پایان نامه ارشد رایگان درمورد سلامت روان، هوش سازمانی، تعهد سازمانی

پرسشنامه با سوالات جسماني شروع مي شود و هرچه جلوتر برويم سوالها بيشتر وارد قلمرو روانپزشكي مي شوند . دليل به كارگيري اين روش آن بوده است كه آوردن سوالهاي روانپزشكي در آغاز وي می تواند آزمودنيها را برآشفته كند، به گونه اي كه حاضر به همكاري نشوند.
خرده مقياسهاي قابل حصول از اين پرسشنامه به قرار زير است:
-اطلاعات مربوط به مقياس كاركرد جسماني
اطلاعات مربوط به مقياس كاركرد اجتماعي
اطلاعات مربوط به مقياس اضطراب
– اطلاعات مربوط به مقياس افسردگي
روش نمره گذاري پرسشنامه :
پرسشنامه GHQ 28- سوالي مانند ساير فرم هاي GHQ به صورت 4 گزينه اي مي باشد . در نسخه اصلي طيف پاسخها (خيلي كمتر از هميشه ((كمتر از هميشه) ( مثل هميشه ) (بيشتر از هميشه ) مي باشد. ولي در اين فرم بصورت خير،كمي ، زياد، خيلي زياد نوشته شده است . اين پرسشنامه از 4 مقياس تشكيل شده است كه هر كدام از آنها ، داراي 7 سوال مي باشد . سوالهاي مربوط به اين پنج مقياس ، پشت سر هم امده است ؛ به گونه اي كه سوالات 1 تا 7 مربوط به مقياس كاركرد جسماني (S) سوالات 8 تا 14 مربوط به اضطراب (A) سوالات 15 تا 21 مربوط به مقياس كاركرد اجتماعي ( S ) و 22 تا 28 نيز مربوط به مقياس افسردگي ( D) می باشد. (يعقوبي1374 به نقل از گلدبرگ1989 ) ،.
روش آماری :
در این تحقیق جهت بررسی فرضیات از آزمون های تحلیل آماری نظیر ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون چند متغیره استفاده می گردد. متغیرهای تحقیق:
متغیر مستقل تحقیق :
تعهد سازمانی
متغیر وابسته تحقیق :
هوش سازمانی
فرهنگ سازمانی
سلامت روانی (با نقش واسطه ای)
سئوالات تحقیق
1- بررسی رابطه بین هوش سازمانی و سلامت روان کارکنان.
2- بررسی رابطه بین فرهنگ سازمانی و سلامت روان کارکنان.
3- بررسی رابطه بین فرهنگ سازمانی و تعهد سازمانی کارکنان.
4- بررسی رابطه بین هوش سازمانی و تعهد سازمانی کارکنان.
5- رابطه میان سلامت روان و تعهد سازمانی کارکنان .
6- برسی نقش واسطه ای سلامت روان در رابطه بین هوش و فرهنگ سازمانی با تعهد سازمانی قلمرو مکانی و زمانی تحقیق :
قلمرو مکانی این تحقیق شامل شرکت نفت زاگرس جنوبی در حوزه ستادی آن واقع در شهر شیراز می باشد و زمان انجام این تحقیق زمستان سال 1392 و بهار سال 1393 صورت پذیرفته است. بررسی روایی پرسشنامه های تحقیق :
الف) میزان روایی پرسشنامه فرهنگ سازمانی
در این تحقیق از پرسشنامه 36 سوالی دنیسون(2003) استفاده شده است روایی این پرسشنامه توسط قناتی در سال 1387 با استفاده از روش آلفای کرونباخ 85% بدست آمده است.
در این تحقیق نیز بررسی روایی با استفاده از جدول همبستگی به صورت زیر می باشد. ب) میزان روایی پرسشنامه هوش سازمانی
با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ، پایایی هوش سازمانی برابر با 92/0 و مولفه های آن بین 73/0 تا 88/0 و روایی 49 آیتم آن، توسط کهنسال و همکاران(1389) مورد تایید قرار گرفته است ج) میزان روایی پرسشنامه سلامت روان
تا كنون بيش از 70 مطالعه در مورد اعتبار، GHQ 1374 در كشورهاي مختلف جهان انجام گرفته است . از اين تعداد ، در 45 مطالعه اطلاعات مفصلي راجع به روشهاي نمونه گيري ارائه گرديده است و همين عامل باعث مي شود بتوان مقايسه مستقيمي بين نتايج حاصل از اين مطالعات انجام داد . ويليامز ، گلدبرگ و ماري ( 1988 ) ، اين مطالعات را فرا تحليل كرده اند . نتايج نشان داد كه متوسط حساسيت پرسشنامه GHQ 28 سوالي برابر 83/ . و متوسط ويژگي آن 5/81 (بین 78/ تا 85/) می باشد.
ادري بيچه و گورژه ( 1992 ) ، اعتبار پرسشنامه GHQ28 سوالي را در نمونه 277 نفري از زنان كه 12 درصد آنان متعلق به خانواده هاي چند همسري بودند ، مورد بررسي قرار دادند .ضمناً 9 درصد از افراد نمونه بيسواد و 14 درصد داراي سواد ابتدايي بودند. نتايج اين مطالعه حاكي از آن بود كه اين پرسشنامه ٪82 حساسيت و 85 ٪ ويژگي دارد .
مطالعات مختلف حاكي از اعتبار بالاي پرسشنامه GHQ 28- سوالي است. چونگ و اسپيرز(1994) در مطالعه برروي 223 تن از افراد بزرگسال به اين نتيجه رسيدند كه ضريب اعتبار بازآزمايي پرسشنامه GHQ 28 سوالي برابر 58 ٪ و ضريب اعتبار با روش بازآزمايي براي هر يك از مقياسهاي چهار گانه بين 42 ٪ تا 47 ٪ بوده است(يعقوبي،1374).
د) میزان روایی پرسشنامه تعهد سازمانی:
پرسشنامه تعهد سازمانی استاندارد آلن و مایر پرسشنامه‌ ای 18 سوالی است که در سه بعد تعهد عاطفی، تعهد مستمر و تعهد هنجاری طراحی شده است. مایر و آلن در مطالعه متاآنالیزی که انجام دادند، آلن و مایر میانگین پایایی را از میان 15 مطالعه؛ 82/0 برای تعهد عاطفی، 73/0 برای تعهد مستمر و 76/0 برای تعهد هنجاری گزارش نموده‌اند.در این مطالعه، پایایی پرسشنامه مذکور با استفاده از آلفای کرونباخ 85/0 بدست آمده است. میزان پایایی پرسشنامه تحقیق :
جهت بررسی پایایی پرسشنامه های تحقیق در هر قسمت یعنی :پرسشنامه هوش سازمانی ،پرسشنامه فرهنگ سازمانی ،پرسشنامه سلامت روان ،پرسشنامه تعهد سازمانی از طریق محاسبه مقدار آلفای کرونباخ استفاده گردیده شد ، که نتایج عبارتند از : < br />لذا مقدار آلفاي كرونباخ محاسبه شده براي پرسشنامه های مختلف مورد استفاده در اين تحقيق عبارتند از :
جدول3-1- مقدار پایایی پرسشنامه های تحقیق
عنوان پرسشنامه
تعداد سئوالات
مقدار ضریب آلفای کرونباخ
پرسشنامه هوش سازمانی
35
0.900
پرسشنامه فرهنگ سازمانی
36
0.860
پرسشنامه سلامت روان
28
0.866
پرسشنامه تعهد سازمانی
18
0.844 لذا با توجه به عدد بالا پرسشنامه های تحقيق از پايايي بالايي برخوردار است . فصل چهارم : یافته ها و تجزیه و تحلیل آنها مقدمه:
در این فصل ابتدا به بررسی آمار توصیفی تحقیق اقدام شده است و در ادامه جهت بررسی فرضیات تحقیق از تجزیه و تحلیل های آماری و آزمون های همبستگی پیرسون و رگرسیون چند متغیره استفاده شده است. الف) آمار توصیفی تحقیق : جدول 4-1 مقدار شاخص های فرهنگ سازمانی محاسبه شده وزن شاخص
درصد
مشارکت
3.59
71.8
انسجام
3.70
74
قابلیت انطباق
3.42
68.4
ماموریت
3.68
73.6
میانگین
3.6
72 با توجه به میانگین مشخص شده در شاخص های مختلف فرهپنگ سازمانی مشخص می گردد که وضعیت فرهنگ سازمانی در این شرکت در جایگاه خوب و مطلوبی قرار دارد.
جدول شماره 4-2- مقدار شاخص های تعهد سازمانی وزن شاخص
درصد
تعهد عاطفی
4.3
86
تعهد هنجاری
3.89
77.8
تعهد مستمر
4.0
80
میانگین
4.06
81 با توجه به نتایج تعهد سازمانی و میانگین بدست امده مشخص می گردد که وضعیت تعهد سازمانی در این شرکت در جایگاه مطلوب و خوبی قرار دارد. پرسشنامه هوش سازمانی
جدول شماره 4-3- مقدار شاخص های هوش سازمانی وزن شاخص
درصد
چشم انداز استراتژیک
3.4902
69.804
سرنوشت مشترک
3.4846
69.692
میل به تغییر
3.2031
64.062
روحیه
3.3394
66.788
اتحاد و توافق
3.2927
65.854
میانگین
3.362
67.24
پرسشنامه سلامت روان
جدول شماره 4-4- مقدار شاخص های سلامت روان وزن شاخص
درصد
کارکرد جسمانی
1.6242
32.484
کارکرد اضطراب
1.6886
33.772
کارکرد اجتماعی
1.9500
39
افسردگی
1.2708
25.416
میانگین
1.663
32.668 جدول 4-5-
عنوان شاخص ها
عنوان معیارها
میانگین
انحراف استاندارد
فرهنگ سازمانی
مشارکت
3.59
.71264 انسجام
3.70
.64092 قابلیت انطباق
3.42
.62344 ماموریت
3.68
.86658
تعهد سازمانی
تعهد عاطفی
4.3
.58226 تعهد هنجاری
3.89
.78211 تعهد مستمر
4.0
.78728
هوش سازمانی
چشم انداز استراتژیک
3.4902
0.7524 سرنوشت مشترک
3.4846
0.8038 میل به تغییر
3.2031
0.6952 روحیه
3.3394
0.7952 اتحاد و توافق
3.2927
0.8425
سلامت روان
کارکرد جسمانی
1.6242
.56420 کارکرد اضطراب
1.6886
.65752 کارکرد اجتماعی
1.9500
.46630 افسردگی
1.2708
.51467 آمار تحلیلی تحقیق : فرضیات تحقیق :
1- بین هوش سازمانی و سلامت روان کارکنان رابطه معناداری وجود دارد.
2- بین فرهنگ سازمانی و سلامت روان کارکنان رابطه معناداری وجود دارد.
3- بین تعهد سازمانی و سلامت روان کارکنان رابطه معناداری وجود دارد.
4- بین فرهنگ سازمانی و تعهد سازمانی کارکنان رابطه معناداری وجود دارد.
5- بین هوش سازمانی و تعهد سازمانی کارکنان رابطه معناداری وجود دارد
6- سلامت روان در رابطه بین هوش و فرهنگ سازمانی با تعهد سازمانی دارای نقش واسطه ای است. تجزیه و تحلیل فرضیهای تحقیق :
1- بین هوش سازمانی و سلامت روان کارکنان رابطه معناداری وجود دارد.
در این بخش به بررسی رابطه میان ابعاد هوش سازمانی با ابعاد سلامت روان پرداخته می شود و لذا فرضیه فوق به صورت چهار زیر فرضیه با توجه به ابعاد سلامت روان بررسی می گردد. 1-1 بین ابعاد هوش سازمانی و عدم کارکرد جسمانی (به عنوان یکی از ابعاد سلامت روان) رابطه معناداری وجود دارد.
1-2 بین ابعاد هوش سازمانی و کارکرد اضطراب(به عنوان یکی از ابعاد سلامت روان) رابطه معناداری وجود دارد.
1-3 بین ابعاد هوش سازمانی و عدم کارکرد اجتماعی (به عنوان یکی از ابعاد سلامت روان) رابطه معناداری وجود دارد.
1-4 بین ابعاد هوش سازمانی و افسردگی (به عنوان یکی از ابعاد سلامت روان) رابطه معناداری وجود دارد.
باید توجه داشت که هر چهار شاخص سلامت روان در این تحقیق به صورت منفی در نظر گرفته شده اند. ]]>

Add a Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *