرار چنین اعمالی و تنبّه مرتکب قذف و دشنام یا تنبه دیگران، قانونگذار به استناد روایات و کتب فقهی در مواد 139 تا 164 قانون مجازات اسلامی آن را جرم اعلام نموده و مجازات تا 80 تازیانه شلاق را پیش بینی نموده است. بنابراین قذف و دشنام از مصادیق خسارت معنوی است که قانونگذار از طریق اجرای مجازات به جبران خسارت و تشفّی خاطر زیان دیده، می پردازد. نشانه ی آن که این مجازات، جنبه جبران خسارت و تسکین خاطر زیان دیده را دارد این است که طبق تبصره 1 ماده 140 اجرای حد قذف منوط به تقاضای مقذوف یا زیان دیده است. و به موجب ماده 161 با تصدیق نسبت داده شده، حق قذف ساقط می شود و با فوت مقذوف حق اجرای حد طبق ماده 163 به ورثه او منتقل می شود. به هر حال با آنکه در قانون مجازات سخن از جرم و مجازات است و قذف نیز در ردیف جرائم با مجازات مشخص آمده است ولی تردیدی نیست که باعث خسارت معنوی به مقذوف می شود و باید به نحوی جبران شود. جبران این خسارت را قانونگذار به اجرای مجازات دیده است و پیش بینی مجازات حد برای جرائمی چون قذف حاکی از آن است که شارع یا قانونگذار نسبت به حیثیت و حرمت افراد بی تفاوت نیست و به طریق ممکن سعی در جبران آن دارد و این بهترین دلیل است بر اینکه خسارت معنوی قابل جبران است و باید به تناسب نوع خسارت، راهی برای جبران یا زدودن آثار منفی آن برگزید.
3- پیش بینی دیه در مورد قتل یا سایر آسیب های جسمانی بهترین گواه است که خسارت معنوی قابل جبران است و تقویم آن بر اساس پول مجاز شناخته شده است. هر چند قانون مجازات برای معرفی جرائم و مجازات های قانونی است و طبق ماده 12 این قانون دیه نیز از اقسام مجازات ها محسوب شده ولی در ماده 15 به عنوان مالی که از طرف شارع برای جنایت تعیین شده، معرفی شده است. و در ماده 294؛ مالی که به سبب جنایت بر نفس یا عضو به مجنی علیه یا به ولی یا اولیاء دم پرداخت می شود، دانسته شده است. با تأمل در مواد 294 تا 496 قانون مجازات اسلامی، به خوبی استنباط می شود که دیه برای جبران خسارت معنوی ناشی از قتل غیرعمد (یا قتل عمدی که با گذشت اولیاء دم از قصاص، رضایت به دریافت دیه داده باشند یا امکان اجرای قصاص نباشد) یا سایر صدمه های جسمانی پیش بینی شده، قبل از آنکه جنبه تأدیبی و عبرت آموزی آن مطرح باشد، جلب رضایت و خوشنودی زیان دیده و به نوعی جبران خسارت مورد نظر است. قتل و ضرب و جرح و قطع عضو و تغییر شکل آن، خسارت های معنوی هستند که بر اولیاء مقتول یا مصدوم و مجروح وارد می شود و قانونگذار در پیش بینی دیه جبران این خسارت را تا حد ممکن در نظر دارد. اما خسارتهای مالی که در خیلی موارد در نتیجه ی خسارت معنوی یا به همراه آن بوجود می آید امری جداگانه است و داخل در دیه نیست بلکه این قبیل خسارات مانند خسارت از کار افتادگی، هزینه بیمارستان و دارو و پزشک و پرستاری و هزینه های اضافی، مشمول قاعده ی لاضرر و طبق مقررات مربوط به مسئولیت مدنی باید جبران شود، ( در این صورت آیا دیه شامل تمام خسارات می شودیا نه؟ یا اینکه آیا با وجود دیه مطالبه خسارتهای مالی موجه است یا نه؟) مبنای

دیدگاهتان را بنویسید