منابع تحقیق درباره رشد عمقی

مقایسه میانگین دورهای مختلف آبیاری (شکل 4-5) نشان داد که استفاده از دور آبیاری 5 روز سبب شد تا طول ریشه 759/31 سانتی متر گردد. ولی در دور آبیاری 10 روز طول ریشه 41/27 سانتیمتر شد.
شکل 4- 4- اثر سطوح مختلف بسترهای کاشت بر طول ریشه
شکل 4-5- اثر سطوح مختلف دور آبیاری بر طول ریشه 4-1-3- اثر تیمارها بر کلروفیل
مقایسه میانگین سطوح مختلف بسترهای کاشت (شکل 4-6) نشان داد که استفاده از سوپرجاذب به میزان 10 گرم در کیلوگرم خاک (پلیمر مرطوب شده) (a5) سبب شد تا کلروفیل 45/77 عدد SPAD گردد ولی در تیمار شاهد کلروفیل 45/63 عدد SPAD گردید.
موسوینیا و عطاپور (1384) گزارش دادند، به سبب اینکه سوپرجاذب به عنوان یک ماده جذب کننده آب و سایر محلولها عمل می کند، در جلوگیری از شستشوی ازت از اطراف ریشه گیاه موثر بوده و وجود ازت باعث افزایش رنگ در سطوح مختلف گشته است. کنت و همکاران (2008) در گیاه باقلا نشان دادند که سوپرجاذب تاثیر چشمگیری بر کلروفیل داشته و باعث سرسبزی گیاه شد که با این آزمایش مطابقت دارد.
مقایسه میانگین دورهای مختلف آبیاری (نمودار4-7) نشان داد که استفاده از دور آبیاری 5 روز سبب شد تا کلروفیل 869/71 عدد SPAD گردد. ولی در دور آبیاری 10 روز کلروفیل 272/68 عدد SPAD شد. شکل 4- 6- اثر سطوح مختلف بسترهای کاشت بر کلروفیل شکل 4-7- اثر سطوح مختلف دور آبیاری بر کلروفیل با کاهش پتانسیل آب خاک و در نتیجه محتوی آب نسبی برگ (RWC)، هدایت روزنهای کاهش یافته، دیاکسیدکربن در دسترس گیاه محدود شده و در نتیجه میزان فتوسنتز کاهش مییابد (مارتینز، 2007). تحت تنش کمبود آب، شاخص سطح برگ کاهش مییابد (چاندرا بابا، 2004) و کاهش سطح برگ، کاهش میزان فتوسنتز گیاه را در پی خواهد داشت (موسکی و دنیتو، 2011). از طرف دیگر کمبود آب باعث کاهش محتوی کلروفیل، پیری برگ و در نتیجه کاهش دوام سطح برگ و افزایش انتقال ازت از برگها میشود. این عوامل دست به دست هم داده و کاهش فتوسنتز را باعث خواهد شد (برودان و اگلی، 2003).
مطالعات زیادی نشان دادهاند که تنش خشکی میزان کلروفیل گیاه را کاهش میدهد (بلترانو و رونگر، 2008؛ نیکولاوا و همکاران، 2010). اخا و همکاران (2011) نشان دادند که میزان کلروفیل برگ با افزایش تنش خشکی کاهش می یابد. نیکولاوا و همکاران (2010) نیز کاهش 13 تا 15 درصدی میزان کلروفیل برگ در گیاهان تحت تنش نسبت به شاهد را گزارش نمودند. میزان فتوسنتز در پاسخ به تنش خشکی بدلیل عوامل روزنهای (بسته شدن روزنه) و غیر روزنهای (نقص در فرایندهای متابولیک) محدود شده و در کل میزان کلروفیل کاهش مییابد (مفاخری و همکاران، 2010) بعلاوه تحت شرایط تنش خشکی بازیابی مواد بویژه نیتروژن کاهش مییابد و از آنجائیکه کلروپلاستها برای ساخت کلروفیل نیازمند نیتروژن میباشند، سرعت تولید کلروفیل کاهش یافته و کندتر میگردد (پاک نژاد و همکاران، 2007). 4-1-4- اثر تیمارها بر تعداد شاخه جانبی
مقایسه میانگین سطوح مختلف بسترهای کاشت (شکل 4-8) نشان داد که استفاده از50 درصد خاک + 15 درصد ضایعات برنج + 20 درصد ورمی کمپوست + 15 درصد کود دامی (a11) سبب شد تا تعداد شاخه های جانبی 17/21 عدد گردد. همچنین در تیماری که از زئولیت به میزان 10 گرم در کیلوگرم خاک استفاده شد (a7)، تعداد شاخه جانبی 83/20 عدد میباشد. ولی در تیمار شاهد تعداد شاخه جانبی 5/2 عدد بود.
قاسمی و خوشخوی (1380) نشان دادند که سوپرجاذب بر تعداد شاخساره در گیاه داوودی اثر دارد. با کاربرد سوپرجاذب و افزایش مقدار پلیمر تا سطح 8 درصد تعداد شاخساره افزایش یافت. طلایی و اسدزاده (1384) در پژوهشی نشان دادند که اثر سوپرجاذب با کاربرد 13درصد وزنی پلیمر شاخص های رشد در گیاه زیتون را نسبت به تیمار شاهد افزایش داد.
مقایسه میانگین دورهای مختلف آبیاری (شکل 4-9) نشان داد که استفاده از دور آبیاری 5 روز سبب شد تا تعداد شاخه جانبی615/15 عدد گردد. ولی در دور آبیاری 10 روز تعداد شاخه جانبی 026/13 عدد شد.
شکل 4- 8- اثر سطوح مختلف بسترهای کاشت برتعداد شاخه جانبی
شکل 4-9- اثر سطوح مختلف دور آبیاری بر تعداد شاخه جانبی علت اینکه سوپرجاذب (استوکوزورب) نسبت به ورمیکمپوست و زئولیت باعث تشکیل تعداد شاخه جانبی کمتری شده است شاید بخاطر کاهش تهویه لازم برای گیاه در اثر پرشدن فضای خالی خاک بوسیله تورم پلیمر توسط آب و یا کاهش مقدار خاک در دسترس ریشه گیاه به عنوان تنها منبع غذایی نسبت به ورمیکمپوست و زئولیت باشد (قاسمی و خوشخوی، 1380).
سوپرجاذب (استوکوزرب) با افزایش نگهداشت آب و در نتیجه افزایش آب قابل استفاده گیاه، بهبود دانهبندی و ساختمان خاک و نیز افزایش ثبات خاکدانهها، کاهش جرم مخصوص ظاهری خاک، بهبود رشد عمقی ریشه شرایط بهتری را برای رشد و نمو گیاه خصوصاً در شرایط تنش خشکی فراهم میکنند (زنگوئی نسب و همکاران، 1391). 4-1-5- اثر تیمارها بر قطر ساقه
مقایسه میانگین سطوح مختلف بسترهای کاشت (شکل 4-10) نشان داد که استفاده از سوپرجاذب به میزان 10 گرم در کیلوگرم خاک (پلیمر مرطوب شده) (a5) سبب شد تا قطر ساقه 73/. میلی متر گردد ولی در تیمار شاهد قطر ساقه 39/. میلی متر گردد. طلایی و همکاران (1388) نشان دادند که پلیمر سوپرجاذب در محیط ریشه زیتون، میتواند شاخصهای رشد رویشی درختان زیتون مانند رشد قطری ساقه را افزایش دهد.
مقایس ه میانگین دورهای مختلف آبیاری (شکل 4-11) نشان داد که استفاده از دور آبیاری 5 روز سبب شد تا قطر ساقه 622/. میلیمتر گردد. ولی در دور آبیاری 10 روز قطر ساقه 603/. میلیمتر شد.
شکل 4-10- اثر سطوح مختلف بسترهای کاشت بر قطر ساقه
]]>

Add a Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *