رابطه بین سبک های مقابله با استرس و خودکارآمدی عمومی با رضایت شغلی …

سبک مقابله ای مسئله محور در مردان

۳۳۰/۰

۰۲/۰

۰۵/۰

۴۸

سبک مقابله ای مسئله محور

۳۳۳/۰

۰۰۱/۰

۰۵/۰

۱۲۳

براساس جدول ۴-۱۳ملاحظه می شود،مقدار آزمون همبستگی پیرسون ( ۳۳۳/۰ = r ) بین سبک مقابله با استرس ( مسئله محور ) با رضایت شغلی بهورزان زن و مرد خانه های بهداشت در سطح ۰۵/۰ معنادار می‌باشد . لذا فرض صفر رد می شود. و آزمون معنادار می باشد . و از آنجا که مقدار ضریب همبستگی مثبت است وجود رابطه مستقیم و قـوی را می‌پذیریم.
یعنی با اطمینان ۹۵% نتیجه می‌گیریم که هرچه سبک مقابله با استرس ( مسئله محور ) بهورزان زن و مرد خانه های بهداشت بیشتر باشد ، افزایش رضایت شغلی آنان را بهمراه خواهد داشت.
پس فرضیه اول پژوهش(بین سبک مقابله با استرس ( مسئله محور ) با رضایت شغلی بهورزان زن و مرد خانه های بهداشت رابطه وجود دارد. ) تأیید می‌شود .
مقدار آزمون همبستگی پیرسون ( ۳۳۳/۰ = r ) بین سبک مقابله با استرس ( مسئله محور ) با رضایت شغلی بهورزان زن خانه های بهداشت در سطح ۰۵/۰ معنادار می‌باشد . لذا فرض صفر رد می شود. و آزمون معنادار می باشد . و از آنجا که مقدار ضریب همبستگی مثبت است وجود رابطه مستقیم و قـوی را می‌پذیریم.
یعنی با اطمینان ۹۵% نتیجه می‌گیریم که هرچه سبک مقابله با استرس ( مسئله محور ) بهورزان زن خانه های بهداشت بیشتر باشد ، افزایش رضایت شغلی آنان را بهمراه خواهد داشت.
پس فرضیه ۱-۱ پژوهش(بین سبک مقابله با استرس ( مسئله محور ) با رضایت شغلی بهورزان زن خانه های بهداشت رابطه وجود دارد. ) تأیید می‌شود .
مقدار آزمون همبستگی پیرسون ( ۳۳۰/۰ = r ) بین سبک مقابله با استرس ( مسئله محور ) با رضایت شغلی بهورزان مرد خانه های بهداشت در سطح ۰۵/۰ معنادار می‌باشد . لذا فرض صفر رد می شود. و آزمون معنادار می باشد . و از آنجا که مقدار ضریب همبستگی مثبت است وجود رابطه مستقیم و قـوی را می‌پذیریم.
یعنی با اطمینان ۹۵% نتیجه می‌گیریم که هرچه سبک مقابله با استرس ( مسئله محور ) بهورزان مرد خانه های بهداشت بیشتر باشد ، افزایش رضایت شغلی آنان را بهمراه خواهد داشت.
پس فرضیه ۱-۲ پژوهش (بین سبک مقابله با استرس ( مسئله محور ) با رضایت شغلی بهورزان مرد خانه های بهداشت رابطه وجود دارد. ) تأیید می‌شود .
فرضیه دوم پژوهش:
بین خودکارآمدی عمومی با رضایت شغلی بهورزان زن و مرد خانه های بهداشت رابطه وجود دارد .
فرضیه ۲-۱: بین خودکارآمدی عمومی با رضایت شغلی بهورزان زن خانه های بهداشت رابطه وجود دارد .
فرضیه ۲-۲ : بین خودکارآمدی عمومی با رضایت شغلی بهورزان مرد خانه های بهداشت رابطه وجود دارد .
جدول ۴-۱۴: همبستگی پیرسون بین خودکارآمدی عمومی با رضایت شغلی بهورزان زن و مرد خانه های بهداشت

متغیر وابسته
متغیر مستقل
رضایت شغلی
بهورزان خانه های بهداشت
ضریب همبستگی پیرسون
( r )