پایان نامه حقوق

پایان نامه ارشد با موضوع قراردادهای بین المللی

دانلود پایان نامه

صورت کشف معادل عمر میدان 20 تا 40 سال به طول میانجامید.
1-12-2- قرارداد مشارکت در سرمایه گذاری
مشارکت در سرمایه گذاری در صنعت نفت و گاز بسیار متداول است و بیشتر شرکت ها به منظور کاهش ریسک عملیاتی با شرکت های دیگر همکاری می نمایند. مشارکت در سرمایه گذاری در واقع نوعی مدیریت ریسک در این صنعت به شمار می اید. سیستم مشارکت ممکن است بین شرکت و دولت و یا بین شرکت ها و پیمانکاران پروژه نفت ایجاد شود. به عنوان مثال ، در شوروی سابق مشارکت در سرمایه گذاری ها با دولت انجام میشد. البته ریسک میادین مورد نظر بسیار پایین بود در جمهوری شوروی سابق و همچنین اروپای شرقی موارد زیادی از مشارکت در سرمایه گذاری به چشم میخورد.
در این نوع قراردادهــــا شرکت صاحب نفت و شرکت عامل در سود و ریسک با هم سهیم میشود . در این قرارداد دولت به مثابه شراکت در تولیدی که بر اساس قرارداد انجام میشود . سهیم است . سهم هزینه دولت به طور مستقیم یا از طریق اختصاص بخشی از سهم تولید به شرکت نفتی پرداخته میشود در قراردادهای مشارکت در سرمایه گذاری کشور میزبان علاوه بر مالیات درصدی از سود سرمایه گذاری را به خود اختصاص میدهد.
در مشارکت در سرمایه گذاری خالص ، دولت و شرکت به صورت نصف (50-50) در هزینه و ریسک شریک می شوند. اما در بیشتر مشارکت هایی که در صنعت نفت بین شرکت و دولت ایجاد میگردد دولت در عملیات استخراج شریک می شود و ریسک و هزینه اکتشاف اکثرا با شرکت پیمانکار است این در حالیست که مشارکت هایی که بین پیمانکاران برای کاهش ریسک عملیات ایجاد میشود. هر یک بسته به میزان سهم خود در عملیات شریک میشوند. به عنوان مثال ممکن است در یک پروژه نفتی شرکت پیمانکار پس از بستن قرارداد با دولت مورد نظر اقادم به سرمایه گذاری مشترک با چند شرکت دیگر به منظور همکاری در عملیات نماید که این امر یک توافقنامه حقوقی را ایجاد میکند که در ان شرح کار و عملیات و تقسیم بندی انها بطور کامل اورده میشود. مشارکت در سرمایه گذاری در صورتیکه بین دولت و شرکت امضاء شود مانند قراردادهای مشارکتی خواهد بود که نمونه ان در نمودار 2-4 نشان داده شده است.
1-12-3- قراردادهای خدماتی (خرید خدمت):
قراردادهای خدماتی از جمله قدیمی ترین قراردادها میباشند. این گونه قراردادها از دهه 1960 در صنعت نفت رواج یافت و به دو نوع تقسی بندی میشوند:
قراردادهای خرید خدمت با ریسک (با مخاطره)
قراردادهای صرفا خدماتی (بدون مخاطره)
در این قسمت به توضیح بیشتر قراردادهای بیع متقابل میپردازیم که زیر مجموعه قراردادهای صرفا خدماتی است و قراردادهای نفتی کشور ایران بیشتر از این دسته قراردادهای میباشد (مبصر 1379 ص 34)
1-12-3-1- قراردادهای خرید خدمت همراه با ریسک:

این نوع قرارداد نسبت به انواع دیگر کاربرد کمتری دارد و تنها زمانی که مقوله ریسک پذیری مد نظر باشد مورد توجه قرار میگیرد . این قرارداد بیشتر برای کشف میادین نفت و گاز است . اصولا ماهیت این نوع قراردادها در کشف منبع قرارداد به مسائلی چون مالیات و بهره مالکانه کمتر مورد توجه قرار میدهد و در صورت عدم موفقیت در کشف منبع قرارداد به خودی خود منتقی میگردد . اما در صورتی که نفت یا گاز کشف شود . شرکت ملزم است ان را به مرحه تولید برساند. عملیات تولید میتواند توسط شرکت نفتی طرف قرارداد با دولت میزبان صورت پذیرد به هر شکل کل تولید در اختیار کشور میزبان قرار خواهد گرفت و شرکت عامل طبق شرایط قرارداد یا از مبلغی ثابت به عنوان بازپرداخت سرمایه به همراه نرخ بهره دریافت میدارد و یا از در امد حاصل از میزان نفت تولید شده پس از کسر مالیات سهم می برد.
1-12-3-2- قراردادهای صرفا خدماتی :
در قراردادهای صرفا خدماتی ، پیمانکار کلیه سرمایه و تجهیزات را برای اکتشاف و توسعه منبع فراهم می سازد و در عوض در صورت موفقیت در اکتشاف دولت هزینه های او را باز پرداخت مینماید. این باز پرداخت از محل فروش نفت و گاز بدست امده و با تعیین درصد مشخصی که توسط دولت تعیین شده خواهد بود. شرکت پیمانکار باید ازمحل درامد خود به دولت مالیات پرداخت نماید. برخی مواقع برای تشویق سرمایه گذاری ممکن است در این قراردادها امیازاتی مانند خرید مقداری از تولید نیز در نظر گرفته شود اما معمولا حق الزحمه مقطوعی در ازای دریافت خدمات پرداخت خواهد شد و هیچ سهمی از نفت خام تولیدی پیش بینی نشده است . به عنوان زیر مجموعه این گونه قراردادها میتوان از قراردادهای بیع متقابل نام برد. که به دلیل اهمیت مطالب در ادامه به طور کامل به انها پرداخته شده است. قرارداد های خدماتی در کشور هایی مانند ارژانتین ، شیلی ، برزیل ، اکوادور و پرو استفاده شده اند.
1-12-3-2-1- قراردادهای خدماتی بیع متقابل:

در قراردادهای بیع متقابل که عموما در دسته قراردادهای خرید خدمت قرار میگیرند . شرکت سرمایه گذار خارجی کلیه وجوه سرمایه گذاری همچون نصب تجهیزات ، راه اندازی و انتقال تکنولوژی را بر عهده میگیرد پس از راه اندازی به کشور میزبان واگذار میکند بازکشت سرمایه و همچنین سود سرمایه شرکت سرمایه گذار از طریق دریافت محصولات تولیدی صورت میپذیرد.
علت طبقه بندی این نوع قرارداد در رده قراردادهای خرید خدمت این است که باز پرداخت اصلی و سود سرمایه از محل مایعات گازی ، نفت خاموفراورده های نفتی انجام میگیرد و پرداخت ها میتواند به طور نقدی یا غیر نفدی باشد.
این نوع قرارداد بیشتر در کشورهایی مورد استفاده واقع میشود که هرگونه مالکیت بخش خصوصی و یا خارجی بر صنعت نفت طبق قوانید در انها منتفی شمده میشود.
مهمترین ویژگی این گونه قراردادها عبارت است از :
شرکت های خارجی نقش پیمانکار را ایفا میکنند و وظیفه انها تامین همه سرمایه مورد نیاز عملیات اکتشاف و توسعه و نوسازی و بازسازی میادین است.
کلیه مخارج و گزینه هایی که پیمانکاران متحمل می شوند به همراه بهره سرمایه های بکار گرفته شده و نرخ سود توافقی ، از درامد حاصل از فرش نفت یا گاز بازپرداخت خواهد شد.
نرخ بازده سالانه سرمایه گذاری متناسب با پروژه تغییر میکند که معمولا حول وحوش 20% بوده و به صورت اقساط مساوری به پیمانکاران قابل پرداخت میباشد.
بعد ازپایان دوره پرداخت اصل بهره و سود سرمایه گذاری ها ، پیمانکار هیچگونه حقی در میادین کشور میزبان ندارد.
پس از پایان دوره عملیات اجرایی پروژه ، راه اندازی و شروع تولید. کشور میزبان کنترل عملیات را بر عهده میگیرد و مسئول تامین هزینه عملیات جاری خواهد بود.
پیمانکار خاریجی در این سرمایه گذاری های مشترک سهمی ندارد.
در این پروژه ها ریسک اکتشاف وجود ندارد . زیرا همگی در میادینی که دارای ذخایر اثبات شده نفت و گاز هستند. به اجرا در خواهند امد. افزون بر این ، خطر پذیری قیمت به کشور میزبان منتقل شده و دولت کشور میزبان پرداخت وجوه مورد توافق را تضمین کرده است.
بنابراین با توجه به انچه که اشاره شد. پیمانکار وظیفه تامین مالی طرح مسئولیت اجرایی و مهندسی ، مسئولیت سفارشات ساخت و نصب ، تصویب خواهی از کشور میزبان به وسیله کمیته مشترک مدیریت انتقال تکنولوژی ، اموزش و راه اندازی و تحویل میدان پس از توسعه ان به کشور میزبان را بر عهده دارد و کلیه مراحل مذکور تحت نظارت فنی و مالی کشور میزبان صورت میگیرد. درنمودار 2-5 چارچوب قراردادهای بیع متقابل نشان داده شد
فصل دوم:
نظام حقوقی قانون حاکم برقراردادهای بین المللی نفت وگاز
ازمباحث مطروحه ،بطورکلی میتوان نظام حقوقی زیررابرای تعیین قانون حاکم برقراردادهای بین المللی نفت وگاز خلاصه نمود:
2-1-قانون حاکم برقرارداد ازنظر شکلی
قراردادهای بین المللی نفت وگاز همچون سایر قراردادهای بین المللی ،ازنظرشکلی،ساختاری ونحوه انعقاد،تابع قانون محل وقع عقد میباشند.
 2-2-قانون حاکم برقراردادازنظرماهوی
ماهیت قرارداد که همان بیع بین المللی نفت وگازاست،وابعاد حقوقی پیرامون اجرای آن وشرایط ونحوه اتمام یافسخ قرارداد،تحت شمول قانون حاکم برماهیت قرارداداست.این قانون یابطورصریح درقراردادذکرشده است ویا قراردادنسبت به آن ساکت بوده است.این دوحالت،به تفکیک درزیربررسی میشود.
2-2- 1-قانون حاکم برقراردادکه درمتن قراردادتصریح شده است
به لحاظ اهمیت حقوقی،قانون حاکم برقراردادهای بین المللی نفت وگازی،معمولااین قانون بطورپیش فرض،درمتن قراردادها درقراردادها انتخاب شده اند.مثلا ،قانون تجارت متحدالشکل آمریکا167  ،معمولا به عنوان قانون حاکم برماهیت قراردادبین المللی نفت وگاز،ذکرمیگردد.قوانین ملی متعاملین،اصول کلی تجارت بین الملل168 ،قوانین داوری اطاق بازرگانی بین المللی169 وقواعدمرکزبین المللی حل وفصل دعاوی سرمایه گذاری(اکسید)170ازدیگرانتخاباتی است که باتوجه به شرایط سامانه معمله گر،متعاملین میتوانندبرقراردادبین المللی الکترونیکی نفت وگازحاکم نمایند.
2-2-2- سکوت قرارداد نسبت به قانون حاکم بر ماهیت قرارداد
علیرغم اینکه طبق پیشنویس اصول لاهه برای انتخاب قانون حاکم بر قرارداد، نسبت دادن اراده فرضی به متعاملین، و استنباط ضمنی از قرارداد در تعیین قانون حاکم ، مردود شناخته شده است، لیکن در مواردی که اختلافات بروز می کند، نمیتوان بدون تعیین حاکم بر ماهیت قرارداد به موضوع رسیدگی شود.
لذا در این گونه موارد، از تعیین قانون حاکم بر قرارداد گریزی و گزیری نیست و در این حالات با بررسی عوامل ارتباط و توصیف قرارداد و عوامل تشکیل دهنده آن، نزدیکترین و موثرترین کشور و قانون را نسبت به قرارداد تعیین نمود. با توجه به اینکه قراردادهای فروش بین الملی نفت و گاز معمولا به دو صورت تانکری و خط لوله ای انجام میشود ، با تفکیک این دو حالت از یکدیگر ، هریک جداگانه مورد بحث قرار میگیرد.
2-1 تعیین قانون حاکم در فروش محموله ای(BATCH) نفت و گاز
در این حالت ، فروش نفت  و گاز در اندازه های مشخص و محدود معامله و منتقل می شود. به این حالت ، فروش منقطع نیز می توان گفت . این روش برای فروش نفت خام و بصورت حمل با کشتی های نفت کش صادق است ولی حمل با قطار و کامیون هم شامل آن خواهد بود. کلیه معاملات محموله ای (SPOT) در این حالت گنجانده می شود. در این روش یک مقدار مشخص و محدود(مثلا000/200هزار بشکه) نفت یا گاز با مشخصات و ترکیب درصد استاندارد، مورد معامله قرار گرفته و موضوع معامله (فروش ، حمل و تحویل نفت و گاز ) بصورت مرحله ای و محموله ای انجام می شودو به خریدار تحویل می شود.
اگرچه ممکن است در این حالت ، معامله دارای چندین مرحله باشدو انجام کلیه مراحل معامله چندین ماه طول بکشد ولی به علت اینکه معامله بصورت منقطع و مرحله حمل و تحویل میشود و ماهیت تحویل پیوسته ندارد، در دسته معاملات مرحله ای طبقه بندی می شود.
در این حالت از فروش نفت  و گاز، وسیله حمل معمولاکشتی های نفت کش هستند ولی حمل با قطار و کامیون هم در دسته معاملات مرحله ای قرار می گیرند.
برای تعیین عوامل ارتباط و بررسی موثرترین عوامل و نهایتا تعیین قانون حاکم بر قراردادهای بین الملی نفت  و گاز بصورت منقطع معامله میشوند، میتوان عوامل زیر را نام برد:
محل مذاکرات پیش از عقد
محل انعقاد عقد
محل اجرای عقد
محل و منشاء اولیه نفت  و گاز
اقامتگاه متعاملین
تابعیت متعاملین
مرکز تجارت متعاملین
مقر دادگاه یا دیوان داوری توافق شده برای حل و فصل اختلافات قراردادی
محل تحویل نهایی(تسلیم)نفت  و گاز
کشور پرچم برای کشتی حمل نفت  و گاز
کشور محل بارگیری و سامانه ذخیره سازی نفت  و گاز
تابعیت متصدی حمل نفت  و گاز

مطلب مشابه :  دانلود مقاله با موضوع اجرای احکام مدنی

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

تابعیت بیمه گر قرارداد نفت  و گاز
تابعیت یا اقامتگاه قانونی داور تعیین شده در قرارداد
تابعیت بانکهای کارگذار متعاملین برای تبادل وجه قرارداد
تابعیت دلال یا دلالهای واسطه در انعقاد قرارداد
محلی که مالکیت نفت  و گاز به خریدار منتقل میشود.
ارز خارجی که ثمن قرارداد طی آن پرداخت میشود.
تابعیت شرکت مالک سامانه رایانه ای معامله گر
2-2 -1- تعیین قانون حاکم در فروش خط لوله ای (CONTINOUS) نفت  و گاز
در این حالت، نفت  و گاز از مبادی ذخیر سازی شده، و از طریق خطوط لوله متعلق به متصدیان انتقال، بطور پیوسته و دائمی، به خریداران تحویل می گردد. در این قراردادها ، برخلاف قراردادهاهای فروش منقطع، تحویل یک مقدار مشخص نفت یا گاز(مثلا 2میلیون متر مکعب) طی یک زمان مشخص و هر روز، مورد توافق طرفین قرار می گیرد. این قبیل معاملات بیشتر برای قراردادهای فروش گاز طبیعی رواج دارد.
اغلب این نوع قراردادها از نوع آتی (FUTURE) هستند. خطوط لوله های انتقال می تواند متعلق به یک پیمانکار و یا مجموعه ای از پیمانکاران و یا حتی خود کشور خریدار یا فروشنده باشد. برای تعیین عوامل ارتباط در قراردادهای بین المللی نفت  و گاز که به صورت خط لوله ای  پیوسته فروخته می شوند، عوامل ارتباط زیر را می توان لحاظ نمود:
محل مذاکرات پیش از عقد
محل انعقاد عقد
محل اجرای عقد
محل و منشا اولیه نفت و گاز
اقامتگاه متعاملین
تابعیت متعاملین
مرکز تجارت متعاملین
مقر دادگاه یا دیوان داوری توافق شده برای حل و فصل اختلافات قراردادی
محل تحویل نهایی (تسلیم) نفت و گاز
محل تزریق اولیه گاز درون لوله های انتقال
کشوری که بیشترین مالکیت را در محل نصب خطوط انتقال را داراست.
کشوری که مهمترین نقش را در انتقال معاوضه ای(سوآپ)داراست.
کشور محل بارگیری و سامانه ذخیره سازی نفت و گاز
تابعیت متصدی حمل نفت و گاز
تابعیت بیمه گر قرارداد نفت و گاز
تابعیت یا اقامتگاه قانونی داور تعیین شده در قرارداد
تابعیت بانکهای کارگذار متعاماین برای تبادل وجه قرارداد
تابعیت دلال یا دلالهای واسطه در انعقاد قرارداد
محلی که مالکیت نفت و گاز به خریدار منتقل میشود.
ارز خارجی که ثمن قراردادطی آن پرداخت می شود.
تابعیت شرکت مالک سامانه رایانه ای معامله گر
با بررسی عوامل فوق میتوان قانون یا نظام حقوقی که با قرارداد نزدیکترین ارتباط را دارد، تعیین نمود.
 
3-1 – مهمترین عوامل ارتباط برای تعیین قانون حاکم
عوامل ارتباط ذکر شده در قسمتهای پیشین برای تعیین قانون حاکم بر قرارداد، همگی از اهمیت  ویژگی خاصی برخوردار هستندکه در جای خود، می تواند نقش تعیین کننده ای در تعیین قانون حاکم بر قراردادهای بین المللی نفت و گاز ایفا نمایند. لیکن برای تعیین مهمترین این عوامل، می بایست به این نکته توجه شود که تعهد شاخص قرارداد چیست و یا تعیین آن ، موثرترین عوامل ارتباط دسته بندی گردد.
در قراردادهای بین المللی نفت و گاز، همچون همه قراردادهای بیع، تعهد شاخص، بی شک ، تبادل کالای معامله شده یا همان تبادل نفت و گاز می باشد. هدف و غایت نهایی همه قراردادهای بین المللی نفت و گاز، تبادل نفت و گاز می باشد  خرید آن از فروشنده و تحویل آن، مطابق شرایط قرارداد، به خریدار هدف و منظور اصلی قرارداد را تشکیل میدهد. لذا نفت و گاز معامله شده و عوامل ارتباط با ماهیت، مالکیت و شرایط آن، در تعیین موثرترین عوامل ارتباط ، نقش کلیدی را ایفا می کند. و برای تعیین موثر ترین عوامل ارتباط و نهایتا تعیین قانون حاکم بر قرارداد، میبایست تمرکز ویژه  بر روی نفت و گاز مورد معامله نمود و موثر ترین عوامل ارتباطی که بر ماهیت، خواص، قیمت، انتقال، تحویل و مالکیت موثر ترین عوامل ارتباط تاثیر گذار می باشند را تعیین نمود.
در زیر عواملی را که در تعیین قانون حاکم بر قراردادهای بین المللی نفت و گاز می توانند از دیگر عوامل ارتباط موثر تر باشد، ذکر میگردد. این عوامل از جهت کلی در این قسمت ذکر میگردد و برای هر حالت خاص، می بایست توجه ویژه به متن قرارداد و طرفین معامله و شرایط قرارداد نمود و با توجه به اینها، موثرترین عوامل ارتباط را تعیین نمود:
محل و منشاء اولیه نفت و گاز
مالک اولیه نفت و گاز
محل بارگیری نفت و گاز
محل تحویل نهایی نفت و گاز

مطلب مشابه :  پایان نامه حقوق درباره : نویسندگان

دیدگاهتان را بنویسید