پایان نامه مدیریت

منبع مقاله با موضوع تحلیل عاملی تأییدی

اطلاعات مربوط به ویژگی های عمومی پاسخگویان استفاده شده است. فرضیه های تحقیق نیز با بهره گرفتن از آزمون همبستگی پیرسون آزمون خواهد شد. از تکنیک مدل یابی معدلات ساختاری نیز برای بررسی مدل کلی تحقیق استفاده می گردد.
4-2) ویژگی های عمومی پاسخ دهندگان
جهت توصیف ویژگی های عمومی پاسخ دهندگان از شاخص های آمار توصیفی استفاده شده است. فراوانی پاسخ دهندگان براساس جنسیت، سن، میزان تحصیلات، درآمد، تأهل و سابقه کاری مورد بررسی قرار گرفته است همچنین وضعیت خرید آنان نیز بررسی شد و نمودارهای مربوط ترسیم شده است.
4-2-1) جنسیت
تعداد 211 نفر یعنی 82/55 درصد پاسخ دهندگان مرد بوده اند. تعداد 167 نفر یعنی حدود 45 درصد پاسخ دهندگان نیز زن بوده اند.
جدول (4-1). توزیع فراوانی پاسخ دهندگان براساس جنسیت
 
فراوانی
درصد
فراوانی تراکمی
مرد
211
55.82
55.82
زن
167
44.18
100.00
کل
378
100.00
شکل (4-1). نمودار فراوانی پاسخ دهندگان براساس جنسیت
4-2-2) سن
تعداد 79 نفر از پاسخ دهندگان کمتر از 18 سال دارند. 86 نفر در بازه سنی 19 تا 28 و 56 نفر در بازه سنی 29 تا 38 سال قرار دارند. بیشترین فراوانی مربوط به بازه سنی 39 تا 48 سال است که با 94 نفر حدود یک چهارم درصد حجم نمونه را تشکیل می دهند. تعداد 63 نفر از افراد نیز بالای 48 سال هستند.
جدول (4-2). فراوانی پاسخ دهندگان براساس سن
 
فراوانی
درصد
فراوانی تراکمی
زیر 18 سال
79
20.90
20.90
19- 28 سال
86
22.75
43.65
29-38 سال
56
14.81
58.47
39-48 سال
94
24.87
83.33
بالاتر از 48 سال
63
16.67
100.00
کل
378
8333.33
شکل (4-2). فراوانی پاسخ دهندگان براساس سن
4-2-3) مدرک تحصیلی
تنها تعداد 79 نفر از افراد دارای مدرک تحصیلی زیردیپلم و 89 نفر دیپلم دارند که حدوداً 45 درصد حجم نمونه است. تعداد 75 نفر از پاسخ دهندگان نیز مدرک تحصیلی کاردانی دارند. افراد دارای مدرک تحصیلی کارشناسی شامل 98 نفر می باشد و بیش از 25درصد حجم نمونه را تشکیل می دهند. افرادی که مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد و یا بالاتر دارند با 37 حدود10 درصد حجم نمونه را تشکیل می دهند.
جدول (4-3). فراوانی پاسخ دهندگان براساس تحصیلات
 
فراوانی
درصد
فراوانی تراکمی
پائین تر از دیپلم
79
20.90
20.90
دیپلم
89
23.54
44.44
کاردانی
75
19.84
64.29
کارشناسی
98
25.93
90.21
تحصیلات تکمیلی
37
9.79
100.00
کل
378
9021.16
شکل )4-3). فراوانی پاسخ دهندگان براساس مدرک تحصیلی
4-2-4) شغل
تعداد 110 نفر دانش آموز یا دانشجو می باشند که تقریباً 30 درصد حجم نمونه می باشند.افراد کارمند نیز 82 نفر بوده و21درصد حجم نمونه را به خود اختصاص داده اند. کارگران نیز با رقمی مشابه 79 نفر بوده و بیست درصد نمونه را تشکیل می دهند. تعداد107 نفر نیز مشاغل آزاد داشته یا خانه دار هستند.
جدول (4-4). فراوانی پاسخ دهندگان براساس شغل
 
فراوانی
درصد
فراوانی تراکمی
دانش آموز یا دانشجو
110
29.1
29.10
کارمند
82
21.7
50.79
کارگر
79
20.9
71.69
شغل آزاد
107
28.3
100.00
کل
378
100.0
شکل (4-4). فراوانی پاسخ دهندگان براساس شغل
4-2-5) وضعیت تأهل
تعداد 203 نفر یعنی 7/53 درصد پاسخ دهندگان متاهل و 175 نفر یعنی 3/46 درصد پاسخ دهندگان نیز مجرد هستند.
جدول (4-5). توزیع فراوانی پاسخ دهندگان براساس تاهل
 
فراوانی
درصد
فراوانی تراکمی
متاهل
203
53.70
53.70
مجرد
175
46.30
100.00
کل
378
100.00
شکل (4-5). فراوانی پاسخ دهندگان براساس تاهل
4-2-6) وضعیت درآمد
تعداد 142 نفر از پاسخ دهندگان کمتر از پانصدهزار تومان در ماه درآمد دارند که بیشترین حجم نمونه است. 111 نفر در بازه 500 تا یک میلیون تومان و 76 نفر یک تا یک و نیم میلیون تومان درآمد دارند. یعنی تقریباً پنجاه درصد نمونه بین 500 تا یک میلیون و پانصد هزارتومان درآمد درآمد دارند. تعداد 49 نفر از افراد نیز بالاتر از یک و نیم میلیون تومان درآمد دارند.
جدول (4-6). فراوانی پاسخ دهندگان براساس درآمد
 
فراوانی
درصد
فراوانی تراکمی
زیر 500
142
37.6
37.57
500 تا یک میلیون
111
29.4
66.93
یک تا یک و نیم میلیون
76
20.1
87.04
بالاتر از یک و نیم میلیون
49
13.0
100.00
کل
378
100.0
شکل (4-6). فراوانی پاسخ دهندگان براساس درآمد
4-2-7) وضعیت خرید
برای خرید مرغ سبز 5 متغیر استفاده شده است: میزان خرید مرغ سبز، اولین باری که مرغ سبز خریداری شده است، وضعیت خرید در سال گذشته، وضعیت خرید در ماه گذشته و متوسط خرید ماهانه. هریک از متغیرها در قالب نمودارهای زیر بررسی شده است.
شکل (4-7). نمودار میله ای میزان خرید
شکل (4-8). نمودار میله ای متوسط خرید ماهانه
شکل (4-9). نمودار میله ای وضعیت خرید در سال گذشته
شکل (4-10). نمودار میله ای وضعیت خرید درماه گذشته
شکل (4-11). نمودار میله ای اولین خرید مرغ سبز
4-3) آزمون فرضیه های تحقیق
بطور کلی از تکنیک مدل یابی معادلات ساختاری و بکمک نرم افزار SPSSو LISRELفرضیه های تحقیق مورد آزمون قرار گرفته اند. برای نیل به این منظور نخست تحلیل عامل تائیدی برای پرسشنامه صورت گرفته است. سپس آزمون نرمال بودن داده ها انجام شده است. در نهایت نیز آزمون های همبستگی و رگرسیون چندگانه مربوط به فرضیه اصلی و پژوهش های جانبی تحقیق اجرا شده است.
4-3-1) تحلیل عاملی تأییدیr />برای تهیه یک مقیاس معتبر میتوان از روش تحلیل عامل برای غربال آیتمها و انتخاب آیتمهای اصلی استفاده نمود. پس از ایجاد مجموعه متغیرهای مقدماتی در تحلیل عامل به وسیله چرخش مجموعه نهائی متغیرها جهت ساخت مقیاس استخراج میگردد. در این مطالعه از ابزار پرسشنامه برای گردآوری داده ها استفاده شده است. بنابراین با بهره گرفتن از تحلیل عاملی تائیدی ساختار کلی پرسشنامه تحقیق مورد روائی سنجی محتوائی قرار گرفته است.
تحلیل عامل با ایجاد ماتریس همبستگی، نشان می دهد که متغیرها به صورت خوشههائی گرد هم آمده اند بطویکه متغیرهای هر خوشه با هم همبسته بوده و با خوشه های دیگر همبسته نمی باشند. این خوشه ها همان ابعاد موضوع مورد بررسی هستند. متغیرهای هر خوشه نیز آیتمهای سنجش آن بعد است. متغیرهائی که هیچ همبستگی با متغیرهای دیگر ندارند باید حذف شوند زیرا متغیرهای مورد تحلیل باید همبستگی معقولی با برخی متغیرهای دیگر تحلیل داشته باشند. (دواس، 1991) قبل از اقدام به استفاده از روش تحلیل عامل باید معنی داری متغیرها جهت تحلیل عامل سنجش شود. یکی از روش های سنجش معنی داری متغیرها جهت تحلیل عاملی محاسبه آماره KMO (شاخص ارزیابی کفایت نمونه) است. چنانچه مقدار این آماره بیش از 7/0 باشد همبستگی های موجود برای تحلیل عامل بسیار مناسب است. چنانچه بین 5/0 و 7/0 باشد باید دقت زیادی بخرج داد و اگر کمتر از 5/0 باشد برای تحلیل عاملی مناسب نیست. (دواس، 1991)
جدول (4-7). شاخص کفایت نمونه (KMO) و آزمون بارتلت
KMO
742/0

 
 
بارتلت
Approx. Chi-Square
073/4313
درجه آزادی
528
مقدار معناداری
000/0
برای تحلیل عاملی تأییدی بارعاملی استاندارد و آماره t محاسبه شده است. بطور کلی قاعده زیر حاکم است:
قدرت رابطه بین عامل (متغیر پنهان) و متغیر قابل مشاهده بوسیله بار عاملی نشان داده می شود. بار عاملی مقداری بین صفر و یک است. اگر بار عاملی کمتر از 3/0 باشد رابطه ضعیف درنظر گرفته شده و از آن صرف نظر می شود. بارعاملی بین 3/0 تا 6/0 قابل قبول است و اگر بزرگتر از 6/0 باشد خیلی مطلوب است.
زمانیکه همبستگی متغیرها شناسائی گردید باید آزمون معناداری صورت گیرد. جهت بررسی معنادار بودن رابطه بین متغیرها از آماره آزمون t یا همان t-value استفاده می شود. چون معناداری در سطح خطای 05/0 بررسی می شود بنابراین اگر میزان بارهای عاملی مشاهده شده با آزمون t-value از 96/1 کوچکتر محاسبه شود، رابطه معنادار نیست (کلاین، 1994).
4-3-1-1) نتایج تحلیل عاملی تأییدی مقیاس سنجش تحقیق
تحلیل عاملی تأییدی مقیاس سنجش در جدول 4-8 ارائه شده است. بارعاملی استاندارد تحلیل عاملی تأییدی برای سنجش قدرت رابطه بین هر عامل (متغیر پنهان) با متغیرهای قابل مشاهده آن (گویه های پرسشنامه) در تمامی موارد بزرگتر از 3/0 بدست آمده است. بنابراین ساختار عاملی پرسشنامه قابل تائید است. خروجی نرم افزار لیزرل در شکل 4-12 آمده است. در این شکل هر متغیر پنهان یعنی همان ابعاد اصلی مطالعه با نماد بیضی و گویه های سنجش هر بعد (سوالات پرسشنامه) با نماد مستطیل نمایش داده شده است. بارعاملی استاندارد تبیین ابعاد توسط پرسش ها بر روی فلش هایی که هر گویه را به بعد مورد نظر متصل می کند قابل مشاهده است. برای نمونه برای متغیر آگاهی 4 پرسش در نظر گرفته شده است که در شکل 4-12 با نماد B1 تا B4 نمایش داده شده است. بارعاملی استاندارد در تمامی موارد بزرگتر از 3/0 بدست آمده است که نشان می دهد سوالات مورد نظر بدرستی متغیر آگاهی را مورد سنجش قرار می دهد. در زمینه سایر ابعاد نیز به همین صورت است.
بعد از محاسبه بار عاملی استاندارد باید آزمون معناداری صورت گیرد. براساس نتایج مشاهده شده در جدول 4-9 بارعاملی آماره t شاخص های سنجش هر یک از ابعاد مورد مطالعه در سطح اطمینان 5% مقداری بزرگتر از 96/1 می باشد. بنابراین همبستگی های مشاهده شده معنادار است. خروجی نرم افزار لیزرل در شکل 4-13 آمده است.
شکل (4-12). بارعاملی استاندارد تحلیل عاملی تأییدی
شکل (4-13). آماره t تحلیل عاملی تأییدی خروجی لیزرل
جدول (4-8). خلاصه نتایج تحلیل عاملی تأییدی مقیاس مورد استفاده
بار عاملی استاندارد
آماره t
آلفای کرونباخ
شاخص های سنجش عامل آگاهی
 
 
716/0
اعتماد به تبلیغات از طریق تلوزیون و رسانه ها
38/0
92/5
برگذاری نمایشگاه ها
49/0
71/7
آگاهی قبلی
55/0
77/8
آگاهی از سلامت جسمی خود
58/0
14/9
شاخص های سنجش عامل انگیزه
 
754/0
مفید بودن برای سلامتی خود و خانواده
51/0
78/8
 
مزه و طعم بهتر
48/0
70/4
 
تازه تر بودن نسبت به محصولات عادی
28/0
66/4
 
حفظ منابع غذایی و طبیعی در پروسه تولید برای نسل ها آینده
45/0
85/7
 
سازگار با محیط زیست


برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  77u.ir  مراجعه نمایید
رشته مدیریت همه موضوعات و گرایش ها : صنعتی ، دولتی ، MBA ، مالی ، بازاریابی (تبلیغات – برند – مصرف کننده -مشتری ،نظام کیفیت فراگیر ، بازرگانی بین الملل ، صادرات و واردات ، اجرایی ، کارآفرینی ، بیمه ، تحول ، فناوری اطلاعات ، مدیریت دانش ،استراتژیک ، سیستم های اطلاعاتی ، مدیریت منابع انسانی و افزایش بهره وری کارکنان سازمان

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

37/0
36/6

 
مد و رایج بودن
48/0
39/8
 
شاخص های سنجش عامل سبک زندگی
 

]]>

90