No category

منابع پایان نامه درمورد سلامت روان، رسول اکرم (ص)، پرسش نامه

دانلود پایان نامه

بيماراني که براي آن ها دعا مي شد، به طور چشم گيري نتايج مداوايي بهتري را تجربه کردند تا بيماراني که برايشان دعايي نمي شد.، از جمله نياز کمتر به دستگاه تنفس مصنوعي، آنتي بيوتيک کمتر و ساير مداواها. چندين محقق اکنون در تلاشند تا اين مطالعه را تکرار کنند.
هيچ کدام از ساز و کارهاي مستقيم و غيرمستقيم توضيح داده شده در بالا نمي توانند براي تشريح اين نتيجه به کار گرفته شوند، نتيجه اي که اگر درست باشد، يا نتيجه ي نوعي دخالت فوق طبيعي و يا مبتني بر چيزي از نوع “فيزيک جديد” بود که اخيراً در محافل عصر جديد بسيار شايع است.
2-23) سرطان:
سرطان علت اصلي فوت بزرگسالان 25 تا 64 ساله است. نزديک به 150 نفر از هر 100000 نفر امريکايي هر ساله در اين گستره ي سني در اثر سرطان مي ميرند. (30 درصد از آن مرتبط با استعمال دخانيات و 35 درصد مرتبط با تغذيه). حوزه ي گسترده اي از اين تحقيقات، ميزان کمتري از ابتلا به سرطان را در بين اعضاي گروه هاي خاص ديني يافته اند.
تا اين تاريخ لااقل 16 کار پژوهشي، ميزان سرطان را در هورمون ها، گروه ادونتيست هاي هفتمين روز، يهوديان، پيروان هاتر و پيروان کليساي آميش بررسي کرده است. به جز در خصوص مطالعات مربوط به يهوديان، ميزان سرطان کمتري را در هم? اعضاي آن گروه هاي ديني در مقايسه با عموم مردم جامعه يافته اند. تعداد زنان يهودي مبتلا به سرطان بيش از زنان سرطاني گروه هاي ديگر ديني بود، در حالي که مردان يهودي تعداد کمتري از سرطاني ها (سرطان شش ها) نسبت به مردان غير يهودي تشکيل مي دادند. از طرف ديگر، در زنان يهودي مقدار سرطان رحم و سينه نسبت به زنان غير يهودي کمتر بود. نقصان سرطان رحم در زنان يهودي هم مدت ها است که به عمل ختان در مردان يهودي مرتبط دانسته شده است. در زمان هاي متأخرتر، داير و همکاران آثار ميزان تجمع گروه هاي ديني مختلف را در ميزان مرگ و مير ناشي از سرطان در ناحي? مورد نظر خود بررسي کردند، و اين نظر را ابراز داشتند که محدوديت هاي رژيمي و رفتاري اعمال شده روي پيروان ديني نه تنها ممکن است به آن ها ايده بدهد، بلکه براي اشخاص حاضر در اطرافشان که هم ايمان با آنان نبودند نيز فايده بخش خواهد بود. آن ها يافتند که نواحي واجد والاترين تمرکز پروتستان هاي محافظه کار، پروتستان هاي معتدل، يا هورمون ها، داراي کمترين ميزان مرگ و مير سرطاني بودند، در حالي که جوامعي که بيشترين تمرکز پروتستان هاي ليبرال، کاتوليک، يا يهوديان را داشتند داراي ميزان بالاتري از مرگ و مير در اثر سرطان بودند که به عنوان عوامل مؤثر در مرگ و مير سرطاني شناخته شده اند.
اين محققان نتيجه گرفتند که دين در سطح جامعه تأثير دارد. به عبارت ديگر، جوامعي که داراي تمرکز بالاي ناشي از سنت هاي ديني محافظه کارانه هستند ممکن است در اثر کمتر قرار گرفتن در معرض عادات و رفتارهاي معروف به افزاينده ي سرطان و عدم تأييدهاي اجتماعي آن ها منافع بهداشتي به دست آورند. باز مشکل است که بيابيم که آيا تقليل مخاطر? سرطان عمدتاً مربوط به نحوه ي زندگي سالم، رژيم غذايي و پرهيز از الکل و دخانيات مي شود، يا اين که مربوط به يک عامل زير بنايي مثل “تعهد ديني” است که باعث مي گردد مردم خود را با چنين محدوديت هاي رفتاري تطبيق دهند.
2-24)مرگ و مير ناشي از همه ي علل:
آيا تعهد ديني، عمر را طولاني مي کند؟ برخي تحقيقات همبستگي بين تديّن و مرگ و مير کلي (مرگ ناشي از هر علت) را بررسي کرده است. 23 کار پژوهشي، همبستگي بين تديّن و مرگ و مير را بررسي مي کند (به جز مطالعاتي که فقط فرق? مذهبي را مورد بررسي قرار مي دهد). البته، اکثريت عمده، يک همبستگي مثبت را بين تديّن بيشتر و ميزان مرگ کمتر به دست آورده اند. هر چه در اين مطالعات افراد طولاني تر تعقيب شدند، متحمل تر بود که محققان يک اثر مثبت را مشخص کنند. چهار تحقيق، مرگ ناشي از خودکشي را بررسي کرد، هم? آن ها خودکشي کمتري را در ميان افراد مذهبي تر يافتند. چهار مطالعه، طول عمر روحانيون را بررسي کرد، باز همه ي چهار مطالعه يافتند که روحانيون طول عمر بيشتري از عموم افراد جامعه دارند. هشت مطالعه، اثر حضور در کليسا را روي عمر طولاني بررسي کردند. پنج تا از اين تعداد يافتند آن هايي که مرتب تر در کليسا حضور يافته اند طولاني تر زندگي کرده اند. در حالي که ممکن است درست باشد آن ها که سالم اند قادرترند که در کليسا حضور يابند، اين کلّ داستان نيست. تعدادي از اين مطالعات، سطح معلوليت را در نظر گرفته و مع الوصف يافته اند که آن هايي که بيشتر پايبند به مسايل ديني اند، طولاني تر زندگي مي کنند.
تديّن ممکن است عمر راحتي براي کساني که از قبل خيلي بيمار هستند طولاني تر کند. اين چيزي است که زوکرمن و همکاران در مطالعه شان راجع به شاخص هاي مرگ براي يک جمعيت 400 نفري از ساکنان نيوهيون در کانکتيکت يافتند. تديّن در ابتداي مطالعه، از طريق دفعات حضور در کليسا، درجه ي تديّن اقرار شده و به کار بردن دين به عنوان يک منبع آرامش و قوّت اندازه گيري مي شد. محققّان، افراد را براي يک دور? دو ساله زير نظر گرفتند و در پايان اين دوره مشخصات تعدادي را که فوت کرده بودند بررسي کردند. آن ها يافتند افرادي که متديّن تر بودند طولاني تر باقي ماندند، حتي بعد از آن که تندرستي و جنسيت را در نظر گرفتند. اين اثر خصوصاً درباره ي اشخاصي که در آغاز مطالعه بيمار بودند قابل مشاهده بود. در بين بيماران متديّن هم فقط 19 درصد از مردان و 11 درصد از زنان در گذشتند، در بين بيماران غير متديّن 42 درصد از مردان و 20 درصد از زنان فوت شدند. محققّان دانشگاه ييل به اين نتيجه رسيدند که تديّن، اثر محافظ بر ضد مرگ و مير سالمندان با سلامت اندک دارد. عنصري از تديّن که، اثر روي مرگ و مير دارد حضور در کليسا نبود، بلکه دريافت آرامش از دين بود.
2-25) ساير مطالعات صورت گرفته در زمينه ي تأثير دين داري بر جسم و روان انسان:
يکي از قديم ترين مطالعات درباره ي ارتباط ميان سلامت جسمي و رفتن به کليسا، از سوي کامستوک و پارتريج (1972) با استفاده از ميزان مرگ و مير در نمونه اي بزرگ انجام گرفته است. نتايج اين مطالعه در جدول ذيل آمده است.
کمتر از يک بار در هفته
يک بار در هفته يا بيشتر
بيماري قلبي (5 سال)
89
38
آمفيزم (3 سال)
52
18
سيروز ( 3 سال)
25
5
سرطان راست روده (5 سال)
17
13
خودکشي (6 سال)
29
11
ميزان مرگ و مير افرادي که به صورت منظم به کليسا مي روند و ديگران ( در هر هزار نفر) (آرگيل، 2000، ص 156)
هم چنين در پژوهش ديگري، معلوم شد که رفتن به کليسا، با کاهش مرگ ناشي از بيماري هاي تنفسي و گوارشي، برخي انواع سرطان و در واقع همه ي بيماري هاي عمده ارتباط دارد. (لوين، 1994) احمدي (1376) تحقيقي تحت عنوان بررسي ميزان افسردگي و رابطه ي آن با نگرش فرد نسبت به مذهبي بودن در دانش آموزان سال آخر دبيرستان هاي اسلام شهر انجام داده، در اين پژوهش 472 نفر دختر و پسر دانش آموز با روش نمونه گيري خوشه اي انتخاب شدند و با استفاده از آزمون افسردگي بک و جهت گيري مذهبي آلپورت مورد سنجش قرار گرفتند. يافته هاي اين تحقيق نشان داد که بين ميزان افسردگي و نگرش مذهبي، همبستگي منفي (52/0-=r) وجود دارد. و اين همبستگي از لحاظ آماري معني دار است.
طهماسبي پور و کمانگيري (1376) براي بررسي اثر ميزان نگرش مذهبي افراد بر ميزان افسردگي، اضطراب و سلامت روان آنان، مطالعه اي روي 50 نفر از بيماران بيمارستان هاي 7 تير و مجتمع درماني حضرت رسول اکرم (ص) انجام دادند. و نتيجه گرفتند که ضرايب همبستگي بين ميزان نگرش مذهبي و اضطراب 46/0 – نگرش مدهبي و افسردگي 56/0- و نگرش مذهبي و سلامت روان 85/0- مي باشد. در تحقيقي که توسط سلطان محمّدي (1374) تحت عنوان “نقش مذب در کاهش مشکلات رواني دختران صورت گرفته است، محقق 35 نفر از افرادي را که مذهبي بودند و نيز 35 نفر از کساني که کمتر وجهه ي مذهبي داشتند را انتخاب کرده و بعد از اجراي پرسش نامه و تجزيه و تحليل داده ها، مشخص نمود که دختران مذهبي در مقايسه با دختران غيرمذهبي از مشکلات رواني کمتري برخوردارند.

مطلب مشابه :  پایان نامه با واژه های کلیدینفقه، اشخاص ثالث، بازرگانان

دیدگاهتان را بنویسید