رابطه بین ادراک از عدالت سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی با توجه …

عدالت تعاملی

۱۱ تا ۲۰

۹۲۵/۰

رفتار شهروندی سازمانی

۲۱تا ۴۴

۹۱۹/۰

اعتماد به مدیر

۴۵ تا ۴۷

۷۷۴/۰

۳-۷) روش تجزیه و تحلیل دادهها

در این تحقیق از روشهای آماری ذیل استفاده شده است:
۱-روشهای آمار توصیفی: در قسمت توصیف دادهها و اطلاعات گردآوری شده، روشهایی که مورد استفاده قرارگرفتهاند عبارتند از: میانگین، نمودارها و تدوین جداول آماری.
۲-روشهای آمار استنباطی: دراین بخش با توجه به فرضیههای تحقیق، ابتدا از آزمون کالموگروف- اسمیرنوف (جهت مشخص نموده نرمال یا غیر نرمال بودن دادهها) و در صورت نرمال بودن از ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون چند متغیره جهت آزمون فرضیهها از طریق نرم افزار آماری SPSS19 استفاده شده است.

۳-۷-۱) روش تحلیل همبستگی پیرسون

ضریب همبستگی پیرسون میزان ارتباط خطی متغیرهای کمّی در یک نمونه را نشان میدهد. هر آزمودنی باید در دو متغیر کمّی نمره داشته باشد. آزمون معنی داری برای همبستگی، وجود یا عدم وجود رابطه خطی بین دو متغیر در جامعه را ارزیابی میکند.

۳-۷-۲) روش رگرسیون

رگرسیون روش آماری است که اجازه میدهد نمرهی یک فرد در یک متغیر را براساس نمرههای او در متغیر دیگر یا در چندین متغیر دیگر در صورت همبسته بودن پیشبینی کنیم. هرچه میزان همبستگی بیشتر باشد نمرات به خط رگرسیون نزدیکتر و بنابراین پیشبینی دقیقتر خواهد بود.
در رگرسیون، رویداد طبیعی نمرات را در تعدادی از متغیر پیشبین اندازهگیری میکنیم و سعی در تبیین این امر داریم که کدام دسته از متغیرهای مشاهده شده در پیش بینی متغیر ملاک، موفقترند.

۳-۷-۳) آزمون کالموگروف- اسمیرنوف

آزمون کالموگروف اسمیرنف آمار استنباطی در مسائل تک متغیره با دادههای اسمی (مقولهای) چند ارزشی مرتب شده است.
با این آزمون محقق همقوارگی یا همخوانی توزیع فراوانی تمامی متغیرهای دارای مقولههایی بصورت رتبهای (چنانکه در سنجش نگرشها معمول است، پاسخگو در یک پیوستار از کاملاً موافق تا کاملاً مخالف نظر خود را میدهد) را ارزیابی میکند. گاهی این آزمون برای متغیرهای اسمی چند مقولهای که بصورت مقولههای مرتب شده است و نوعی مفهوم ارجحیت و تقدم در مقولهها وجود دارد، بکار میرود. این آزمون اطلاعاتی مربوط به ماهیت ترتیب تقدم مقوله بدست میدهد. زیرا در محاسبات توزیعهای تراکمی دخالت میکند. بالاخره این آزمون برای بررسی اختلاف حداکثر بین دو توزیع تجمعی مشاهده شده در دو گروه نیز بکار میرود (منصورفر، ۱۳۷۶).
آزمون کالموگروف اسمیرنف اطلاعات اضافی در اختیار پژوهشگر قرار میدهد و در این آزمون لزومی ندارد که مشاهدهها گروه بندی شوند.
مقولههای متغیر مورد مطالعه در این آزمون باید دارای ترتیب معینی باشد بنابراین:

  • باید یک متغیر مقولهای واحد با طبقههای مرتب وجود داشته باشد.
  • مشاهدهها در این متغیر باید بگونه تصادفی نمونه برداری شده و هر مشاهده، مستقل از مشاهده دیگر باشد.
  • هر مشاهده باید فقط در یکی از مقولههای متغیر مورد نظر قرار بگیرد.

.

دانلود متن کامل این پایان نامه در سایت abisho.ir