رابطه بین ادراک از عدالت سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی با توجه …

نمودار ۴-۱۰) توزیع درصدی اعتماد به مدیر در اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی گیلان
جدول ۴-۱۸) اعتماد به مدیر در اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی گیلان

تعداد انحراف معیار واریانس میانگین کمترین بیشترین
اعتماد مدیر ۱۴۸ ۹۹۹/۰ ۹۹۷/۰ ۵۹/۲ ۱ ۵

نتایج حاصل از ۱۴۸ پرسشنامه (گویههای ۴۵ تا ۴۷) در مورد متغیر اعتماد به مدیر نشان دهنده انحراف معیار ۹۹۹/۰، واریانس ۹۹۷/۰، میانگین ۵۹/۲ و کمترین پاسخ یک و بیشترین پاسخ ۵ است. با توجه به میانگین بدست آمده، اعتماد به مدیر در اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی گیلان در حد متوسط است.

۴-۳-۳) تحلیل فرضیههای پژوهش

همان گونه که در فصل اول مطرح شد، هفت فرضیه در این تحقیق وجود دارد. با توجه به این که متغیرهای مستقل و وابسته در سطح سنجش فاصلهای قرار دارد، برای آزمون رابطه بین آنها در چهار فرضیه اول از آزمون همبستگی پیرسون استفاده میشود، و در سه فرضیه نهایی با استفاده از آزمون رگرسیون سلسله مراتبی به اثبات فرضیههای ارائه شده میپردازیم. در آزمونهای همبستگی پیرسون، معناداری این آزمون اگر کمتر از ۰۵/۰ باشد، بیانگر رد فرضیه و پذیرش فرضیه مورد بررسی است. ضریب همبستگی پیرسون بیانگر شدت رابطه بین متغیرها است. رگرسیون سلسله مراتبی، روشی آماری است که اجازه میدهد نمره یک فرد یا گروه را در یک متغیر بر اساس نمرههای او در چندین متغیر دیگر، پیشبینی کنیم. در واقع رگرسیون سلسله مراتبی، گسترش این اصل است که یک متغیر را بر اساس چندین متغیر دیگر، پیشبینی کنیم. هنگام پیشبینی رفتار انسان، داشتن بیش از یک متغیر پیشبین، سودمند است. زیرا اعمال، افکار و هیجانها همه احتمالاً به وسیله ترکیبی از عوامل مختلف تحت تاثیر قرار میگیرند. پس با استفاده از رگرسیون سلسله مراتبی به بررسی آزمون فرضیههای ۵ تا ۷ پژوهش میپردازیم در آزمونهای رگرسیون سلسله مراتبی نیز، معناداری این آزمون اگر کمتر از ۰۵/۰ باشد، بیانگر رد فرضیه و پذیرش فرضیه مورد بررسی است.

۴-۳-۳-۱) آزمون فرضیه اول

همانطور که اشاره گردید در چهار فرضیه نخست از روش همبستگی پیرسون جهت اثبات فرضیهها استفاده مینماییم.
فرضیه اول: بین ادراک کارکنان از عدالت توزیعی و اعتماد به مدیر رابطه وجود دارد.
برای حل فرضیه اول، دو فرض زیر را بر میگزینیم:
: بین ادراک کارکنان از عدالت توزیعی و اعتماد به مدیر رابطه وجود ندارد.
: بین ادراک کارکنان از عدالت توزیعی و اعتماد به مدیر رابطه وجود دارد.

دانلود کامل پایان نامه در سایت pifo.ir موجود است.