پایان نامه با کلمات کلیدی مسئولیت اجتماعی، رضایتمندی، رضایت مشتری

با وجود اینکه رضایتمندی با پیامدهای مثبت بیشماری همراه است. تحقیقات تحقیقات کمی رضایتمندی تماشاگران را مورد بررسی قرار داده اند. فهم اینکه چگونه تماشاکران و هواداران چگونه به رضایتمندی می رسند، چشم انداز مفیدی فراهم می کند که هدایت کننده تلاش های عملیاتی و فعالیت های بازاریابی است(وان لیون، کویک، دنیل، 2002) در رابطه با تماشاگران ورزشی، رضایتمندی تماشاگران اغلب به عنوان عامل پیش بینی کننده حضور تماشاگران در نظر گرفته می شود((وان لیون، کویک، دنیل، 2002) رضایتمندی نیت آینده هواداران را تحت تأثیر قرار می دهد و به نوبه خود بر وفاداری هواداران تأثیر مثبت دارد(تریل، اندرسون، فینک92، 2005). در رابطه با نحوه تاثیر مسئولیت اجتماعی بر رضایتمندی مشتریان، حداقل سه دسته از تحقیقات به این رابطه اشاره کرده اند. اول اینکه بر اساس تئوری بنگاهی و تئوری سهامداران، فعالیت های شرکت که در رابطه با مشتریان انجام می شود به مشتریان نه فقط به عنوان یک موجود اقتصادی، بلکه به عنوان یک عضو خانواده، جامعه و کشور توجه دارد. دوم اینکه سابقه قوی سازمان در فعالیت های مسئولیت اجتماعی شرایطی را ایجاد می کند که باعث ارتقء ارزیابی و نگرش مشتریان نسبت به سازمان می شود. سوم اینکه مطالعات انجام شده بر روی عوامل رضایتمندی مشتری بیانگر ارتباط مسئولیت اجتماعی با رضایت مشتریان است. برای مثال ارزش ادراک شده یک عامل کلیدی است که به طور تجربی ثابت شده است باعث افزایش رضایت مشتریان می شود. به احتمال زیاد مشتریان ارزش شرکت هایی را که از نظر اجتماعی مسئولیت پذیر هستند را بالاتر درک می کنند که در نهایت منجر به افزایش رضایت مشتریان می شود(لوو، پاتاچاریا، 2006)
2-21- پیشینه تحقیق
کاوسی و چاوش باشی (1389) در تحقیقی تحت عنوان« بررسی رابطه مسئولیت اجتماعی و سرمایه اجتماعی در سازمان» به این نتیجه رسیدند که ارتباط این دو یک ارتباط دوسویه است. به عبارتی سازمان ها از طریق مسئولیت پذیری اجتماعی می توانند سرمایه اجتماعی سازمان را تقویت نموده و از طرفی از طریق انسجام، هماهنگی، اعتماد و پیوند اعضای درون سازمان و تعامل برون سازمانی و در نهایت ایجاد و گسترش شبکه ها در جهت برآوردن نیازها در جامعه سرمایه اجتماعی ایجاد کنند
ابراهمی نژاد و اکبری (1385) به این نتیجه رسیدند که بین ارزش های نظری، زیبایی شناسی، اجتماعی،سیاسی و اعتقادی – مذهبی مدیران و ایفای نقش مسئولیت اجتماعی آنها، رابطه معنا داری وجود دارد.دراین پژوهش بین ارزش های اقتصادی مدیران و ایفای نقش مسئولیت اجتماعی آنهارابطه معنا داری به دست نیامد
رویایی و مهردوست (1388) به این نتیجه رسیدند که مدیران فرهنگی درارتقای مسئولیت اجتماعی سازمان نقش مؤثری دارند و همچنین بین نقش مدیران فرهنگی در اهداف اقتصادی ، اخلاقی، اجتماعی و زیست محیطی و ارتقاء مسئولیت اجتماعی سازمانی رابطه ای قوی وجود دارد.
مشبکی و همکاران(1389) به این نتیجه رسیدند که بین مؤلفه های فرهنگ سازمان و مسئولیت پذیری اجتماعی سازمان همبستگی مثبت و معناداری وجود دارد.
مرتضوی و همکاران(1389) در تحقیقی تحت عنوان« بررسی نقش تعدیل گری متغییر مسئولیت اجتماعی و تعهد سازمانی» به این نتیجه رسیدند که تأکید بر انجام مسئولیت اجتماعی سازمان ها به طور معناداری تعهد سازمانی کارکنان را تحت تاثیر خود قرار می دهد.
تقی زاده و سلطانی (1389) در تحقیقی تحت عنوان« تأثیر اخلاق کسب و کار بر مسئولیت اجتماعی بنگاه» که بر روی 175 نفر از رؤسای شرکت های قطعه ساز عضو انجمن قطعه سازان تبریز انجام گرفت به این نتیجه رسیدند که اخلاق کسب و کار می تواند باعث ارتقاء مسئولیت اجتماعی بنگاه ها گردد.
شربت اوغلی، افشاری و نجمی(1389) در تحقیقی تحت عنوان« مسئولیت اجتماعی نزد شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران» به این نتیجه رسیدند که تعریف شرکت های ایرانی از مسئولیت اجتماعی بیشتر مربوط به بعد حقوقی هرم کارول مربوط می شود و الویت بندی آنها نیز با هرم کارول مطابقت دارد. همچنین شرکت ها در وهله اول به بعد اقتصادی و سپس به بعد اخلاقی و حقوقی و در انتها به بعد بشردوستانه اهمیت می دهند.
بخشنده ، سجادی و جلالی فراهانی (1391) به این نتیجه رسیدند که فعالیت های مسئولیت اجتماعی از قبیل انجام بازی های دوستانه با هدف کمک به نیازمندان ، حمایت از ورزش همگانی و فعالیت هایی از این قبیل باعث افزایش هویت هواداران نسبت به باشگاه می شود.
برین، بروون و هاکت93(2005) در تحقیقی تحت عنوان« بررسی ارتباط مسئولیت اجتماعی شرکت های استرالیایی و عملکرد مالی آنها» به این نتیجه رسیدند که بین مسئولیت اجتماعی شرکت ها و عملکرد مالی آنها ارتباطی معنادار وجود دارد.
موهر، وب و هاریس94 (2001) در مقاله ای تحت عنوان«آیا مصرف کنندگان انتظار دارند سازمان ها از نظر اجتماعی مسئولیت پذیر باشند؟ تاثیر مسئولیت اجتماعی بر رفتار خرید» به این نتیجه رسیدندکه به طور کلی نگرش مشتریان نسبت به مسئولیت اجتماعی مثبت است، همچنین شرکت کنندگان در این تحقیق بیان کردند که انتظار دارند سازمان ها از محیط زیست حمایت کنند و به شیوه اخلاقی رفتار کنند و اینکه آنها تصمیم به خرید را بر اساس این عوامل اتخاذ می کنند.
زبیت عبدالرشید95 و سعدیتل ابراهیم96(2002) در تحقیقی تحت عنوان« بررسی نگرش مدیران اجرایی مالزی نسبت به انجام مسئولیت اجتماعی» که بر روی 198 نفر از مدیران اجرایی مالزی انجام گرفت این نتایج بدست آمد: حدود 69 درصد این مدیران معتقد بودند که مشارکت سازمان ها در فعالیت های مسئولیت اجتماعی باعث افزایش سود بلند مدت سازمان ها خواهد شد، همچنین در این پژوهش حدود 65 درصد مدیران تایید کردند که مشارکت سازمان ها در فعالیت های مسئولیت اجتماعی باعث ایجاد تصویری مطلوب در ذهن افراد جامعه خواهد شد.
لوی و باتاچاریا97 (2006) در مقاله ای به بررسی رابطه بین مسئولیت اجتماعی، ارزش بازار و رضایت مشتری پرداختند. نتایج این تحقیق نشان می دهد که مشتریان از سازمان هایی رضایت دارند که در فعالیت های مسئولیت اجتماعی مشارکت دارند، همچنین در شرکت های با نوآوری پایین مسئولیت اجتماعی در واقع رضایت مشتریان را کاهش می دهد.
نیل، فیلو و فانک98(2007) در تحقیقی تحت عنوان« بررسی رابطه بین نقش مسئولیت اجتماعی به عنوان میانجی بر انگیزه حضور هواداران، دلبستگی به رویداد و قصد خرید » انجام گرفت به این نتیجه رسیدند که مسئولیت اجتماعی به طور کامل بین انگیزه حضور هواداران و قصد خرید به عنوان یک میانجی عمل می کند؛ و به طور جزئی تاثیر بین دلبستگی به رویداد و قصد خرید را اندکی کاهش می دهد.
دیو و باتاچاریا99 (2007) در تحقیقی با عنوان « بررسی پاداش های مربوط به مسئولیت اجتماعی : نقش مزیت رقابتی » به بررسی واکنش مشتریان به مسئولیت اجتماعی پرداختند. آنها دریافتند نگرش مثبت به مسئولیت اجتماعی سازمان در مشتریان باعث افزایش قصد خرید می شود. همچنین نتایج این تحقیقات نشان داد که همه فعالیت های مسئولیت اجتماعی برابر نیستند. همچنین نتایج نشان داد مشتریان با آگاهی بیشتر از مسئولیت اجتماعی، حمایت بیشتری از شرکت های مسئولیت پذیر نسبت به رقبایشان دارند.
