پایان نامه مدیریت

پایان نامه با کلید واژه گیاهان دارویی

ورودی، ساختار فیزیکی ساختمانها، محوطه دانشگاه و فعالیتهای ساختاری دانشگاه بود”(اوزگاون، 2011). این نشان میدهد که دانشآموزان از دانشگاهها و ادارات مختلف ممکن است اولویتهای را داشته باشند و دانشگاهی را بر دانشگاههای دیگر ترجیح دهند.
مطالعهای در لتونی توسط زاکسا (2011) انجام شد، پنج گروه از عوامل آمیخته بازاریابی یا 5P برنامه، محل، اعتبار یا شهرت ، قیمت و ارزش اضافی و یا حق بیمه معرفی کرده است
برنامه، محل، که شامل مکان یا موقعیت جغرافیایی و محیط یادگیری در سازمان است. ارزش اضافی و یا حق بیمه. در این مورد به عنوان یک ارزش اضافی برای به دستآوردن فرصت تجربه های بینالمللی برای دانشآموزان اشاره کردهاند .تجزیه و تحلیل عوامل نیز نشان داد که ارزش افزوده توسط خدمات پشتیبانی، نگرش کارکنان اداری و فرصت برای دانشآموزان به کار در گروه های کوچک سمینار که به نوبه خود باعث ترویج یادگیری عمیقتر و رویکرد فردی به آموزش میشود، ایجاد میگردد .
اعتبار یا شهرت: آموزش عالی اهمیت فزایندهای به ارائه دهنده خدمات میدهد، که معمولاً به عنوان یک محصول و یا شکل یک نماینده خدمات مهم است و جنبه مالی یا قیمت.
نتیجهگیری اصلی از مطالعه ذکر شده در بالا این میباشد که برای دانشآموزان انتخاب یک دانشگاه و برنامه مطالعاتی به وسیله پنج عامل تعیین شده است :برنامه، مکان، قیمت، ارزش افزوده و یا حق بیمه، شهرت ارائهدهنده خدمات و عوامل مالی و یا قیمت. علاوه بر این، مهمترین عامل برای دانشآموزان با تجربه در انتخاب یک برنامه مطالعه، محتوای برنامه(برنامه درسی با کیفیت) و کارکنان دانشگاه است، و پس از این عوامل ارزش اضافی، اعتبار، و جنبههای مالی و مکان یا محیط آموزشی) مورد بررسی قرار میگیرد. این نتایج نشان میدهد که دانشآموزان بالقوه برای انتخاب مناسبترین برنامه درسی، ارزیابی کیفیت و محتوای آن را مورد هدف قرار دادهاند. این نتیجهگیری توجه به ارائهدهندگان آموزش عالی برای توسعه استراتژی که بر کیفیت برنامه آموزش متمرکز شده است را نشان میدهد.
الینا فیلیپ (2012) در مقالهای با عنوان کاربرد تئوری بازاریابی در آموزش عالی رومانیایی با هدف شناسایی گزینههای مناسب برای بهبود بهرهوری و اثربخشی فعالیتهای آموزشی دانشگاه، نقش بازاریابی در سازمانهای آموزش عالی و به طور کلی کاربرد بازاریابی در سیستم دانشگاهی را توضیح میدهد. یافتهها از طریق تجزیه و تحلیل سیستماتیک و انتقادی و منابع ثانویه مربوط به اطلاعات، کتابهای دانشگاهی، مقالات علمی و شواهد تحقیقات عملی با توجه به بخش آموزش و پرورش رومانیایی به دست آمده است. شواهد عملی نشان میدهد، درک ضعیفی از استراتژیهای بازاریابی و اهمیت آنها برای موفقیت بلندمدت سازمانی، در میان مدیران دانشگاه وجود دارد. تجزیه و تحلیل و استدلالهای علمی به دو بخش اصلی سازماندهی شده است. اول بحث مفهوم بازاریابی آموزش عالی، نقش آنها و شباهتشان با دیگر رشته های بازاریابی و همچنین نوعشناسی از زینفعان آموزش عالی. دوم تجزیه و تحلیل ساختار خاص و کاربرد ابزار آمیخته بازاریابی برای مؤسسات آموزشی، با مراجع به بازار رومانیایی. نقش بازاریابی تجزیه و تحلیل از هر دو دیدگاه اجتماعی و خدمات به منظور توضیح برنامههای سودمند آنها برای دانشگاهها، افراد و جامعه به عنوان یک کل میباشد. با توجه به ماهیت خدمات آموزشی، به دانشگاهها توصیه میشود برای استفاده، در شیوهای یکپارچه، مجموعهای از هفت ابزار بازاریابی آمیخته در برنامه ریزی روابط خود در بازار داشته باشند. برنامه، قیمت، مکان، ارتقا، فرآیندها، تجهیزات فیزیکی، افراد.
جی لو(2014)، در مقالهای با عنوان عوامل انتخاب دانشگاه از دید مشارکتکنندگان در برنامههای EMBA ‘ بیان کرد، در تایوان، یک روند بیتردید برای افراد به آموزش مداوم در برنامه شبانه و یا در روزهای تعطیل وجود دارد. تعداد کل تقریبی دانشگاهها در تایوان 160 دانشگاه میباشد که از بالاترین میزان در مقایسه با کشورهای دیگر در جهان برخوردار است و در نتیجه دانشگاهها در فشار رقابتاند. در این مطالعه شش دانشگاه به عنوان هدف انتخاب شده و در مجموع 400 پرسشنامه توزیع شد و 352 نمونه قابل استفاده جمعآوری شد. یافتههای تحقیقاتی نشان میدهد انگیزه یادگیری بالاتر و همچنین محیط آموزشی به طور عمده عوامل موثر برای افزایش انگیزه افراد در انتخاب دانشگاه است. با این حال، دانشگاه با نیازهای بالاتر در جهت آموزش مداوم شرکتکنندگان، احساس یادگیری بالاتر را به ارمغان خواهد آورد و ابهام انتخاب را کاهش میدهد؛ علاوه بر این، نتایج تحقیقات نشان میدهد که احساس یادگیری اثر بین انگیزه یادگیری، محیط دانشگاه و قصد ادامه آموزش را تعدیل میکند.

2-12- مطالعه مروری دانشگاه ایلام
آموزشکده دامپروری ایلام در سال ۱۳۵۵ خورشیدی زیر نظر دانشگاه رازی کرمانشاه شروع به فعالیت آموزشی کرد. این آموزشکده پس از انقلاب فرهنگی ایران به دانشکدهی کشاورزی تبدیل شد و نهایتاً در سال ۱۳۷۱ خورشیدی و به دنبال مستقل شدن از دانشگاه رازی، به عنوان دانشگاه ایلام شناخته شد.
دانشگاه ایلام دارای 7 دانشکده است:
دانشکدهی ادبیات و علوم انسانی.
دانشکدهی پیرادامپزشکی.
دا
نشکدهی علوم پایه.
دانشکدهی فنی و مهندسی.
دانشکدهی کشاورزی.
دانشکدهی الهیات و معارف اسلامی.
دانشکدهی نفت و گاز.
در دانشگاه ایلام 13 رشته دکتری فعال است و تعداد دانشجویان مقاطع تحصیلات تکمیلی در دانشگاه ایلام بیش از متوسط کشوری است و در علومی مانند شیمی آلی، شیمی معدنی، شیمی تجزیه، آموزش زبان و ادبیات انگلیسی، زبان و ادبیات فارسی، فقه و مبانی حقوق اسلامی، علوم قرآن و حدیث، فلسفه و کلام اسلامی، علوم خاک، مکانیزاسیون کشاورزی، سازه های آبی، علوم باغبانی و میکرو بیولوژی خاک مشغول به تحصیل و در مقطع کارشناسی ارشد نیز بیش از 1200 نفر دانشجو در رشته آموزشی پژوهشی و 19 رشته آموزش محور مشغول به تحصیل هستند.
مجوز قطعی پردیس خودگردان دانشگاهی نیز اخذ شده است و ثبتنام از دانشجویان نیز آغاز شده است و مقالات مختلف پژوهشی، پایان نامهها و رسالههای چاپشده نشاندهنده افزایش سطح کیفی پژوهش در دانشگاه ایلام است. 15 نفر عضو هیئت علمی با رتبه دانشیاری در دانشگاه ایلام مشغول به فعالیت هستند. با توجه به وجود ظرفیت مناسب استان ایلام در زمینه گیاهان دارویی و معطر و شناسایی بیش از 300 گونه گیاهان دارویی در ایلام که بیش از 10 نمونه آن اندمیک (بومی) ایلام و نیز توانمندی بالای دانشگاه از نظر سختافزاری و نرمافزاری، با تلاشهای مستمر، مجوز پژوهشکده گیاهان دارویی و معطر نیز اخذ شده است. و سند مالکیت این واحد آموزشی به مساحت 280 هکتار به نام دانشگاه ثبت شده است که با این کار زمینه مناسبی برای کاشت گیاهان دارویی فراهم آمده است
دانشگاه ایلام در مدت چند سال گذشته موفق به اخذ مجوز پذیرش دانشجوی خارجی در دانشگاه ایلام شده است. ورود دانشجویان خارجی به استان، تبدیل دانشگاه ایلام به یک دانشگاه بینالمللی و در نهایت توسعه آموزش عالی استان را به دنبال خواهد داشت. دانشکده نفت و گاز دانشگاه ایلام تنها دانشکده نفت و گاز منطقه غرب و جنوب غرب کشور است و میطلبد که مسئولان محترم به ویژه وزیر محترم نفت توجه خاصی به این دانشکده داشته باشند. در حال حاضر این دانشگاه 179 نفر عضو فعال هیئت علمی دارد و با توجه به این که پرونده جذب افراد دیگری نیز در حال بررسی است، به ضمیمه تعداد افراد بورسیه شده، این تعداد به بیش از 280 نفر میرسد و در این میان 70 درصد افراد جذبشده و بیش از 80 درصد بورسیهها در مقطع دکتری بومی هستند. تعداد کتب موجود در کتابخانهها به بیش از 115 هزار عنوان افزایش یافته و همچنین 568 مقاله علمی پژوهشی در مجلات معتبر بینالمللی به چاپ رسیده است. تعداد آزمایشگاههای دانشگاه ایلام به 61 آزمایشگاه رسیده، ضمن آنکه برای نخستین بار در این دوره، مجوز چند مجله علمی تخصصی دریافت شده که برای برخی از آنها درخواست رتبه علمی، پژوهشی شده است.
همچنین تعداد نشریات فرهنگی از 52 به 130 و تعداد انجمنها و کانونهای علمی از 17 انجمن به 27 انجمن رسیده است و همچنین با نگاه ویژه مسئولان دانشگاهی و همکاری دفتر محترم نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری و میدان دادن به دانشجویان صاحب ایده و اندیشه و دانشجو محور شدن فعالیتهای فرهنگی، دانشگاه ایلام در مدت سه سال گذشته در حوزه فرهنگی موفق به کسب افتخارات قابل توجهی شده که از جمله آنها قرار گرفتن در بین 12 دانشگاه برتر فرهنگی کشور است و با توجه به اخبار بدست آمده در سال 92 نیز رتبه مناسبتری به دست آمده است. دانشگاه ایلام با پیشرفتهایی که در سالهای اخیر داشته است در حال رسیدن به این است که به دانشگاه بزرگ ایلام تبدیل شود.

2-13- نتیجه گیری و ارائه مدل مفهومی تحقیق
فرایند انتخاب دانشگاه توسط دانشجو میتواند با توجه به شرایط مکانی و زمانی از عواملی تأثیرگذار باشد و کیفیت آن نیز بر حسب نحوه و میزان جستوجوی اطلاعات درباره دانشگاههای مختلف میتواند متفاوت باشد. دانشجویان در جهتگیریهای خود در خصوص انتخاب رشته و محل تحصیل از عوامل متعددی تأثیر میپذیرند. از جمله عواملی که در انتخاب دانشگاه میتواند مؤثر باشد آمیختههای بازاریابی هستند. این عناصر تصمیم انتخاب دانشآموزان را تحت تأثیر خود قرار میدهند. یک دانشگاه برای دستیابی به مزیت رقابتی پایدار؛ باید همه این عوامل مؤثر بر فرایند تصمیمگیری دانشجویان را لحاظ کند . در نتیجه، دانشگاهها در دنیای کسب وکار فعالتر شدهاند و برای استفاده از استراتژیها و تکنیکهای بازاریابی برای جذب بیشتر دانشآموزان تلاش میکنند. در نتیجه، با مبنا قرار دادن چهارچوب نظری(نظریه کاتلر و فاکس درباره آمیختههای بازاریابی در دانشگاه)، و با توجه به پیشینه تحقیق درباره عوامل مؤثر بر انتخاب دانشگاه، مدل پژوهش حاضر را بر اساس مؤلفه های اصلی این نظریه میتوان در غالب شکل زیر تنظیم نمود. آمیختههای بازاریابی شامل هفت متغیر : ترفیع، شواهد فیزیکی، افراد، فرایند، محصول ، مکان و قیمت است که این آمیختهها در انتخاب دانشگاه توسط دانشجو تأثیر دارد.


برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  77u.ir  مراجعه نمایید
رشته مدیریت همه موضوعات و گرایش ها : صنعتی ، دولتی ، MBA ، مالی ، بازاریابی (تبلیغات – برند – مصرف کننده -مشتری ،نظام کیفیت فراگیر ، بازرگانی بین الملل ، صادرات و واردات ، اجرایی ، کارآفرینی ، بیمه ، تحول ، فناوری اطلاعات ، مدیریت دانش ،استراتژیک ، سیستم های اطلاعاتی ، مدیریت منابع انسانی و افزایش بهره وری کارکنان سازمان

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

شکل(2-1)مدل مفهومی تحقیق

 
 

فصل سوم
روش تحقیق

3-1- مقدمه:
پژوهش یک فرایند است و برای پاسخ به سؤالات و مسألههای پژوهشگر یا سفارشدهنده آن صورت میگیرد. مهمترین گام در این مسیر پر فرار و نشیب حرکت مرحله به مرحله انتخاب و استفاده درست از روشها و تکنیکها و فنون علمی است. از این رو نتایج پژوهشهایی قابلیت استفاده و تعمیم دارد که روشمند و هدفمند انجام شده باشد. «تحقیق یا پژوهش، فعالیت پیگیر و تلاش فکری مداوم برای استخراج حقایق از لابه لای حق و باطل است. یا تفحص و تلاش برای آشکار ساختن حقیقت و پرده برداری از مجهولات، کشف روابط علی و معلولی و خلاصه شناخت علمی یک مسأله یا حل آن با روش منطقیتر علمی است(اکرامی، 1390).
در این فصل اطلاعات روششناسی مربوط به تحقیق آورده شده است. پس از شرح روش تحقیق به بررسی اطلاعات درباره جامعه آماری، نمونه و روش نمونهگیری، ابزار گردآوری اطلاعات، روایی و پایایی آن و روش تجزیه و تحلیل داده ها پرداخته خواهد شد.

3-2- روششناسی تحقیق
انسان برای رسیدن به مقصود و حل مشکلات راه حل های مختلفی را تجربه می کند و مناسب ترین راه و روش را انتخاب می کند. روش عبارت از بکارگیری راه خاصی است که اطلاعات مناسب بیشتری را درباره موضوع مورد مطالعه فراهم می کند. روش تحقیق علمی یا روش علمی فرآیند جستجوی منظم برای مشخص کردن وضعیت یا موقعیت نامعین است. منظور از روش تحقیق این است که مشخص شود چه نوع روشی برای بررسی موضوع لازم است که این امر بستگی به اهداف و ماهیت پژوهش و امکانات اجرای آن دارد. براساس هدف، تحقیقات علمی را به سه گروه بنیادی، کاربردی و عملی تقسیم میکنند که در این پژوهش چون به دنبال بهبود و ارائه راهکار میباشیم روش پژوهش ما کاربردی می باشد. تحقیقات کاربردی برای بهبود و بهینه سازی ابزارها، روشها و اشیا و الگوها مورد استفاده تحقیقات علمی قرار میگیرد.
هدف از تحقیق حاضر توسعه دانش کاربردی در یک زمینه خاص است. این پژوهش به قصد کاربرد نتایج یافته هایش برای حل مشکلات خاص درون سازمان انجام می شود و تلاش برای پاسخ دادن به یک معضل و مشکل علمی است که در دنیای واقعی وجود دارد. بنابراین، تحقیق حاضر از لحاظ هدف کاربردی محسوب می شود و چون به صورت پژوهشی از پرسشنامه برای جمع آوری داده های آن استفاده شده و محقق عملاً در جریان تحقیق درگیر شده است؛ تحقیق از لحاظ نحوه گردآوری داده ها، از نوع تحقیقات میدانی و توصیفی به شمار میرود.

3-3- فرایند تحقیق
3-3-1- جامعه آماری مورد مطالعه:
جامعه آماری به کل گروه افراد، وقایع یا چیزهای اشاره دارد که محقق میخواهد به تحقیق دربارهی آنها بپردازد( سکاران، 1382، ص 294)
جامعه آماری در این پژوهش عبارت است از همه دانشجویان دانشگاه ایلام که بر اساس آمار سال 1392، 6000 دانشجو برآورده شده است.

3-3- 2- نمونه آماری
نمونه عبارت است از مجموعهای از نشانه ها که از یک قسمت، یک گروه یا جامعهای بزرگتر انتخاب میشود. به طوری که این مجموعه معرف کیفیات و ویژگیهای آن قسمت، گروه یا جامعه بزرگتر باشد. و در این تحقیق آن را با N نشان میدهند(خاکی، 1378، ص 273).

3-3- 3- روش نمونهگیری
هدف همهی نمونهبرداریها در پژوهشهای علمی تهیهی بیانیههای دقیق و با معنا دربارهی یک گروه بر پایه مطالعهی زیرمجموعهای از آن گروه است. این گروه ممکن است مجموعهای از افراد یا چیزها باشد. نمونهبرداری موجب تسهیل و تسریع کار پژوهش، صرفهجویی در وقت، هزینه و نیروی فروش میشود(همان، ص271). در این تحقیق، جهت نمونه گیری از روش نمونه گیری تصادفی ساده استفاده شده است.

3-3- 4- روش تعیین حجم نمونه
با توجه به محدود بودن جامعه، برای تعیین حجم نمونه مورد نظر از جدول مورگان استفاده شده است و نمونه تحقیق 360 نفر می باشد.

3-4- منابع و روش های گردآوری اطلاعات
در این تحقیق با توجه به اینکه در بخش بررسی ادبیات تحقیق به منابع دست دوم و در بخش اصلی تحقیق به منابع دست اول از داده ها احتیاج داشتهایم، از دو روش کتابخانهای و میدانی برای گردآوری اطلاعات استفاده شده است.

3-4-1 -مطالعات کتابخانهای:
در تحقیق حاضر جهت گردآوری مبانی نظری و مروری بر ادبیات تحقیق از مقالات، کتب، طرحهای پژوهشی فارسی مرتبط با موضوع بازاریابی و عوامل مؤثر بر انتخاب دانشگاه استفاده شده و سپس با توجه به منابع موجود و جستجو در بانکهای اطلاعاتی اینترنتی همچون ساینس دایرکت و مگ ایران مقالات و آثار علمی انگلیسی مرتبط را یافته و بکار گرفته شد.

3-4-2-مطالعات میدانی :
در این تحقیق برای جمعآوری و تکمیل اطلاعات مربوط به پاسخگویی به سؤالات پژوهش، از روش توزیع پرسشنامه استفاده گردید.

]]>

90