پایان نامه های روانشناسی

منبع مقاله درمورد حقوق بشر

پیش دانشگاهی می باشد.

4-1-3) رشته تحصیلی

جدول4-3: تحلیل توصیفی گروه نمونه براساس رشته‌های تحصیلی
متغیر فراوانی درصد
ریاضی 70 5/33
علوم تجربی 121 9/57
علوم انسانی 15 2/7
فنی 3 4/1
کل 209 100/0

جدول4-3 نشان داد، ‌بالاترین میزان فراوانی مربوط به دانش آموزان رشته علوم تجربی به میزان 9/57 درصد و کمترین میزان فراوانی مربوط به رشته‌های فنی به میزان 4/1 درصد می باشد.
نمودار4-3: توزیع فراوانی گروه نمونه براساس رشته‌های تحصیلی

نمودار4-3 نشان داد، ‌بالاترین میزان فراوانی مربوط به دانش آموزان رشته علوم تجربی و کمترین میزان فراوانی مربوط به رشته‌های فنی می باشد.
4-1-4) ناحیه آموزشی
جدول 4-4: توزیع فراوانی گروه نمونه براساس ناحیه آموزشی
متغیر فراوانی درصد
یک 20 6/9
دو 43 6/20
سه 60 7/28
چهار 46 0/22
پنج 40 1/19
کل 209 100/0

جدول4-4 نشان داد، ‌بالاترین میزان فراوانی مربوط به دانش آموزان ناحیه سه به میزان 7/28 درصد و کمترین میزان فراوانی مربوط به دانش آموزان ناحیه یک به میزان 6/9 درصد می‌باشد.

نمودار4-4 : توزیع فراوانی گروه نمونه براساس ناحیه

نمودار4-4 نشان داد، ‌بالاترین میزان فراوانی مربوط به دانش آموزان ناحیه سه و کمترین میزان فراوانی مربوط به دانش آموزان ناحیه یک می‌باشد.
4-2- بخش دوم: تحلیل توصیفی پرسشنامه
در این قسمت آمار توصیفی در سطح فراوانی، درصد و میانگین مربوط به سوالات پرسشنامه‌ها در جداول (4-5) تا ( 4-10) آورده شده است.
جدول 4-5: تحلیل توصیفی پرسشنامه مهارت‌های زندگی (مولفه حل مساله)
سوالات شاخص کاملاً موافق موافق نظری ندارم مخالف کاملاً مخالف میانگین
1- از مراحل حل مساله در مواجه با مشکلات زندگی استفاده می‌کنم. فراوانی 71 56 63 10 9 18/2
درصد 34/0 8/26 1/30 8/4 3/4
2-.هنگام مواجه با مشکل موثرترین راه حل را انتخاب می‌کنم. فراوانی 70 106 21 10 2 89/1
درصد 5/33 7/50 0/10 8/4 1
3- توانایی مواجه با مسائل مختلف زندگی را دارم. فراوانی 56 71 47 24 11 34/2
درصد 8/26 0/34 5/22 5/11 3/5
4-.از جگونگی تفکر واضح و حل مسائل در شرایط بحرانی آگاهی دارم. فراوانی 41 72 59 30 6 46/2
درصد 6/19 4/34 2/28 4/14 9/2
5-.همیشه حواسم متوجه زمان و کنترل زمان است. فراوانی 43 73 44 37 12 53/2
درصد 6/20 9/34 1/21 7/17 7/5
6- با مراکز ، مراجع و سازمان‌هایی که به حل مشکلات کمک می‌کنند آشنایی دارم. فراوانی 22 46 59 48 34 12/3
درصد 5/10 0/22 2/28 0/23 3/16

جدول4-5 نشان داد، بیشترین میزان فراوانی مربوط به گزینه “موافق” در سوال ” هنگام مواجه با مشکل موثرترین راه حل را انتخاب می‌کنم” به میزان 7/50 درصد و کمترین میزان فراوانی مربوط به گزینه” کاملاً مخالف” در سوال” هنگام مواجه با مشکل موثرترین راه حل را انتخاب می‌کنم ” به میزان 1 درصد بوده است. میانگین سوالات بین 12/3 تا 89/1 درصد در نوسان است.
جدول 4-6: تحلیل توصیفی پرسشنامه مهارت‌های زندگی (مولفه تصمیم گیری)
سوالات شاخص کاملاً موافق موافق تاحدودی مخالف کاملاً مخالف میانگین
7-بر مبنای آگاهی از شرایط تصمیم گیری می‌کنم. فراوانی 59 90 47 11 2 07/2
درصد 2/28 1/43 5/22 3/5 1
8- تصمیم گیری من بر مبنای ارزیابی دقیق موقعیت‌ها صورت می‌گیرد. فراوانی 53 94 46 12 4 13/2
درصد 4/25 45 22 7/5 9/1
9- انتخاب اهداف واقع بینانه جزئی از تصمیم گیری منطقی است. فراوانی 90 78 32 7 2 81/1
درصد 1/43 3/37 3/15 3/3 1
10- مسئولیت اعمال خودم را می‌پذیرم. فراوانی 95 83 24 4 2 72/1
درصد 5/45 7/39 5/11 9/1 0/1
11- برای تغییر دادن تصمیم‌ها، جهت انتخاب گزینه مناسب آمادگی دارم. فراوانی 49 77 53 22 8 34/2
درصد 4/23 8/36 4/25 5/10 8/3
12- براساس اطلاعات کامل تصمیم گیری می‌کنم. فراوانی 55 78 47 23 6 26/2
درصد 3/26 3/37 5/22 11 9/2
13-به اجرای تصمیم ام پایبندم و به تصمیم‌های خود اطمینان دارم. فراوانی 56 77 53 19 4 22/2
درصد 8/26 8/36 4/25 1/9 9/1

جدول4-6 نشان داد، ‌بیشترین میزان فراوانی مربوط به گزینه “کاملاً موافق” در سوال ” مسئولیت اعمال خودم را می‌پذیرم.” به میزان 5/45 درصد و کمترین میزان فراوانی مربوط به گزینه” کاملاً مخالفم” در سوالات ” بر مبنای آگاهی از شرایط تصمیم گیری می‌کنم” انتخاب اهداف واقع بینانه جزئی از تصمیم گیری منطقی است، مسئولیت اعمال خودم را می‌پذیرم ” به میزان 1 درصد بوده است. میانگین سوالات بین 34/2 تا 72/1 درصد در نوسان بوده است.

جدول 4-7: تحلیل توصیفی پرسشنامه مهارت‌های زندگی (مولفه شهروند جهانی شدن)
سوالات شاخص کاملاً موافق موافق تاحدودی مخالف کاملاً مخالف میانگین
14- شرکت موثر و فعال در تعاملات گروهی دارم. فراوانی 52 72 56 17 10 47/2
درصد 9/24 4/34 8/26 1/8 8/4
15- تعامل فرهنگی بین جوامع قابل تقدیر است. فراوانی 38 70 72 18 10 48/2
درصد 2/18 5/33 4/34 6/8 8/4
16- اگر قدرت داشته باشم برای صلح تلاش می‌کنم.
فراوانی 84 67 46 4 6 9/1
درصد 2/40 1/32 22 9/1 9/2
17- با مسائل حقوق بشر آشنایی دارم. فراوانی 32 48 78 30 18 81/2
درصد 3/15 23 3/37 4/14 6/8
18-برقراری ارتباط با مردمان جوامع دیگر از ضروریات است. فراوانی 92 67 37 6 6 87/1
درصد 44 1/32 7/17 9/2 9/2
19-به ارزش‌های زیربنایی قوانین بین الملل باید احترام گذاشت. فراوانی 71 69 53 11 4 07/2
درصد 1/34 2/33 5/25 3/5 9/1

جدول4-7 نشان داد، بیشترین میزان فراوانی مربوط به گزینه “کاملا موافق” در سوال” برقراری ارتباط با مردمان جوامع دیگر از ضروریات است ” به میزان 44 درصد بوده است و کمترین میزان فراوانی مربوط به گزینه” کاملاً مخالف” درسوال ” به ارزش‌های زیربنایی قوانین بین الملل باید احترام گذاشت” به میزان 1 درصد بوده است. میانگین سوالات بین 48/2 تا 9/1 درصد در نوسان بوده است.

جدول 4-8: تحلیل توصیفی پرسشنامه مهارت‌های زندگی (مولفه ارتباط)
سوالات شاخص کاملاً موافق موافق تاحدودی مخالف کاملاً مخالف میانگین
20- ارتباط کلامی‌موثر با دیگران دارم فراوانی 70 81 38 14 5 05/2
درصد 5/33 8/38 2/18 7/6 4/2
21- سعی می‌کنم در اکثر مواقع ابراز وجود می‌کنم. فراوانی 56 69 51 19 14 35/2
درصد 8/26 0/33 4/24 1/9 7/6

]]>