سوان و کاپتیز100 (2008) در تحقیقی تحت عنوان « تاثیر مسئولیت اجتماعی بر اطمینان مشتریان » به این نتیجه رسیدند که فعالیت های مسئولیت اجتماعی به صورت مستقیم و غیر مستقیم بر اطمینان مشتریان تاثیر مثبت دارد. همچنین نتایج تحقیق آنها نشان داد مسئولیت اجتماعی از طریق تاثیر بر کیفیت ادراک شده خدمات بر رضایت مشتریان تاثیر غیر مستقیم دارد.
آنلاور و روتکاناکیت101 (2010) در تحقیقی با عنوان« بررسی تأثیر مسئولیت اجتماعی بر وفاداری مشتریان»اشاره کرد، نتایج این تحقیق نشان می دهد به میزانی که مشتریان از رفتار مسئولیت اجتماعی حمایت می کنند بر رضایت آنها تاثیر مثبت دارد.
گالبرث102 (2010) در تحقیقی با عنوان «چگونه مسئولیت اجتماعی به سازمان ها سود می رساند؟» به بررسی سه مزیت بالقوه مسئولیت اجتماعی برای سازمان ها پرداخت. این مزیت ها عبارتند از: 1) کاهش جابه جایی کارکنان 2) افزایش رضایتمندی مشتریان 3) افزایش خوشنامی سازمان. نتایج تحقیق نشان از این دارد که مسئولیت اجتماعی اخراج کارکنان را کاهش می دهد، رضایت مشتریان را افزایش می دهد، و تاثیر مثبت بر خوشنامی سازمان ها دارد.
سارتور و واکر103(2011) در تحقیقی با عنوان« فرایند هویت سازمانی نقش مسئولیت اجتماعی، تصویر و هویت سازمانی چیست؟» که بر روی انجمن ملی مسابقه اتومبیل رانی انجام دادند به این نتیجه رسیدند که نقش مسئولیت اجتماعی بر مصرف رسانه ای تماشاگران مسابقات اتومبیل رانی تاثیر مثبت می گذارد.
2- 22- جمع بندی فصل دوم
در این فصل ابتدا به مبانی نظری که در ارتباط با متغیر های تحقیق می باشد اشاره شد و در ادامه به تحقیقاتی که در این موضوع در داخل و خارج از کشور انجام شده بود ارائه گردید.همان گونه که ملاحظه گردید بیشتر تحقیقات داخلی در این زمینه مربوط به تحقیقات غیر ورزشی بود و در نتیجه وجود خلأ پژوهشی در این زمینه در موضوع ورزشی احساس می شود. اما تحقیقات خارجی زیادی در این زمینه انجام شده است و همچنان ادامه دارد که بیشتر آنها نیز غیر ورزشی هستند. از جمله تحقیقاتی که در این زمینه انجام شده می توان به تحقیقات سارتور و واکر(2011)، آنلاور و روتکاناکیت (2010)، نیل، فیلو و فانک (2007)، لوی و باتاچاریا (2006)، موهر، وب و هاریس (2001)، گالبرث(2010)، دیو و همکاران(2007)، سوان و کاپتیز (2008)، اشاره کرد که اکثر این تحقیقات نشان داد که مسئولیت اجتماعی دارای پیامدهای مثبتی برای سازمان ها بود.
فصل سوم
روش شناسی تحقیق
3-1 – مقدمه
در این فصل نخست درمورد روش پژوهش و بعد در مورد جامعه آماری، روش نمونه گیری و ابزار های سنجش متغیرهای مسئولیت اجتماعی و رضایتمندی تماشاگران لیگ برتر فوتبال صحبت خواهد شد و در آخر روش تجزیه و تحلیل داده ها و روش اجرا بحث خواهد شد. 3-2 – روش تحقیق
روش اجرای این پژوهش، توصیفی و طرح پژوهش از نوع همبستگی می باشد و از نظر هدف کاربردی است. 3-3- جامعه آماری
جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه تماشاگران باشگاه های استان تهران (استقلال، پرسپولیس، راه آهن، نفت) حاضر در لیگ برتر فوتبال در دوره چهاردهم لیگ برتر فوتبال ایران در سال (1393- 1394) و همچنین بنا بر نظر اساتید و متخصصین 50 نفر از کارشناسان (اساتید دانشگاه با گرایش مدیریت ورزشی) به عنوان جامعه آماری انتخاب شدند. به خاطر تعداد زیاد تماشاگران حجم جامعه نامحدود در نظر گرفته شد.
]]>

Add a Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *