No category

منابع پایان نامه درمورد مدت استفاده، مواد محرک

دانلود پایان نامه

توسط دستگاه ابداعي
3. مقايسه ميانگين قطر عروق ناحيه آنته کوبيتالبالغين 40 – 20 ساله قبل و بعد از اعمال گرماي موضعي توسط دستگاه ابداعي
4. تعيين و مقايسه ميانگين ميزان تغييرات وريد هاي ناحيه انته کوبيتال بالغين 40 – 20 ساله بر اساس سن ، وزن ، قد ، جنس و شاخص توده بدن
فرضيهپژوهش :
استفاده از وسيله گرمائي ابداع شده تاثيري بر قطر وريد هاي ناحيه آنته کوبيتال بالغين 40-20 ساله سالم ندارد.
سوال پژوهش :
ميانگين ميزان تغييرات وريدهاي ناحيه انته کوبيتال بالغين 40 – 20 ساله بر اساس وزن ، سن ، قد ، جنس و شاخص توده بدني چقدر است ؟
پيش فرض :
1 . گرما باعث انبساط عروق مي گردد (1و2).
2. تعيين قطر وريدهاي آنته کوبيتال از طريق سونوگرافي امکانپذير است (9و3).
محدوديت‌هاي پژوهش :
اين تحقيق از داوطلبين سالم و اگاه انجام مي شود و تمام افراد بيمار از اين مطالعه خارج مي شوند و به نطر مي رسد که با توجه به بيمار نبودن افراد مورد مطالعه انجام تحقيق در ادامه اين تحقيق براي اثبات تاثير اين وسيله بر روي بيماران بستري در بخش هاي ويژه ، اورژانس و بيماران ترومائي لازم باشد .
تعاريف واژه ها :
وسيله گرمائي :
تعريف نظري : هر وسيله اي که باعث بوجود امدن گرما در ناحيه شدهو اين گرماي موضعي باعث اتساع عروق بشود روشهاي گزارش شده براي اتساع عروق شامل : غوطه ور کردن اندام فوقاني در اب گرم براي چند دقيقه ، بکار بردن يک گرماي مرطوب با استفاده از گرماي شيميائي ، بکار بردن گرما با استفاده از يک دستکش گرمائي و استفاده از مايکرو ويو چند دقيقه قبل از جا گذاري کاتتر وريدي است (1،2) .
تعريف عملي : منظور از وسيله گرمائي دستگاه ابداع شده توسط محقق است که از نوع گرماساز هاي ارزان ، چند بار مصرف و مقاومتي است اين وسيله توسط معاونت پژوهشي دانشگاه تائيد شده است .
اعمال گرماي موضعي :
تعريف عملياتي : منظور از ان به کار بردن گرما توسط وسيله گرمائي در زمان 10 دقيقه و با درجه حرارت 42 درجه سانتي گراد است .
قطر عروق :
تعريف عملي : منظور از ان قطر داخلي وريد ناحيه انته کوبيتال است که توسط يک راديولوژيست ، در وضعيت خوابيده و با استفاده از يک دستگاه سونوگرافي اندازه گيري مي شود .
فصل دوم :
چهارچوب پژوهش
بررسي متون
چهارچوب اين پژوهش پنداشتي است و بر اساس تئوري تاثير گرما بر قطر عروق استوار شده است و در ان به مکانيسم هاي تاثير اين عامل در ايجاد انبساط عروق اشاره خواهد شد و در راستاي ان به مفاهيم مرتبط با راههاي دست يابي به عروق ، انواع کاتتر و موارد استفاده از ان، آناتومي وريدهاي سطحي و محل هاي مناسب جهت جاگذاري کاتتر وريدي ،اولويت هاي جاگذاري کاتتر وريدي، استفاده از تکنولوژي براي جاگذاري کاتتر وريدي ، تکنيک هاي کم کننده درد و عوارض و مشکلات مرتبط ناشي از جاگذاري کاتتر وريدي بررسي و اشاره مي گردد. سپسبا بررسي مطالعاتي که در ساير کشورها و کشور ايران به ابعاد مختلف اين موضوع پرداخته اند، سعي در بيان اقدامات انجام شده در اين زمينه خواهد شد.
کاتترهاي وريدي محيطي1 بخش مهمي از فرايند درمان بيماران را در بيمارستان ها فراهم مي سازند(1،2)، هدف از کار گذاري کاتتر هاي وريدي متفاوت مي باشد که از آن جمله مي توان به تجويز دارو، رساندن مواد غذايي به بدن، تصحيح و يا پيشگيري از اختلالات آب و الکتروليت، انتقال خون و فراورده هاي آن و يا گرفتن نمونه خون اشاره کرد. اگرچه روش خوراکي ايمن ترين راه دست يابي به بخشي از اهداف فوق مي باشد ولي در مواردي که نمي توان از اين راه طبيعي استفاده نمود، ساير روش ها مثل تزريق داخل وريدي، مورد استفاده قرار مي گيرد(2،3).
جاگذاري کاتتر وريدي متداول ترين اقدام تهاجمي انجام شده در بيماران بستري در بيمارستان است و در بسياري از موارد به عنوان عامل نجات دهنده جان بيمار تبديل مي شود(4،7).
موارد استفاده فراواني براي دسترسي به عروق محيطي وجود دارد که مي توان به موارد زير اشاره کرد:
1) تجويز مايعات داخل وريدي ( وقتي که تغذيه دهاني محدود باشد)
2) تزريق فراورده هاي خوني
3) تجويز دارو ( چه به شکل مداوم و چه به طور متناوب )، استفاده بعنوان پيشگيري براي بسياري از اقدامات و روش هاي تهاجمي و براي بيماراني که از نظر علائم حياتي بي ثبات هستند .(7، 9،10).
4) احياء مجدد حجم داخل عروقي از دست رفته و در صورت لزوم استفاده از دارو و خون (7،9 ،10).
جهت جاگذاري کاتتر وريدي بايد از کاتتر مناسب استفاده کرد بنابراين شناخت درست انواع کاتتر ضروري به نظر مي رسد . کاتتر هاي محيطي داراي انواع مختلفي هستند که مي توان به:
کاتترهاي محيطي کوتاه2
1) کاتتر محيطي کوتاه در اندازه هاي گوناگون(براي مثال 27-14)، بال دار و يا بدون بال، يک مجرا يا دو مجرا وجود دارد.
2) وسايل فلزي بالدار: استفاده از اين کاتتر بايد محدود به دوره کوتاه مدت يا درمان تک دوز3 باشد.
* درمان هاي نامناسب براي کاتترهاي کوتاه وريدي شامل تغذيه مستقيم وريدي4، مواد تزريقي با PH کمتر از 5 و PH بالاتر از 9 مي باشد
* مواد تزريقي با اسمولاليتي بيش از 600 ميلي اسمول بر ليتر
کاتترهاي ميدلاين5
1) کاتتر ميدلاين بايد براي هيدراتاسيون، محلولهاي وريدي، داروهاي ضد درد و بعضي آنتي بيوتيک ها استفاده شود. مکان مناسب براي کاتترهاي ميدلاين،قسمت انتهاييوريدهاي بازليک، سفاليک و براکيال و قسمت انتهايي شانه است. وريد بازليک به خاطر قطر وريد ترجيح دارد. کاتترهاي ميد لايني که از طريق پوست سر در نوزادان و کودکان قرار داده مي شود بايد قسمت انتهايي6انها در وريد زوگولار خارجي باشد
2) کاتترهاي ميدلاين بصورت پلي اورتان و يا سيليکون تک مجرايي و دو مجرايي موجود است. کاتتر ميدلاين براي بيماران اطفال در اندازه هاي24-22 موجود است(11).
3) درمان هايي که براي کاتترهاي ميدلاين نامناسب است عبارتند از: درمان تاول زا مستمر، درمان تغذيه مستقيم، مواد انفوزيوني با PH کمتر از 5 و با PHبالاتر از 9، مواد انفوزيوني با اسمولاليتي بيشتر از 600 ميلي اسمول بر ليتر . پرستار بايد کاتترهاي ميد لاين را براي درمان هاي 4-1 هفته مد نظر قرار دهد.
دسترسي به عروق مرکزي7يکي از روش هاي متداول براي بيماران بستري در بيمارستان مخصوصا” انهايي که به طور طولاني بستري هستند مي باشد وسايل و نکاتي که براي دسترسي عروق مرکزي بايد مورد توجه قرار گيرد به قرار زير است :
1) وسايلي که براي دسترسي به عروق مرکزي مورد استفاده قرار مي گيرد ممکن است بصورت تک مجرا يا چند مجرا باشند، جنس اين کاتترها سيليکوني، يا پلي اورتان هستند، با اندازه و طول هاي گوناگون، و به صورت انتهاي باز يا بسته ساخته شوند.
2) پرستار مي تواند از کاتتر هاي وريد هاي مرکزي ، براي انفوزيون متناوب و مداوم بلند مدت و کوتاه مدت در موارد از قبيل : دارو هاي آنتي نئوپلاستيک، داروها تاول زا و مواد محرک، مواد انفوريوني با PH کمتر از 5 و يا با PH بالاتر از 9 ، مواد انفوزيوني با اسمولاليتي بيشتر از 600 ميلي اسمول در ليتر.. استفاده کند
3) پرستار بايد با ساير تيم ها همکاري داشته و با توجه به شرايط از لحاظ عفونت کاتتر هاي وريد هاي مرکزي بيمار را در نظر قرار دهد
4) پرستار بايد از ساير کاتترها مرتبط با بيمارهاي خاص مثل بيماري هاي مزمن کليه آگاهي داشته باشد و کاتتر با ميزان تند جريان را بشناسد(11).
از جمله موارد استفاده از جا گداري کاتتر دسترسي به شريانها براي مقاصد گوناگون مثل پايش علائم حياتي است براي دسترسي به شريانها کاتتر هاي فراواني ساخته شده است که :
1) کاتترهاي شرياني ريوي و محيطي: از اين کاتتر ها براي مانيتورينگ هموديناميک، گرفتن نمونه خون و آناليز گازهاي خوني در بيماران بدحال بصورت کوتاه مدت استفاده مي شود.
2) شريان راديال شايع ترين محل براي دستيابي به شريان مي باشد ساير محل هاي ممکن شامل شريان فمورال، زيربغلي، براکيال، و شريان هاي خلفي تيبيال مي باشد.
3) در صورت انتخاب شريان راديال بايد کاتتر شماره 20 جهت کاهش عوارض ترومبوز انتخاب شود.
4) پرستار بايد بداند که عوارض بالقوه مرتبط با کاتتر شرياني مثل ترومبوز و عفونت با افزايش مدت زمان ماندگاري کاتتر بيشتر مي شود(11).
درکدقيقوکاملسيستمهايوريدياندامهايفوقانيو تحتاني،کانولاسيونموفقراتسهيلميسازد. اندامهايفوقانيدو سيستموريدياصليدارند: وريدهايسفاليکوبازيليک.سيستموريدياندامهايتحتانيازوريدهاي صافنبزرگوکوچک تشکيلشدهاست.
انتخاب محل دسترسي به عروق بايد با شرايط بيمار تطابق داشته باشد اين شرايط شامل : سن، تشخيص بيماري ، وضعيت سيستم عروقي در محل ورود کاتتر، وضعيت پوست در محل ورود کاتتر، نوع و طول درمان با محلول انفوزيوني و حتي انتخاب بيمار مي باشد.
کاتتر مناسب (محيطي يا مرکزي)بايد ، مطابق با نياز بيمار و مبتني با درمان تجويز شده يا رژيم درماني، طول درمان، زمان ماندگاري، يکپارچگي عروقي، ترجيح بيمار و توانايي و منابع در دسترس براي مراقبت از وسيله انتخاب شود.
قبل از قرار دادن يک کاتتر مرکزي و محيطي8 بايد براي اطمينان از پيشروي کامل کاتتر به يک سوم تحتاني وريد اجوف فوقاني و محل اتصال وريد اجوف فوقاني و دهليز راست اندازه گيري اناتوميک انجام گيرد
کاتتر استفاده شده بايد در کوچکترين اندازه با حداقل مجرا بوده و حداقل وسيله تهاجمي با توجه به درمان تجويز شده انتخاب شود(11). پرستار بايد يک کاتتر محيطي کوتاه را متناسب با درمان تجويز شده، طول درمان (معمولابراي درمان کمتر از يک هفته) و ميزان دسترسي به عروق محيطي، تشخيص، عوارض شناخته شده وسيله، و مهارت وارد کننده وسيله انتخاب کند.
پرستار بايد بداند که کاتترهاي محيطي کوتاه با اندازه هاي 24-14 براي بزرگسالان و 24-22 براي نوزادان و اطفال جهت تزريق خون و فراورده هاي خوني استفاده مي شود(11).
در بزرگسالان مکانهائي براي دست يابي ايمن به عروق معرفي شده است، اين مکان ها شامل عروق موجود در سطح جلوئي و پشتي اندام فوقاني قرار دارند که شامل متاکارپ، سفاليک، بازليک و وريد هاي مياني مي باشند. ازسطوح کناري مچ دست به اندازه تقريبي 5-4 اينچ از محل خم شدن آن بدليل خطر بالقوه جهت آسيب به عصب اجتناب مي شود(11). محلهايارجحبرايکانولاسيون،وريدهايساعدهستند. وريد کوبيتالميانيکهحفرهآنته کوبيتالراقطعميکند،به وفور ، درموقعيتهاياورژانستحتکانولاسيونقرارميگيردزيراقادر بهپذيرشکاتترهايبزرگاستوجايگذاريکاتتردرآنممکن استآسانترازسايروريدهادرساعدباشد . بااينحال،احتياطدر اجتنابازکانولاسيوناشتباهي در شريانبازوييکهمعمولابلافاصله درسمتمديالوريدکوبيتالميانيقرارداردالزامياست. احتياطات و توجهات مشابهيبرايشريانهايراديالواولناردرسطحوريدکوبيتالبايد صورت شود،بادقتلمس کردن بهمنظورشناساييضربانهايشرياني ميتوانداحتمالاينعارضهرابهحداقلبرساندهنگاميکه دستيابي به وريدهاياندامفوقاني مشکل باشد،وريدهايپشتپاياوريدهايصافناندامتحتانيممکناست مورداستفادهقرارگيرند.جا گذاري کاتتر دراينوريدهاباميزانبالاتربروز ترومبوزوآمبوليهمراهاست )شکل 2-1 )(7).
در اطفال ، عروقي که بيشتر بايد مد نظر قرار گيرند عبارتند از، دست، ساعد، ناحيه آنته کوبيتال، بالاي بازو از قسمت پايين زيربغل و همچنين عروق پوست سر، پا، و انگشتان در شيرخواران و کودکان نوپا(11). خطر ترومبوز و آمبولي در کاتتر هاي جا گذاري شده در ناحيه ساق پادرکودکانو نوزادانکمترازبزرگسالاناست؛ازاينرو،هنگاميکهجا گذاري کاتتر در اندامهايفوقانيدريککودکيانوزادباشکستمواجهميشود، وريدهايساقوپايکجايگزينقابلقبولبه شمارميروند. ساير محلهايکه مي تواند مور

مطلب مشابه :  دانلود پایان نامه ارشد با موضوعمصرف کننده

پاسخی بگذارید