No category

دانلود پایان نامه ارشد با موضوع کاهش استرس

دانلود پایان نامه

کوچک، سطح تحتاني برگ ها کرکينه پوش و حاوي رگبرگ هاي خيلي برجسته، برگ هاي زيرين داراي تقسيمات شانه اي، بخش هاي تخم مرغي و حاوي لوب هاي بزرگ دندانه دار، برگ هاي فوقاني ساده، تخم مرغي نيزه اي و داراي دندانه هاي نامنظم. اين برگ ها داراي تقسيمات شانه اي عميق بريده بريده بوده و رنگ آن متمايل به سفيد است در سال دوم رويش از مرکز برگ هاي طوقه ي، ساقه اي محکم و شياردار مي رويد که تقريبا ارتفاع آن تا 5/1 متر نيز مي رسد اين ساقه در بخش بالايي منشعب و داراي برگ هاي کوچکتر و بدون دمبرگ مي باشد. پهنک اين برگ ها منقسم و پر مانند و يا تقريبا کامل، سطح تحتاني کليه برگ ها کرکينه پوش مي باشد. کاپيتول کروي فشرده به ابعاد 7×11 سانتي متر، برگهاي قاعده5×3 سانتي متر، کاملا فشرده و در انتها حاوي ضمايم پوشش تخم مرغي با نوک کند يا فرورفته و خارهاي نوک تيز، گل هاي لوله اي به رنگ آبي متمايل به بنفش مي باشد(14،41). جوانه هاي گل خوراکي گياه به رنگ سبز مايل به نقره اي به ارتفاع 4-5 و عرض 5-6 فوت است. جوانه هاي گل از قسمت انتهايي ساقه اصلي و ساقه هاي جانبي گياه بيرون مي آيند و هر جوانه گل باز نشده شبيه به مخروط کاج مي باشد. با 4-3 اينچ قطر، گرد و داراي جوانه هاي کمي کشيده(دراز)، براکته هاي سبز چرمي که هر يک گل هايي به رنگ آبي ارغواني را در برگرفته اند.
شکل (1-1) گياه آرتيشو (کنگر فرنگي)
قسمت تحتاني هر براکته در واقع همان قسمت گوشتي و خوراکي گياه است. براکته ها در اطراف يک مرکز گوشتي بوجود مي آيند. جوانه هاي اطراف غنچه گل بعد از باز شدن تبديل به گل هاي ارغواني آبي به طول 6 اينچ مي شوند(9).
1-1-2-2- انواع واريته هاي موجود کنگر فرنگي
کنگر فرنگي داراي واريته هاي پرورشي يا ارقام زراعي مختلف است که غالبا جهت استفاده غذايي از ساقه و کاپيتول هاي آنها کشت مي شوند. از جمله واريته هاي شناخته شده مي توان به موارد زير اشاره نمود(80).
C.scolymus var.blaue
C.scolymus var.macau
C.scolymus var.caribou
C.scolymus var.camus de bertagne
C.scolymus var.violet du midi
C.scolymus var.violet d,Hyeres
C.scolymus var.violet de chapeau
1-1-2-3- اندام دارويي
همه قسمت هاي گياه کنگر فرنگي جهت مصارف دارويي مورد استفاده قرار مي گيرد اما مطالعات نشان داده است که برگ هاي سال اول(برگ هاي بسيار بزرگ و به شکل طوقه اي) و به ويژه برگ هاي مربوط به پايه هايي که هنوز گل نداده اند جهت مصارف دارويي بهتر مي باشد(14،20،41،92).
1-1-2-4- مواد موجود در گياه کنگر فرنگي
برگ هاي خشک کنگر فرنگي داراي حدود 9 تا 11 درصد آب و 12 تا 15 درصد مواد معدني بوده و غني از نمک هاي پتاسيم و منيزيم مي باشد. بسياري از ترکيبات فنولي، فلاونوييدي(1/0 تا 1 درصد) و اسيدي در کنگر فرنگي يافت شده است(50).
