پایان نامه با کلمات کلیدی مسئولیت اجتماعی، توزیع فراوانی، رضایتمندی

2 – 10: مبانی فلسفی دیدگاه های مسئولیت اجتماعی …………………………………………………………….. 43
2 – 10– 1 : دیدگاه کلاسیک ………………………………………………………………………………….. 43
2 – 10 – 2 : دیدگاه عمومی …………………………………………………………………………………….. 43
2 – 10– 3 : دیدگاه اسلامی …………………………………………………………………………………….. 44
2 – 11 : رابطه مسئولیت اجتماعی و با تعهد و پاسخگویی اجتماعی ………………………………………….. 44
2 – 12 اصول مسئولیت اجتماعی ……………………………………………………………………………………….. 45
2 – 13 : ورزش و مسئولیت اجتماعی …………………………………………………………………………………. 46
2 – 14 : زمینه های مسئولیت اجتماعی در ورزش ………………………………………………………………….. 46
2 – 15 : فوتبال و مسئولیت اجتماعی ………………………………………………………………………………….. 47
2 – 16 : تاریخچه مسئولیت اجتماعی در فوتبال …………………………………………………………………… 48
2 – 16– 1 : فوتبال و کلیسا …………………………………………………………………………………….. 48
2 – 16– 2 : شرکت ها و فوتبال ……………………………………………………………………………….. 49
2 – 16– 3 : مدارس همگانی …………………………………………………………………………………. 49
2 – 17: اهمیت و ضرورت مسئولیت اجتماعی در باشگاه های فوتبال ………………………………………… 50
2 – 18 : تاثیر باشگاه های فوتبال بر جامعه …………………………………………………………………………….. 50 2 – 19:کنفدراسیون فوتبال آسیا و مسئولیت اجتماعی (AFC) ……………………………………………….. 51
2 – 19 – 1 : رویای آسیا ………………………………………………………………………………………….. 52
2 – 20 : رضایتمندی ………………………………………………………………………………………………………… 52
2 – 21 : پیشینه تحقیق ……………………………………………………………………………………………………….. 54
2 – 22 : جمع بندی فصل دوم …………………………………………………………………………………………….. 57
فصل سوم: روش شناسی تحقیق
3 – 1 : مقدمه………………………………………………………………………………………………………………….. 59
3 – 2 : روش تحقیق ………………………………………………………………………………………………………… 59
3 – 3 : جامعه آماری ………………………………………………………………………………………………………… 59
3 – 4 : روش نمونه گیری ………………………………………………………………………………………………….. 60
3 – 5 : ابزار اندازه گیری …………………………………………………………………………………………………… 60
3 – 5 – 1 :پرسشنامه نگرش سنجی مسئولیت اجتماعی …………………………………………………….. 60
3 – 5 – 1 – 1 : پایایی و روایی ……………………………………………………………………………. 61
3 – 5 – 2 :پرسشنامه تعیین وضعیت مسئولیت اجتماعی …………………………………………………….. 61
3 – 5 – 2 – 1 : پایایی و روایی ……………………………………………………………………………. 61
3 – 6 : حضور در ورزشگاه ……………………………………………………………………………………………….. 62
3 – 7 : رضایتمندی تماشاگران …………………………………………………………………………………………. 62
3 – 8 : روش های گردآوری داده ها ………………………………………………………………………………….. 62
3 – 8 – 1 : مطالعات کتابخانه ای …………………………………………………………………………………. 62
3 – 8 – 2 : تحقیقات میدانی ……………………………………………………………………………………….. 62
3 – 9 : روش های اجرای پژوهش ……………………………………………………………………………………….. 63
3 – 10 : روش های آماری ………………………………………………………………………………………………… 64
3 – 11 : روش تجزیه و تحلیل داده ها ………………………………………………………………………………….. 64 فصل چهارم: تجزیه و تحلیل یافته های تحقیق
4 – 1 : مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………….. 66
4 – 2 :آمار توصیفی …………………………………………………………………………………………………………. 66
4 – 2 – 1 : اطلاعات توصیفی …………………………………………………………………………………….. 66
4 – 3 : آمار استنباطی ……………………………………………………………………………………………………….. 74
4 – 3 – 1 : بررسی فرضیه ها ………………………………………………………………………………………. 75
4 – 3 – 1 – 1 : فرضیه اول …………………………………………………………………………………. 75
4 – 3 – 1 – 2 : فرضیه دوم …………………………………………………………………………………. 76
4 – 3 – 1 – 3 : فرضیه سوم………………………………………………………………………………… 78 فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری
5 – 1 : مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………….. 81
5 – 2 : خلاصه تحقیق ……………………………………………………………………………………………………… 81
5 – 3 : یافته های تحقیق …………………………………………………………………………………………………….. 82
5 – 4 : بحث و نتیجه گیری ……………………………………………………………………………………………….. 84
5 – 5 : محدودیت های تحقیق ……………………………………………………………………………………………. 86
5 – 6 : پیشنهاد های ک اربردی ……………………………………………………………………………………………. 86
5 – 7 : پیشنهاد های پژوهشی …………………………………………………………………………………………….. 87
منابع و ماخذ ……………………………………………………………………………………………………………………….. 89
فهرست جداول
جدول 2 – 1 : مسئولیت اقتصادی و مسئولیت قانونی ……………………………………………………………….. 23
جدول 2 – 2 : مسئولیت های انسان دوستی و مسئولیت های اخلاقی ………………………………………….. 25
جدول 2 – 3 : نتایج مثبت مورد انتظار مدیران اجرایی از مشارکت در مسئولیت های اجتماعی ………… 39
جدول 2 – 4 : نتایج منفی مورد انتظار مدیران اجرایی از مشارکت در مسئولیت های اجتماعی ……….. 42
جدول 3 – 1 : تعداد و ابعاد مختلف پرسشنامه و شماره سؤالات ………………………………………………… 63
جدول 3 – 2 : تعداد و ابعاد مختلف پرسشنامه و آلفای کرونباخ سؤالات ……………………………………. 64
جدول 4 – 1 : توزیع فراوانی سن ………………………………………………………………………………………… 66
جدول 4 – 2 : توزیع فراوانی تیم مورد علاقه ………………………………………………………………………… 67
جدول 4 – 3 : توزیع فراوانی مدت هواداری …………………………………………………………………………. 67
جدول 4 – 4 : توزیع فراوانی میزان حضور در ورزشگاه ………………………………………………………….. 68
جدول 4 – 5 : توزیع فراوانی دنبال کردن نتایج تیم مورد علاقه …………………………………………………. 68
جدول 4 – 6 : توزیع فراوانی سطح تحصیلات ………………………………………………………………………. 69
جدول 4 – 7 : میانگین و انحراف استاندارد وضعیت مسئولیت اجتماعی باشگاه های لیگ برتر ……….. 70
جدول 4 – 8 : نتایج طبقه بندی باشگاه های لیگ برتر در سه طیف ضعیف، متوسط و خوب …………… 71
جدول 4 – 9 : نتایج طبقه بندی باشگاه های کلی باشگاهای لیگ برتر در سه طیف ضعیف، متوسط و خوب……………………………………………………………………………………………………………………………….72
جدول 4 – 10 : میانگین و انحراف استاندارد نگرش نسبت به مسئولیت اجتماعی باشگاه های لیگ برتر……………………………………………………………………………………………………………………………….. 73
جدول 4 – 11 : نتایج طبقه بندی نگرش افراد نسبت به انجام مسئولیت اجتماعی باشگاه های لیگ برتر در سه طیف منفی، متوسط و مثبت …………………………………………………………………………………………..73
جدول 4 – 12 : نتایج آزمون کولموگروف – اسمیرنوف برای بررسی نرمال بودن توزیع نمرات متغیرها ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 74
جدول 4 – 13 : همبستگی پیرسون بین وضعیت مسئولیت های اجتماعی باشگاه ها و رضایتمند]]>

Add a Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *