پایان نامه ارشد با موضوع معاونت در جرم، ترک فعل، اعمال مجرمانه

2-آيا معاونت در جرم در رابطه سببيت بين رفتار معاون و جرم ارتکابي توسط مباشر لاجرم بايست مستقيم باشد؟
3- آيا معافيت مباشر جرم از مجازات در هر صورت موجب معافيت معاون نيز خواهد بود؟
4- آيا معاونت در جرم از طريق ترک فعل نيز ممکن خواهد بود؟
5- مصاديق قانوني معاونت در جرم به نحو حصر است يا تمثيل؟
6- آيا علم و آگاهي معاون از قصد مجرمانه مباشر براي تحقق رکن رواني معاونت در جرم کفايت مي کند يا علاوه بر آن قصد مجرمانه معاون نيز ضروري است؟
پ) فرضيات تحقيق
1- درهردو نظام كيفري معاونت عنوان مستقل مجرمانه نيست بلكه امري تبعي وفرعي بودهو تحقق آن مستلزم وجود فعل مجرمانه اصلي است.
2- رابطه سببيت غير مستقيم نيز بين رفتار معاون و جرم ارتکابي توسط مباشر در تحقق معاونت در جرم کفايت مي کند.
3- معافيت مباشر جرم از مجازات بعضا موجب معافيت معاون از مجازات مي گردد.
4- اصولا معاونت در جرم از طريق ترک فعل قابل تحقق نخواهد بود مگر در موارد خاص که قانونگذار به آن تصريح نموده باشد.
5- مصاديق قانوني معاونت در جرم به نحو حصر است.
6-در حقوق ايران علاوه بر علم و آگاهي، قصد مجرمانه معاون نيز ضرورت دارد.
ج) اهداف وكاربردها
اهداف و كاربردهاي اين تحقيق را مي توان در موارد ذيل ذكر نمود.
1- در ميان ساير رشتههاي علوم جنايي، حقوق كيفري عمومي داراي اهميت زيادي است و در حقيقت پايه و اساس ديگر رشتههاي علوم جنايي را تشكيل ميدهد.در واقع ميتوان با بحث و بررسي عناصروخصوصيات عمومي جرايم و ضمانت اجراي كيفري،آن را كليد فهم بسياري از مسايل حقوقي جنايي و تضمين كننده حقوق و آزادي هاي طبيعي و مشروع افراد دانست.
2- انتخاب موضوع “معاونت درجرم” از بين تمام مسايل حقوقي كيفري عمومي به اين دليل ميباشدكه همكاري ومساعدت درارتكاب جرم بخش مهمي ازحقوق كيفري عمومي راتشكيل ميدهد به طوري كه در قانون مجازات اسلامي فصلي به شركاء ومعاونين جرم اختصاص يافته است.
3- گسترش روابط ملل در دنيا، ايجاب مي نمايد تا ملت هاي مختلف حقوق و قوانين يكديگر را بشناسند. بنابراين سعي شد تا بررسي تطبيقي معاونت درجرم با كشور لبنان كه تا حدودي داراي نظام حقوقي شبيه نظام حقوقي ماست و تعاملات زيادي درعرصههاي مختلف با كشور ما دارد انجام پذيرد. زيرا حقوق هركشور جزيي از فرهنگ آن كشور به حساب ميآيد كه شناسايي حقوق و تجربيات ملل مي تواند براي اصلاح حقوق و رفع مشكلات داخلي نيز به كارآيد.
4- تبيين وتوضيح ارتباط معاون و مباشرازحيث عناصر و اركان تشكيل دهنده جرم و بررسي ميزان مسئوليت كيفري معاون با توجه به پذيرش سيستم استعاره مجرميت و مجازات معاون و مباشردرحقوق كيفري ايران و لبنان ازاهداف اين تحقيق مي باشد.
ح) روش تحقيق
روش تحقيق در اين رساله روش كتابخانهاي و فيش برداري از منابع است. پس از تعيين موضوع جهت تهيه فيش از كتب فارسي و عربي به مراجع مختلفي از جمله كتاب شناسيها، فهرست نگارش يافته دركتب و مقالات وكتابخانههاي دانشكده هاي حقوق مراجعه شد كه در جهت جمع آوري مطالب، بسيار ارزشمند بود. نهايتاً به تجزيه و تحليل منابع پرداخته و با استفاده از روش توصيفي تحليلي به يافتن پاسخ، جهت سؤالات تحقيق و نيزاثبات يا رد فرضيهها پرداخته شد. به طورخلاصه ميتوان چنين بيان كرد كه روش پژوهش دراين رساله صرفاً مطالعات كتابخانهاي بوده و نظرات نهايي ازتجزيه وتحليل كتب فقهي حقوقي وآراي قضايي ايران و لبنانكه مرتبط با موضوع اين تحقيق بوده استخراج گرديده است. ي) معرفي پلان
اين تحقيق در دو بخش تنظيم گرديده كه در بخش نخست آن طي دو فصل به تبيين ماهيت، پيشينه و مباني معاونت درجرم درحقوق ايران و لبنان ميپردازد.
ودر بخش دوم هم با دو فصل، پيش شرط ها و مجازات معاونت درجرم درحقوق ايران و لبنان را مورد بحث و بررسي قرار ميدهد.
بخش نخست
ماهيت، پيشينه، و مباني معاونت
درجرم درحقوق ايران و لبنان فصل اول: ماهيت و پيشينه معاونت درجرم
فصل دوم: مباني مجرميت معاونت درجرم فصل اول: ماهيت وپيشينه معاونت درجرم
دراين فصل ماهيت معاونت و سابقه تقنينيمعاونت در جرم درحقوق كيفري ايران و لبنان مورد بحث و بررسي قرار ميگيرد.
مبحث اول: ماهيت معاونت درجرم
فردي كه به فكر ارتكاب جرم مي افتد، ممكن است آن اندازه از جسار ت برخوردار باشد كه بتواند به تنهايي و بدون واسطه ديگري، جرم مورد نظر را درخارج محقق سازد و يا اينكه به هر دليلي خودش درصحنه جرم حاضر شود، ولي چون خواهان وقوع آن جرم بوده از پس پرده بر كار مباشر جرم نظارت، هم فكري و همكاري مي كند و در پي اين همكاري جرم مورد نظر نيز واقع مي شود و چنين فردي را كه به صورت فرعي و تبعي مجرم را ياريميرساند ولي در عمليات سازنده يا عنصر مادي جرم دخالت مستقيم ندارد، معاون و چنين عملي را معاونت در جرم مي گويند.
گفتار اول: تعريف معاونت در جرم
يكي از اشكال ارتكاب جرم معاونت درجرم به صورت همكاري و مشاركت با ساير بزهكاران است. چنانچه همكاري و مشاركت بدون تفاهم و تباني قبلي در ارتكاب جرم باشد، با فقدان نص قانوني خاص، هريك از مشاركت كنندگان به ميزان مسئوليت كيفري ناشي از رفتار مجرمانهي خود راساً و شخصاً قابل تعقيب و محاكمه ميباشد. به طور مثال درجرايمي چون سرقت دزدي و غارت اموال ويا ضرب و جرحي كه در نتيجه ي خشم اتفاقي و تصادفي دسته و جمعيتي بدون برنامه و نقشه قبلي وصرفاً بر اثر تحريك و تاثير ناشي ازتقليد گروهي رخ دهد. چنانچه ارتكاب اعمال مجرمانه مزبور توسط افراد معيني از دسته و جمعيت ثابت شده باشد. هريك از آن افراد مسئول رفتار مجرمانهي خود بوده و مستوجب كيفر جرم يا جرايمي است كه شخصاً مرتكب شده است. 1
“اين همان مفهوم موسع از معاونت است كه شامل هرگونه مداخله و مشاركت در ارتكاب جرم و از آن جمله شامل اصطلاح خاص و حقوقي”معاونت در جرم” ميباشد معاونت در اين مفهوم اطلاق داشته و شامل تمام افرادي است كه به نحوي از انحاء اعم از مباشرت، شركت و معاونت سهمي در تحقيق جرم دارند، ميگردد”.21
ولي گاهي پديده جزايي مسبوق به تباني قبلي و نتيجه فعاليت گروهي است كه براي ارتكاب جرم تشكيل يافته است. از اين قبيل است اجتماع و تباني براي ارتكاب جرايم موضوع ماده 610 ق.م.ا كه طبق آن “هرگاه دو نفر يا بيشتر اجتماع و تباني نمايند كه جرايمي برضد امنيت. داخلي يا خارجي كشورمرتكب شوند يا وسايل ارتكاب آن را فراهم نمايند، درصورتي كه عنوان محارب بر آن صادق نباشد به دو تا پنج سال حبس محكوم خواهند شد”(م. 61 ق.م.ا) همينطور ماده 512 ق.م.ا “در مورد اغواء و تحريك به جنگ و كشتار با يكديگر به قصد بر هم زدن امنيت درچنين مواردي مشاركت در پديده جزايي بعد از تباني يا تفاهم است. ولي در اينجا جرايم خاص و كيفرهاي معيني مطرح است.3 2
وليدر بعضي موارد مشاركت جزايي شامل تباني و تفاهم آني بين دو يا چند شخص براي ارتكاب يك جرم معيني است.اين همان مفهوم مضيق معاونت است كه نوع خاص و معيني از همكاري در ارتكاب جرم است و شامل كساني است كه رفتار شان تنها جنبهي كمك به مباشر يا شركاي جرم در تدارك يا ارتكاب مادي جرم داشته است. بطوري كه مجرم راساً هيچ گونه مداخله اي در عمليات اجرايي سازنده ي جرم نداشته و نقش او فرعي و تبعي بوده و تنها در اطراف جرم محدود و منحصر به اموري چون تهيه مقدّمات جرم يا تشويق و ترغيب مرتكب مي باشد”.4 1
براي تبيين بيشتر مفهوم معاونت در جرم در ابتدا آن را از نظر لغوي تعريف نموده و سپس به تعريف حقوقي معاونت در جرم خواهيم پرداخت.
بند اول: تعريف لغوي
واژه معاونت (بهضم ميم و فتح واو و نون) واژه بر گرفته از زبان عربي است كه ريشه آن “عون” مي باشد.اين واژه اصولاً به شكل تاء مربوطه نوشته ميشود(معاونه)وئ مصدرثلاثيمزيد ازبابمفاعله ميباشد.
لغت نامههايمختلفيكه به زبان عربي تدوين شدهاندمعانيمختلفي رابراي اين واژه ذكر كردهاند.
“المعاونه؛ الموازره، المساعده” يعنيكسيكه كمك و ياري كند. در برخي فرهنگ آمده است: “عون تعويناً و عاون معاونه و عواناه علي الشيء، ساعده” و تعاون و اعتون القوم؛ اعان بعضاً بعضا”
و نيز برخي فرهنگها تمامي كلمات “معاونت، اعانه، تعوين و عون” را به يك معاني دانستهاند: “عونه علي الشيء تعويناً و عاونه معاونه و عواناً و اعانه؛ ساعده” يعني، او را كمك كرد.1 3
معاونه به معناي كمك و ياري رساندن و معاون به معناي كمك و ياري دهنده مي باشد.2 4
در فرهنگهاي فارسي هم معاني متعددي از معاونت و معاون به چشم مي خورد كه عبارتند از:
معاون بهمعنايياريكننده،كمككننده ومعاونتبهمعنايياري،كمك وجمعآن معاونين ميباشد”3 5
معاون به معناي “ياريكننده، كمككننده و دستيار”4 6
در ترمينولوژي حقوقي معاونت را اين گونه تعريف نموده: معاونت تحريك عامل اصلي جرم (مباشر فعلجرم)ويا كمك درتهيه مقدّمات و لواحق جرم و معاون به معناي كمك کننده و ياور است.5 1
از ديگر واژههايي كه درباب معاونت در جرم به كار ميرود، واژه “تحريك” است. اين واژه عربي مصدر ثلاثي مزيد از باب تفعيل و از ريشه “حركه” ميباشد به معناي جنبانيدن، به حركت در آوردن، برانگيختن و وادار كردن آمده است.6 2
واژه “ترغيب” نيز از مصاديق معاونت در جرم مي باشد اين واژه عربي مصدر ثلاثي مزيد باب تفعيل از ريشه رغب بوده و به معناي راغب كردن به رغبت آوردن و خواهان كردن آمده است.73 1
واژه ديگركه از مصاديق معاونت در جرم محسوب ميگردد، واژه “تطميع” مي باشد. اين واژه عربي مصدر ثلاثي مزيد از باب تفعيل به معناي به طمع انداختن آزمند ساختن كسي را به طمع آوردن و به كاري وادار كردن ميباشد.
بند دوم: تعريف حقوقي
قانونگذاران هيچ يک از دو نظام کيفري ايران و لبنان، تعريف مشخص و کاملي از معاونت در جرم ارائه نکردند و لذا براي ارائه مفهوم دقيقتري از آن به بيان تعاريف صاحب نظران حقوقي هر دو کشور در خصوص معاونت در جرم مي پردازيم:
الف) معاونت درجرم از نظرگاه حقوقدانان ايران
قانونگذار ايران هيچگاه معاونت در جرم را تعريف نكرده و همواره به ذكر مصاديق آن بسنده كرده است، لكن دريكي از آراء صادره از شعبه سوم ديوان عالي كشور مقصود از معاون چنين بيان شده است: “منظورازمعاونان جرم،اشخاصيهستندكهاقدامي دراصل عمل يا شروع آن نكرده باشند،…”84
“چون كمك كردن و ياري رساندن داراي مصاديق متعدد است غالباً معاونت تعريف نمي شود بلكه قانونگذار با احصاي موارد و نشان دادن مصاديق معاونت، آن را مشخصكردهاند”54حقوقدانان ايران تعاريفي از معاونت درجرم و معاون جرم بيان نموده اند،كه دراينجا به ذكرچند نمونه از اين تعاريف مي پردازيم:
دكتر محسني معاونت را چنين تعريف نموده: “معاونت در جرم آن است كه شخص بدون آنكه مستقيماً و راساً در عمليات اجرايي جرم شركت نموده باشد، براثر تحريك يا تطميع يا نيرنگ و فريب، ديگري را وادار به ا رتكاب جرم مينمايد و يا با علم و اطلاع وسيله ارتكاب جرم را براي مباشر اصلي تهيه و تسهيل مينمايد و يا آنكه طريق ارتكاب جرم را به مجرم اصلي ارائه مي دهد.” 1
دكترميرمحمد صادقي معاونت را چنين تعريف ميكند: “معاونت درجرم عبارت از اين است كه كسي بدون آنكه خودش درعمليات اجرايي تشكيل دهندهجرم شركت كند يا اينكه بتوان گفت كه جرم مستند به عمل اوست، به ارتكاب جرم كمك كند”.2
دكترحميدي درتعريف معاونت در جرم نوشته است: “يكي از اشكال شركت و همكاري اين است كه همكاريا همكارآن مجرم به هيچ وجه راساً دخالتي درعمل يا عمليات تشكيل دهنده جرم ندارند بلكه صرفاً مصدراعمال مقدّماتي جرم مورد نظرقرار ميگيرند، دراين مورد همكاران مجرم اصلي را معاون جرم وفعل منتسب به ايشان را معاونت مي نامند”3
دكترگلدوزيان،درتعريف معاون جرم نوشته است كه: “تمام كساني كه رفتارشان تنها جنبه كمك به مباشر يا شركاي جرم در تدارك يا ارتكاب مادي جرم داشته است ]]>

Add a Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *