دانشجویی

سیاست جنایی، جرایم منافی عفت، رابطه نامشروع

پایان نامه ازدواج سفید

لواط بروز لفظ به معنی چادر، ردا، دو چیز پیوسته به هم و پنهان نمودن است. لواط یعنی کار قوم لوط کردن است ولائط کننده ملوط به لواط دهنده و بوطی به بچه باز می گفتند(محمودی: ۱۳۵۹، ج۲، ۳۳).

در شرع مقدس اسلام این عمل نیز نهی شده و آیات فراوانی در این مورد وجود دارد( اعراف: ۷۹-۸۳).

لواط عمل جنسی انجام دادن انسان نر با انسان نر دیگر است، دخول کند یا نکند(علیزاده: ۱۳۶۸، ۶۳).

لواط، وطی کردن انسان نَر است به ایقاب یعنی یا غیر ایقاب(محقق حلی: پیشین، ۱۸۶۲٫).

به هر ترتیب در ق.م.ا. لواط اصطلای است که برای عمل شنیع مرد با مرد و جمع شدن آن دو با یکدیگر برای اطفاء غریزه جنسی به کار می رود. ماده ۲۳۳ ق.م.ا. «لواط عبارت از دخول اندام تناسلی مرد به اندازه ختنه گاه در دبر انسان مذکر است».

عبارت از قرار دادن انام تناسلی مرد بین ران ها یا نشیمنگاه انسان مذکر است»( ماده ۲۳۵ق.م.ا).

 رکن مادی

برای تحقق جرم لواط و تفخیذ مثل هرجرم دیگری صرف نظر از ممنوعیت اینگونه اعمال عناصر اختصاصی دیگری وجود دارد که رکن مادی، است. در این جرم (لواط و تفخیذ) وجود دو طرف لازم می باشد که هر دو می بایست مرد باشند. بنابراین اگر یکی مرد و دیگری زن و یا خنثی باشد، عمل لواط محقق نخواهد شد. البته در ق.م.ع. لواط با اناث نیز قابل تصور بود و در این رابطه رای وحدت رویه شماره ۱۱۸۹ مورخ ۳۰/۳/۱۳۳۶ وجود داشت اما بدلیل اینکه قانون سابق منسوخ گردید بنابراین رای وحدت رویه نیز غیرقابل استناد است. البته در بحث خنثی غیر مشکل با توجه به اینکه نزدیکی با خنثی از تعریف زنا خارج است. پس می توان تأمل به این شد که اگر خنثی غیر مشکل مفعول باشد لواط نیز امکان پذیر می باشد. عمل ارتکابی این جرم فقط با فعل مثبت خارجی صورت می گیرد و با ترک فعل یا عمل، محقق نخواهد شد، چرا که لواط نزدیکی کردن دو جنس مذکر است چه دخول صورت بگیرد و چه صورت نگیرد(شامبیاتی: پیشین، ۵۲۲-۵۲۳).

بنابراین بازی کردن یک مرد با مرد دیگر و فرو بردن انگشت در مقعد دیگری، عمل لواط نیست، اگرچه قابل تعزیر می باشد. در خصوص ادخال، برخی معتقدند که فرو بردن سر آلت لازم است و کارهایی مانند به هم مالیدن ران ها و دخول میان دو برآمدگی نشین گاه غیر ایقاب است و اسم لواط بر هر دو نوع اطلاق می شود. به هر صورت وقتی عمل لواط کامل خواهد بود که آلت رجولیت مرد در مقعد دیگر وارد شده باشد و اگر عمل دخول صورت نگیرد عنوان تفخیذ بر آن صدق تلقی می شود و مستحق تازیانه اند.

در شرع مقدس اسلام احترام مرده، در این مورد مانند احترام به زنده است، یعنی همانگونه ای که اگر در موقع زنده بودنش مورد تجاوز قرار می گرفت به کیفری رسید حال نیز همان کیفر درباره مرتکب اعمال می شود. مثلاً اگر مرده هنوز دفن نشده باشد و با او عمل لواط انجام داد، مجازات لواط که قتل است درباره ی مرتکب اعمال می شود و این از ماده ۶۳۴ ق.م.ا. استنباط می شود: «هر کس بدون مجوز مشروع نبش قبر نماید به مجازات حبس از سه ماه و یک روز تا یکسال محکوم می شود و هرگاه جرم دیگری نیز با نبش قبر مرتکب شده باشد به مجازات آن رم هم محکوم خواهد شد».