پایان نامه مدیریت

رفتار شهروندی سازمانی

تحقیق حاضر جامعه آماری مورد بررسی، کارکنان سازمان تامین اجتماعی استان گیلان با تعداد 566 نفر است(حوزه شرق 141 نفر، حوزه غرب 125 نفر و حوزه مرکزی 300 نفر). با در نظر گرفتن تعداد کل جامعه آماری و با توجه جدول مورگان تعداد حجم نمونه 234 نفر است که تعداد 260 پرسشنامه با بهره گرفتن از روش نمونهبرداری غیراحتمالی در دسترس توزیع شد (حوزه شرق 63، حوزه غرب 57 و حوزه مرکزی 140 پرسشنامه توزیع شد). در نهایت تعداد 236 پرسشنامه از کارکنان جمع آوری شد و اطلاعات مورد تجزیه تحلیل قرار گرفت.
3-3)روش و ابزار جمعآوری داده ها
روش جمعآوری اطلاعات میدانی است و از ابزار پرسشنامه به شرح زیر استفاده شد
جهت سنجش رفتار شهروندی سازمانی از پرسشنامه مارکوزی و زین(2011) که شامل 27 سوال (4 سوال مربوط به آداب اجتماعی،4 سوال مربوط به نوع دوستی، 5 سوال مربوط به وجدان کاری، 4 سوال مربوط به هماهنگی متقابل شخصی، 3 سوال مربوط به محافظت از منابع سازمان، 3 سوال مربوط به مولفه جوانمردی و 4 سوال مربوط به نزاکت) و از روش پنج درجهای لیکرت(از 1= کاملاً موافقم تا 5=کاملاً مخالفم) استفاده شده است.

جهت سنجش عدالت سازمانی از پرسشنامه نیهوف و مورمن(1993) که شامل 20 سوال(9 سوال عدالت تعاملی، 6 سوال عدالت رویهای و 5 سوال عدالت توزیعی) و از روش پنج درجهای لیکرت(از 1= کاملاً موافقم تا 5=کاملاً مخالفم) استفاده شده است.
جهت سنجش فرهنگ سازمانی از پرسشنامه اوریلی و مقیمی که شامل 14 سوال(7 سوال جمعگرایی، 7 سوال احترام) و از روش پنج درجهای لیکرت(از 1= کاملاً موافقم تا 5=کاملاً مخالفم) استفاده شده است.
3-4)روایی و پایایی ابزار اندازهگیری
هر آزمونی باید دارای پایایی و روایی باشد تا قابل اعتماد بوده، راهنمای خوبی در تصمیمگیریهای مسئولان سازمان باشد. یکی از شرایط مهم برای اینکه آزمون، وسیلهای مطمئن برای پیشبینی باشد این است که قابل اعتماد و اطمینان و دارای ثبات باشد(سعادت؛146:1386).
3-4-1)روایی
منظور از روایی آن است که آیا ابزار اندازهگیری میتواند خصیصه و ویژگی که ابزار برای آن طراحی شده است را اندازهگیری کند یا خیر؟ موضوع روایی از آن جهت اهمیت دارد که اندازهگیریهای نامناسب و ناکافی میتواند هر پژوهش علمی را بیارزش و ناروا سازد (خاکی؛ 244:1388).
آزمونهای روایی را میتوان در سه گروه گسترده دستهبندی نمود: روایی محتوا، روایی وابسته به معیار و روایی سازه(سکاران؛223:1389). در این تحقیق از روش روایی محتوا استفاده شده است. روایی محتوا اطمینان میدهد که ابزار مورد نظر به تعداد کافی پرسشهای مناسب برای اندازهگیری مفهوم مورد سنجش را در بردارد. یعنی، روایی محتوا نشان میدهد که ابعاد و عناصر یک مفهوم تا چه حد تحت پوشش دقیق قرار گرفته است (سکاران؛223:1389). در این تحقیق سوالات پرسشنامه متناسب با مبانی نظری و بر مبنای تحقیقات مشابه دیگر و با توجه به جزییات هر کدام از متغیرها تعریف شده و با متخصصان امر، اساتید مدیریت، در رابطه با سوالات پرسشنامه تبادل نظر و بررسی صورت گرفته است و پرسشنامه اصلی بعد از مرحله تدوین، توزیع شده است. لذا روایی سوالات از نظر محتوای آنها تأیید شده است.
3-4-2) پایایی
آنچه در این تحقیق جهت محاسبه ضریب پایایی استفاده شده است. استفاده از ضریب آلفای کرانباخ میباشد. چرا که تقریباً در همه موارد، آلفای کرانباخ را میتوان شاخص کاملاً مناسب برای اعتبار و هماهنگی درونی به کار برد (سکاران؛229:1389).
از همین رو با بهره گرفتن از نرم افزار spss به محاسبه این مقدار پرداخته شده است. فرمول استفاده شده به شکل زیر می باشد:
n
Si2

 
 

n-1))
St2
-1 α =


برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  77u.ir  مراجعه نمایید
رشته مدیریت همه موضوعات و گرایش ها : صنعتی ، دولتی ، MBA ، مالی ، بازاریابی (تبلیغات – برند – مصرف کننده -مشتری ،نظام کیفیت فراگیر ، بازرگانی بین الملل ، صادرات و واردات ، اجرایی ، کارآفرینی ، بیمه ، تحول ، فناوری اطلاعات ، مدیریت دانش ،استراتژیک ، سیستم های اطلاعاتی ، مدیریت منابع انسانی و افزایش بهره وری کارکنان سازمان

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

که در آن:
n تعداد سوالات آزمون واریانس سوال iام واریانس کل آزمون
بعد از تایید نهایی، پرسشنامه در سازمان تامین اجتماعی استان گیلان پخش شد. سپس نتایج آن با بهره گرفتن از نرم افزار spss تجزیه و تحلیل شد. که نتایج، بصورت زیر میباشد.
متغیرها
α کرانباخ
تعداد سوالات
رفتار شهروندی سازمانی
92/0
27
جمعگرایی
86/0
7
احترام
89/0
7
عدالت تعاملی
89/0
9
عدالت رویه ای
88/0
6
عدالت توزیعی
83/0
5
جدول شماره 3-1: آلفای کرانباخ
3-5)روش تجزیه و تحلیل داده ها
در این تحقیق از تکنیکهای موجود در آمار توصیفی و استنباطی استفاده شده است. به یک مجموعه از مفاهیم و روش های بکار گرفته شده جهت سازمان دادن، خلاصه کردن، تهیه جدول، رسم نمودار و توصیف داده های جمعآوری شده آمار توصیفی گفته میشود (خاکی؛285:1388). آمار توصیفی برای تبیین وضعیت پدیده یا مساله یا موضوع مورد مطالعه مورد استفاده قرار میگیرد یا در واقع ویژگیهای مورد مطالعه به زبان آمار تصویر سازی و توصیف میگردد (حافظ نیا؛ 137:1383). در این تحقیق در مرحله اول تجزیهوتحلیل داده ها، با بهره گرفتن از روش های آمار توصیفی به بیان خواص نمونه مورد مطالعه پرداخته میشود. گام بعدی جهت تجزیهوتحلیل داده ها استفاده از تکنیکهای آمار استنباطی میباشد. در تحلیلهای آمار استنباطی همواره نظر بر این است که نتایج حاصل از مطالعه گروه کوچکی به نام نمونه چگونه به گروه بزرگتری به نام جامعه تعمیم داده شود (حافظ نیا؛242:1383). و به منظور تجزیه و تحلیل استنباطی داده ها از مدل معادلات ساختاری و نرم افزار Lisrel استفاده میشود.
فصل چهارم
تجزیه و تحلیل داده ها

]]>

90

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *