پایان نامه های روانشناسی

منبع مقاله درمورد فناوری اطلاعات-خرید پایان نامه

بر روی 209 نفر انجام گرفت. بیش ترین درصد نمونه متعلق به ناحیه سه با 28/0 و کمترین درصد نمونه متعلق به ناحیه یک با 14/0 می‌باشد. جهت اجرای مصاحبه از نمونه گیری در حد اشباع استفاده گردید. نمونه گیری در حد اشباع زمانی است که تمام منابع اطلاعاتی، اطلاعات مشابهی را در اختیار ما بگذارد. در این مرحله با ورود نمونه جدید، تصمیم پژوهشگر و جمع بندی نهایی را تغییر نمی‌دهد. یک معیار برای کشف رسیدن به اشباع، تکرار داده‌های قبلی است به طوری که پژوهشگر مرتباً با داده‌هایی روبرو می‌شود که تکرار می‌شوند.
3-5- ابزار اندازه گیری
از آنجا که یکی از شیوه‌های رایج و مستقیم برای کسب داده‌ها، در تحقیقات توصیفی پرسشنامه و مصاحبه می‌باشد و با توجه به اینکه در رابطه با موضوع ” ارزیابی ضرورت و خلاء‌های موجود در مهارت‌های زندگی دانش آموزان مقطع متوسطه ” ابزار استانداردی وجود نداشت لذا، با بهره گرفتن از منابع علمی‌مربوط به موضوع و شیوه‌های ارائه شده برای تهیه پرسشنامه و مصاحبه مناسب، پرسشنامه محقق ساخته ای به صورت بسته پاسخ و مصاحبه باز پاسخ جهت گردآوری نظرات دانش آموزان در خصوص آموزش مهارت‌های زندگی تهیه گردید.
الف) پرسشنامه مهارت‌های زندگی: این پرسشنامه شامل 41 سوال بسته پاسخ در قالب شش مولفه (حل مساله، تصمیم گیری، ارتباط، مشارکت و همکاری، شهروند جهانی و مهارت استفاده از فناوری اطلاعات) بر اساس مقیاس پنج درجه ای لیکرت می‌باشد که در جدول 3-3 درجه بندی و نحوه ارزش گذاری گویه‌های این پرسشنامه بر مبنای مقیاس درجه بندی لیکرت بیان شده است.
جدول3-3 درجه بندی و نحوه ارزش گذاری گویه‌های پرسشنامه بر مبنای مقیاس درجه بندی لیکرت
کاملا مخالفم مخالفم تا حدودی موافقم کاملا موافقم گویه‌ها
1 2 3 4 5 ارزش گذاری


پرسشنامه مورد استفاده در این پروهش با شش مولفه یا عامل اساسی شامل مهارت حل مساله، مهارت تصمیم گیری، مهارت شهروند جهانی، مهارت برقراری ارتباط، مهارت مشارکت و مهارت فناوری اطلاعات تنظیم گردیده است.


جدول3-4: انطباق سوال‌های پرسشنامه با هر یک از مولفه‌های پژوهش
مولفه‌ها تعداد سوال‌ها شماره سوال
حل مساله 6 6-1
تصمیم گیری 7 13-7
شهروند جهانی 6 19-14
ارتباط 9 27-20
مشارکت و همکاری 9 36-28
فناوری اطلاعات 5 41-37


ب: مصاحبه: شامل 4 سوال باز پاسخ ساختار یافته و چند سوال خودجوش که در حین اجرای مصاحبه پرسیده می‌شود.
امروزه روش‌های پژوهش کمی در علوم انسانی، به دلیل مبانی اثبات‌گرایی، پیچیدگی مسائل انسانی و تفاوت علوم انسانی با علوم طبیعی، مورد نقد قرار گرفته‌اند (امزیان، 1387). در علوم انسانی با فهم و تأویل و در علوم طبیعی با توصیف و تبیین سر‌و‌کار داریم (صدوقی،1386) به همین دلیل، پژوهشگران از روش‌های کیفی به جای روش کمی استفاده می‌کنند(عابدی، 1385). برخی نیز روش «هرمنوتیک» را مناسب پدیده‌های انسانی معرفی کرده، دست‌یابی به اهداف جهان‌شمول، تمایز علوم انسانی از طبیعی و توجه به تمامیت و کلیت انسان را از مزایای آن بر‌شمرده‌اند (بدری، 1386).
اما طرفداران روش‌های کمی چالش‌هایی را در مورد روش کیفی ذکر کرده‌اند (خنیفر، 1386) ولی طرفداران روش‌های کیفی، ارزیابی مطالعات کیفی را با معیارهای موجود در روش کمی نامناسب می‌دانند و معیارهای جدیدی متناسب با این روش‌ها را مطرح می‌سازند. در عین حال، می‌توان معیارهایی را یافت که نقطه مشترک این دو روش به شمار می‌روند. از جمله این معیارها می‌توان به «قابل‌قبول بودن»، «انتقال‌پذیری»، «قابلیت اطمینان» و «تأییدپذیری» به منزله معیارهای مشترک بین روش‌های کمی و کیفی اشاره کرد(صدوقی، 1387).
از آنجا که روش کیفی نیز محدودیت‌های خاص خود را دارد و در مورد اعتبار، روایی و تعمیم‌پذیری نتایج آن انتقاداتی وجود دارد، برخی روش ترکیبی را مطرح ساخته‌اند و مزایای دو روش کمی و کیفی را در روش ترکیبی قابل جمع می‌دانند(دلاور، 1384). بنابراین جهت رفع محدودیت‌های هر دو، از تحقیقات ترکیبی استفاده می گردد.
روش ترکیبی با نام‌های «روش همگرا»، «چندروشی» و «زاویه‌بندی» (ترکیب روش‌ها در پدیده‌های یکسان) نیز خوانده می‌شود (بیابانگرد، 1390). به طور کلی رویکردهای ترکیبی پژوهش در شرایط کنونی مورد توجه واقع شده اند، استفاده از رویکرد ترکیبی روز به روز در حال افزایش است. نکته مهم چگونگی استفاده از این رویکرد، چالش‌ها و فرصت‌هایی است که با آن همراه است.
طرح مرحله ای همزمان از شناخته شده ترین طرح‌های پژوهش ترکیبی است. هدف از کاربرد این طرح آن است که پیرامون یک پدیده واحد، داده‌های مختلفی به دست آید که مکمل یکدیگر باشد. استفاده از داده‌های مکمل، برای درک بهتر مسئله پژوهش صورت می گیرد. هدف دیگر این طرح آن است که مزیت‌های هر دو روش کمی و کیفی، در کنار یکدیگر استفاده شود و از محدودیت‌های آنها کاسته شود. در این مدل، بیش از یک روش تحقیق در چند مرحله که به طور همزمان صورت می گیرند برای بررسی یک موضوع واحد استفاده می شود. در این مدل یکی از مراحل بطور کامل به روش کمی صورت می گیرد و مرحله دیگر به طور کامل به روش کیفی و در نهایت نتیجه هر کدام از این دو مرحله ادغام شده و یک نتیجه کلی گرفته می شود (کیامنش، 1391).
این پژوهش از حیث رویکرد، ترکیبی از روش‌های کمی‌و کیفی (طرح مرحله ای همزمان) را به کار می‌گیرد. درگام اول برای پاسخ به سوالات 1 تا 9 پژوهش از ابزار پرسشنامه مهارت‌های زندگی، وضعیت موجود دانش آموزان متوسطه از نظر میزان برخورداری از مهارت‌های زندگی مشخص می‌گردد. قابل ذکر است پرسشنامه مذکور، مجموعه مهارت‌های زندگی دانش آموزان را در شش طبقه حل مساله، تصمیم گیری، برقراری ارتباط، مشارکت و همکاری، شهروند جهانی و استفاده از فناوری‌های اطلاعاتی مورد بررسی و مشخص می‌سازد. در این قسمت همچنین مستند سازی تفاوت‌های موجود میان دانش آموزان بر حسب جنسیت، پایه تحصیلی، رشته تحصیلی و ناحیه آموزشی هم مورد توجه است. در مرحله بعدی و به منظور پاسخگویی به سوالات پژوهش از مصاحبه نیمه سازمان یافته (4 سوال بازپاسخ از قبل طراحی شده و چند سوال خودجوش که در فرایند مصاحبه پرسیده می‌شود) به منظور ابزار جمع آوری داده‌ها استفاده خواهد شد. پس از مشخص شدن وضعیت موجود تلاش می‌شود تا بر مبنای مصاحبه نیم سازمان یافته و ارائه سوالات مشخص و روشن تعیین نمود که اصولاً از نظر دانش آموزان (نمونه گیری در حد اشباع) میزان ضرورت آموزش مهارت‌های زندگی در مقطع متوسطه چقدر می‌باشد و نیز از نظر آنان وضعیت موجود در این زمینه با تاکید بر محتوا و تجارب یادگیری ناشی از چه علل و عواملی می‌باشد.
3-6- روایی پرسشنامه
جهت سنجش روایی پرسشنامه از روایی محتوایی استفاده گردید. روایی محتوایی این اطمینان را به وجود می‌آورد که مقیاس شامل یک سری موارد کافی و نمونه برای استفاده از مفهوم است. هر چه موارد معرف حیطه مفهومی‌که اندازه گیری می‌شود بیش تر باشد روایی محتوایی آن بیش تر خواهد بود(خاکی،1387،ص289). روایی محتوایی یک آزمون معمولاً توسط افرادی متخصص در موضوع مورد مطالعه تعیین می‌شود. از این رو روایی محتوایی به قضاوت داوران بستگی دارد (سرمد و همکاران، 1383،ص 171).
به منظورتعیین روای ی محتوایی ابزار اندازه گیری این پژوهش، پرسشنامه مقدماتی به دفعات در اختیار اساتید راهنما و مشاور و متخصصان این حوزه قرار گرفت و بعد از دریافت نظرات آنان، اصلاحات لازم در پرسشنامه صورت گرفت و در نهایت پرسشنامه نهایی تهیه و برای توزیع بین پاسخگویان آماده شد.
3-7- پایایی پرسشنامه
برای سنجش پایایی پرسشنامه این پژوهش از روش ضریب آلفای کرونباخ استفاده شده است. این روش برای محاسبه هماهنگی درونی ابزار اندازه گیری از جمله پرسشنامه‌ها یا آزمون‌هایی که ویژگی‌های مختلف را اندازه گیری می‌کنند بکار می‌رود. در این گونه ابزار، پاسخ هر سوال می‌تواند مقادیر عددی مختلفی را اختیار کند. برای محاسبه ضریب آلفای کرانباخ ابتدا باید واریانس نمره‌های هر زیر مجموعه سوالات پرسشنامه و واریانس کل را محاسبه نمود. سپس با بهره گرفتن از فرمول مربوطه مقدار ضریب آلفا را محاسبه نمود (سرمد و همکاران،1383، ص169).
ضریب پایایی پرسشنامه”مهارت‌های زندگی” از طریق فرمول ذیل محاسبه گردید.


ra : ضریب آلفای کرانباخ
j = تعداد سوالات آزمون
S2j = واریانس سوالات آزمون
S2 = واریانس کل آزمون (حافظ نیا،1382).


جدول (3 -5) ضریب پایایی هریک ازمولفه‌های مهارت‌های زندگی
متغیر تعداد سوال ضریب پایایی سطح معناداری
مهارت‌های زندگی
حل مساله 6 77/0


90/0


000/0
تصمیم گیری 7 79/0


شهروند جهانی 6 93/0


ارتباط 9 93/0


مشارکت و همکاری 9 92/0


فناوری اطلاعات 5 82/0


ضریب پایایی پرسشنامه مهارت‌های زندگی 90/0 درصد برآورد گردید که در سطح آلفای 01/0 معنادار بوده و حاکی از پایایی بالای ابزار اندازه گیری است.
3-8- روش جمع آوری اطلاعات
برای انجام این پژوهش پس از تصویب موضوع تحقیق به مطالعه کتب تخصصی و مجلات داخلی و خارجی اقدام و فیش برداری گردید. برای اجرای پرسشنامه‌ها و مصاحبه بر اساس معرفی نامه معاونت پژوهشی آموزش و پرورش کل اصفهان، مجوز لازم برای اجرای پرسشنامه‌ها و مصاحبه‌ها در پنج ناحیه فراهم گردید. پس از هماهنگی با معاونت‌های آموزش و پرورش و دریافت معرفی نامه از سوی مسئولان امکان توزیع پرسشنامه بین 209 نفر و اجرای مصاحبه فراهم گردیده و پس از پی گیری‌های مکرر در طی 2 ماه، تعداد 209 پرسشنامه تکمیل و جمع آوری و مصاحبه ضبط گردید. البته در جمع‌آوری اطلاعات سعی شد، ملاحظات اخلاقی رعایت شود و نام افراد و اطلاعات آنها محرمانه بماند.


3-9- شیوه تجزیه وتحلیل داده‌ها
تجزیه و تحلیل داده‌های این پژوهش با بهره گرفتن از نرم افزار19 spss در دو سطح آمار توصیفی و استباطی انجام شده است. در سطح آمار توصیفی از شاخص‌های آماری نظیر فراوانی، درصد میانگین، انحراف معیار، جدول و نمودارها و در سطح آمار استنباطی متناسب با سطح سنجش داده‏ها و همچنین فرضیه‌های پژوهش از آزمون t تک نمونه ای، آزمون t مستقل ، آزمون تحلیل واریانس ، آزمون‌های تعقیبی و ضریب همبستگی پیرسون استفاده گردید.
آزمون t تک نمونه ای: هنگامی که نمونه کوچک باشد و واریانس جامعه در دسترس نباشد ابتدا خطای معیار را بدست آورده و سپس در فرمول t گذاشته و با بهره گرفتن از سطح معناداری این آزمون جهت تأیید یا رد فرضیه مرتبط با میانگین در نظر گرفته شده اقدام می شود( پاشا شریفی، 1376،ص 224). از این آزمون برای فرضیه‌های 1، 2، 3، 4، 5، 6 و 7 جهت سنجش میانگین متغیرها و ابعاد آن استفاده گردید تا مشخص گردد آیا میانگین متغیرها و مولفه‌های آن بالاتر از حد متوسط است یا پایین تر از حد متوسط.
آزمون tمستقل: این آزمون یک آزمون پارامتری است و برای آن دسته از طرح‌های آزمایشی به کار می‌رود که در آنها یک متغیر مستقل در دو موقعیت مورد آزمون واقع شود در این موقعیت آزمودنی‌های متفاوتی شرکت دارند (دلاور و همکاران،1380).
آزمون تحلیل واریانس: مقایسه دو یا بیش از دو میانگین است تا مشخص نماید که تفاوت‌های مشاهده بین میانگین‌ها، حاصل عمل شانس است یا تأثیر عمل آزمایش(دلاور، 1391، ص 240). از این آزمون به منظور مقایسه نظرات دانش آموزان با توجه به ناحیه تحصیلی، رشته تحصیلی و پایه تحصیلی استفاده شده است. از این آزمون برای فرضیه 9 جهت مقایسه تفاوت میانگین گروه ها استفاده گردید.
ضریب همبستگی پیرسون: هنگامی که داده‌ها دارای مقیاس فاصله ای و یا نسبی هستند، ضریب همبستگی بین دو متغیر را می توان از طریق محاسبه ضریب همبستگی پیرسون محاسبه کرد(همان منبع، ص124). از این آزمون برای فرضیه 8 جهت سنجش رابطه بین متغیرها و ابعاد آن استفاده گردید.
آزمون تعقیبی: در آزمایش‌های چند گروهی روشی که در گذشته فراوان برای تعیین تفاوت حقیقی بین میانگین‌های بکار رفته، روش کمترین تفاوت معنادار است. این روش مستلزم محاسبه کوچکترین تفاوت معنادار بین دو میانگین و دقیقاً همان شیوه ای است که از طریق آزمون tاستودنت و با بکار بردن واریانس درون گروه ها در مقایسه‌های طرح ریزی شده بکار رفته است. از این روش هنگامی که نسبت F معنادار نیست نباید استفاده شود و حتی اگر نسبت F معنادار باشد نباید برای همه مقایسه‌های ممکن بین میانگین‌ها بکار رود (هومن،1377،ص37 ). از این آزمون برای فرضیه 9 جهت سنجش تفاوت بین گروه ها استفاده گردید.


فصل چهارم


تجزیه و تحلیل داده‌ها


مقدمه


در فرایند پژوهش علمی، تجزیه و تحلیل از اهمیت ویژه ای برخوردار است و از پایه‌های اساسی هر روش تحقیق محسوب می‌شود. لذا محقق تلاش می‌کند با بهره گرفتن از روش‌های مناسب به تجزیه و تحلیل اطلاعات به دست آمده بپردازد و در مورد فرضیه‌های مطرح شده تصمیم بگیرد. این فصل از چهار بخش تشکیل شده است. در بخش اول مشخصات فردی نمونه آماری بر حسب جنسیت، رشته تحصیلی، پایه تحصیلی و ناحیه آموزشی مورد بررسی قرار می‌گیرد، در بخش دوم به تحلیل توصیفی پرسشنامه پرداخته، در بخش سوم فرضیه‌های پژوهش با بهره گرفتن از آزمون‌های آمار استنباطی هم چون آزمون t تک نمونه ای، آزمون t مستقل، تحلیل واریانس و ضریب همبستگی مورد تجزیه و تحلیل قرار خواهند گرفت و در بخش چهارم نتایج حاصل از مصاحبه‌ها مورد بررسی قرار می‌گیرد.
4-1- بخش اول: توصیف مشخصات فردی نمونه آماری
در این قسمت به بررسی توصیفی ویژگی‌های گروه نمونه براساس متغیرهای جنسیت، پایه تحصیلی، رشته تحصیلی و ناحیه آموزشی در جداول (4-1) تا (4-4) پرداخته شده است.
4- 1-1) جنسیت


جدول 4-1: تحلیل توصیفی گروه نمونه براساس جنسیت
متغیر فراوانی درصد
دختر 121 9/57
پسر 88 1/42
کل 209 100/0


جدول 4-1 نشان داد،‌ بالاترین میزان فراوانی مربوط به دانش آموزان دختر به میزان 9/57 درصد می باشد.


نمودار4-1: توزیع فراوانی گروه نمونه براساس جنسیت
نمودار4-1 نشان داد، بالاترین میزان فراوانی مربوط به دانش آموزان دختران می باشد.


4- 1-2) پایه تحصیلی
جدول 4-2: تحلیل توصیفی گروه نمونه براساس پایه تحصیلی
متغیر فراوانی درصد

 
اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوند. برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  77u.ir  مراجعه نمایید رشته روانشناسی و علوم تربیتی همه موضوعات و گرایش ها :روانشناسی بالینی ، تربیتی ، صنعتی سازمانی ،آموزش‌ و پرورش‌، کودکاناستثنائی‌،روانسنجی، تکنولوژی آموزشی ، مدیریت آموزشی ، برنامه ریزی درسی ، زیست روانشناسی ، روانشناسی رشد

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند


سوم 65 1/31
پیش دانشگاهی 144 9/68
کل 209 100/0


جدول 4-2 نشان داد، ‌بالاترین میزان فراوانی مربوط به پایه پیش دانشگاهی به میزان 9/68 درصد می باشد.


نمودار 4-2: توزیع فراوانی گروه نمونه براساس پایه تحصیلی


نمودار4-2 نشان داد، ‌ بالاترین میزان فراوانی مربوط به پایه


]]>