منابع پایان نامه درمورد مصرف مواد، مواد مخدر، ثبت اختراعات

مشخصات واحدهاي مورد پژوهش :
واحدهاي مورد پژوهش جهت ورود به مطالعه شامل کليه پرسنل داوطلب شاغل در بيمارستان پورسيناي رشت و دانشجويان دانشکده پرستاري و مامائي شهيد بهشتي رشت است که براي اين منظور ۱۷ دانشجوي پرستاري و ۳۸ پرسنل بيمارستان در اين مطالعه مشارکت داشتند. اين افراد به طور داوطلبانه براي شرکت در اين تحقيق مراجعه کرده بودند .
در ابتدا يک فرم اطلاعات دموگرافيک از اين داوطلبين پرشد. اين اطلاعات شامل : سن ، جنس ، وضعيت تأهل ، وضعيت سواد واموزش ، شغل قبلي و فعلي ،سابقه مصرف سيگار را به شکل اطلاعات اوليه از مشارکت کننده پرسيده شد و سپس در مورد سابقه بيماريهاي افراد مشارکت کننده : سابقه ناراحتي قلبي ، سابقه بيماري عروق محيطي ، سابقه فشار خون بالا ،سابقه سوختگي مخصوصا” در دست ، سابقه مصرف مواد مخدر ، سابقه بيماري کليوي ،سابقه ديابت ميليتوس ، سابقه مصرف داروهاي قبلي ، سابقه ناراحتي عصبي ( مخصوصا ” تروما به سر و طناب نخائي ) و تشنج سوال شد.
در بين افراد داوطلب ، کساني را که سابقه ناراحتي قلبي ، کليوي، فشار خون بالا، بيماري عروق محيطي ، سابقه سوختگي ، سابقه ديابت يا ساير بيماري هاي اندوکريني و سابقه بيماري هاي عصبي را نداشتند وارد مطالعه مي شدند و همچنين ، کساني که سابقه اعتياد به مواد مخدر را نداشتند و سابقه مصرف دارو هاي الفا آدرنژيک و داروهاي نورولوژيک را نير استفاده نمي کردندوارد تحقيق مي شدند در ضمن داوطلبين زناني که حامله نبودند و افرادي که سنشان بالاي ۴۰سال و کمتر از ۲۰سال نبود وارد مطالعه مي شدند . اين اطلاعات از خود فرد ، در ابتداي کار گرفته شده و خود فرد با پر کردن فرم دموگرافيک اين اطلاعات را در اختيار محقق مي گذاشته است.
محيط پژوهش :
محيط پژوهش در اين مطالعه ، بخش راديولوژي بيمارستان پور سيناي رشت بودو پرسنل بيمارستان و دانشجويان دانشکده پرستاري و مامائي شهيد بهشتي رشت جهت شرکت در تحقيق به ان مراجعه مي کردند .
ابزار و روش گردآوري اطلاعات :
در ابتداي تحقيق يک وسيله گرمائي توسط محقق ، قبل از اجراي طرح ، با همکاري گروه ، طراحي شد . اين وسيله داراي خصوصيات زير است :
۱ . قابليت به وجود اوردن گرما در يک درجه حرارت معين را داشته باشد .
۲ . اين امکان را بدهد که اين گرما را در يک زمان مشخص شده در اختيار قرار دهد .
اين وسيله از نوع ، گرماساز هاي ارزان ، چند بار مصرف و مقاومتي است .
از ديگر مزاياي اين سيستم ، استفاده از سيستم گرمائي مقاومتي است اين سيستم با استفاده از منبع انرژي الکتريکيشهري و تبديل ان به انرژي گرمائي کار مي کند . اين سيستم به طور کامل ايمن است و همه استاندارد هاي ايمني الکتريکي در آن رعايت شده است . در طراحي اين وسيله از چند نوار گرمائي استفاده شده است که در داخل يک پوشش قرار داده شده است . درداخل و خارج اين پوشش دو سنسور گرمائيوجود دارد يکي از انها ، جهت کنترل درجه حرارت داخل وسيله است که ميزان حرارت داخلي را اندازه گيري ميکند و ديگري يک پشتوانه اي براي سيستم ايمني است که به طور مستقل عمل مي کند و مانع از افزايش درجه حرارت و سوختن دست مي شود . از ديگر مزاياي اين سيستم چند بار مصرف بودن آن است . علاوه بر اين ، وسيله مورد نظر قابل شستشو مي باشد . از مزاياي اين گونه وسايل استفاده از گرماي الکتريکي است پس در آن از جريان هوا استفاده نمي شود . که اين خود باعث مي شود که گرماي مورد نظر بلافاصله در اختيار قرار گيرد . اما انتقال گرماي الکتريکي بر اساس اصل هدايت انرژي گرمايي استوار است و بنابراين نياز به تماس مستقيم با پوست فرد براي موثر بودن آزمايش است . از اين مطلب مي توان نتيجه گرفت که مهمترين عارضه اين دستگاه ، سوختگي ناشي از مصرف آن است . با توجه به اين ، براي استفاده از اين وسيله ،‌ سعي در گرفتن مجوز از سازمان ثبت اختراعات صنعتي و معاونت تجهيزات پزشکي دانشگاه در زمينه ايمن بودن وسيله گرمائي شد و پس از کسب مجوز استفاده از ان براي اين تحقيق استفاده شد .
قبل از انجام تحقيق سعي در ثبت اين نحقيق در اداره ثبت کارازمائي باليني شد که پس از پر کردن فرم ثبت توسط محقق اين ادره تحقيق مورد نظر را با شماره IRCT 201405281948N4 به ثبت رسانيد .
پس از کسب مجوز از طرف رياست محترم دانشگاه و کميته اخلاق جهت اجراي طرح تحقيقاتي ، طي يک فراخوان در ميان دانشجويان دانشگاه علوم پزشکي ، از آنها براي شرکت در اين طرح تحقيقاتي دعوت به عمل شد .اين دعوت به شکل آزاد و براي تمام افراد در حال تحصيل در دانشگاه علوم پزشکي گيلان (چه در مقطع کازشناسي و چه در مقطع کارشناسي ارشد ) و براي تمام رشته هاي دانشگاهي اين دانشگاه مي باشد .در ابتدا به دليل اينکه دانشجويان در زمان استراحت بين دو ترم بودنند استقبال از اين طرح نشد که به اطلاع معاونت پژوهشي دانشگاه رسانده شد و با راهنمايي استاد راهنما از پرسنل شاغل در بيمارستان جهت ادامه مطالعه دعوت به عمل امد که در ابتدا با دفنر پرستاري هماهنگي شد و سپس به پرسنل اطلاع رساني شد .
در ابتدا يک فرم اطلاعات دموگرافيک از اين داوطلبين پر شد . اين فرم در اختيار مشارکت کننده قرار داده شده و پس از پر شدن اطلاعات ، به شکل محرمانه در پوشه مربوطه نگه داري مي شد .اين اطلاعات شامل : سن ، جنس ، قد ، وزن ، وضعيت تأ هل ، وضعيت سواد و اموزش ، شغل قبلي و فعلي ، سابقه مصرف سيگار ، سابقه ناراحتي قلبي ، سابقه بيماري عروق محيطي ، سابقه فشار خون بالا ،سابقه سوختگي مخصوصا” در دست ، سابقه مصرف مواد مخدر ، سابقه بيماري کليوي ،سابقه ديابت ميليتوس ، سابقه مصرف داروهاي قبلي ، سابقه ناراحتي عصبي ( مخصوصا ” تروما به سر و طناب نخائي ) و تشنج مي باشد .
در بين اين افراد ، کساني که سابقه ناراحتي قلبي ، کليوي، فشار خون بالا ، بيماري عروق محيطي، سابقه سوختگي ، سابقه ديابت يا ساير بيماري هاي اندوکريني ، سابقه بيماري هاي عصبي ، سابقه مصرف مواد مخدر و دارو هايالفا آدرنژيک ، داروهاي نورولوژيک را نير نبايد استفاده کرده باشد ، زنان حامله و افرادي که سن بالاي ۴۰و کمتر از ۲۰را دارند از مطالعه کنار گذاشته شد .
در پايان فراخوان براي دانشجويان و پرسنلي که شرايط لازم رابراي شرکت در اين تحقيق را داشتند ،در طي يک مصاحبه اطلاعاتي در راستاي چگونگي انجام اين تحقيق داده شد . و پس از بر طرف کردن سوالات و ابهامات از آنها خواسته شد که در صورت تمايل به مشارکت در اين تحقيق ، فرم رضايت مندي داوطلبانه تهيه شده را پر کنند . اين فرم پس از تکميل جهت ارائه به کميته اخلاق نزد گروه باقي خواهد ماند .
هماهنگي با گروه راديولوژي دانشگاه در مورد انجام سونوگرافي به عمل امد و يک راديولوژيست وارد اين تحقيق جهت انجام سونوگرافي از دست اين افراد شد ، اين متخصص راديولوژيست در تمام مدت اين تحقيق در کنار گروه بود و تمام سونوگرافي هاي انجام شده جهت اعتبار بخشي به تحقيق ، توسط او و با استفاده از يک دستگاه سونوگرافي انجام شد .
در روز مشخص شده براي انجام تحقيق ، از همه افراد خواسته شد که جهت انجام سونوگرافي اوليه در يک مکان معين حضور داشته باشند و سونوگرافي از وريد هاي ناحيه انته کوبيتال ساعد دست راست اين افراد انجام شد تمام اين سونوگرافي ها جهت اعتبار بخشي ، توسط يک دستگاه و يک راديولوژيست معين انجام شد . نتايج بدست آمده در اين مرحله در يک برگه مخصوص ثبت اطلاعات سونوگرافي که براي هرفرد به شکل جدا گانه تهيه شده است نوشته شده و اين برگه ها توسط محقق ثبت و نگه داري خواهد شد .از افرادخواسته شد که قبل از انجام سونوگرافي از مصرف مواد موثر و محرک مثل سيگار ، چاي ، قهوه و … خود داري کنند. بعد از انجام سونوگرافي اوليه ، در همان روز و بعد از اينکه ، با استفاده از گرماي محيط درجه حرارت دست مشارکت کنندگان به محدوده درجه حرارت اتاق رسيد ، در انتهاي مرحله اول اندازه گيري ، محل قرار گرفتن پروپ سونوگرافي توسط متخصص راديولوژي از چهار جهت خط کشي شده تا در سونوگرافي دوم از همان محل وهمان رگ استفاده شود . ساعد و ناحيه انته کوبيتال دست راست انها با وسيله گرمائي طراحي شده به مدت ۱۰ دقيقه با درجه حرارت ۴۲ درجه سانتي گراد گرم شد و بلافاصله ، بعد از گرم شدن از وريد ناحيه انته کوبيتال دست راست انها سونوگرافي بعمل آمد . دست اين افراد در انتهاي آزمايش از نظر التهاب و سوختگي بررسي شد .در انتها و طول مدت آزمايش راحتي پوستي مشارکت کننده گان به طور مداوم تحت نطر قرار گرفت و هم چنين در انتهاي آزمايش از تمام افراد شرکت کننده درباره وضعيت پوستي سوال شد که خوشبختانه هيچ کدام از شرکت کنندگان از گرماي ارائه شده ابراز نا راحتي نکردند . تمام نتايج بدست آمده در اين مرحله ، در يک برگه مخصوص ثبت اطلاعات براي اين مرحله در نظر گرفته شده بود ، نوشته شده و اين اطلاعات و برگه ها توسط محقق ثبت و نگه داري شد .
تعيين اعتبار و اعتماد علمي ابزار :
در ابتدا براي داشتن مرجعي براي اثبات ايمن بودن دستگاه گرمائي ارائه شده ، ادعاي اختراع براي بررسي به اداره ثبت اختراعات صنعتي فرستاده شد .از نظر مرکز ثبت اختراعات صنعتي ايراداتي در متن ارسالي وجود داشت که پس از بر طرف کردن ايرادات نوشتاري ان مرکز درخواست کرد که مرجعي براي بررسي و تست دستگاه توسط محقق معرفي شود که با توجه به درخواست اين جانب اين امر به دانشگاه علوم پزشکي گيلان سپرده شد و اين درخواست طبق معرفي نامه اي به معاونت پژوهشي دانشگاه علوم پزشکي گيلان اعلام شد و از انجا به معاونت درمان دانشگاه معرفي شد و در معاونت درمان اين امر بر عهده دفتر تجهيزات پزشکي دانشگاه قرار گرفت سپس وسيله گرمائي جهت بررسي و ارائه نظردر اختيار انها قرار داده شده و توسط محقق توضيحاتي درباره نحوه کار با دستگاه به انها داده شد و پس از بر طرف کردن اشکالات ذکر شده ، اين وسيله توسط دفتر تجهيزات پزشکي ايمن و قابل ساخت و استفاده تشخيص داده شد و اين موضوع طبق نامه اي ابتدا به معاونت درمان و از انجا به معاونت پژوهشي اعلام شد .
روش تجزيه و تحليل داده ها :
پس از جمع آوري اطلاعات،داده ها وارد نرم افزار ۱۸spss شد.در اين قسمت ابتدا مشارکت کنندگان به دو گروه مرد و زن تقسيم شدند و پس از ان اطلاعات مربوط به سن و جنس و قد انها وارد شد . با توجه به اينکه يکي از متغير هاي اين پژوهش شاخص توده بدني مشارکت کنندگان است در ابتدا قد انها به متر وسپس توان ۲ ان وارد جدول متغيير ها شد .سپس ميزان قطر داخلي عروق ناحيه کوبيتال قبل از بکار بردن گرما و بعد از ان ميزان قطر داخلي اين وريد ها بعد از به کار بردن وسيله گرمائي و ارائه گرما که محاسبه شده بود وارد شد .
براي توصيف داده‌ها از شاخص‌هاي آماري همچون تعداد، کمترين، بيشترين، ميانگين و انحراف معيار استفاده شده است و براي بررسي فرضيه‌ها از آزمون‌هاي آماري مينويتني و اسپيريمن استفاده شده است. لازم به ذکر است که سطح معني در اين مطالعه ۰۵/۰ در نظر گرفته شده است.
حداقل سن فرد شرکت کننده در اين مطالعه ۲۴ و مسن ترين فرد ۳۷ سال داشته است و ميانگين سن در افراد شرکت کننده در اين مطالعه تقريبا ۳۰ سال مي باشد.با توجه به اين اطلاعات بدست امده ، يک سوم از شرکت کنندگان در اين مطالعه را مردان و دوسوم را زنان تشکيل]]>

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *