نوآوری های قانون مجازات اسلامی در باب علل رافع مسئولیت کیفری- قسمت ۲

ب) اشتباه موضوعی ………………………………………………………………………………………………………………………………………. ۱۵
۱- انواع اشتباه موضوعی …………………………………………………………………………………………………………………………………. ۱۶

    1. اشتباه در شخص یا هویت مجنی علیه ……………………………………………………………………………………………… ۱۶

۲-۱) اشتباه در عنصر تشکیل دهنده جرم …………………………………………………………………………………………………. ۱۶
بند دوم: اشتباه در قوانین جزایی و مدنی ……………………………………………………………………………………………………….. ۱۸
گفتار ششم : مفهوم مستی ……………………………………………………………………………………………………………………………. ۱۹
بند نخست : انواع مستی ………………………………………………………………………………………………………………………………… ۲۰
بند دوم: عوارض مستی …………………………………………………………………………………………………………………………………… ۲۰
گفتار هفتم: خواب و بیهوشی ………………………………………………………………………………………………………………………… ۲۱
بند نخست : تفاوت خواب و بیهوشی ………………………………………………………………………………………………………….. ۲۱
بند دوم: انواع خواب ……………………………………………………………………………………………………………………………………… ۲۲
فصل دوم : سیر تاریخی عوامل رافع مسئولیت کیفری در حقوق ایران …………………………………………………………..۲۴
مبحث نخست : عوامل رافع مسئولیت کیفری در قانون مجازات عمومی مصوب ۱۳۰۴ …………………………… ۲۷
گفتار نخست : شرایط رفع مسئولیت کیفری از مجانین ……………………………………………………………………………… ۳۰
گفتار دوم: شرایط رفع مسئولیت کیفری از مکره ………………………………………………………………………………………… ۳۱
بند نخست: شرایط اکراه …………………………………………………………………………………………………………………………………. ۳۲
گفتار سوم : رفع مسئولیت کیفری از فرد مست ………………………………………………………………………………………….. ۳۲
گفتار چهارم : خواب و بیهوشی به عنوان عامل رافع مسئولیت کیفری ……………………………………………………… ۳۳
مبحث دوم : عوامل رافع مسئولیت کیفری در قانون مجازات مصوب ۱۳۵۲ …………………………………………….. ۳۵
گفتار نخست :خواب و بیهوشی ……………………………………………………………………………………………………………………… ۴۳
مبحث سوم : عوامل رافع مسئولیت کیفری در قانون راجع به مجازات اسلامی مصوب ۱۳۶۱ …………………… ۴۷
گفتار نخست : صغر سن ………………………………………………………………………………………………………………………………… ۴۷
گفتار دوم:مستی ……………………………………………………………………………………………………………………………………………. ۴۸
مبحث چهارم :عوامل رافع مسئولیت کیفری در قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۰ …………………………………………… ۵۰
فصل سوم : علل رافع مسئولیت کیفری در قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ ……………………………………….. ۶۶
مبحث نخست : صغر سن ………………………………………………………………………………………………………………………………. ۷۰
گفتار نخست: تقسیمات دوران طفولیت در قانون ……………………………………………………………………………………………. ۷۲
گفتار دوم: تحولات جدید در قانون مجازات اسلامی مربوط به کودک ………………………………………………………….. ۷۴
گفتار سوم: قانون جدید و رشد کیفری …………………………………………………………………………………………………………….. ۷۵
گفتار چهارم :تدریجی شدن سن مسئولیت کیفری ………………………………………………………………………………………. ۷۷
گفتار پنجم: اعدام اطفال بالغ زیر ۱۸ سال ……………………………………………………………………………………………………… ۸۰
گفتار دوم : جنون ………………………………………………………………………………………………………………………………………. ۸۳
بند نخست: تشخیص جنون ……………………………………………………………………………………………………………………………. ۸۳
بند دوم: تاثیر جنون در مسئولیت کیفری ………………………………………………………………………………………………………. ۸۴