دسته بندی علمی – پژوهشی : رابطه بین ادراک از عدالت سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی با توجه به …

کریکر و ویلیامز[۹۶] (۲۰۰۹)، با مطالعه بر روی ۲۱۷ کارمند و مدیر دریافتند که دو بُعد عدالت (توزیعی و رویهای) نقش عدالت مراودهای را بیش از پیش آشکار میکنند و از این نظر، نشان میدهند که سرمایهگذاری در زمینه عدالت موجب بروز پاسخهای رفتاری فوقالعادهای میشود (محرم زاده و همکاران، ۱۳۹۱).
پژوهش نیتو و چودری[۹۷] (۲۰۱۱)، با عنوان «تأثیر عدالت سازمانی بر اثربخشی سازمانی» نشان داد که استفاده از رفتار عادلانه و شیوههای عادلانه میتواند یک کلید پیشایند برای راهنمایی اثربخشی سازمانی باشد. عدالت، تعهد اخلافی را میطلبد که پاسخهای عاطفی به دنبال دارد. بنابراین، سازمانها باید مدیرانشان را به حمایت از محیط کاری عادلانه تشویق کنند.
راجر کومار و همکاران[۹۸] در سال ۲۰۱۲ طی پژوهشی با عنوان «رابطه بین رفتار شهروندی سازمانی و عدالت سازمانی در محل کار» تاثیر رفتار شهروندی سازمانی و عدالت سازمانی در افزایش میزان اثر بخشی سازمان را مورد بررسی قرار دادند. نتایج حاصله بیانگر آن بود که کارکنان زمانی حداکثر رفتار شهروندی سازمانی را دارند و اثربخشی را افزایش میدهند که احساس نمایند عدالت سازمانی در مورد آنها رعایت میگردد.
ونگ گوآنگ لینگ[۹۹] (۲۰۱۱)، تحقیقی با عنوان «مطالعه درباره ارتباط بین احساس کارکنان از عدالت سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی در مؤسسات خصوصی» انجام داد و نتیجه نشان داد که احساس عدالت سازمانی یک نقش پیشبینی کننده بر تعیین هویت سازمانی کارکنان دارد؛ تعیین هویت سازمانی بطور مثبتی رفتار شهروندی سازمانی کارکنان را بالا میبرد و تعیین هویت سازمانی نقش میانجی بر روی ارتباط بین عدالت سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی بازی میکند.
هنگ هیلی و همکاران[۱۰۰] (۲۰۱۳)، تحقیقی تحت عنوان «عوامل تعیین کننده رفتار شهروندی سازمانی و پیآمدهایش» انجام دادند، نتایج تحقیق نشان داد که عدالت رویهای، عدالت توزیعی، و پیچیدگی اثر مثبتی بر کارکنان دارند، رفتار شهروندی سازمانی همچنین بطور مثبتی با رضایت شغلی ارتباط دارد.
فصل سوم
روش اجرای تحقیق/ مواد و روشها

فصل سوم) روش اجرای تحقیق/ مواد و روشها

۳-۱) مقدمه

تحقیق علمی، پیگیری یک روش گام به گام، منطقی، منظم و دقیق برای شناسایی مشکلات، گردآوری دادهها، تجزیه و تحلیل دادهها و استنتاجهای معتبر از آنها است و نتیجه نهایی این فرایند کشف واقعیات جدیدی است که کمک میکند تا مشکلات موجود حل شوند (سکارن، ۱۳۸۶، ص ۱۴).
تحقیق عبارت است از بررسی نظام یافته، کنترل شده، تجربی و انتقادی در مورد پدیدهها که روابط احتمالی بین این پدیدهها بوسیله نظریه و فرضیه هدایت میشوند (خاکی، ۱۳۸۸، ص ۸۸).
در این فصل کلیه مراحل روش شناسی تحقیق شامل: روش تحقیق، جامعه آماری، نمونه آماری و روش گزینش آن، روش گردآوری دادهها، روشهای آماری و تجزیه و تحلیل دادهها، ابزارهای اندازه گیری و روایی و پایایی ابزارها مورد بررسی قرار گرفته است.
این فصل ضمن بیان روش تحقیق و فرایند انجام پژوهش، با معرفی ابزار و سایر جزئیات اجرایی پژوهش، فرصت لازم را برای ارائه یا تکرار پژوهش برای علاقهمندان و پژوهشگران فراهم میسازد.

۳-۲) روش پژوهش

در آغاز هر تحقیقی میبایست تعریف جامع و روشنی از مسأله مورد نظر ارائه شود تا با شناخت و درک دقیق، روش تحقیق مناسبی انتخاب شود و بدین ترتیب پژوهش به نحو شایسته و مطلوب صورت گیرد و در مسیر تحقیق نتایج ارزنده و مفیدی حاصل آید.
روش تحقیق از لحاظ هدف، کاربردی و از لحاظ نحوه جمع آوری دادهها، توصیفی است که به شکل میدانی اجرا گردید.
پژوهش حاضر از آن جهت که به بررسی و شناخت بیشتر متغیرها در شرایط موجود میپردازد در دسته پژوهشهای توصیفی قرار میگیرد. و از آن جهت که به بررسی رابطه بین متغیرها میپردازد از نوع پژوهشهای همبستگی میباشد.

۳-۳) توصیف آزمودنیهای تحقیق

۳-۳-۱) جامعه آماری

جامعه آماری عبارت است از مجموعهای از افراد یا واحدهایی که دارای حداقل یک صفت مشترک باشند. معمولاً در هر پژوهش جامعه مورد بررسی یک جامعه آماری است که پژوهشگر مایل است درباره آن به مطالعه بپردازد. در تحقیق حاضر جامعه آماری، متشکل از کارکنان اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان گیلان به تعداد ۲۵۰ نفر میباشد.

۳-۳-۲) نمونه آماری

نمونه آمارى این پژوهش را ۱۴۸ نفر تشکیل مىدهد که از طریق فرمول کوکران انتخاب و پرسشنامه پنج گزینهای طیف لیکرت به طور تصادفى ساده و با نسبت نمونه به جامعه بین افراد توزیع شد.
 
 
 
تعداد کل جامعه آماری ۲۵۰ = N
میزان خطا = e
واریانس نمونه ۲۳۴/۰ =
درجه یا ضریب اطمینان ۹۵ درصد ۹۶/۱=
که با توجه به این فرمول حجم نمونه جامعه آماری ۱۴۸ نفر میباشد (۱۴۸=n )
نمونه گیری به روش تصادفی ساده انجام شد. ابتدا فهرست تمام کارکنان را از ۱ تا ۲۵۰ شماره گذاری نموده و هر یک از شمارهها را روی کارتهای مشابه و یکسان ثبت و داخل جعبهای قرار گرفت و به صورت تصادفی تعداد ۱۷۸ کارت (۳۰ نفر بیشتر از حجم نمونه) از جعبه خارج و افراد حجم نمونه مشخص شدند و پرسشنامه بین آنان توزیع گردید.

۳-۴) روشهای جمع آوری دادهها و اطلاعات

پس از تعیین نمونه آماری، در اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان گیلان با توزیع پرسشنامهها در بین کارکنان منتخب، اقدام به جمعآوری دادههای خام گردید.

۳-۵) ابزار گردآوری دادهها و اطلاعا

برای دانلود فایل متن کامل پایان نامه به سایت 40y.ir مراجعه نمایید.

ت

ابزار گردآوری دادهها در بخش میدانی این پژوهش، سه پرسشنامه است که به قرار زیر میباشند:
برای سنجش رفتار شهروندی سازمانی از پرسشنامه پادساکف (۱۹۹۰) استفاده شد که شامل ۲۴ سئوال است و پنج بعد رفتار شهروندی سازمانی را مورد سنجش قرار میدهد. روایی و پایایی این پرسشنامه در چهار پژوهش جداگانه توسط مرادی و همکاران (۱۳۸۷)، فرهادی نیا و همکاران (۱۳۸۹)، محرمزاده و همکاران (۱۳۹۰) و شیرازی و همکاران (۱۳۹۱) تأیید شده است.