پایان نامه مدیریت

رفتار شهروندی

از اهمیت ویژهای برخوردار میباشند و پیوند آنها به گونهای است که تقویت یکی منجر به ارتقاء وضعیت دیگری خواهد شد. لذا در این تحقیق، تلاش شده است تا پس از تشریح دقیق مفهوم این دو متغیر، رابطه بین آن دو، مورد بررسی قرار گیرد. بدین منظور، از داده های جمعآوری شده از بخش خصوصی کشور استفاده شده است و داده های 55 پرسشنامه جمعآوری شده با بهره گرفتن از تحلیل عاملی تاییدی مورد تحلیل قرار گرفتهاند. نتایج نشان میدهند که فرهنگ سازمانی دارای رابطه مثبتی با رفتار شهروندی سازمانی است. از میانمتغیرهای فرهنگ سازمانی نیز فرهنگ تصمیمگیری گروهی بیشترین ارتباط را با رفتار شهروندی سازمانی دارا میباشد و فرهنگ یادگیری و توسعه در رده بعدی قرار گرفته است. با توجه به یافتههای تحقیق، ضروری است که مدیران سازمانها با تاکید بر ارتقای فرهنگ سازمانی، به بهبود وضعیت رفتار شهروندی سازمانی بپردازند و ساز و کارهایی را بدین منظور در پیش گیرند.
زارعی متین و همکاران (1390) تحقیقی تحت عنوان نقش مولفه های فرهنگ سازمانی در اعتماد سازی: بررسی روابط بین ابعاد فرهنگی گلوب (GLOBE) و اعتماد را انجام دادهاند. در این پژوهش تاثیر ابعاد فرهنگ سازمانی معرفی شده توسط گلوب که بسیار مورد توجه قرار گرفته بر اعتماد مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج تحقیق نشان میدهد که رابطه مثبتی میان اجتناب از عدم اطمینان، جمع گرایی بین گروهی، برابری جنسی، قاطعیت و نوع دوستی با اعتماد وجود دارد. از طرفی رابطه منفی میان فاصله قدرت و آیندهگرایی بـا اعتماد وجود دارد و در نهایت رابطه معناداری بین جمع گرایی درون گروهی و عملکردگرایی با اعتماد مشاهده نشده است.
شکر کن و همکارانش (1390) تحقیقی تحت عنوان رابطه خشنودی شغلی با رفتار شهروندی سازمانی و عملکرد شغلی در کارکنان برخی از کارخانه های اهواز انجام دادند. در این تحقیق برای سنجش رفتار شهروندی سازمانی پنج بعد نوع دوستی، وظیفه شناسی، ادب و مهربانی، وفاداری و حرف شنوی از طریق پرسشنامه که توسط سرپرستان تکمیل شد مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج نشان داد که ارتباط مثبتی بین رفتار شهروندی سازمانی و عملکرد شغلی وجود دارد.

 
 
گنجینیا و همکاران(1389) تحقیقی با عنوان بررسی تاثیر ادراک عدالت سازمانی بر رفتار شهروندی سازمانی (مطالعه موردی: ادارات کل بنادر و دریانوردی و گمرک استان گیلان-بندر انزلی) انجام دادند. پژوهش مذکور از نظر هدف کاربردی و از نظر جمع آوری اطلاعات پیمایشی و از نظر روش توصیفی تحلیلی است. در این تحقیق از تعداد 359 نفر 186 نفر به عنوان نمونه پژوهش انتخاب شدند و از پرسشنامه به عنوان ابزار جمع آوری اطلاعات استفاده شده است. جهت تجزیه و تحلیل داده ها از آزمون های تحلیل واریانس و آزمون دانکن استفاده شده است. نتایج این پژوهش نشان می دهد که در این تحقیق برخلاف پژوهش های مشابه در داخل و خارج از کشور که در آن ادراک عدالت توزیعی تا اندازهای توانایی تبیین رفتار شهروندی سازمانی را داشته است، ادراک عدالت توزیعی در سطح اطمینان 95% تاثیر معناداری بر رفتارهای شهروندی سازمانی ندارد، اما سایر ابعاد ادراک عدالت سازمانی یعنی بین فردی، اطلاعاتی و رویه ای بر رفتار شهروندی سازمانی همانند پژوهش های مشابه تاثیر دارد. علت این امر آن است که رفتار شهروندی سازمانی رفتاری داوطلبانه است و بیشتر تحت تاثیر نحوه برخورد و تعامل سرپرستان و رویه ها و خط مشی های سازمان قرار دارد.
هویدا و نادری (1389) تحقیقی با عنوان بررسی سطح رفتار شهروندی سازمانی کارکنان انجام دادند. این مقاله به بررسی میزان رفتار شهروندی سازمانی کارکنان دانشگاه اصفهان پرداخته است. جامعه آماری آن را تمام کارکنان رسمی دانشگاه اصفهان تشکیل دادهاند و نمونهگیری به شیوه طبقهای تصادفی متناسب با حجم انجام گرفته است. روش تحقیق توصیفی – پیمایشی بوده و با بهره گرفتن از پرسشنامه رفتار شهروندی سازمانی پودساکف و همکاران(1999) متغیرها اندازهگیری شدند .پرسشنامه مذکور از روایی محتوا برخوردار بوده و پایایی آن از طریق محاسبه ی ضریب آلفای کرونباخ89/0تعیین گردید. یافتههای به دست آمده با بهره گرفتن از آمار توصیفی وآمار استنباطی مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد همه ابعاد رفتار شهروندی سازمانی در میان کارکنان به جزء نوع دوستی بیش از حد متوسط بود. میزان جوانمردی در بین کارکنان با توجه به نوع وظایف از تفاوت معنادار برخوردار بود. همچنین بین مؤلفه های رفتار شهروندی به جزء مؤلفهی جوانمردی رابطه مستقیم وجود داشت.
پناهی (1390) تحقیقی با عنوان رابطه بین فرهنگ سازمانی و عدالت سازمانی با رفتار شهروندی سازمانی در اداره کل تربیت بدنی استان اردبیل را انجام داد. هدف از انجام این پژوهش، بررسی رابطه فرهنگ سازمانی و عدالت سازمانی با رفتار شهروندی سازمانی در ادارات تربیت بدنی استان اردبیل است. جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه کارکنان شاغل در ادارات تربیت بدنی استان اردبیل است که دارای مدرک تحصیلی دیپلم و بالاتر هستند و با توجه به اینکه تعداد آنها به 70 نفر می رسد، تعداد نمونه آماری با جامعه آماری برابر در نظر گرفته شد. برای جمع آوری داده ها، پس از پرسشنامه استفاده شد. برای تحلیل داده ها از آمار توصیفی و استنباطی شامل آزمون همبستگی پیرسون، رگرسیون چندمتغیره و آزمون کالموگروف- اسمیرنوف استفاده شد. نتایج نشان داد که میزان فرهنگ سازمانی، ادراک کارکنان از رعایت عدالت در سازمان و رفتار شهروندی سازمانی در این ادارات در سطح متوسطی هستند و همچنین رابطه مثبت و معنی داری بین فرهنگ سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی بدست آمد. رابطه مثبت و معنی داری بین مشارکت کارکنان، یکپارچگی کارکنان، و مأموریت کارکنان و سازگاری کارکنان با رفتار سازمانی وجود دارد که در این میان رابطه بین سازگاری کارکنان با رفتار شهروندیسازمانی قویتر از ارتباط سایر مؤلفه های فرهنگ سازمانی است. علاوه بر این رابطه مثبت و معنی داری بین عدالت سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی بدست آمد.
2-4-2) تحقیقات انجام شده خارج از کشور
وانداین وانگ در سال 2013 تحقیقی با عنوان بررسی تاثیر عدالت سازمانی بر رفتار شهروندی سازمانی کارکنان انجام دادند. مقاله حاضر تاثیر عدالت سازمانی بر رفتار شهروندی سازمانی کارکنان دانشگاههای سنگاپور را مورد بررسی قرار داده است. نمونه این تحقیق 296 نفر از کارکنان بودند که با روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای انتخاب شدند. روش های آماری ضریب همبستگی پیرسون و آزمون رگرسیون چند متغیری (همزمان) مورد استفاده قرار گرفتند. نتایج تحقیق نشان می دهند که عدالت سازمانی با هر یک از ابعاد مختلف رفتار شهروندی سازمانی رابطه معنی داری دارند.
چانگ و چلادورای در 2013 تحقیقی با عنوان تاثیر برداشت کارکنان از عدالت سازمانی بر رفتارهای شهروندی سازمانی آنان انجام دادند. روش تحقیق از لحاظ هدف کاربردی و از لحاظ نحوه جمعآوری داده ها توصیفی – پیمایشی است. در این پژوهش عدالت سازمانی شامل چهار بعد توزیعی، رویهای، مراودهای و اطلاعاتی و نقش هر کدام در ارتقای رفتار شهروندی سازمانی از دیدگاه کارکنان سازمانهای ورزشی کره مورد سنجش قرار گرفت. داده ها از طریق آزمون رگرسیون مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. نتایج نشان داد که برداشت کارکنان از عدالت سازمانی شامل هر چهار بعد مذکور بر رفتار شهروندی آنان در سازمان تاثیر گذار است. که در بین آنها در رتبه بندی این ابعاد، برداشت کارکنان از عدالت مراوده ای در رتبه اول، عدالت توزیعی در رتبه دوم؛ عدالت اطلاعاتی سوم و رویه ای در رتبه چهارم قرار داشت.
گاتمن و همکاران در سال 2012 تحقیقی تحت عنوان رابطه تعهد سازمانی و رف
تار شهروندی سازمانی در کشور نپال انجام دادند. نمونه آماری این تحقیق شامل 273 پرستار چینی از 12 بیمارستان بود. ابزار گردآوری اطلاعات پرسشنامه بود و برای تجزیه و تحلیل آماری از روش های آمار توصیفی(میانگین و انحراف استاندارد) و آمار استنباطی(همبستگی ساده) استفاده شد. نتایج نشان داد که به طور کلی بین تعهد سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی ارتباط معناداری وجود دارد بهویژه ارتباط مثبت بیشتری بین رفتار شهروندی سازمانی با تعهد هنجاری و عاطفی مشاهده شد.
ارکوتلو در سال 2011 تحقیقی تحت عنوان نقش میانجیگری فرهنگ سازمانی در رابطه بین عدالت سازمانی و رفتارهای شهروندی سازمانی انجام دادند.هدف این مقاله بررسی این مورد است که آیا فرهنگ سازمانی، رابطه بین عدالت سازمانی و رفتارهای شهروندی سازمانی را تحت تاثیر قرار میدهد. داده ها از 618 استاد در 10 دانشگاه ترکیه به طور تصادفی جمعآوری شد. نتایج رگرسیون سلسله مراتبی چندگانه، نقش میانجیگری فرهنگ سازمانی در رابطه بین رفتار شهروندی سازمانی و عدالت سازمانی را تائید نمود. همانطور که فرض شد، نتایج نشان داد که هرچه احترام به مردم بیشتر باشد، رابطه عدالت تعاملی و رفتارهای شهروندی سازمانی قویتر خواهد بود و هرچه تیمگرایی بیشتر باشد، رابطه بین عدالت توزیعی و رویهای و رفتارهای شهروندی سازمانی ضعیفتر خواهد بود.
ژنگ و همکاران در سال 2011 در تحقیقی تحت عنوان فرایند ارزیابی عملکرد و رفتار شهروندی سازمانی به موضوعاتی از قبیل ارزیابی عملکرد، رفتار شهروندی سازمانی،تعهد عاطفی، نظریههای تبادل اجتماعی، مدیریت ادراک، رفتار کارکنان پرداختند. در این تحقیق از متغیر تعهد عاطفی و نرخ پاداش به عنوان متغیرهای میانجی استفاده شد. نمونه شامل طیف گستردهای از کارکنان شرکتهای واقع در شهرهای مختلف چین بود. ابزار گردآوری اطلاعات پرسشنامه بود که در مجموع 953 پرسشنامه پخش شد و 777 پرسشنامه معتبر در تجزیه و تحلیل نهایی استفاده گردید. یافتهها نشان داد که رابطه بین فرایند ارزیابی عملکرد و رفتار شهروندی سازمانی به طور نسبی از طریق تعهد عاطفی میانجیگری میشود و نرخ ارتباط پاداش بهطور مستقیم ارتباط بین فرایند ارزیابی عملکرد و رفتار شهروندی سازمانی را تقویت میکند در حالی که رابطه بین فرایند ارزیابی و تعهد عاطفی را تضعیف می نماید
اوپلاتکا در سال 2009 تحقیقی تحت عنوان رفتار شهروندی سازمانی در آموزش و نتایج آن برای معلمان، دانشآموزان و مدرسه در مدارس هند انجام داد. نمونه آماری تحقیق شامل 500 معلم ابتدایی و راهنمایی در محدوده سنی 28 تا 64 سال با سابقه کار بین 8 تا 28 سال بود. ابزار گردآوری اطلاعات پرسشنامه و مصاحبه باز بود. نتایج نشان داد که عملکرد فعالیتهای فرانقشی(رفتار شهروندی) بدون اجبار و بدون پاداش در آموزش توسط معلمانی که این کارها را انجام میدهند، بر خودشان(بهعنوان مثال حس خودشکوفایی،سطح بالاتر رضایت شغلی)، دانشآموزانشان(مثل موفقیتهای بیشتر دانشآموزان) و تمام مدرسه(مثل نظم و تصویر اصلاح شده مدرسه) تأثیری داشته. همچنین یافتهها نشان داد که معلمان مجموعه گستردهای از رفتار شهروندی سازمانی شامل آموزش مبتکرانه، ارزیابی جامع از موفقیتها، آموزش متناسب با دانش آموز، تدریس در طول تعطیلات بدون دستمزد اضافی، کمک به دانش آموزان در زمان غیر حضور در مدرسه، ایجاد وابستگی شخصی به دانشاموزان و کمک به معلمان را از خود به نمایش میگذارند.
با توجه به نتایج بدست آمده از سوابق تحقیقات مشابه میتوان عنوان نمود که تمامی ابعاد عدالت سازمانی( رویهای، تعاملی و توزیعی) با رفتار شهروندی سازمانی رابطه مثبت و معناداری دارند و در اکثر تحقیقات بدست آمده شدت ارتباط بین عدالت تعاملی با رفتار شهروندی سازمانی نسبت به دو مولفه دیگر عدالت سازمانی بیشتر است. بطور کلی میتوان نتیجه گرفت که ﻫﺮ ﭼﻪ ﺗﺼﻮر ﻣﺜﺒﺖﺗﺮی از ﻋﺪاﻟﺖ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ در ذﻫﻦ ﻛﺎرﻛﻨﺎن ﺑﺎﺷﺪ، رﻓﺘﺎر ﺷﻬﺮوﻧﺪی ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.  
فصل سوم
روش اجرای تحقیق


برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  77u.ir  مراجعه نمایید
رشته مدیریت همه موضوعات و گرایش ها : صنعتی ، دولتی ، MBA ، مالی ، بازاریابی (تبلیغات – برند – مصرف کننده -مشتری ،نظام کیفیت فراگیر ، بازرگانی بین الملل ، صادرات و واردات ، اجرایی ، کارآفرینی ، بیمه ، تحول ، فناوری اطلاعات ، مدیریت دانش ،استراتژیک ، سیستم های اطلاعاتی ، مدیریت منابع انسانی و افزایش بهره وری کارکنان سازمان

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

3-1) مقدمه
برخی را عقیده بر آن است که علم همان روش است. در هر حال میتوان به خوبی پذیرفت که هیچ علمی فاقد روش نیست و دستاوردهای هر تحقیق علمی به همان نسبت حائز ارزشاند که با روش های درست اخذ شده باشد. دکارت در اثرش “گفتار در روش” ، روش را راهی میداند که برای دستیابی به حقیقت در علوم باید پیمود. در عرف، روش را مجموعه شیوه ها و تدابیری دانستهاند که برای شناخت و برکناری لغزش بهکار میرود. دستیابی به هدفهای علم یا شناخت علمی میسر نخواهد بود، مگر زمانی که با روششناسی درست صورت پذیرد. به عبارت دیگر تحقیق از حیث روش است که اعتبار مییابد، نه موضوع تحقیق. پژوهشگر باید توجه داشته باشد که اعتبار دستاوردهای تحقیق به شدت تحت تأثیر روشی است که برای تحقیق خود برگزیده است(خاکی؛155:1388).از اصطلاح روش تحقیق معانی خاص و متمایزی در متون علمی استنباط میشود. بهترین تعریفی که با آنچه مد نظر ما است مطابقت میکند چنین است”روش تحقیق مجموعهای از قواعد، ابزار و راه های معتبر(قابل اطمینان) و نظام یافته برای بررسی واقعیتها، کشف مجهولات و دستیابی به مشکلات است”. به صورت کاملتر روش تحقیق علمی نیز به این صورت تعریف میشود: کلیه وسایل و مراجع جمعآوری سیستماتیک اطلاعات و تجزیه و تحلیل منطقی آنها برای دستیابی به یک هدف معین که این هدف کشف واقیعت است(خاکی؛201:1388). به کارگیری فنون پایهای آمار در بررسی صحت و سقم فرضیات، یکی دیگر از جنبههای کاربرد این علم در گستره مدیریت است. محقق مدیریتی، امروزه بسیاری از فرضیات خود را با فنون آماری محک میزند و صحت روابط متغیرهای آن را با رویکرد آماری بررسی میکند. اعتبار و پایایی همه تحقیقهای پرسشنامهای و مصاحبهای با بهره گرفتن از فنون آماری سنجیده میشود. ضرورت تصمیمگیری منطقی و اساسی در دنیای متلاطم امروز، اهمیت آمار و فنون را بیش از پیش آشکار کرده و استفاده از آن را اجتناب ناپذیر مینماید(آذر و مومنی؛1383: 3-5). در این فصل از پایاننامه قسمت اساسی فرآیند تحقیق یعنی روش های مورد استفاده در تحقیق جهت بررسی جامعه آماری و تعیین روش های نمونهگیری و حجم نمونه، همچنین روشها و ابزار مورد استفاده جهت گردآوری اطلاعات و روش های تجزیه و تحلیل اطلاعات گردآوری شده پرداخته خواهد شد. همچنین روایی و پایانی ابزار گردآوری اطلاعات (پرسشنامه) نیز موضوع دیگری است که در این فصل به آن پرداخته خواهد شد.
3-2) روش تحقیق
روش تحقیق از روش توصیفی است و هدف آن کاربردی است. تحقیق توصیفی تحقیقی است که به توصیف متغیرها میپردازد و در تحقیق همبستگی هدف اصلی آن است که مشخص شود آیا رابطهای بین متغیرهای کمی وجود دارد. اگر این رابطه وجود دارد اندازه و حد آن چقدر است. تحقیقات کاریردی تحقیقاتی هستند که نظریهها، قانونمندیها، اصول و فنونی که در تحقیقات پایه تدوین میشوند را برای حل مسائل اجرایی و واقعی به کار میگیرند.
3-2-1)جامعه و نمونه آماری

جامعه آماری عبارت است از مجموعهای از افراد یا واحدهایی که دارای حداقل یک صفت مشترک باشند (مقیمی؛294:1384). گروه نمونه مجموعه کوچکی از جامعه آماری است مشتمل بر برخی از اعضا که از جامعه آماری انتخاب شده اند. به عبارت دیگر، تعدادی از اعضای جامعه آماری (اما نه همه) که گروه نمونه را تشکیل میدهند(مقیمی؛295:1384). از آنجایی که پژوهش پیرامون تمامی اعضای یک جامعه زمانبر بوده و از نظر هزینه مقرون به صرفه نیست، پژوهشگر ناچار است اقدام به نمونهگیری نماید (مقیمی؛ 294:1384). دلایل استفاده از نمونه به جای جمعآوری داده ها از کل جامعه آماری این است که، عملاً غیر ممکن است که اطلاعات را از هر عضو جمعآوری کنیم یا او را مورد آزمایش قرار دهیم. حتی اگر امکانپذیر هم باشد، به لحاظ زمان، هزینه و سایر مسایل منابع انسانی مقدور نیست. مطالعه یک گروه نمونه بجای کل جامعه آماری، گاهی ممکن است منجر به نتایج معتبرتری شود، بیشتر به خاطر این که خستگی کمتری وجود خواهد داشت و از این رو خطاهای کمتری در جمع آوری اطلاعات پدید میآورد مخصوصاً موقعی که اعضای جامعه آماری بسیار وسیع باشد(سکاران؛297:1389). در

]]>

90