مقایسه اقتصادی روشهای کنترل بیماری بلاست برنج از دیدگاه کارشناسان و کشاورزان شهرستان لنگرود- قسمت ۴

صفحه عنوان انگلیسی ۹۸
فهرست جداول
عنوان صفحه
جدول ۱-۱- تولید برنج در کشورهای اصلی صادر……………….………………………………………..۵
جدول ۲-۱- سرانه مصرف برنج در آفریقا و برخی کشورهای در حال توسعه………………………..۱۱
جدول ۳-۱- ارزشهای عددی گویه های پرسشنامه…………….……..…………………………………۳۵
جدول ۳-۲- ارزشهای عددی گویه های پرسشنامه………………………….……………………………۳۵
جدول ۳-۳- ارزشهای عددی گویه های پرسشنامه………….……………..……………………………۳۵
جدول ۳-۴- میزان اعتماد (پایایی) پرسشنامه با استفاده از روش آلفای کرونباخ………….…..……….۳۶
جدول ۴-۱- توزیع فراوانی ویژگیهای فردی شالیکاران (۳۲۰=n)….…………..………………….۴۱-۴۲
جدول ۴-۲- توزیع فراوانی ویژگیهای نظام زراعی شالیکاران……………………….……………………۴۳
جدول ۴-۳- توزیع فراوانی ویژگیهای اقتصادی شالیکاران……………………………………………….۴۴
جدول ۴-۴- توزیع فراوانی شالیکاران و کارشناسان براساس دانش کنترل بلاست برنج………….……۴۶
جدول ۴-۵- توزیع فراوانی شالیکاران براساس دانش کنترل شیمیایی بلاست ر برنج…………….۴۶-۴۷
جدول ۴-۶- توزیع فراوانی شالیکاران براساس دانش کنترل زراعی بلاست ر برنج……………….۴۹-۵۳
جدول ۴-۷- میزان نفوذپذیری اجتماعی شالیکاران به ترتیب اهمیت موضوع (۳۶۷n= )…..………..۵۳
جدول ۴-۸- توزیع فراوانی شالیکاران مورد مطالعه برحسب میزان نفوذپذیری اجتماعی (۳۶۷ =…( n 54
جدول ۴-۹- میزان مشارکت اجتماعی شالیکاران به ترتیب اهمیت موضوع (۳۶۷n= )………..……..۵۴
جدول ۴-۱۰- توزیع فراوانی شالیکاران مورد مطالعه بر حسب میزان مشارکت اجتماع.………………۵۴
جدول ۴-۱۱- میزان فعالیتهای آموزشی- ترویجی شالیکاران به ترتیب اهمیت موضوع (۳۶۷n= )…..۵۵
جدول ۴-۱۲- توزیع فراوانی شالیکاران مورد مطالعه بر حسب میزان فعالیتهای آموزشی (۳۶۷n= )….۵۵
جدول ۴-۱۳- میزان دانش فنی شالیکاران به ترتیب اهمیت موضوع (۳۶۷n= )…………….…………۵۶
جدول ۴-۱۴- توزیع فراوانی شالیکاران مورد مطالعه بر حسب میزان دانش فنی………….……………۵۶
جدول ۴-۱۵- اثرات زیستمحیطی کنترل بلاست برنج به ترتیب اهمیت موضوع (۳۶۷n= )….……۵۶
جدول ۴-۱۶- توزیع فراوانی شالیکاران مورد مطالعه بر حسب میزان اثرات زیستحیطی…..………..۵۷
جدول ۴-۱۷-مقایسه ویژگی فردی، زراعی واقتصادی کشاورزان دو گروه بااستفاده ازآزمون کایدو…۶۰
جدول ۴-۱۸- مقایسه ویژگی فردی، زراعی و اقتصادی کشاورزان……………………………………………….۶۰
جدول ۴-۱۹- محاسبه هزینه های کنترل زراعی و شیمیایی…………………………………………………………۶۱
جدول ۴-۲۰- مقایسه اقتصادی روش کنترل زراعی و شیمیایی بر اساس نسبت منافع به هزینهها……..۶۱
جدول الف- ۱- نفوذپذیری اجتماعی………………………………………………………………………………………۹۰
جدول الف- ۲-. مشارکت اجتماعی………………………………………………………………………………………..۹۰
جدول الف-۳- فعالیتهای آموزشی-ترویجی …………………………………………………………………………۹۱
جدول الف- ۴- دانش فنی……………………………………………………………………………………………………..۹۱
جدول الف- ۵- اثرات زیستمحیطی کنترل بلاست برنج…………………………………………………………..۹۲
فهرست تصاویر
عنوان صفحه
شکل ۱- ۱ تولید برنج در آسیا- آمار سازمان خوار و بار جهانی سال ٢٠١٣……….………….…………………….۴
شکل ۳- ۱ نقشه استان گیلان……..………………………………………………………………………………۳۱