مقاله با موضوع قانون مجازات، قانون مجازات اسلامی، مجازات اسلامی، دیه شکستگی

الف. کتب فقهی
در این قسمت با توجه به تقسیم بندی فقهاء به قدما، متاخرین و معاصرین به توجه ایشان به صدمات وارده بر استخوان می پردازیم.
شیخ مفید74 اولین فقیهی است که به بیان دیه برخی صدمات استخوان در قالب قاعده یا نظریه فقهی پرداخته است. پس از ایشان سایر قدما از فقها75 به بیان این قواعد و نظریه ها پرداختند. شیخ صدوق در کتب فقهی خود به بیان این قواعد و نظریه ها نپرداخته و تنها به بیان اصل ظریف پرداخته است. مستند این قواعد در برخی موارد به طور کلی بیان شده بود و به روایت خاص و مطابق با قاعده اشاره ای نشده بود. به تعبیری فقها برخی از این قواعد را از متون روائی اصطیاد کرده بودند و به تبع ایشان، فقیهان بعدی نیز از ایشان متابعت کرده و این قواعد یا نظریه ها را بیان کردند.
مرحوم محقق حلی76 اولین فقیهی است که به مستند اصطیاد این قواعد ایراد گرفته است و ابن حمزه77 اولین فقیهی است که در برخی موارد، دیه را با توجه به روایات خاص خود بیان کرده و از قواعد و نظریه‌های مطرح شده قدما تبعیت نکرده است. بیان خواهد شد که اکثر متاخرین از قواعد و نظریه‌های قدما تبعیت و آن را در کتب فقهی خود بیان کرده اند لکن برخی با ایراد به کلیت این قواعد، دیه صدمات هر استخوان را به طور خاص بررسی کرده اند. معاصرین از فقها نیز به دو دسته مذکور در متاخرین تقسیم و به بیان نظرات خود پرداخته اند. تمامی فقها به بیان دیه این صدمات توجه داشته لکن برخی تنها به بیان نقل قول قدما بسنده کرده‌اند که در فصل سوم به طور مبسوط به این مساله می پردازیم.
ب. دوران قانون نویسی
1. قانون مجازات عمومی مصوب 1304
قانون مجازات عمومی مصوب 7/11/1304 بدون هیچگونه اشاره ای به دیه در هرگونه صدمه یا جرمی، در ماده 17278 جرح یا ضرب عمدی که موجب قطع يا نقصان يا شكستن يا از كار افتادن عضوي از اعضاء گردد را محکوم به حبس مجرد از دو تا ده سال کرده است. و مطابق ماده 17379 همان قانون هر گاه صدمه وارده موجب مرض يا سلب قدرت كار كردن از كسي كه صدمه خورده در مدتي زايد بر بيست روز گردد مرتكب به‌شش ماه تا يك سال حبس تأديبي محكوم خواهد شد اگر صدمه وارده موجب مرض يا سلب قدرت كاركردن از كسي كه صدمه خورده است نباشد يا ‌فقط در مدتي كه كمتر از بيست روز باشد مرتكب به هشت روز الي پنج ماه حبس تأديبي محكوم خواهد شد و تبصره80 ماده 173 در صورتیکه صدمات وارده با چاقو یا هر نوع اسلحه باشد مجازات بیشتری را قرار داده است. ماده 17481 در مورد مجازات ضرب غیر عمدی آورده بود:
«هر گاه كسي به غير عمد جرح يا ضربي وارد آورد يا سبب وقوع آن گردد به هشت روز الي يك ماه حبس تأديبي و به تأديه شش الي سي‌تومان غرامت يا فقط به يكي از اين دو مجازات محكوم خواهد شد مگر اين كه جرح يا ضرب غير عمدي ناشي از بي‌احتياطي يا مخالفت با نظامات‌دولتي باشد در اين صورت مرتكب به هر دو مجازات محكوم مي‌شود.»
2. قانون مجازات عمومی مصوب 1352
قانون مجازات عمومی سال 52 تنها به تغییر موادی از باب اول قانون مجازات عمومی مصوب 1304 پرداخته و در ماده 5982 اشاره به معتبر بودن سایر ابواب قانون مجازات عمومی مصوب 1304 دارد. با توجه به اینکه قانون مجازات عمومی مصوب 1304 در مواد 172 تا 174 مطالبی را در مورد صدمات وارد بر انسان آورده بود و این مواد مطابق قانون مجازات عمومی مصوب 52 بر اعتبار خود باقی مانده اند بررسی این قانون همانند آنچه در بررسی قانون مجازات عمومی 1304 بیان شد خواهد بود و مطلبی در رابطه با صدمات وارد بر انسان در قانون مصوب 52 اضافه نشده بود.
3. قانون مجازات اسلامی (مبحث سوم: دیات) مصوب 1361
قانون مجازات اسلامی مصوب 24/9/1361 در مبحث سوم خود که بنام دیات است به بررسی صدمات وارده بر استخوان های بدن پرداخته بود. این قانون به دو شکلِ بررسی صدمات برخی استخوان ها به طور خاص و بیان قاعده ای کلی در صدمات وارده بر استخوان، احکام مربوطه را مقرر داشته بود. دیه استخوان های ترقوه83، گردن84، ستون فقرات85، پشت86، دنده87 و نشیمنگاه88 به طور خاص بیان شده بود. دیه جراحات موضحه و منقله(دررفتگی) در استخوان های بدن غیر از سر و صورت مطابق قاعده ای در ماده 18789 تعیین شده بود و ماده 151 به طور کلی در مورد تمامی استخوان ها بیان می کرد:
«ديه شكستن استخوان هر عضوي كه براي آن عضو ديه معيني است خمس آن مي‌باشد و اگر معالجه شود و بدون عيب گردد ديه آن‌ چهار پنجم ديه شكستن آن است. و ديه كوبيدن آن ثلث ديه آن عضو و در صورت درمان بدون عيب چهار پنجم ديه كوبيدن عضو مي‌باشد.»
برتری این قانون نسبت به قوانین گذشته، بیان دیه برخی صدمات و نیز بیان برخی قواعد کلی در تعیین دیه صدمات وارد شده بر استخوان بود لکن علاوه بر موارد غیر منطبق با شرع، نقصان در این قانون همچنان وجود داشت که با بررسی متون روائی و فقهی در فصل سوم معلوم خواهد شد. این قانون دیه شکستگی و کوبیدگی را به صورت قاعده بیان کرده و قانون مجازات مصوب 92 نیز همان قواعد را با تفاوت در عبارت تکرار کرده است.
4. قانون مجازات اسلامی مصوب 1375
قانون مجازات اسلامی مصوب 75 دیه استخوان های ترقوه90، ستون فقرات91، دنده92 و نشیمنگاه93 (دنبالچه) را به صورت خاص بیان کرده بود. دیه این استخوان ها همانند آنچه در قانون مصوب 61 بیان شد در قانون مصوب 75 آمده بود. حکم شکستگی و کوبیدگی استخوان‌ها همانند آنچه در قانون مصوب 61 آمده بود در ماده 44294 مقرر شده بود که: «ديه شكستن استخوان هر عضوي كه براي آن عضو ديه معيني است خمس آن مي باشد و اگر معالجه شود و بدون عيب گردد ديه آن چهارپنجم ديه شكستن آن است و ديه كوبيدن آن ثلث ديه آن عضو و در صورت درمان بدون عيب چهارپنجم ديه خرد شدن استخوان مي باشد.»
حکم صدمه موضحه و دررفتگی در ماده 48195 بیان شده بود.
کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی با عنوان تعزیرات در ماده 11796، جرح و ضرب عمدی را که موجب نقصان يا شكستن يا از كار افتادن عضوي از اعضا يا منتهي به مرض دايمي ‌يا فقدان يا نقص يكي از حواس يا منافع يا زوال عقل مجني‌عليه گردد در صورت عدم امکان قصاص و در صورتیکه موجب اخلال در نظم ‌و صيانت و امنيت جامعه يا بيم تجري مرتكب يا ديگران گردد به دو تا پنج سال حبس محكوم کرده بود و در صورتي كه جرح وارده منتهي به ضايعات فوق نشود و آلت جرح اسلحه يا چاقو و امثال آن باشد مرتكب را به سه ماه تا يك سال حبس ‌محكوم کرده بود.
تفاوت عمده این قانون با قانون سال 61 در بیان مجازات تعزیری علاوه بر دیه تعیین شده برای صدمه وارده بر استخوان می باشد.
5. قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
قانون مجازات اسلامی مصوب 92 دیه استخوان های ترقوه97، ستون فقرات98، دنده99 و دنبالچه100 را به صورت خاص بیان کرده است. تفاوت‌ها و ابداع‌های قانون مصوب 92 نسبت به قوانین گذشته در بیان دیه صدمات وارده بر استخوان های مذکور، به قرار زیر است:
– هرچند دیه شکستن استخوان ترقوه همانند قوانین گذشته تعیین شده لکن در قانون مصوب 92، دیه صدمات ترک خوردن، موضحه و دررفتگی استخوان ترقوه به طور خاص و همانند متون روائی و فقهی بیان شده است.
– قانون مصوب 92 حالت های متفاوتی را برای صدمات وارده بر ستون فقرات بیان کرده است. قوانین گذشته تنها به حالت عدم بهبودی و بهبودی با حصول عوارضی همچون خمیدگی پشت، عدم توانائی جنسی، مبتلا شدن به سلس و ریزش ادرار، عدم قدرت بر نشستن و عدم توانائی راه رفتن پرداخته و در تمامی موارد حکم به دیه کامل کرده اند. لکن قانون مصوب 92 با تقسیم بندی دقیق تری به بیان دیه صدمات ستون فقرات پرداخته است. این قانون دیه حالت بهبودی ستون فقرات را بیان کرده و دقت دیگر آن تفکیک میان عوارض حاصله و صدمه وارد شده بر ستون فقرات می باشد که برای هر کدام دیه مستقل در نظر گرفته شده است. هرچند قانون مصوب 92 دقت بیشتری در بیان صدمات مربوط به ستون فقرات داشته لکن ابهامات و ایرادات فراوانی بر ماده 647 که به بیان صدمات مربوط به ستون فقرات پرداخته، وارد است که در فصل سوم به طور مبسوط به بررسی آن خواهیم پرداخت.
– بیان دیه صدمات موضحه، ترک برداشتن و دررفتگی دنده ها علاوه بر تعیین دیه شکستگی از ابداعات دیگر قانون جدید است که قوانین گذشته تنها به بیان دیه شکستگی دنده پرداخته بودند. قانون مجازات به تبعیت از نظر اکثر فقها دیه صدمات غیر از شکستگی را در ماده 654 بیان کرده است.
– تعیین ارش برای نفس صدمه وارده بر استخوان دنبالچه علاوه بر دیه یا ارش تعیین شده برای صدمات حاصل از صدمه، از دیگر مواردی است که قانون مصوب 92 به آن توجه داشته است.
دیه صدمات وارده بر سایر استخوان ها در مواد101 568 تا 574 قانون مصوب 92 بیان شده است. برخی قوانین گذشته به بیان صدمات به صورت قاعده نپرداخته بودند و برخی قوانین از قواعد مربوط به صدمات استخوان، تنها به بیان صدمات شکستگی و کوبیدگی به طور مستقل پرداخته بودند. از ابداعات قانون جدید بیان قواعد مربوط به صدمات ترک برداشتن، موضحه، سوراخ کردن، تکه شدن قطعه ای از استخوان و دررفتگی به بیانی واضح و در موادی جداگانه می‌باشد. بررسی مبوسط قواعد مربوط به صدمات استخوان در فصل سوم بیان خواهد شد. فصل دوم: مصادیق استخوان و آسیب های آن
فصل دوم: مصادیق استخوان و آسیب های آن
مبحث اول: مصادیق استخوان
اسکلت و استخوان بندی بدن انسان چیست؟ به مجموعه استخوان های بدن انسان در کنار هم اسکلت102 می گویند. تعداد استخوان‌های اسکلت عددی ثابت و مشخص نیست. بطور مثال در زمان تولد بدن 300 استخوان دارد که البته در این زمان بسیاری از آنها هنوز در مرحله غضروفی قرار دارند. با رشد کودک بسیاری از استخوان ها به همدیگر متصل می شوند. در اسکلت بزرگسالان 206 استخوان مجزا به شرح زیر وجود دارد103:
ستون فقرات 26 عدد، جمجمه 22 عدد، هیوئید 1 عدد، دنده ها و جناغ 25 عدد، اندام فوقانی 64 عدد، اندام تحتانی 62 عدد،استخوان های شنوایی 6 عدد.
تراکم استخوان ها هم در طول عمر ثابت نیست. این تراکم در حدود سن 30 سالگی به حداکثر خود می‌رسد و پس از آن بتدریج کاهش می‌یابد.
هر استخوان بوسیله یک لایه متراکم از بافت لیفی بنام پریوست(ضریح) محصور شده است. 104
اسکلت را به دو قسمت محوری و ضمیمه تقسیم بندی می‌کنند. اسکلت محوری105 شامل ستون فقرات، قفسه سینه و جمجمه است. منظور این است که این استخوان ها در محور و مرکز بدن قرار داشته و ستون اصلی بدن هستند. بقیه استخوان های بدن را اسکلت ضمیمه106 می‌نامند به این معنی که آنها به استخوان های محوری بدن متصل شده و ضمیمه آن شده اند.
سیستم اسکلتی و استخوان بندی بدن انسان در زن و مرد با هم متفاوت است. استخوان‌های زنان از استخوان های مردان کوچکتر هستند. شکل استخوان هم در این دو جنس متفاوتند که بیشترین تظاهر خود را در شکل استخوان لگن خاصره نشان می‌دهند. شکل استخوان های لگن خاصره در زنان به علت نیاز به حمایت از جنین با لگن مردان متفاوت است.
با توجه به بیان مباحثی که قصد بررسی آن را در این پایان نامه داشتیم تقسیم‌بندی استخوان‌های بدن را به دو قسم نیمه فوقانی و نیمه تحتانی بدن انجام دادیم که به بیان آنها می‌پردازیم.
گفتار اول: استخوان های نیمه فوقانی بدن
استخوان های اندام فوقانی شامل موارد زیر می باشد107:
الف. اسکلت کمربند سینه ای-استخوان های ترقوه و کتف
ب. اسکلت بازو-استخوان بازو
ج. اسکلت ساعد-استخوان زند اعلی و اسفل
د. اسکلت دست-استخوان]]>

Add a Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *