نقش هوش هیجانی پرستاران بر کنترل تعارض های شغلی (مطالعه ی موردی بیمارستان امام سجاد (ع) شهر یاسوج )

دانشگاه آزاد اسلامي
واحد نراق
دانشكده مدیریت ، گروه ارشد مدیریت
پايان‌نامه براي دريافت درجه كارشناسي ارشد مدیریت دولتی
گرايش: مالی
عنوان:
نقش هوش هیجانی پرستاران بر کنترل تعارض های شغلی (مطالعه ی موردی بیمارستان امام سجاد (ع) شهر یاسوج )
استاد راهنما:
دكتر حمید زارع
استاد مشاور:
دکتر عبدا… توکلی
نگارش:
حسین رضایی کوخدان
تابستان 1392
تر کرم جانی پور
واحد
بسمه تعالی
تعهد نامه اصالت رساله یا پایان نامه
اینجانب حسین رضایی کوخداندانش آموخته مقطع کارشناسی ارشد ناپیوسته/ دکترای حرفه ای/ دکترای تخصصی در مدیریت که در تاریخ از پایان نامه/ رساله خود تحت عنوان:
” نقش هوش هیجانی پرستاران بر کنترل تعارض های شغلی (مطالعه ی موردی بیمارستان امام سجاد (ع) شهر یاسوج )
با کسب نمره 25/17 و درجه «بسيار خوب» دفاع نموده ام بدینوسیله متعهد می شوم:

  1. این پایان نامه/ رساله حاصل تحقیق و پژوهش انجام شده توسط اینجانب بوده و در مواردی که از دستاوردهای علمی و پژوهشی دیگران ( اعم از پایان نامه ، کتاب، مقاله و………..) استفاده نموده ام، مطابق ضوابط و رویه موجود ، نام منبع مورد استفاده و سایر مشخصات آن را در فهرست مربوطه ذکر و درج کرده ام.
  2. این پایان نامه/ رساله قبلاً برای دریافت هیچ مدرک تحصیلی ( هم سطح ، پایین تر یا بالاتر ) در سایر دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی ارائه نشده است.
  3. چنانچه بعد فراغت از تحصیل، قصد استفاده و هرگونه بهره برداری اعم از چاپ کتاب، ثبت اختراع و … از این پایان نامه داشته باشم، از حوزه معاونت پژوهشی واحد، مجوزهای مربوطه را اخذ نمایم.
  4. چنانچه در هر مقطعی زمانی خلاف موارد فوق ثابت شود، عواقب ناشی از آن را می پذیرم و واحد دانشگاهی مجاز است با اینجانب مطابق ضوابط و مقررات رفتار نموده و در صورت ابطال مدرک تحصیلی ام هیچگونه ادعایی نخواهم داشت .پ/11/10

نام و نام خانوادگی:
تاریخ و امضاء:
واحد نراق
صورتجلسه دفاع
با تاییدات خداوند متعال جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد خانم/آقا
در رشته تحت عنوان:
با حضور استاد راهنما، استاد(استادان)مشاور و هیات داوران در دانشگاه آزاد اسلامی واحد نراق به تاریخ تشکیل شد.در این جلسه پایان نامه با موفقیت مورد دفاع قرار گرفت.
نامبرده نمره __________ با امتیاز دریافت نمود.

  1. استاد راهنما: امضاء تاریخ
  2. استادمشاور(مشاوران): امضاء تاریخ