منبع پایان نامه ارشد درباره است……………………………………………………………………………………………………….76، است………………………………………………………………………………………..63، سراب، 4-2-44-جهان

3-6-5-6-مذهب صائب……………………………………………………………………………………………………42
3-6-6-تحقیق در محتوای سخن و شیوه بیان صائب……………………………………………………………..43
3-6-6-1-تمثیل و معادله…………………………………………………………………………………………………..45
3-6-6-2-تشخیص…………………………………………………………………………………………………………..46
فصل چهارم:یافته های تحقیق………………………………………………………………………………………………47
4-1-مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………….48
4-2-دنیا در آینة شعر صائب……………………………………………………………………………………………….52
4-2-1-جهان چون آب است……………………………………………………………………………………………..52
4-2-2-جهان سراب است………………………………………………………………………………………………….53
4-2-3-دنیا چون آتش است……………………………………………………………………………………………….53
4-2-4-جهان استخوان بی مغز است……………………………………………………………………………………55
4-2-5-جهان در چشم عارفان ابر رحمت است…………………………………………………………………….55
4-2-6-جهان چون بار سنگین است…………………………………………………………………………………….55
4-2-7-جهان چون بهشت است………………………………………………………………………………………….56
4-2-8-جهان چون باغ است………………………………………………………………………………………………57
4-2-9-دنیا چون بازار است……………………………………………………………………………………………….58
4-2-10-جهان چون بستر بیمار است…………………………………………………………………………………..59
4-2-11-جهان چون بادیه و بیابان است……………………………………………………………………………….59
4-2-12-عالم چون پیمانه ای پر شور است………………………………………………………………………….60
4-2-13-جهان بی نمک است…………………………………………………………………………………………….60
4-2-14-عالم گل چون بوته زرگران است……………………………………………………………………………60
4-2-15-دنیا چون پسته هرزه خند است………………………………………………………………………………60
4-2-16-جهان تماشا گاه است……………………………………………………………………………………………61
4-2-17-جهان چون دیده سوزن تنگ است………………………………………………………………………….62
4-2-18-دنیا چون تنور است……………………………………………………………………………………………..63
4-2-19-جهان جای تلخی است…………………………………………………………………………………………63
4-2-20-عالم چون می تلخ است………………………………………………………………………………………..63
4-2-21-جهان خاکدان تیره است………………………………………………………………………………………..63
4-2-22-جهان چون خرابه است…………………………………………………………………………………………67
4-2-23-دنیا چون خانه است……………………………………………………………………………………………..69
4-2-24-دنیا خارستان است……………………………………………………………………………………………….70
4-2-25-دنیا خواب است…………………………………………………………………………………………………..71
4-2-26-جهان چون خاتم است………………………………………………………………………………………….73
4-2-27-جهان چون خرمن است………………………………………………………………………………………..73
4-2-28-جهان چون چمن است…………………………………………………………………………………………74
4-2-29-جهان چون چاه است……………………………………………………………………………………………75
4-2-30-جهان چون جسم است…………………………………………………………………………………………76
4-2-31-دنیا خر است……………………………………………………………………………………………………….76
4-2-32-دنیا دام است……………………………………………………………………………………………………….76
4-2-33-دنیا دشمن است…………………………………………………………………………………………………..79
4-2-34-دنیا چون دیوار است…………………………………………………………………………………………….80
4-2-35-دنیا دار فناست…………………………………………………………………………………………………….81
4-2-36-جهان دریا است…………………………………………………………………………………………………..81
4-2-37-دنیا چون دشت است……………………………………………………………………………………………85
4-2-38-دنیا چون ریگ روان است……………………………………………………………………………………..85
4-2-39-دنیا چون رهزن است……………………………………………………………………………………………86
4-2-40-جهان چون زن است…………………………………………………………………………………………….87
4-2-41-دنیا چون زندان است……………………………………………………………………………………………89
4-2-42-جهان بی ثبات چون زمین کاغذین است…………………………………………………………………90
4-2-43-جهان چون سراب است………………………………………………………………………………………..90
4-2-44-جهان چون رطل گران است………………………………………………………………………………….92
4-2-45-جهان چون شاخه ای درخت است…………………………………………………………………………92
4-2-46-دنیا سنگلاخ است………………………………………………………………………………………………..93
4-2-47-جها ن چون سوهان است……………………………………………………………………………………….93
4-2-48-جهان همان سیل حوادث است………………………………………………………………………………93
4-2-49-جهان چون شبستان است………………………………………………………………………………………95
4-2-50-جهان چون سایه است………………………………………………………………………………………….95
4-2-51-عالم چون سفال است…………………………………………………………………………………………..97
4-2-52-دنیا شیشه خانه است…………………………………………………………………………………………….98
4-2-53-جهان چون شوره زار است……………………………………………………………………………………98
4-2-54-دنیا شکارستان است……………………………………………………………………………………………..99
4-2-55-دنیا به شکر تشبیه شده است………………………………………………………………………………….99
4-2-56-دنیا سیم قلب است…………………………………………………………………………………………….100
4-2-57-دنیا صیدی است که حریصان در پی آنند………………………………………………………………101
4-2-58-عالم غدار است………………………………………………………………………………………………….101
4-2-59-جهان ستمکده است……………………………………………………………………………………………103
4-2-60-دنیا ظلمت سراست…………………………………………………………………………………………….103
4-2-61-دنیا عبرت سراست…………………………………………………………………………………………….104
4-2-62-دنیا غم خانه است………………………………………………………………………………………………105
4-2-63-دنیا مار است……………………………………………………………………………………………………..107
4-2-64-جهان ماتم سراست…………………………………………………………………………………………….108
4-2-65-دنیا مصیبت خانه است………………………………………………………………………………………..110
4-2-66-دنیا سرای محنت است……………………………………………………………………………………….110
4-2-67-دنیا مهمانسراست……………………………………………………………………………………………….111
4-2-68-دنیا کیس]]>

Add a Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *