رابطه تصورات قالبی زائرین و اعتماد اجتماعی آنها نسبت به مردم مشهد- قسمت ۱۰

  • بین محل سکونت زائرین با اعتماد اجتماعی آنها نسبت به مردم مشهد رابطه وجود دارد.
  •  تصویر درباره جامعه شناسی و علوم اجتماعی

 

  • بین تحصیلات و سن زائرین با اعتماد اجتماعی آنها نسبت به مردم مشهد رابطه مستقیم وجود دارد.

 

  • تصورات قالبی زائرین نسبت به مردم مشهد بین زنان و مردان متفاوت است.

 

  • تصورات قالبی زائرین مجرد و متأهل نسبت به مردم مشهد متفاوت است.

 

  • تصورات قالبی زائرین نسبت به مردم مشهد بین اقوام مختلف متفاوت است.

 

  • بین محل سکونت زائرین و تصورات قالبی آنها نسبت به مردم مشهد رابطه وجود دارد.

 

  • بین تحصیلات و سن زائرین با تصورات قالبی آنها نسبت به مردم مشهد رابطه وجود دارد.

 

مدل تحقیق

 

با توجه به آنچه در مبانی نظری و تجربی مورد بحث قرار گرفت مدل نظری زیر برای پژوهش حاضر در نظر گرفته شد.
ویژگیهای سفر
تصورات قالبی
قوم مداری(هویت قومی)
اعتماد اجتماعی
پایگاه اجتماعی- اقتصادی
عکس مرتبط با اقتصاد
احساس رضایت

 

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت fotka.ir مراجعه نمایید.

 

 

فصل سوم : روش تحقیق

 

 

مقدمه

 

در این بخش، به معرفی روش تحقیق و مراحل اجرای آن پرداخته می شود تا تصویری روشن از مراحل گوناگون روش انجام تحقیق ارائه گردد. لذا موضوعاتی چون روش انجام تحقیق، جامعه آماری، حجم نمونه، روش نمونه گیری، ابزار گردآوری اطلاعات، روایی و پایایی ابزار، تعریف نظری و عملیاتی متغیرهای مستقل و وابسته تحقیق و در نهایت روش تحلیل داده ها مورد بحث قرار می گیرد.

 

۳-۱- روش انجام تحقیق

 

از آن جا که موضوع پژوهش حاضر، بررسی تصورات قالبی و اعتماد اجتماعی زائرین نسبت به مردم مشهد است، بهترین روش تحقیق، روش پیمایش[۵۱] می باشد؛ به گونه ای که بیکر(۱۳۸۶)، الرک و ستل(۱۳۸۰) نیز معتقدند تحقیق پیمایشی می تواند هشت مقوله اساسی را در خود جای داده و آنها را مورد بررسی قرار دهد: ۱٫ نگرش ها ۲٫تصویر ذهنی ۳٫تصمیم ۴٫ نیازها ۵٫ رفتار یا عمل ۶٫ شیوه زندگی ۷٫ وابستگی ها ۸٫ جمعیت نگاری. بنابراین نگرش ها و تصورات ذهنی موضوع پیمایش هستند.
دلیل دیگر استفاده از روش پیمایش، حجم گسترده جامعه آماری(زائرین) است که به طور مستقیم همه آنها قابل مشاهده و بررسی نمی باشند در نتیجه با نمونه گیری می توان گروهی از پاسخگویان را انتخاب نمود که ویژگی های آنان، منعکس کننده ی ویژگی های جامعه آماری مورد مطالعه باشد.

 

۳-۲- جامعه آماری

 

جامعه آماری تحقیق مورد نظر “کلیه زائران بین ۱۷ تا ۶۵ ساله ای که در شهریور ماه سال ۱۳۹۳ به مشهد آمده اند” است که براساس برآورد معاون گردشگریِ اداره‌کل میراث ‌فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری ‌خراسان‌رضوی، آمار زائران و مسافران داخلی شهریور ماه سال ۹۲ در مشهد ۵ میلیون و۲۱۱ هزار نفر است که ما همین آمار را مد نظر قرار می دهیم چون از آمار زائرین در شهریور ماه سال جاری هنوز آمار دقیقی ارائه نشده است.
 تصویر درباره گردشگری

 

۳-۳- تعیین حجم نمونه

 

با توجه به اهداف تحقیق به نظر می رسد نمونه گیری طبقه ای مناسب ترین روش نمونه گیری باشد. در نمونه گیری طبقه ای حجم نمونه را به شیوه های مختلف می توان میان طبقه ها تقسیم کرد. ساده ترین شیوه، تقسیم مساوی تعداد نمونه میان طبقه هاست. سایر شیوه ها شامل انتساب بهینه و انتساب متناسب است که شیوه انتساب بهینه مناسب ترین روش تعیین حجم نمونه در طبقات است. در این تحقیق از نمونه گیری طبقه ای بر حسب جنسیت استفاده می شود که به دلیل دردسترس نبودن آمار دقیق تعداد زائرین به تفکیک جنسیت، از همان شیوه تقسیم مساوی تعداد نمونه میان طبقه ها (زن، مرد) استفاده می گردد. برای تعیین حجم نمونه از فرمول کوکران استفاده می شود و پس از تعیین حجم نمونه، تعداد نمونه ها بین زن و مرد به نسبت مساوی تقسیم می شود.

در این فرمول؛
n حجم نمونه، N جامعه آماری مورد بررسی (۵۲۱۱۰۰۰نفر) ، d خطای نمونه گیری است که مبین دقت احتمالی است (۰٫۰۵)، t سطح اطمینان چنانچه (۱٫۹۶=t) سطح اطمینان برابر %۹۵ است که در حد مطلوبی است ، s یا p,q انحراف معیار (۰٫۵) یعنی با فرض حداکثر پراکندگی است(ساروخانی،۱۳۸۳: ۱۲۹). بنابراین یافته های این تحقیق با اطمینان ۹۵ درصد و با کرانه خطای ۰٫۰۵± قابل تعمیم به کل جامعه آماری است.
= ۳۰۷ ۳۱۰

 

۳-۴- روش نمونه گیری

 

در نمونه گیری طبقه ای واحدهای جامعه مورد مطالعه در طبقه هایی که از نظر صفت متغیر همگون تر هستند گروه بندی می شوند تا تغییرات آن ها در درون گروه ها کمتر شود پس از آن از هر یک از طبقه ها تعدادی نمونه به صورت تصادفی انتخاب می شود. بر این اساس نمونه مورد مطالعه به دو طبقه ی زنان و مردان تقسیم بندی شدند(از ۳۱۰ نفر نمونه، ۱۵۵ زن و ۱۵۵ مرد). با مراجعه به اطراف ۴ ورودی اصلی حرم (طبرسی، شیرازی، باب الرضا و نواب صفوی) با فاصله ۵ نفر از زائرین بالای ۱۷ سال درخواست می شد که پرسشنامه را پر نمایند و اگر زائری حاضر به پاسخگویی نبود به فاصله ۵ نفر از زائر بعدی پرسیده می شد. به این ترتیب اطلاعات از کل نمونه ها جمع آوری گردید.

 

۳-۵- ابزار گردآوری داده ها

 

ابزار مورد استفاده برای جمع آوری داده ها در پژوهش حاضر، پرسشنامه محقق ساخته است. این پرسشنامه براساس فرضیه های تحقیق و به واسطه ی شاخص سازی مفاهیم مورد نظر طراحی شده است. به منظور سنجش سازه های تحقیق، از دو طیف لیکرت[۵۲] و افتراق معنایی[۵۳](آزگود، برش قطبین) استفاده شد. گویه ها از مطالعات انجام شده در داخل کشور اقتباس شدند و سپس به منظور انتخاب گویه های معتبر و پایدار از طریق مطالعه مقدماتی پرسشنامه به صورت تصادفی در اختیار ۴۰ نفر از زائرین قرار گرفت و از آنان خواسته شد تا پاسخ های خود را به هر گویه بر روی طیف لیکرت به صورت کاملاً موافق، موافق، بینابین، مخالف و کاملاً مخالف و بر روی طیف برش قطبین از نمره یک تا پنج تعیین کنند. سپس نمره گذاری با توجه به جهت طیف صورت گرفت. بعد از محاسبه نمرات پاسخگویان، برای حذف گویه های نامناسب و ناهماهنگ با سایر گویه ها از ضریب آلفای کرونباخ استفاده شد تا ضریب آلفا کل مقیاس به ۱ نزدیکتر و هم بستگی درونی گویه ها بیشتر شود. بعد از انجام این مراحل، گویه های نهایی انتخاب و در پرسشنامه لحاظ شد.

 

۳-۶- تعریف مفهومی و عملیاتی متغیرها و نحوه شاخص سازی

 

 

۳-۶-۱- اعتماد اجتماعی

 

تعریف مفهومی: با توجه به مبانی نظری، اعتمادی که در این پژوهش مدنظر است اعتماد تعمیم یافته است که در سطح میانی مورد مطالعه قرار می گیرد و انواع دیگر اعتماد اجتماعی؛ اعتماد بین شخصی(در سطح خرد) و اعتماد نهادی(در سطح کلان) مورد توجه نیستند. اعتماد تعمیم یافته یعنی داشتن حسن ظن به اکثریت افراد جامعه جدا از تعلق آنها به گروه های قومی که در سطحی گسترده تر از روابط چهره به چهره است.
تعریف عملیاتی: برای سنجش اعتماد اجتماعی زائرین نسبت به مشهدی ها از ده گویه در قالب طیف لیکرت با پاسخ های پنج قسمتی کاملاً موافقم تا کاملاً مخالفم استفاده شده است. شاخص اعتماد اجتماعی زائرین از هم جهت کردن و ترکیب این ده گویه به دست می آید که شاخص نهایی در سطح فاصله ای/ نسبی است. برای توصیف متغیرها در بازه صفر تا صد تمامی شاخص های این تحقیق با بهره گرفتن از فرمول زیر[۵۴] استاندارد شده اند به طوری که نمره ۱۰۰ نشانگر بالاترین نمره در هر شاخص است.
جدول۳-۶-۱- گویه های اعتماد اجتماعی زائرین

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

رفتن به نوارابزار

بیرون رفتن

Add a Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *