مقاله رایگان درباره بانکداری اینترنتی، پذیرش تکنولوژی، مدل پذیرش تکنولوژی

پیکاراینن و همکارانش در این مقاله بر اساس مدل پذیرش تکنولوژی دیویس به بررسی عوامل مؤثر بر پذیرش بانکداری اینترنتی از سوی مشتریان بانک در فنلاند پرداختند. آنها با افزودن چهار متغیر جدید به مدل دیویس، مدلی را برای تبیین عوامل مؤثر بر پذیرش بانکداری اینترنتی به شرح نمودار ۲-۱۶ ارائه نموده اند. نمودار ۲-۱۶روابط بین متغیرها در مدل مورد مطالعه پیکارایتن و همکاران(پیکارایتن، ۲۰۰۴)
برای جمعآوری اطلاعات از ابزار پرسشنامه با مقیاس پنجگزینهای لیکرت۱۸۲ استفاده شد. از ۴۲۷ پرسشنامه توزیع شده ۲۶۸ مورد پاسخ دریافت شد که نرخ بازگشت ۶۳ درصدی داشته است. بررسی دادهها نشان داد که پنج متغیر اول تأثیر مستقیم بر پذیرش بانکداری اینترنتی از سوی مشتریان فنلاندی دارند و متغیر ششم تأثیر مستقیم بر تصمیم مشتریان نداشته است.
محققان بر این باورند که یافتههای تحقیق در تدوین بهتر استراتژیهای بازاریابی و تمرکز بر تبلیغ مزایای بانکداری اینترنتی به منظور جذب و حفظ مشتریان به مدیران بانکی میتواند مفید باشد.
۲-۷-۴مطالعه ادوین چنگ۱۸۳ و همکاران سال ۲۰۰۶- هنگ کنگ
چنگ و همکاران در این مقاله به بررسی پذیرش بانکداری اینترنتی از سوی مشتریان در هنگکنگ پرداختهاند. آنها مدل بسط یافته جدیدی را برای تبیین رفتار مصرف کنندگان ارائه نموده و به آن عنصر جدیدی به نام ” احساس امنیت در محیط وب۱۸۴″ را اضافه نمودند. همچنین در محیط تجربی توان پیشبینی کنندگی رفتار مشتری در پذیرش بانکداری الکترونیکی را مورد آزمون قرار دادند. برای آزمون، پرسشنامهای را تنظیم و برای نمونهای تصادفی از مشتریان بانکداری اینترنتی در هنگکنگ ارسال نموده و دادههای مربوطه را با استفاده از روش مدلیابی معادلات ساختاری۱۸۵ مورد ارزیابی و تحلیل قرار دادند. مدل ارائه شده در این تحقیق در نمودار ۲-۱۷ نشان داده شده است. ابزار جمعآوری داده پرسشنامه بود که برای ۱۰۰۰ نفر از مشتریان بانکی که به صورت تصادفی از کتابچه راهنمای شماره تلفنها انتخاب شده بودند، ارسال و تعداد ۲۱۲ پرسشنامه که ۲۰۳ مورد قابل استفاده بودند، دریافت شدند. نرخ بازگشت حدود ۲۰ درصد بوده است. نمودار ۲-۱۷ روابط بین متغیرها در مدل مورد مطالعه ادوین چنگ(چنگ، ۲۰۰۶)
بر اساس یافتههای تحقیق، متغیر احساس کاربردی بودن بیشترین تأثیر را بر قصد مشتری برای پذیرش بانکداری اینترنتی دارد. علاوه بر آن، متغیر احساس امنیت در محیط وب هم تأثیر بسیار مستقیمی بر پذیرش بانکداری اینترنتی از سوی مشتریان دارد. لذا با توجه به نتایج تحقیق محققان پیشنهاد میکنند در طراحی و ارائه سیستمهای بانکداری اینترنتی، بیشتر به جنبههای کاربردی و نیازهای مشتریان توجه شود و همچنین پیشنهاد میکنندکه بانکها برای بهبود مشخصههای امنیتی سیستمهای خود تلاش بیشتری نمایند؛ تا بدین وسیله بتوانند در جلب اعتماد و اطمینان خاطر مشتری مبنی بر وجود امنیت در بانکداری اینترنتی برای انجام مبادلات، موفق باشند.
۲-۷-۵ مطالعه راوی۱۸۶ و همکاران سال ۲۰۰۶ هند
با عنایت به این مطلب که بانکداری اینترنتی کانالهای جدیدی برای تحویل خدمات بانکداری در هند بوده و هم برای تبادل اطلاعات و هم برای مبادلات پولی میتواند استفاده شود، لیکن برخلاف انتظارات اولیه بانکداری اینترنتی مورد اقبال عمومی در هند قرار نگرفته است. محققان با اذعان به این مطلب در این مقاله با استفاده از مبانی و ادبیات تحقیق در زمینه پذیرش بالاخص متغیرهای معرفی شده در تئوریهای چهارگانه یعنی: ۱- تئوری مدل پذیرش تکنولوژی ۲- تئوری اقدام مستدل ۳- تئوری رفتار سنجیده و ۴- تئوری انتشار نوآوریها به تبیین رفتار مصرفکنندگان و رتبهبندی عوامل مؤثر بر پذیرش بانکداری اینترنتی از سوی مشتریان بانکی در هند بپردازند.
براساس یافتههای این تحقیق رتبهبندی عوامل مؤثر بدین شرح شده است: ۱- قصد استفاده از بانکداری اینترنتی ۲- باور مشتری ۳- هنجارهای ذهنی ۴- اعتماد به بانک ۵- میل به استفاده ۶- سودمندی ۷- امنیت و ۸- سهولت کاربری.
۲-۷-۶ مطالعه چی شینگ ای یو۱۸۷ و همکاران سال ۲۰۰۷ هنگ کنگ
در این مقاله از سه زاویه به بررسی وضعیت بانکداری اینترنتی در هنگ کنگ پرداخته شده است : ۱- نرخ فعلی پذیرش بانکداری اینترنتی ۲- تأثیرات متغیرهای احساس کاربردی بودن، احساس سهولت کاربری، و احساس ریسک و ابتکار فردی۱۸۸ در تکنولوژی اطلاعات و ۳- تاثیرات بالقوه بر فعالیتهای استراتژیک مؤسسات بانکی فعال در بازار هنگ کنگ.
از دید محققان فرض بر این بوده که ابتکار فردی میتواند نقش یک متغیر تعدیلکننده را در قبال متغیرهای پیش بینی کننده و همچنین نتایج احساسات و ادراک مشتری ایفا نماید. متغیر بعدی یعنی احساس ریسک که مربوط به نظرات و دغدغههای مشتری در خصوص مسائل امنیتی است که به رغم محققان یکی از کلیدیترین عوامل مؤثر بر پذیرش تکنولوژی جدید در سطح جامعه میباشد؛ و این ناشی از این واقعیت است که مشتریان در صورت مشکوک بودن به یک سیستم و یا داشتن نگرانیهایی در این خصوص، طبیعتاً تمایلی به استفاده از آن نخواهد داشت. این فروض تئوریک و روابط بین متغیرهای مطرح شده برای پذیرش تکنولوژی را در نمودار ۲-۱۸ میتوان مشاهده کرد. نمودار ۲-۱۸ روابط بین متغیرها در مدل مورد مطالعه چی شینگ ای یو و همکاران( ای یو، ۲۰۰۷)
این تحقیق معطوف به بازار داخلی هنگکنگ میباشد. در این تحقیق روش مصاحبه تلفنی در نظر گرفته شده و پرسشنامه مربوطه طراحی و پس از انجام پیش آزمون، در اختیار مصاحبهگران قرا
ر گرفت. با پایان مصاحبهها، دادهها و اطلاعات مربوطه استخراج، ویرایش و ظبط و کدگذاری گردیده و پس از حذف پاسخهای غلط یا اشتباه، در نرمافزار SPSS وارد گردیده و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
نتایج حاصله مؤید این مطلب بودند که برخی عناصر رابطهای مثبت با پذیرش بانکداری اینترنتی داشتهاند فلذا در صورت توجه به این یافتهها در تدوین استراتژیهای مربوطه به بخش خدمات بانکی، بهتر میتوان به نیازها و خواستههای مشتریان حاضر در بازار بانکی هنگکنگ پاسخ گفت.
۲-۷-۷ مطالعه هاکان کلیک۱۸۹ -۲۰۰۸ ترکیه
این مقاله به بررسی پذیرش بانکداری اینترنتی از سوی مشتریان در ترکیه پرداخته است. کلیک مدل بسط یافته جدیدی را برای تبیین رفتار مصرفکنندگان ارائه نموده و متغیرهای ریسک درک شده۱۹۰(PR)، لذت درک شده۱۹۱(PPL) و احساس کنترل رفتاری۱۹۲(PBC) را به مدل پذیرش تکنولوژی اضافه نموده است. برای آزمون، پرسشنامهای را تنظیم و برای نمونهای تصادفی از مشتریان بانکداری اینترنتی در ترکیه ارسال نموده و دادههای مربوطه را با استفاده از روش حداقل مربعات جزئی مورد ارزیابی و تحلیل قرار داده است. مدل ارائه شده در این تحقیق در نمودار ۲-۱۹ نشان داده شده است.
نمودار۲-۱۹روابط بین متغیرها در مدل مورد مطالعه هاکان کلیک(هاکان کلیک، ۲۰۰۸)
ابزار جمعآوری داده پرشسنامه بود که برای ۱۳۰۰ نفر از مشتریان بانکی که به صورت تصادفی، ارسال و تعداد ۲۱۳ پرسشنامه که ۱۶۱ مورد قابل استفاده بودند، دریافت شدند. نرخ بازگشت حدود ۵/۱۲ درصد بوده است.
بر اساس یافتههای تحقیق، متغیرهای احساس کاربردی بودن به طور مستقیم بر روی نگرش مصرف کننده و از این طریق بر روی پذیرش بانکداری اینترنتی تأثیر دارند. متغیر احساس کاربردی بودن، ریسک درک شده و نگرش، تناسب زیاد نیات رفتاری را برای استفاده از بانکداری تعیین میکنند. همچنین متغیر لذت درک شده تنها، اثر مثبت بر روی احساس سهولت کاربری دارد. متغیر احساس کنترل رفتاری نیز اثر مستقیم مثبت بر احساس سهولت کاربری و احساس کاربری بودن؛ و اثر غیر مستقیم بر روی احساس کاربردی بودن و نگرش دارد.
۲-۷-۸ مطالعه حسین وظیفه دوست و هاشم نیکو مرام و شیوا مصطفوی(۱۳۸۵)- ایران
عوامل موثر بر رفتار مصرف کننده در استفاده از خدمات بانکی الکترونیکی را بررسی کردند. در این نحقیق برای بررسی فرضیات و ارتباط بین متغیرهای پیشبینی ( تمایل به امتحان نوآوریهای جدید، تواناییهای شخصی، علافهمندی به برقراری مراودات اجتماعی و منافع حاصل از خدمات الکترونیکی ) و متغیر ملاک ( استفاده یا عدم استفاده از خدمات الکترونیکی) و همچنین سنجش ارتباط بین متغیرهای مداخلهگر ( خطر ادراک شده و پشتیبانی توسط کارکنان ) و متغیرهای پیش بینی، از مدل مفهومی ارائه شده از سوی واکر و همکاران در سال ۲۰۰۶به شرح زیر استفاده شده است. نمودار۲-۲۰روابط بین متغیرها در مدل مورد مطالعه حسین وظیفه دوست و هاشم نیکومرام و شیوا مصطفوی (۱۳۸۵)
نتایج این تحقیق نشان میدهد که استفاده از خدمات بانکی الکترونیکی از تمایل مصرف کنندگان در به کارگیری این خدمات، توانایی های شخصی آنها، خطر ادراک شده، علاقه مندی به برقراری مراودات اجتماعی و پشتیبانی توسط کارکنان تاثیر می پذیرد.
۲-۷-۹ نورمحمد یعقوبی و بدرالدین اورعی یزدانی و رویا شاکری(۱۳۹۰)- ایران
به شناسایی عوامل مؤثر بر پذیرش خدمات بانکداری اینترنتی پرداختد که يکي از جديدترين نظريه هاي مطرح در زمينه پذيرش فناوري است حاصل يکپارچگي سازههاي مربوط به هشت الگوي پرکاربرد و مهم در حوزه تحقيقات پذيرش فناوري مي باشد. در اين مقاله سعي شده است پذيرش خدمات بانکداري اينترنتي با استفاده از نظريه تلفيقي پذيرش و کاربرد فناوري و با تاکيد بر نقش متغير تعديل کننده جنسيت به صورت ارائه شده در شکل زیر مورد بررسي قرار گيرد. نمودار۲-۲۱ روابط بین متغیرها در مدل مورد مطالعه نورمحمد یعقوبی و بدرالدین اورعی یزدانی و رویا شاکری (۱۳۹۰)- ایران
براي آزمون فرضيه هاي تحقيق از داده هاي بدست آمده از ۳۴۹ نفر از مشتريان بانک ملي ايران در شهر تهران استفاده شده است. یافتههای پژوهش نشان میدهد که رابطه انتظارات مربوط به عملکرد، انتظارات مربوط به تلاش و اثرات اجتماعی با قصد استفاده و شرایط تسهیل کننده با رفتار استفاده واقعی از خدمات بانکداری اینترنتی نیز معنا دار می باشد.
۲-۷-۱۰ مطالعه حسین صفرزاده و مجتبی فروتن (۱۳۹۲)- ایران
تغييرات ناشی از گسترش بانکداری اينترنتی در ساختار نظام بانکی، مشکلات موجود جهت استفاده از خدمات مذکور و عدم گرايش برخی از مشتريان و حتی کارمندان بانک‌ها به استفاده از اين خدمات، سبب شده است تا مديران سيستم بانکی به دنبال شناسايی عوامل موثر بر پذيرش بانکداری اينترنتی توسط مشريان باشند. هدف از اين تحقيق، بررسی عوامل موثر بر پذيرش بانکداری اينترنتی توسط مشتريان سيستم بانکی است. مطالعه به روش توصيفی- پيمايشی و با استفاده از نمونه‌گيری تصادفی ساده انجام شده است. برای تجزيه و تحليل داده‌ها از مدل‌سازی معادلات ساختاری و تحليل رگرسيون چندگانه استفاده شد. يافته‌ها نشان داد که عوامل نگرش، کنترل‌های رفتاری و هنجارهای ذهنی، به ترتيب بيشترين تاثير را بر پذيرش بانکداری اينترنتی توسط مشتريان سيستم بانکی دارد. اين عوامل قريب به ۳۳ درصد از عوامل موثر بر پذيرش بانکداری اينترنتی را تبيين می‌کنند و اين در حالی است که مدل‌های مرسوم استفاده شده در تحقيقات پيشين نيز به طور متوسط ۳۷ درصد از عوامل
موثر بر پذيرش بانکداری اينترنتی را تبيين کرده‌اند. ۲-۷-۱۱ ساجده کارخانه و شهریار محمدی (۱۳۹۱)- ایران
در این مطالعه به عنوان ارائه یک مدل پیشنهادی برای پذیرش بانکداری همراه از دیدگاه مشتریان و مقایسه آن با مدلهای جهانی به بررسی برخی مدلها پرداخته و متغیر مهم تبلیغات را به آنها افزوده و به تبیین آن پرداخته است و به مقایسه آن با سایر مدلهای جهانی پرداخته است که مدل آن در شکل ۲-۱۸ نشان داده شده است. در نهایت نتیجه میگیرند که تبلیغات نقش موثری دارد و باید در کنار سایر عوامل در نظر گرفته شود. نمودار شماره ۲-۲۲ مدل ارائه شده توسط محمدی و کارخانه ۲-۸ جمع بندی
نگاهی به مطالعات انجام گرفته در سایر کشورها که به طور نمونه در مقالات قسمت قبل، نشان میدهدکه همه این تحقیقات به این اذعان داشتهاندکه همه با وجود اینکه مدل پذیرش تکنولوژی و دو متغیر احساس سهولت کاربری و احساس کاربردی بودن میتوانند تا حدود زیادی رفتار مصرفکننده برای تصمیم و پذیرش یک تکنولوژی جدید در حوزه]]>

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *