منابع مقالات علمی : رابطه بین ادراک از عدالت سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی با توجه …

فصل چهارم
تجزیه و تحلیل داده ها و یافتههای تحقیق

فصل چهارم) تجزیه و تحلیل دادهها و یافتههای تحقیق

۴-۱) مقدمه

در این بخش دادههای به دست آمده از ۱۴۸ پرسشنامه که توسط کارکنان اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی به طور کامل و قابل استفاده تکمیل و برگشت داده شده، مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار میگیرد. لازم به ذکر است که پایایی پرسشنامه برروی سه محور اصلی تحقیق که به صورت آزمایشی بر روی ۳۰ نمونه صورت گرفته است نشانگر پایا بودن پرسشنامه میباشد. بررسی سطح سنجش سوالات پرسشنامه، رتبهای است که شامل پنج گزینه کاملاً مخالفم، مخالفم، تا حدی موافقم، موافقم و کاملاً موافقم است که در واقع همان گزینههای طیف لیکرت از دامنه خیلیکم تا خیلیزیاد است. برای تجزیه و تحلیل دادهها، پاسخها که به صورت کیفی هستند، تبدیل به اعداد و ارقام شدهاند تا امکان انجام تحلیلهای آماری وجود داشته باشد. به این صورت که به گزینه کاملاً مخالفم عدد ۱، به گزینه مخالفم عدد ۲، به گزینه تا حدی موافقم عدد ۳، به گزینه موافقم عدد ۴ و به گزینه کاملاً موافقم عدد ۵ اختصاص یافته است. برای به دست آوردن میانگین از متغیرها، سوالات مرتبط به هر متغیر با هم ترکیب شدند و میانگین حاصل، از ترکیب نمرات سوالات مرتبط به دست آمده است. در این وضعیت اصطلاحاً میگوییم متغیرها در سطح سنجش فاصلهای هستند.
برای تحلیل دادهها از دو نوع آمار توصیفی و استنباطی استفاده شده است. آمار توصیفی شامل؛ میانگین، انحراف معیار و جداول آماری و آمار استنباطی شامل؛ ابتدا آزمون کالموگروف- اسمیرنوف (جهت مشخص نمودن نرمال یا غیر نرمال بودن دادهها) و در صورت نرمال بودن از ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون سلسله مراتبی جهت آزمون فرضیهها از طریق نرم افزار آماری ۱۹٫۰ SPSS استفاده میشود.

۴-۲) تحلیل توصیفی دادهها

در این بخش، به خلاصه کردن دادهها و تهیه جداول و رسم نمودار پرداخته شده است. برای توصیف شاخصها از توزیع فراوانی و درصدی و همچنین از شاخص میانگین، انحراف معیار استفاده شده و برای توصیف دادههای جداول، از بیشترین فراوانی یا درصد استفاده میشود.
از نظر توزیع جنسیتی نمونهها، مردها ۶/۶۷ درصد و زن ها ۴/۳۲ درصد از نمونهها را تشکیل میدهند.
جدول ۴-۱) توزیع جنسیتی پاسخ گوها

جنسیت درصد فراوانی
زن ۴/۳۲ ۴۸
مرد ۶/۶۷ ۱۰۰
جمع ۱۰۰ ۱۴۸

نمودار۴-۱) توزیع جنسیتی پاسخگوها
از نظر سن پاسخ دهندگان، بیشترین نمونه که ۴/۳۰ درصد از آنها را شامل میشود بین ۳۶ تا ۴۰ سال دارند. ۶/۲۱ درصد بین ۴۱ تا ۴۵ سال، ۲۵/۱۶ درصد بین ۲۶ تا ۳۰ سال، ۲۵/۱۶ درصد بالاتر از ۴۶ سال، ۸/۱۰ درصد بین ۳۱ تا ۳۵ سال و ۷/۴ درصد تا سن ۲۵ سال دارند.

برای دانلود متن کامل این فایل به سایت torsa.ir مراجعه نمایید.