پایان نامه های روانشناسی

منابع مقاله درمورد جهت گیری مذهبی

ایجاد نگرش مثبت به زندگی در این افراد و کمرنگ جلوه دادن فشارزا و از سوی دیگر باعث کاهش افسردگی در آنها می شود.
نتایج پژوهش استوارد و جو (1998م) نشان می‌دهد که جهت‌گیری مذهبی با افزایش سلامت روانی و کاهش اختلالات روانی رابطه داشته و به‌صورت مثبت قادر است تا سبک مقابله مذهبی مثبت را پیش‌بینی کند و روحیه مذهبی به‌طور چشمگیری با سلامت روان و سازگاری ارتباط دارد وافرادی که خود را بیش از همه مذهبی می‌دانند از دیگران سازگارترند.
فوتولاکیس، سیامولی، ماگیرا، کارپینیس (2008م) بیان می‌کنند که باور به اینکه خدایی هست که موقعیت‌ها را کنترل می‌کند و ناظر بر بندگان است، تا حد بسیاری اضطراب مرتبط با موقعیت‌ها را کاهش می‌دهد، به‌طوری که این افراد معتقدند می‌توان با اتکا به خداوند، موقعیت‌های غیر قابل کنترل را تحت کنترل در آورد. یافته‌های این تحقیق با نتایج کروک (2008م) نیز همخوانی دارد که نشان می‌دهد افرادی که از نظر مذهبی در سطح بالاتری قرار دارند سعی می‌کنند مسائل خود را به شیوه حل مسئله و با حمایت اجتماعی مرتفع کنند .
2-2-2-مطالعات انجام شده در ایران
این واقعیت وجود دارد که ایرانی‌ها عموماً دارای زمینه فکری و عقاید مذهبی ویا معنوی هستند. با این‌حال، بعضی‌ها عقاید متفاوتی درباره زندگی پس از مرگ، باور به معجزات در درمان بیماریهای لاعلاج، و اینگونه باورها دارند چنین تفاوت‌هایی به دلیل جنسیت، میزان تحصیلات و پیشینه ی قومی ‌یا خانوادگی است.
تحقیقات مربوط به مذهب در ایران نیز بیشتر در زمینه های، رابطه با جهت گیری دینی درونی – بیرونی (رمضانی،1375)، اعتقادات دینی (عمران نسب،1377)، و میزان عبادت (بهرامی مشعوف،1373)، و تأثیر آنها در سلامت روان بوده است و در هیچ کدام از تحقیقات به مقابله مذهبی به صورت خاص و بخصوص بررسی الگوهای منفی آن پرداخته نشده است؛ در صورتی که در فرهنگ ایرانی با توجه به تأکید نیرومندی که بر روی تجارب مذهبی دارد، بافت فرهنگی مناسبی برای بررسی تأثیر مذهب بر روی پیامدهای فشار روانی می باشد.
در ادبیات پژوهشی فارسی‌زبان پژوهش‌هایی در زمینه خودکارآمدی اجتماعی به چشم می‌خورد؛ مثلاً، خیر و همکاران (1387) نشان دادند که رابطه میان اضطراب اجتماعی با خودکارآمدی اجتماعی معنادار است. هم‌چنین رحیم‌زاده و همکاران (1388) دریافتند در تمام گروه‌های نوجوان بین خودکارآمدی اجتماعی با احساس تنهایی رابطه منفی و معناداری وجود دارد. سید محمودی و همکاران (1390) در یک پژوهش تحت عنوان عوامل مؤثربر تاب آوری در افراد مواجه شده با ضربه روانی، نشان دادند که هر سه متغییر عاطفه مثبت، عاطفه منفی وخوش بینی با تاب آوری همبستگی دارند و می توانند تغییرات آن را تبیین کنند.
خسروشاهی و همکاران(1390) در مقاله ای تحت عنوان رابطه ی امیدواری و تاب آوری با بهزیستی روان شناختی در دانشجویان، به این نتایج دست یافتند که بهزیستی روانی، شامل دریافتهای فرد از میزان هماهنگی بین هدفهای معین وترسیم شده با پیامدهای عملکردی است که در فرایند ارزیابی های مستمر به دست می دهد و به رضایت درونی و نسبتاً پایدار در توالی زندگی منتهی می شود.
یرفی(1382)در پژوهش خود به این نتیجه رسید ه؛بین اعتقادات مذهبی وتنش در آزمودنی های زن و مرد شاغل در دبیرستان های تهران رابطه معکوس و معناداری وجود دارد.بنابراین هرچه نمره اعتقادات مذهبی افراد بالاتر باشد میزان تنش آنها پایین تر است.
نجاراصل(1384)در پژوهش خود به بررسی نگرش مذهبی با مفهوم از خویشتن و سلامت عمومی در بین دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد بهبهان پرداخت.او به این نتیجه رسید که دانشجویانی که نگرش مذهبی بهتری دارند ،سلامت عمومی بالاتری دارند.به این معنا که نگرش مذهبی با اختلال در سلامت عمومی رابطه منفی دارد.همچنین در مفهوم از خویشتن ،نگرش مثبت تری به خود و توانایی خود دارند.
نصری(1381) نیز در تحقیقی با عنوان بررسی رابطه چندگانه فشارزاهای دانشجویی ،نگرش مذهبی و سلامت روان دانشجویان مراکز تربیت معلم تهران به این نتیجه رسید که بین نگرش مذهبی و سلامت روان رابطه معنادار وجود دارد.نمره بالاتر در نگرش مذهبی موجب افزایش سلامت روان گردیده است.
عاصمی(1385)تاثیر مذهب بر سلامت و بهداشت روان را بررسی کرد .نتایج تحقیق او نشان داد بین التزام عملی به اعتقادات مذهبی و بهداشت روانی افراد در هر دو جنس رابطه مثبت و معناداری وجود دارد.
ایمان مذهبی در انسان نیروی مقاومت می آفریند،و تلخی ها را به شیرینی مبدل می سازد.انسان با ایمان می داند هرچیزی در جهان هستی حساب معینی دارد و اگر عکس العمل او در برابر تلخی ها به نحو مطلوب باشد،خداوند نیز جبران خواهد کرد(طهماسبی پور و کمانگیری ،1375)
تفکر دینداری تفکری است ک ه مبتنی بر یک مذهب باشد.فرد مذهبی مطابق دستورات پیامبران و شرایع مذهبی به واجبات دینی عمل نموده و از محرمات آن پرهیز می نماید.دربعد تعاملی ،فرد مذهبی خدا را پناه خود می داند و با او انس می گیرد،شادی هایش را موهبت او می داند و در مشکلات و سختی ها از او مدد می جوید و همچنین او را محرم اسرار دانسته و در خلوت با او هم سخن می شود(آرین و همکاران،1387).
بازگیر(1382)درپژوهش خود با عنوان رابطه بین جهت گیری مذهبی و سلامت روان با طول مدت بهبود بیماران بستری شده در بیمارستان سوانح سوختگی آیت اله طالقانی اهواز آورده است ،مذهب به افراد توان مقابله با درد و کنترل آن و مقابله با مشکلات جسمی و روحی را می دهد و هرچه جهت گیری مذهبی افزایش یابد،مدت بهبود کاهش می یابد.
نتایج تحقیقات بیانی و همکاران(1387)بیانگر این بود که بین جهت گیری مذهبی دانشجویان با اضطراب و افسردگی رابطه معکوسی هست.آزموده و همکاران (1386)نیز عنوان کردند که بین جهت گیری مذهبی و متغیرهای شادکامی و سرسختی روانشناختی رابطه معنادار وجود دارد و افراد با جهت گیری درونی نسبت به افراد با جهت گیری بیرونی از تعهد ،مهار و مبارزه جویی بیشتری برخوردارند.دیگر نتایج آنها دلالت می کرد که بین زنان و مردان از نظر سرسختی روانشناختی تفاوت معنی داری هست و دختران از سطح سرسختی روانشناختی قوی تری برخوردارند.
رضاپورمیرصالح و همکاران (1389) نیز در پژوهشی با عنوان «رابطه گرایش های مذهبی و ابعاد شخصیت با رضایت دانشجویان کارورز توانبخشی از تجارب بالینی»نشان دادند که بین رضایت از تجارب بالینی با مذهب گرایی، ارزنده سازی مذهبی و سه بعد شخصیت برون گرایی، توافق و وجدانی بودن همبستگی مثبت معنادار و با سازمان نایافتگی مذهبی و روان رنجور خویی همبستگی منفی معنادار دارد و گرایش های مذهبی و ابعاد شخصیت قادر به پیش بینی رضایت از تجربیات بالینی در دانشجویان فیزیوتراپی، کاردرمانی و گفتاردرمانی هستند.
نصیرزاده (1388) در پژوهشی تحت عنوان « بررسی رابطه باورهای مذهبی با راهبردهای مقابله با تنیدگی در دانشجویان» نشان داد که بین سبک مقابله مسأله مدار با ادراک مفهومنیک خواهی خداوند، لایتناهی بودن او و نیز ادراک ارزشمند بودن خداوند رابطه مثبت و با تصورخداوندی نامربوط، تنبیه گر و دور و غیرقابل دسترس رابطه منفی وجود دارد. ادراک خداوند به عنواننیک خواه به تنهایی توانایی12 درصد پیشبینی راهبردهای مقابله مسألهمدار را دارد. همچنین وی چنین نتیجه گرفت که با توجه به نقش قابل توجه دین در سلامت، اهمیت دادن به آن در حیطه های آموزش ودرمان می تواند کمک کند.
مظفری (1387) در پژوهشی با عنوان «رابطه ویژگیهایشخصیتی و تفکر انتقادی با باور دینی در دانشجویان» نشان داد که،1) هم متغیر ویژگی های شخصیتی و هم تفکر انتقادی قادر به پیش بینی وتبیین واریانس متغیر باورهای دینی هستند، 2) بر اساس یافته‌ها، دو جنس در ویژگی هایشخصیتی (برونگرایی، همسازی و مسئولیت پذیری) و باور های دینی (رایج نگری و انتقادظاهری) تفاوت معنادار نشان دادند ولی در تفکر انتقادی تفاوت معناداری مشاهده نشد، 3) ویژگی های شخصیتی قادر به پیش بینی و تبیین واریانس متغیر تمایلات تفکر انتقادیهستند.
محمدی و مهرابی زاده (1385) ارتباط بین نگرش مذهبی با مکان کنترل بررسی شده است. مکان کنترل، بیانگر آن است که فرد حوادث زندگی خود را به تا چه حد به عوامل بیرونی(مانند، شانس، تصادف افراد دیگر، سرنوشت، قضا و قدر و دیگر نیروهای بیرونی) یا عوامل درونی (مانند گرایشهای شخصی، توانمندی یا کوشش درونی) نسبت می دهد. در حالت اول به مکان کنترل بیرونی و در مورد دوم درونی اطلاق میشود(محمدی، مهرابی زاده،1385). شاکر و همکاران (1385) در پژوهشی با عنوان «ویژگی های شخصیتی، استرس، شیوه های مقابله و نگرش هایمذهبی در افراد اقدام کننده به خودکشی» نشـان دادند که افراد اقدام کننده به خودکشی بیش از افراد گروه گواه دارای ویژگی های شخصیتی درون گرایی، روان رنجوری و روان پریشی بودند و پیش از اقدام به خودکشی رویدادهای فشارزای بیشتری را تجربه کرده بودند، از نظر شناختی ارزیابی بالاتری از میزان فشار روانی ناشی از استرس های زندگی داشتند، کمتر شیوه مقابله متمرکز بـر حل مسأله را به کار برده اند و دارای نگرشهای مذهبی ضعیف تری بوده اند. و خودکشی در اثر تعامل برخی عوامل زمینه ساز و آشکارساز روی می دهد.

کریم الهی و آقامحمدی (1383) در پژوهشی تحت عنوان «بررسی ارتباط بین اعتقادات مذهبی و افسردگی در دانشجویان پرستاری دانشگاه علومپزشکی اردبیل» به این نتیجه رسیدند که42/73درصد واحدهای مورد پژوهش از سطح اعتقادی بالا برخوردار بوده و اکثریت با 31/44 درصد دارای روحیه طبیعی بودند. ارتباط بین اعتقادات مذهبی و افسردگی با بهره گرفتن از آزمون آماری کافی دو و با ضریب اطمینان 95 درصد معنی دار مشاهده شد. از بین مشخصات جمعیت شناختی، فقط بین جنس و اعتقادات مذهبی و سن و دوره تحصیلی با افسردگی ارتباط معنی دار وجود داشت.
عظیمی و دولتی و ضرغامی (1380) رابطه بین مقابله دینی و اضطراب را بررسی کردند. نمونه های پژوهش شامل 316 دانشجو بودند که به روش نمونه گیری تصادفی انتخاب شدند.ابزار پژوهش شامل پرسشنامه اضطراب حالت- صفت اشپیل برگر و پرسشنامه مقابله دینی بود. نتایج نشان داد که بین اضطراب حالت- صفت در افرادی که مقابله دینی ضعیف داشتند، بالا تر بود (دادفر، 1386).
شریفی، مهرابی زاده و شکرکن در تحقیقی تحت عنوان «بررسی رابطه نگرش دینی با افسردگی، اضطراب و پرخاشگری، عنوان کردند که رابطه منفی و معناداری وجود دارد (دادفر، 1386). تحقیقات مربوط به مذهب در ایران نیز در رابطه با جهت گیری دینی درونی – بیرونی (رمضانی، 1375)، اعتقادات دینی (عمران نسب،1377)، و میزان عبادت (بهرامی مشعوف،1373)، و تأثیر آنها در سلامت روان بوده است و در هیچ کدام از تحقیقات به مقابله مذهبی به صورت خاص و بخصوص بررسی الگوهای منفی آن پرداخته نشده است، در صورتی که در فرهنگ ایرانی با توجه به تأکید نیرومندی که بر روی تجارب مذهبی دارد، بافت فرهنگی مناسبی برای بررسی تأثیر مذهب بر روی پیامدهای استرس می باشد. یافته های پژوهشی متعددی نشان داده اند که زنان و مردان در پاسخ های حاد به ضربه با یکدیگر متفاوت هستند.
ترغیب کلامی یا قانع سازی کلامی (یعنی اینکه به افراد گفته می شود که آنها توانایی رسیدن به هر چیزی را که می خواهند به آن برسند رادارند) میتواند کارآیی شخص را افزایش دهد. این ممکن است از 4منبع اطلاعاتیِ رایج تر باشد ومعمولاً توسط والدین، معلمان، همسران، دوستان و درمانگران عمل می شود. برای اینکه قانع سازی کلامی مؤثر افتد باید واقع بینانه باشد (سید محمدی،1378).
طهماسبی پور و کمانگیری ضمن تحقیقی که در زمینه بررسی ارتباط نگرش مذهبی با میزان اضطراب ،افسردگی و سلامت روان گروهی از بیماران سه بیمارستان تهران به عمل آوردند،به این نتیجه رسیدند که نگرش مذهبی با دو مقوله اضطراب و افسردگی همبستگی منفی و با سلامت روان همبستگی مثبت دارد.
بیرشک و همکاران به بررسی رابطه تنیدگی ،افسردگی و اضطراب از یک سو و مذهب از سوی دیگر پرداختند .نتایج نشان داد که بین مذهبی بودن و اضطراب رابطه منفی وجود دارد.
پژوهش جمالی با موضوع بررسی رابطه بین نگرش مذهبی ،احساس معنابخش بودن زندگی و سلامت روان در دانشجویان نشان داد که بین نگرش مذهبی و سلامت روان همبستگی مثبتی وجود دارد.
پناهى (1382)میان میزان پاى‏بندى به نماز وسطح اضطراب در دانش‏آموزان ،رابطه معکوسى به دست آورد.
حیدرى (1382) نشان داد که میان جهت‏گیرى مذهبى و رضامندى از زندگى زناشویى، رابطه مثبت معنادارى وجود دارد.
افراد(دانشجویان دانشگاه شهیدبهشتی)دارای جهت گیری مذهب درونی نسبت به افراد دارای جهت گیری مذهب بیرونی از شادکامی بیشتری برخوردارند.(دکتر شهیدی،1383)
در تحقیقات امنی و ملک شاهی(1380)،گله دار و ساکی(1380)،آزموده و شهیدی(1386)،خداپناهی و خاکساری(1384)،اشاره شده است که همبستگی منفی میان نگرش مذهبی با اضطراب مرگ و افسردگی وجود دارد.در این تحقیقات به این نکته اشاره شده است که افراد دارای جهت گیری مذهبی درونی یعنی افرادی که معتقدند مذهب در ریشه آنها وجود دارد ،در مقایسه با افرادی که جهت گیری مذهبی بیرونی دارند،یعنی مذهب را وسیله ای برای دستیابی به چیزهای دیگری می دانند ،سلامت روانی بیشتری دارند.
جهت گیری مذهبی با افزایش سلامت روانی و کاهش اختلالات روانی رابطه داشته و قادر است تا بصورت مثبت سبک مقابله مثبت را پیش بینی کند. علاوه بر همگرایی بین دو مقیاس جهت گیری مذهبی و مقابله مذهبی ، مقیاس جهت گیری مذهبی قادر است تا گروه‌های موجود با تفاوت در جهت گیری مذهبی را از یکدیگر تفکیک و متمایز سازد.( بهرامی،1383)
هادیان‏فرد در تحقیقی(1384) گزارش کرد افرادى که بر مبناى باورهاى دینى عمل مى‏کنند، احساس ذهنى و بهزیستى بالاترى دارند.
با توجه به اهمیت و تأثیر مثبت آموزه‏هاى دینى بر سلامت روان و شادکامى انسان، پژوهش‏هاى زیادى در این زمینه در ایران انجام یافته و نتایج مهمى گزارش شده است. (براى مثال ر.ک: کاظمى، کریمى، انصارى، حسینى و وزیرى‏نژاد، 1385) .
پژوهشی با هدف بررسی نگرش‌های دینی وپایبندی مذهبی دانشجویان و ارتباط آن با سلامت روان و پیشرفت تحصیلی آنها در شهرستان سنندج در سال 85 صورت گرفت. نشان داد بین نگرش‌های مذهبی وپایبیندی مذهبی ارتباط معنادار وجود داشت .همچنین ارتباط بین نگرش مذهبی با پیشرفت تحصیلی دانشجویان معنادار است .بین پایبندی مذهبی و پیشرفت تحصیلی نیز رابطه معناداری وجود داشت.( طیری،1385)
میان شادکامى دینى دانش‏پژوهان مؤسسه آموزشى و پژوهشى امام خمینى (ره) قم با شادکامى روان‏شناختى رابطه معنادار مثبت و با افسردگى، رابطه معنادار منفى وجود دارد.( على‏محمدى،1385)

 

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوند.

برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  77u.ir  مراجعه نمایید

رشته روانشناسی و علوم تربیتی همه موضوعات و گرایش ها :روانشناسی بالینی ، تربیتی ، صنعتی سازمانی ،آموزش‌ و پرورش‌، کودکاناستثنائی‌،روانسنجی، تکنولوژی آموزشی ، مدیریت آموزشی ، برنامه ریزی درسی ، زیست روانشناسی ، روانشناسی رشد

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

مقایسه نتایج بدست آمده بین نمونه مورد بررسی در کارکنان دانشگاه علوم پزشکى بقیه الهو افراد خارج از

]]>