مقاله – رابطه بین سبک های مقابله با استرس و خودکارآمدی عمومی با رضایت …

۳-۱-۲– نمونه آماری و روش نمونه گیری:
نمونه آماری در این تحقیق ۱۲۳ نفر بهورز شاغل در خانه های بهداشت مرکز بهداشت شهرستان دزفول بود که برابر کل جامعه آماری است.
۳-۲- روش جمع آوری اطلاعات:
برای گرد آوری داده های تحقیق از ابزارهای زیر بهره گرفته شد
۳-۲-۱- پرسشنامه سبک های مقابله (دبلیو. ا. سی. کیو)[۱۵۲]
این پرسشنامه توسط فولکمن و لازاروس در سال ۱۹۸۵ طراحی شده و شامل ۶۶ ماده است که بر پایه مقیاس چهار رتبه ای لیکرت تنظیم شده است و ۸ روش مقابله را ارزیابی می کند که در نهایت به دوسبک کلی مسئله محور و هیجان محور تقسیم می شود. از ۶۶ ماده، به ۱۶ ماده آن که شامل ماده های ۲-۳-۴-۵-۱۹-۲۴-۲۷-۳۲-۳۷-۵۳-۵۵-۵۷-۶۱-۶۴-۶۵-۶۶ می باشد نمره ای تعلق نمی گیرد. روش نمره گذاری سایر ماده ها به این صورت است که: به بکار نبردم، امتیاز صفر – تا حدی بکار بردم، امتیاز یک- بیشتر مواقع بکار بردم، امتیاز دو- و زیاد بکاربردم، امتیاز سه تعلق می گیرد. سبک های مسئله محور شامل: جستجوی حمایت اجتماعی[۱۵۳]، مشتمل بر ماده های ۸-۱۸-۲۲-۳۱-۴۲-۴۵، مسئولیت پذیری[۱۵۴] شامل ماده های ۹-۲۵-۲۹-۵۱، حل مدبرانه مسئله[۱۵۵] شامل ماده های ۱-۲۶-۳۹-۴۸-۴۹-۵۲، و ارزیابی مجدد مثبت[۱۵۶] شامل ماده های ۲۰-۲۳-۳۰-۳۶-۳۸-۵۶-۶۰ می باشد. و سبک های مقابله هیجان محور شامل رویارویی[۱۵۷]، دارای ماده های ۶-۷-۱۷-۲۸-۳۴-۴۶، دوری گزین[۱۵۸] با ماده های ۱۲-۱۳-۱۵-۲۱-۴۱-۴۴، خویشتن داری[۱۵۹] با ماده های ۱۰-۱۴-۳۵-۴۳-۵۴-۶۲-۶۳ و گریز – اجتناب[۱۶۰] با ماده های ۱۱-۱۶-۳۳-۴۰-۴۷-۵۰-۵۸-۵۹ می باشد. لازاروس(۱۹۹۳) آلفای کرنباخ را از ۶۶/۰ تا ۷۹/۰ برای هریک از روشهای مقابله ای ذکر کرده است. زین العابدینی(۱۳۸۳) و هاشم زاده(۱۳۸۵) پایایی این آزمون را به ترتیب ۷۹/۰ و ۸۹/۰ بدست آوردند. ضریب آلفای کرنباخ این پرسشنامه در این تحقیق ۹۲/۰ بدست آمد.
۳-۲-۲- پرسشنامه خودکارآمدی عمومی[۱۶۱]
این پرسشنامه توسط شررو همکاراندر سال ۱۹۸۴ ساخته شده و دارای ۱۷ ماده است که بر اساس مقیاس لیکرت از کاملا مخالفم (نمره ۱) تا کاملا موافقم(نمره ۵) درجه بندی شده است، نمره گذاری از ۱ تا ۵ است، به این ترتیب که به گویه های ۱- ۳- ۸ -۹- ۱۳- ۱۵ از راست به چپ نمره ۱ تا ۵ تعلق می گیرد و بقیه سئوال ها به طور معکوس به ترتیب نمره ۱ تا ۵ تعلق می گیرد. حداکثر نمره ۸۵ و حداقل ۱۷ می باشد. این پرسشنامه از سوی براتی(۱۳۷۵) ترجمه و اعتباریابی شده است. شرر و همکاران(۱۹۸۲) آلفای کرنباخ این پرسشنامه را ۸۶/۰ بدست آوردند. همچنین مطالعات نشان داد که بین نمرات این پرسشنامه و موفقیت در شغل و تحصیل همبستگی مثبت وجود دارد. کرامتی(۱۳۸۰) آلفای کرنباخ آن را در نمونه ایرانی ۸۶/۰ بدست آورد. در پژوهش حاضر نیز آلفای کرنباخ آن ۷۵/۰ محاسبه شد.
۳-۲-۳- پرسشنامه شاخص توصیف شغلی(JDI)[162]
این پرسشنامه توسط اسمیت، کندال و هیولیندر سال ۱۹۶۹ ساخته شد که دارای ۷۲ سئوال و پنج بعد کار ۱۸ گویه، پرداخت ۹ گویه، سرپرست ۱۸ گویه، ارتقا ۹ گویه و همکار ۱۸ گویه می باشد. نحوه محاسبه امتیازات به صورت مستقیم در گزینه ها ذکر شده؛ بدین معنا که اگر پاسخگو با یک گزینه کاملا موافق باشد یا میزان آن را در سازمان خود زیاد برآورد کند به آن گویه امتیاز ۵ تعلق می گیرد. این پرسشنامه در بعد کار، حداقل امتیازات ۱۸ و حداکثر ۹۰ می باشد. ا گر محدوده امتیازات ۳۶ و پایین تر از آن باشد، رضایت از کار پایین، محدوده ۳۷ تا ۵۴ رضایت متوسط و محدوده ۵۵ به بالا رضایت کار بالا بر آورد می شود.
بعد دوم – پرداخت: حداقل امتیازات ۹ و حداکثر ۴۵ می باشد. محدوده ۱-۱۸ رضایت از پرداخت پایین، محدوده ۱۹-۲۷ رضایت متوسط و محدوده ۲۸-۴۵ رضایت بالا برآورد می شود.
بعد سوم – سرپرست: حداقل امتیازات ۱۸ و حداکثر ۹۰ می باشد. اگر محدوده امتیازات ۳۶ و پایین تر از آن باشد رضایت پایین، محدوده ۳۷ تا ۵۴ رضایت متوسط و محدوده ۵۵ به بالا رضایت از سرپرست بالا برآورد می شود.
بعد چهارم- ارتقا: حداقل امتیاز ۹ و حداکثر ۴۵ می باشد، محدوده ۱-۱۸ رضایت پایین، محدوده ۱۹-۲۷ رضایت متوسط و محدوده ۲۸-۴۵ رضایت بالا برآورد می شود.
بعد پنجم – رضایت از همکار: حداقل امتیازات ۱۸ و حداکثر ۹۰ می باشد. اگر محدوده امتیازات ۳۶ و پایین تر از آن باشد رضایت پایین، محدوده ۳۷-۵۴ رضایت متوسط و محدوده ۵۵ به بالا رضایت از همکار بالا برآورد می شود.
لذا امتیاز کل بین ۱-۱۴۴ رضایت کل پایین، ۱۴۵-۲۱۶ رضایت کل متوسط، ۲۱۷-۳۶۰ رضایت کل بالا است(لیودی نظام[۱۶۳]، ۲۰۰۵).
مطالعات انجام شده توسط اسمیت، کندال و هیولین(۱۹۶۹) و هیولین(۱۹۷۲) ضریب پایایی آن را ۶۲/۰ و ۸۹/۰ و آلفای کرنباخ آن را ۹۳/۰ گزارش کرده اند. غنی(۱۳۷۳) در مطالعه ای بر روی معلمان مدارس راهنمایی اهواز، ضریب پایایی کل را ۸۵/۰ و

برای دانلود فایل متن کامل پایان نامه به سایت 40y.ir مراجعه نمایید.

در خرده آزمون ها بین ۶۵/۰ تا ۸۹/۰ بدست آورد. عطار(۱۳۷۴) در مطالعه ای بر روی کارکنان یک مجتمع صنعتی ضریب پایایی کل را ۷۵/۰ و در خرده آزمون ها بین ۶۲/۰ تا ۸۷/۰ گزارش نموده است. در پژوهش حاضر آلفای کرنباخ آن ۹۲/۰ محاسبه شد.
۳-۳- چگونگی تعیین پایایی ابزار پژوهش
در تحقیق حاضر برای تعیین پایایی پرسشنامه از روش آلفای کرونباخ استفاده شد که برایپرسشنامه رضایت شغلیبرابر ۹۲/۰ ، خودکارآمدی عمومیبرابر ۷۵/۰ ، سبک های مقابله با استرسبرابر ۹۲/۰ می‌باشد و چون از مقدار ۷/۰ بیشتر است پس می‌توان ادامه تحقیق را با نمونه بیشتری از جامعه با نتایح لازم مطلوب دانست . (جدول۳-۱ را ملاحظه نمائید).
جدول۳-۱ : ضرایب پایایی پرسشنامه

شاخص آماری
مقیاس
ضرایب پایایی
آلفای کرونباخ تنصیف
رضایت شغلی ۹۲/۰ ۸۴/۰
خودکارآمدی ۷۵/۰ ۷۳/۰