تحقیق – رابطه بین سبک های مقابله با استرس و خودکارآمدی عمومی با رضایت شغلی بهورزان زن و …

۴

۱۱۳٫۴۶۶

۱٫۶۹۳

.۱۵۶

.۰۵۴

.۵۰۶

مسئله محور

.۶۹۸

۴

.۱۷۴

.۰۲۶

.۹۹۹

.۰۰۱

.۰۵۵

هیجان محور

۸۷۲٫۱۸۵

۴

۲۱۸٫۰۴۶

۱٫۵۶۱

.۱۸۹

.۰۵۰

.۴۷۰

همانطور که نتایج جدول بالا نشان می‌دهد ، آزمون F محاسبه شده برای میانگین نمرات سبک مقابله با استرس (مسئله محور و هیجان محور ) و خودکارآمدی عمومی و رضایت شغلی بهورزان خانه های بهداشت از نظر گروه های سابقه خدمتدر سطح خطای ۰۵/۰ معنادار نــمی باشد ، لذا فرض صفر رد نمی‌شود و آزمون معنادار نــمی‌باشد.
پس می‌توان چنین اظهار نمود و نتیجه گرفت که با اطمینان ۹۵% بین میانگین نمرات سبک مقابله با استرس (مسئله محور و هیجان محور ) و خودکارآمدی عمومی و رضایت شغلی از نظر بهورزان خانه های بهداشت از نظر گروه های سابقه خدمت مختلف تفاوت جرئی وجود داشته است . که این تفاوت از نظر آماری معنادار نیست. به عبارت دیگر، بهورزان خانه های بهداشت با سابقه خدمت مختلف از سبک مقابله با استرس (مسئله محور و هیجان محور ) و خودکارآمدی عمومی و رضایت شغلی تقریباً یکسانی برخوردارند.
فصل پنجم
بحث و نتیجه گیری
فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری
پژوهش حاضر، از نوع مطالعات همبستگی بود که در آن به بررسی رابطه بین سبک های مقابله با استرس و خودکارآمدی با رضایت شغلی بهورزان خانه بهداشت شهرستان دزفول پرداخته است. در این فصل ابتدا به تبیین یافته های پژوهش پرداخته و جهت بررسی هر فرضیه علاوه بر جمع بندی کلی داده ها، از نتایج برخی از جداول مرتبط نیز استفاده شده است. سپس در پایان محدودیت ها و موانع پژوهش و در نهایت پیشنهادات و راهکارهای عملی جهت پاسخ به نیازهای فوق ارائه می گردد.
۵-۱ بحث و نتیجه گیری
تبیین فرضیه های پژوهش:
در این بخش به بررسی فرضیه های پژوهش،تبیین نتایج یافته های پژوهش و تطبیق آن ها با یافته های سایر پژوهش های انجام شده در زمینه رابطه بین سبک های مقابله با استرس و خودکارآمدی با رضایت شغلی بهورزان خانه بهداشت شهرستان دزفول می پردازیم.
فرضیه اول پژوهش: بین سبک مقابله با استرس ( مسئله محور ) با رضایت شغلی بهورزان زن و مرد خانه های بهداشت رابطه وجود دارد.
فرضیه ۱-۱ : بین سبک مقابله با استرس ( مسئله محور) با رضایت شغلی بهورزان زن خانه های بهداشت رابطه وجود دارد.
فرضیه ۱-۲ : بین سبک مقابله با استرس ( مسئله محور ) با رضایت شغلی بهورزان مرد خانه های بهداشت رابطه وجود دارد.

منبع فایل کامل این پایان نامه این سایت pipaf.ir است