پایان نامه مدیریت

منابع مقاله درمورد بانکداری الکترونیک

جدول (4-14) مشخص است اکثر مشتریان (238 نفر) از بانک رفاه حقوق و مزایا دریافت نمی کنند.
4-3 توصیف داده های حاصل از پرسشنامه مدیران
در این قسمت با بهره گرفتن از جدول های (4-15) الی (4-19) توزیع پاسخ های داده شده مدیران به گویه های پرسشنامه آورده شده و در ادامه به توصیف آنها پرداخته شده است.
گویه های شماره 1 الی شماره 7 که توزیع پاسخ آنها در جدول (4-15) آورده شده است، عوامل خدماتی را از دید مدیران اندازه گیری می کند.
جدول(4-15) توزیع فراوانی و درصد پاسخ به گویه های مربوط به عوامل خدماتی
سؤال
گویه ها
خیلی زیاد
زیاد
تاحدودی
کم
خیلی کم
میانگین
1
طرح های مناسب سپرده گذاری
فراوانی
11
19
8
2
0
98/3
درصد
5/27
5/47
20
5
0
2
طرح های مناسب پرداخت تسهیلات
فراوانی
14
13
6
7
0
85/3
درصد
35
5/32
15
5/17
0
3
شیوه های ارائه خدمات بانکداری الکترونیک
فراوانی
14
10
9
4
3
7/3
درصد
35
25
5/22
10
5/7
4
مناسب بودن زمان انتظار دریافت تسهیلات
فراوانی
11
15
10
3
1
8/3
درصد
5/27
5/37
25
5/7
5/2
5
سرعت ارائه خدمات به سپرده گذاران
فراوانی
11
16
11
2
0
9/3
درصد
5/27
40
5/27
5
0
6
مناسب بودن خدمات بانکداری الکترونیکی
فراوانی
12
12
8
6
2
65/3
درصد
30
30
20
15
5
7
مهارت های تخصصی کارکنان
فراوانی
7
28
5
0
0
05/4
درصد
5/17
70
5/12
0
0
چنانچه از جدول فوق مشخص است، از دیدگاه مدیران بانک عوامل خدماتی اهمیت بالای داشته است. مدیران بانک به گویه شماره 7 بیشترین اهمیت و گویه شماره 6را کمترین ارزیابی نموده اند. نکته جالب توجه این است که هیچ کدام از مدیران گزینه خیلی کم را در گویه های شماره 5،2،1 و7 اعمال ننمودند.
جدول (4-16) توزیع پاسخ گویه های 8 الی 13 پرسشنامه
گویه های شماره 8 الی شماره13 که توزیع پاسخ آنها در جدول (4-16) آورده شده است، عوامل مالی را از دید مدیران نشان می دهد.
جدول(4-16) توزیع فراوانی و درصد پاسخ به گویه های مربوط به عوامل مالی
سؤال
گویه ها
خیلی زیاد
زیاد
تاحدودی
کم
خیلی کم
میانگین
8
نرخ تسهیلات پرداخت شده به مشتریان
فراوانی
10
9
15
4
2
52/3
درصد
25
5/22
5/37
10
5
9
میزان تسهیلات پرداختی به مشتریان
فراوانی
4

 
 
16
13
7
0
42/3
درصد
10

40
5/32
5/17
0
10
نرخ سود پرداختی به سپرده ها
فراوانی
12
14
8
6
0


برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  77u.ir  مراجعه نمایید
رشته مدیریت همه موضوعات و گرایش ها : صنعتی ، دولتی ، MBA ، مالی ، بازاریابی (تبلیغات – برند – مصرف کننده -مشتری ،نظام کیفیت فراگیر ، بازرگانی بین الملل ، صادرات و واردات ، اجرایی ، کارآفرینی ، بیمه ، تحول ، فناوری اطلاعات ، مدیریت دانش ،استراتژیک ، سیستم های اطلاعاتی ، مدیریت منابع انسانی و افزایش بهره وری کارکنان سازمان

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

8/3
درصد
30
35
20
15
0
11
مبلغ جوائز پرداختی به سپرده گذاران قرض الحسنه
فراوانی
5
10
16
5
4
18/3
درصد
5/12
25
40
5/12
10
12
تنوع جوائز پرداختی به سپرده گذاران قرض الحسنه
فراوانی
4
8
19
8
1
15/3
درصد
10
20
5/47
20
5/2
13
تعدد جوائز پرداختی به سپرده گذاران قرض الحسنه
فراوانی
3
10
19
7
1
18/3
درصد
5/7
25
5/47
5/17
5/2
چنانچه ازجدول (4-16) مشخص است، ازدیدگاه مدیران بانک، عوامل مالی نیزاهمیت بالای داشته است. مدیران بانک به گویه شماره 10 بیشترین اهمیت و گویه شماره (12) را کمتر از بقیه گویه ها ارزیابی نموده و در گویه های مربوط به عوامل مالی نیز هیچ یک از مدیران ،گزینه بسیارکم را برای گویه های شماره (10و9) علامت نزده بودند.
جدول (4-17) توزیع پاسخ گویه های 14 الی 19 پرسشنامه
گویه های شماره 14 الی شماره 19 که توزیع پاسخ آنها در جدول (4-17) آورده شده است، عوامل انسانی و ارتباطی را از دید مدیران نشان می دهد.
جدول(4-17) توزیع فراوانی و درصد پاسخ به گویه های مربوط به عوامل انسانی و ارتباطی
سؤال
گویه ها
خیلی زیاد
زیاد
تاحدودی
کم
خیلی کم
میانگین
14
تبلیغات بانک رفاه در رسانه های دیداری و شنیداری
فراوانی
6
12
12
8
2
3/3
درصد
15
30
30
20
5
15
تبلیغات بانک رفاه در رسانه های مکتوب
فراوانی
0
9
16
13
2
8/2
درصد
0
5/22
40
5/32
5
16
رفتار و نحوه برخورد کارکنان بانک با مشتریان

]]>

90