پایان نامه مدیریت

مقاله درمورد رفتار شهروندی

عملکرد کارکنان اثر مثبت دارد.نتایج بدست آمده حاکی از تایید فرضیههاست.
پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه علامه طباطبایی شقایق کرمانشاهی که تحت عنوان بررسی رابطه معنویت در محیط کار با تعهد سازمانی در سال 1388 اقدام به تحقیق در این زمینه نموده است.نتایج تحقیق وی عبارتند از: معنویت بر روی تعهد سازمانی و دو بعد از ابعاد سه گانه آن یعنی تعهد هنجاری و تعهد عاطفی تاثیرگذار بوده و بر روی تعهد مستمر تاثیری ندارد.
رفتار شهروندی سازمانی
پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه علامه طباطبایی مجید بیشه، تحت عنوان نقش معنویت اسلامی در بروز رفتارشهروندی سازمانی در سازمان ثبت احوال کشور که در سال 1391 اقدام به تحقیق در این زمینه نموده است. نتایج تحقیق حاکی از آن بود که تمام فرضیه های پژوهش تایید گردید. به عبارت دیگر، معنویت اسلامی باعث افزایش رفتار شهروندی سازمانی، سازمان ثبت احوال کشور شد.
پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه علامه طباطبایی م‍وس‍ی م‍وس‍وی م‍رادی ، تحت عنوان راب‍طه رف‍ت‍ار ش‍ه‍رون‍دی ب‍ا آم‍ادگ‍ی پ‍ذی‍رش ت‍ح‍ول در س‍ازم‍ان ، که در سال 1388 اقدام به تحقیق در این زمینه نموده است. ای‍ن پ‍ژوه‍ش راب‍طه ب‍ی‍ن رف‍ت‍ار ش‍ه‍رون‍دی س‍ازم‍ان‍ی ب‍ا آم‍ادگ‍ی پ‍ذی‍رش ت‍ح‍ول س‍ازم‍ان‍ی را م‍ی س‍ن‍ج‍د .اه‍م‍ی‍ت ای‍ن پ‍ژوه‍ش در ن‍ظر گ‍رف‍ت‍ن م‍س‍ائ‍ل ان‍س‍ان‍ی در ت‍غ‍ی‍ی‍ر اس‍ت .ب‍دون پ‍رداخ‍ت‍ن ب‍ه م‍س‍ائ‍ل رف‍ت‍اری ، ت‍غ‍ی‍ی‍ر ع‍م‍ل‍ی ن‍خ‍واه‍د داش‍ت .ه‍م‍چ‍ن‍ی‍ن س‍ه ب‍ع‍د از اف‍راد رف‍ت‍ار ش‍ه‍رون‍دی س‍ازم‍ان‍ی ش‍ام‍ل : ادب و م‍لاح‍ظه ، رف‍ت‍ار م‍دن‍ی و وج‍دان ک‍اری راب‍طه م‍ث‍ب‍ت و م‍ع‍ن‍ی داری ب‍ا آم‍ادگ‍ی پ‍ذی‍رش ت‍ح‍ول س‍ازم‍ان‍ی ن‍دارن‍د.در ای‍ن پ‍ژوه‍ش راب‍طه ت‍ع‍دی‍ل گ‍ری ف‍ره‍ن‍گ و س‍اخ‍ت‍ار س‍ازم‍ان‍ی در راب‍طه ب‍ی‍ن رف‍ت‍ار ش‍ه‍رون‍دی س‍ازم‍ان‍ی ب‍ا رس‍م‍ی‍ت پ‍ی‍چ‍ی‍دگ‍ی و ت‍م‍رک‍ز ک‍م رف‍ت‍ار ش‍ه‍رون‍دی س‍ازم‍ان‍ی ت‍اث‍ی‍ر ب‍ی‍ش‍ت‍ری را ب‍ر آم‍ادگ‍ی پ‍ذی‍رش ت‍ح‍ول س‍ازم‍ان‍ی دارد.
 پایان نامه کارشناس ارشد مدیریت بازرگانی دانشگاه شاهد تهران، اکبر میرزاده 1388  سنجش تأثیر کیفیت خدمات آژانس های مسافرتی شهر تهران، و هدف این پژوهش افزایش ارتقای کیفیت خدمات و ارزیابی عملکرد می باشد و یافته های تحقیق نشان می دهد که رضایت شغلی و اعتماد کارکنان نسبت به مدیران رابطه معنی داری بین رفتار شهروندی و کیفیت خدمات ادراک شده توسط مشتری وجود دارد.در مقایسه با نتایج کار حاضر می توان گفت که در تحقیق انجام شده بیشترین توجه به عملکرد و ارزیابی آن شده است .
سید رضا سید جوادین و همکاران
دانشیار مدیریت دانشگاه تهران  1387بازاریابی درونی ، گامی در جهت بهبود رفتارهای شهروندی سازمانی و کیفیت خدمات در شرکت گاز شهرستان تهران، و این تحقیق با اهداف شناسایی تأثیر اقدامات بازاریابی درونی بر رفتارهای شهروندی سازمانی و کیفیت خدمات و نتیجه این تحقیق نشان داد که اقدامات بازاریابی درونی در شرکت ملی گاز ایران توانسته رفتار شهروندی سازمانی کارکنان و کیفیت خدمات را افزایش دهد . و در مقایسه با نتایج کار حاصل می توان گفت که در این تحقیق تمرکز بیشتر در بازاریابی درونی بوده و شناسایی اقدامات درونی بر رفتار شهروندی را مد نظر قرار داده ولی در تحقیق حاضر با دیدی بسیار وسیع نسبت به این موضوع پرداخته می شود.
2-2-2تحقیقات خارجی

 
 
تحقیق میلیمان در سال 2003: میلیمان در سال 2003 به بررسی معنویت در محیط کار میپردازد. تحقیق میلیمان اولین موردی است که به صورت تجربی معنویت در محیط کار را مورد بررسی قرار میدهد. نتایج تجزیه و تحلیل حمایت از فرضیه روابط بین ابعاد معنویت و: تعهد سازمان؛ قصد فرد به ترک خدمت ؛ رضایت کار درونی، مشارکت شغلی و OBSE باشد. یافتههای اصلی میلیمان عبارتند از: بعد کار بامعنا تعهد موثر، رضایت درونی از کار، مشارکت در کار و ارزش قائل شدن برای خویشتن را توضیح میدهد. پیوند با ارزشها نیز تعهد و تمایل به ترک خدمت را توضیح میدهد(کرمانشاهی،1388).
شیفل انور خالد و حسن علی در سال 2005 در مطالعهای تحت عنوان بررسی اثرات رفتار شهروندی سازمانی بر رفتارهای انحرافی به این نتیجه دست یافتند که رفتار شهروندی سازمانی با رفتارهای انحرافی رابطه ای منفی و عکس دارد. در این مطالعه، تأخیر و غیبت کارمندان به عنوان مهم ترین رفتارهای انحرافی در نظر گرفته شده بود. بنا بر نظر کوسلوسکی و همکارانش، رفتارهای انحرافی رفتارهایی هستند که کارمندان بر اساس آن تلاش میکنند خودشان را از انجام کار بازدارند یا از انجام وظایف محوله خودداری کنند. نتایج این تحقیق نشان می دهد که تحمل پذیری و مشارکت مدنی، بیشترین ارتباط منفی را با رفتارهای انحرافی دارند. همچنین وظیفه شناسی، ارتباط منفی با غیبت اختیاری دارد(Khalid & Ali, 2005)
تحقیق پل گیبونز: پل گیبونز برای بررسی تعریف معنویت و معیارهای آن در محیط کار، در سال 1999 دست به تحقیق می زند. حاصل تحقیق وی آن است که تاثیر جدی معنویت در سازمان بستگی به تعهد افرادی دارد که زمینه معنویت در محیط کار تحقیق میکنند ویا درصدد اجرای آن در محیط کار هستند. لذا به محققین و مجریان توصیه میکند که در این زمینه دقیق و جدی باشند(علی پناهی،1387).
تحقیق هیتون و همکاران: هیتون و همکارانش در تحقیقی که در سال 2004 انجام دادند تاثیر رشد معنویت را بر کارکنان سازمان را مورد بررسی قرار دادند.نتیجه تحقیق ایشان حاکی از آن بود که رشد معنویت باعث بهبود تمام سطوح ذهن می شود و مولفه های آن نیز عبارتند از افزایش سلامتی، شادکامی، فرزانگی، موفقیت و رضایت خاطر(اشرف،1390).
هوکوانگ کوان ویینا مائو در تحقیقی نحوه تقویت کیفی رفتار شهروندی سازمانی را از طریق یادگیری شخصی و مواجهه کار – خانواده در جامعه چنین بررسی نمودند.
385 زوج سرپرست و تابع در چین بررسی شدند و نتایج نشان داد که رفتار شهروندی سازمانی بطور مثبت با تقویت رابطه کار با خانواده ارتباط دارد و یک نوع یادگیری فردی نیز آن را تقویت و میانجیگری می نماید که توسعه مهارت شخصی نامیده میشود )کوآن و مائو، .(2011 : 96

کورک ماز و آرپاسی در تحقیقی به بررسی» رابطه رفتار شهروندی سازمانی با هوش هیجانی» پرداختند. آنها 114 نفر شامل 57 مدیر و 57 سوپر وایزر را در این تحقیق شرکت دادند و متوجه شدند هوش هیجانی بطور بارز با وجدان کاری، رفتار مدنی و رفتار درستکاری ارتباط دارد.


برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  77u.ir  مراجعه نمایید
رشته مدیریت همه موضوعات و گرایش ها : صنعتی ، دولتی ، MBA ، مالی ، بازاریابی (تبلیغات – برند – مصرف کننده -مشتری ،نظام کیفیت فراگیر ، بازرگانی بین الملل ، صادرات و واردات ، اجرایی ، کارآفرینی ، بیمه ، تحول ، فناوری اطلاعات ، مدیریت دانش ،استراتژیک ، سیستم های اطلاعاتی ، مدیریت منابع انسانی و افزایش بهره وری کارکنان سازمان

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

برای تست عمل واسطه رفتار شهروندی سازمانی با هوش هیجانی از شیوه بارون و کنی ( 1986 ) استفاده شد اما چیزی بارزی پیدا نشد. نتیجه نشان داد که هوش هیجانی در رفتار شهروندی سازمانی وجود دارد(کورک مازو آرپاسی، 2432 ،(2009
2-3بخش سوم مدل مفهومی تحقیق
مدل مفهومی تحقیق، مدلی است که در آن مفاهیم بکار رفته در تحقیق، به ابعاد، مولفه ها و شاخص ها تجزیه می شود. در مدل مفهومی نشان نمیدهیم که زیر شاخه های یک مفهوم چه تاثیری بر زیر شاخه های متغیر دیگر دارد.(رضایی منش،1389) .در مدل با ترسیم فلش های یک سویه یا دو سویه یا چند سویه رابطه بین متغیرها نشان داده می شود. برای ساختن مدل مفهومی تحقیق ابتدا باید مدل هر متغیر را به تنهایی مشخص کرد و بر اساس اهداف تحقیق میدانی، مدل های انواع متغیر شرکت کننده در تحقیق را با هم ترکیب نمود تا مدل کلی تحقیق تشکیل شود. در این تحقیق متغیر های رفتار شهروندی سازمانی و معنویت متغیرهای مستقل می باشند.استراتژی نگهداشت منابع انسانی متغیر وابسته می باشد. در این تحقیق از مدل اورگان (1988) برای تبیین ابعاد رفتار شهروندی سازمانی که شامل نوع دوستی،وظیفه شناسی،جوانمردی،فضیلت مدنی،ادب و احترام مورد استفاده قرار میگیرد. برای معنویت از مدل میلیمان و همکارانش(2003) که دارای سه سطح فردی، گروهی و سازمانی می باشد مورد استفاده قرار می گیرد که در این تحقیق فقط سطح سازمانی آن مد نظر می باشد.
جدول 3-2 مدل تحلیلی تحقیق
متغیر

]]>

90