مقایسه اقتصادی روشهای کنترل بیماری بلاست برنج از دیدگاه کارشناسان و کشاورزان شهرستان …

میزان هزینه کنترل زراعی

۱۴۱۳۵۹۱

۴۹/۴

میزان هزینه کنترل شیمیایی

۱۶۹۱۴۹۱

۷۶/۳

فصل پنجم
بحث، نتیجهگیری و پیشنهادات
۵-۱- مرور کلی بر تحقیق
۵-۱-۱ مقدمه
برنج برای نیمی از مردم دنیا به معنی زندگی است (Basrah et al, 2011). بیش از نیمی از مردم دنیا از برنج به عنوان غذا استفاده میکنند (Chauhan and Johnson, 2011). تامین غذا برای نسل حاضر از مشکلات اساسی دولتها بوده و بر اساس آمار سازمان ملل متحد هر ساله میلیونها نفر در اثر سو تغذیه و گرسنگی میمیرند و از هر سه نفر فقط یک نفر سیر میشود. این در حالی است که تولید مواد غذایی در کشورهایی که با افزایش جمعیت مواجهاند، کاهش یافته است. جمعیت جهان در سال ۲۰۲۵ به ۸ میلیارد نفر خواهد رسید. امروزه گرسنگی به عنوان یک پدیده اجتماعی مورد بررسی قرار گرفته و اثرات آن به عنوان یک معضل سیاسی در کشورهای قحطی زده نمود مییابد. این تهدید بیشتر متوجه اقتصاد کشورهایی است که به دلیل باقیماندن در ساز و کارهای کشاورزی سنتی و بهرهوری اندک عوامل تولید در این بخش، نمیتوانند به مقدار کافی مواد غذایی کافی متناسب با رشد جمعیت را تولید کنند (پژوهنده، ۱۳۹۲). بیماری برنج به ویژه بیماری بلاست، یکی از عوامل اصلی کاهش کیفیت و کمیت محصول بوده و هر ساله خسارت زیادی به این محصول استراتژیک وارد میآورد. برنج محصول اصلی کشاورزان شمال کشور به ویژه استان گیلان است و از نظر تامین غذا و هم چنین از نظر اقتصادی اهمیت به سزایی دارد. با وجود این با کاهش منابع آب و کاهش بارندگی سالانه باید موانع پیشروی توسعه این محصول در استان گیلان برداشته شود. یکی از این موانع بیماریهای برنج است که مهمترین بیماری برنج در استان گیلان بیماری بلاست برنج است. این بیماری هر ساله خسارت به مقدار محصول و کیفیت محصول تولیدی استان وارد میکند و هدف اصلی این پژوهش یافتن راهکاری اقتصادی جهت کنترل بیماری است که کمترین هزینه و بیشترین سود را عاید کشاورزان نماید. برای رسیدن به اهداف تحقیق تعدادی سوال به صورت پرسشنامه مطرح گردید و در بین جامعه آماری که شامل دو گروه کارشناسان و کشاورزان شهرستان لنگرود بودند، توزیع گردید. و نتایج بوسیله نرمافزار SPSS تحلیل گردید که در این فصل به بررسی نتایج تحقیق پرداخته و پیشنهادات و راهکارهای مناسبی ارائه میدهیم.
۵-۱-۲- اهداف تحقیق
– ارزیابی اقتصادیترین روش کنترل بیماری بلاست برنج
– بررسی نظرات کشاورزان درمورد روشهای کنونی کنترل بیماری بلاست برنج
-مقایسه نظرات کشاورزان و کارشناسان کشاورزی ودستیابی به راهکاری مناسب
– مقایسه ویژگیهای فردی کشاورزان استفادهکننده از روش زراعی در مقایسه با کشاورزان استفادهکننده از روش شیمیایی
۵-۱-۳- محدوده تحقیق
این تحقیق در بین شالیکاران و کارشناسان شهرستان لنگرود که از روشهای کنترل زراعی و کنترل شیمیایی علیه بلاست برنج استفاده میکنند، انجام گرفت.
۵-۱-۴- محدودیت تحقیق
از محدودیتهای تحقیق پراکندگی سطوح برنجکاری شهرستان لنگرود، سطح پایین سواد شالیکاران و در دسترس نبودن آمار واقعی بهرهبرداران با توجه به تغییر کاربریهای ایجاد شده در اراضی شالیکاری شهرستان لنگرود بود.
۵-۱-۵- روش و نوع تحقیق
این تحقیق جزو تحقیقات توصیفی- پیمایشی میباشد. جامعه آماری این تحقیق را، شالیکاران شهرستان لنگرود که دارای اراضی شالیکاری در شهرستان لنگرود بودند و کارشناسان جهاد کشاورزی شهرستان لنگرود تشکیل دادند (۱۳۰۰۰=N)، که با استفاده از فرمول کوکران و با شیوه نمونهگیری تصادفی در دسترس، ۳۷۳ نفر شالیکار و ۳۳ نفر از کارشناسان به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. از پرسشنامه به عنوان ابزار اصلی جمعآوری دادهها استفاده شد که روایی محتوایی و ظاهری پرسشنامه توسط پانل متخصصان تأیید شد. همچنین پایایی پرسشنامه نیز با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ معادل ۹۰/۰ محاسبه شد که حاکی از پایایی بالای ابزار تحقیق میباشد.
۵-۱-۶- متغیرهای تحقیق
متغیرهای مستقل این تحقیق «ویژگیهای فردی»، «نوع نظام زراعی»، «ویژگیهای اقتصادی»، «نفوذپذیری اجتماعی»، «میزان مشارکت اجتماعی»، «فعالیتهای آموزشی-ترویجی»، «اثرات زیستمحیطی کنترل بلاست برنج» و «دانش فنی» شالیکاران بوده است.
متغیر وابسته در این تحقیق روشهای کنترل بیماری بلاست برنج بودند که شامل کنترل شیمیایی، زراعی، بیولوژیک و کشت ارقام مقاوم است که مقایسه اقتصادی روی آنها انجام گرفت.
۵-۱-۷- فرضیههای تحقیق

منبع فایل کامل این پایان نامه این سایت pipaf.ir است