بررسی اثر انتشار صکوک بر نوسان قیمت سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس …

، بیان مسأله تحقیق، اهمیت و ضرورت تحقیق، تعریف عملیاتی واژگان تحقیق، مبانی نظری و پیشینه تحقیق ، مدل تحقیق، اهداف تحقیق، فرضیه های تحقیق، روش شناسی تحقیق، جامعه آماری و نمونه تحقیق، ابزارهای تحقیق و شیوه تحلیل داده ها و قلمرو تحقیق می باشد

v            1-2 بیان مسئله

در مالیه اسلامی، بسته به قراردادی که مبنای تراکنش مالی قرار می گیرد، می توان صکوک مختلفی را تعریف کرد مثل صکوک اجاره که بر مبنای عقد اجاره شکل می گیرد(الشازلی و تریپثی، 2013).

این ابزار مالی اسلامی که ما از آنها به عنوان صکوک یاد می کنیم با وجود اینکه از برخی جهات تفاوت مبنایی با اوراق قرضه داشته ولی از برخی جهات هم دارای شباهت هایی با آن می باشند (عاریف و صفری، 2012) لذا با وجود بازاری بالغ بر 840 میلیارد دلار در سال 2011 –در یازده بازار مالی- در تقسیم بندی اوراق بهادار، بازار به دید یک نوع اوراق قرضه به آن می نگرد (صفری و عاریف، 2013).

با توجه به تئوری پورتفوی مدرن، هر سرمایه گذار باید با تشکیل سبد سرمایه گذاری، تعادل مناسبی را بین دو عامل ریسک و بازده را در سرمایه گذاری های خود ایجاد کند (مارکویتز، 1952) که بازده از محل نوسانات قیمت سهم و سود تقسیمی حاصل می شود و برای ریسک عوامل متعددی را باید به صورت یکپارچه در نظر بگیرد مثل ریسک بازار، ریسک نقد شوندگیو … (ون دونتر و همکاران، 2013: 7).

معامله گران حاضر در بازار سرمایه، از نظر هدف و استراتژی معامله به چهار دسته تقسیم می شوند:

الف) ریسک گریزانی که بدنبال ایمن سازی محصول خود در مقابل ریسک های غالبا ناشی از نوسانات قیمتی هستند.

ب) سرمایه گذارانی که با سرمایه گذاری، دنبال حفظ ثروت و یا افزایش آن هستند.

ج) آربیتراژگرها -نوسانگیرها-که دنبال کسب سود با استفاده از اختلاف قیمت یک محصول در بازار های مختلف بوده و با ریسکی هم مواجه نیستند.

د) سفته بازان که سعی در استفاده از روند های کوتاه مدت بازار دارند و به نقدینگی بازار کمک می کنند ولی بخشی از این افراد که سهامبازان باشند برای بازار مضر می باشند از اطلاعات نهانی شرکت و راه های غیرقانونی برای سود بردن استفاده می کنند (کسلوسکی، 2011) لذا برای فعالان بازار هم نوسانات کوتاه مدت و هم نوسانات بلند مدت حایز اهمیت می باشد.

یکی از عوامل مهمی را که سرمایه گذارن، در تحلیل شرکت ها (برای برآورد ریسک و بازده) در نظر میگیرند، ساختار سرمایه شرکت (بدهی و حقوق صاحبان سهام) می باشد که به همراه به همراه سایر صورت های مالی، اطلاعات مناسبی را برای تجزیه و تحلیل و برآورد ریسک و ارزش ذاتی سهام شرکت، ارائه می دهد (بودی و همکاران، 2011: 627). در مورد اوراق بهادار اسلامی، با وجود اینکه صکوک و اوراق قرضه هر دو ابزار بدهی محسوب می شوند ولی استفاده شرکت از هر کدام از آنها در ساختار مالی خود، می تواند اثر متفاوتی روی ارزش شرکت داشته باشد (عالم، 2013).

هنگام استفاده از انتشار صکوک برای تامین مالی، از آنجایی که این اوراق در ساختار سرمایه شرکت اثر گذاشته، و می توانند منجر به تغییر در عملکرد مالی و ارزش شرکت شده (فوزی، 2013) در نتیجه روی نگرش سهامداران نسبت به ارزش سهم تاثیر خواهند گذاشت که با توجه به مکانیزم عرضه و تقاضا در بازار، ممکن است روی قیمت سهم اثر مثبت یا منفی قابل توجهی داشته باشد.

لذا در این تحقیق به بررسی این مساله پرداخته می شود که: اثر انتشار صکوک بر نوسان قیمت سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس تهران و مالزی، چگونه است؟

v            1- 3 اهمیت و ضرورت تحقیق

با توجه به رشد فزاینده در تعداد ابزارهای مالی، لازم است پیرامون هر یک از آنها تحقیقات لازم صورت بگیرد تا در هنگام تصمیم برای تامین مالی و یا سرمایه گذاری، یک مدیر مالی و یا یک سرمایه گذار بتواند جهت انتخاب بهینه خود، اطلاعات لازم را داشته باشد.

o                1-3-1 اهمیت و ضرورت تحقیق از لحاظ نظری

  • جدید بودن بررسی تاثیر انتشار صکوک بر نوسان قیمت سهام در جهان؛
  • گسترش ادبیات تحقیق و اطلاعات نظری پیرامون رابطه نوسانات قیمت سهام سهام با اخبار مبنی بر استفاده شرکت از صکوک برای تامین مالی خود.
  • شناسایی و معرفی اوراق بهادار اسلامی رایج در جمهوری اسلامی ایران.
  • شناسایی و معرفی اوراق بهادار اسلامی رایج در سایر کشورهای جهان.

o                1-3-2 اهمیت و ضرورت تحقیق از لحاظ کاربردی

  • کمک به انتخاب نوع تامین مالی شرکت ها، با توجه به اثری که آن ابزار روی قیمت سهام شرکت خواهد گذاشت.
  • کمک به کارشناسان مالی و اقتصادی برای تحلیل وضعیت بازار؛
  • کمک به سرمایه گذاران و مدیران سرمایه گذاری که در بورس های کشورهای اسلامی سرمایه گذاری می کنند.
  • کمک به شرکت های ایرانی پذیرفته شده در بورسهایی که همزمان از دو سیستم مالی اسلامی و متداول استفاده می کنند.
  • کمک به کاهش غنای ادبیات تحقیق پیرامون اوراق تامین مالی اسلامی.

v            1-4 اهداف تحقیق

o                1-4-1 هدف اصلی

  • شناسایی اثر انتشار صکوک بر نوسانات قیمت سهام شرکت های بورسی.

o                1-4-2 اهداف فرعی

  • شناسایی اثر سررسید صکوک بر نوسانات قیمت سهام، هنگام نشر صکوک.
  • شناسایی اثر بازده تا سررسید اوراق صکوک بر نوسانات قیمت سهام، هنگام نشر صکوک.
  • شناسایی اثر حجم صکوک منتشر شده بر نوسانات قیمت سهام، هنگام نشر صکوک.

v            1-5 فرضیه های تحقیق

o                1-5-1 فرضیه اصلی

  • انتشار صکوک بر نوسان قیمت سهام اثر مثبت دارد.

o                1-5-2 فرضیه های فرعی

  • زمان سررسید صکوک بر نوسان قیمت سهام هنگام نشر صکوک اثر مثبت دارد.
  • بازده اوراق بر نوسان قیمت سهام هنگام نشر صکوک اثر مثبت دارد.
  • حجم انتشار صکوک منتشر شده بر نوسان قیمت سهام هنگام نشر صکوک اثر مثبت دارد.

[1] El Shazly

[2] Tripathy

[3] Bonds

[4] Safari

[5] Modern Portfolio Theory

[6] Portfolio

[7] Risk & Return

[8] Markowitz

[9] Price Volatility

[10] Dividend