اسيد کافئيک و استرهاي اسيدکينيک-اسيد کافئيک ترکيبات عمده گياه محسوب مي شوند، که از آن جمله مي توان به پسودوکلروژنيک اسيد، 1-کافئيل کينيک اسيد، کلروژنيک اسيد، 3-کافئيل کينيک اسيد، 5-کافئيل کينيک اسيد، 1و5 دي کافئيل کينيک اسيد، 1و3-دي کافئيل کينيک اسيد يا سينارين موجود در گياه، ايزوکلروژنيک اسيد که شامل 3و4 دي کافئيل کينيک اسيد، 3و5-دي کافئيلکينيک اسيد و بالاخره 4و5- ديکافئيل کينيک اسيد مي باشد، اشاره نمود(20،92). از ميان ترکيبات ياد شده اسيد کلروژنيک و 1و3 دي کافئيل کينيک اسيد ترکيبات عمده محسوب مي شوند و ساير ترکيبات بر اثر ايزومريزاسيون حين استخراج توليد مي گردند. ترکيبات ياد شده نسبت به اکسيدازها و حرارت حساس بوده و به سهولت توسط اين دو عامل تجزيه و از بين مي روند. به دليل غني بودن گياه از اکسيداز ها مهار عمل اين آنزيم ها بسيار دشوار مي باشد و در نتيجه چنانچه خشک کردن گياه کنترل شده نباشد سبب از بين رفتن بخش عمده مواد خواهد شد.
اسيد الکل ها بنا به نظر برخي از محققين بخش عمده اي از اثرات فارماکولوژيک اين گياه را سبب
مي گردند. نظير: اسيد سيتريک، اسيد ماليک و اسيد گليکوليک، اسيد لاکتيک، اسيد سوکسينيک و اسيد گليسريک اشاره نمود(20،92).
1-1-2-5- فلاونوئيدهاي موجود در کنگر فرنگي
مشتقات لوتئولين، لوتئولين-7-o -گلوکوزيد يا سيناروزيد، لوتئولين-7-o – روتينوزيد يا اسکوليموزيد، لوتئيلين 4-o- گلوکوزيل7- o – روتينوزيد يا سيناروتري زيد فلاونوئيدهاي عمده کنگر فرنگي مي باشند اما در کنار اين مواد، فلاونوييدهاي ديگري نظير آپي ژين، کرستين، هسپره تين، نارينجين و گليکوزيدهاي آنها در گياه مشاهده مي شوند(10،11،68،80). لاکتون هاي سزکويي ترپن (ماده تلخ) که بيشترين مقدار آنها در برگ هاي جوان مشاهده مي شود دسته ديگري از ترکيبات شيميايي کنگر فرنگي را تشکيل
مي دهند. سيناروپيکرينIII (عمده ترين لاکتون)، گروشيمين، دهيدروسيناروپيکرين و سيناراتري ال به اين گروه از ترکيبات شيميايي تعلق دارند(79،92).
1-1-2-5-1- خواص آنتي اکسيداني فلاونوئيدها
فلاونوئيدها خانوادهاي از آنتياکسيدان هايي هستند که در ميوه ها و سبزيجات و نيز نوشيدنيهايي مانند چاي يافت ميشوند، فوايد فيزيولوژيکي فلاونوئيدها به مقدار زيادي متوجه خواص آنتي اکسيداني آن ها است، فلاونوئيدها ممکن است سلول ها را از خطرهاي گوناگوني محافظت کنند (10،17). همراهي طولاني فلاونوئيدهاي گياهي با گونههاي مختلف حيوانات و ساير موجودات زنده طي تکامل، ممکن است عامل طيف وسيعي از فعاليتهاي بيوشيميايي و داروشناسي اين ترکيبات شيميايي در پستانداران و ساير سيستمهاي زيستي باشد.
بيش از 40000 فلاونوئيد منحصر به فرد از نظر ساختاري در منابع گياهي شناسايي شدند (17). فلاونوئيدها نيز داراي قوي ترين قدرت آنتي اکسيداني در بين ترکيبات فنلي مي باشند که اين خاصيت نيز تحت تاثير نوع هيدروکسيلاسيون (قرار گرفتن عوامل هيدروکسيل در موقعيت هاي ارتو، پارا، متا ) مي باشد، همچنين قرار گرفتن ترکيبات قندي بر روي ساختار فلاونوئيد ها مي تواند باعث افزايش قدرت آنتي اکسيداني آن ها شود (51).
فلاونوئيدها، ترکيباتي با وزن مولکولي کماند که در تمام گياهان آوندي يافت ميشوند، فنيل بنزو-پيرونها (فنيل کرومون ها) با ردهبندي ساختاري بر اساس هستههاي سه حلقهاي عادي هستند. بر اساس استخلافشان به فلاوا نولها، آنتوسيانيدينها، فلاون ها، فلاوانونها و چالکونها تقسيم بندي مي شوند. مدت هاست که فلاونوئيدها به دليل دارا بودن فعاليت هاي ضد التهابي، آنتي اکسيداني، ضدحساسيت، محافظتکنندگي کبد، ضد لخته، ضد ويروس و ضد سرطاني شناخته شده است (17،12).
فلاونوئيدها در قلمرو گياه بسيار عمومي و گسترده هستند. آنها نقش رنگدانه هاي گياهي را دارند، مسئول رنگ گل ها و ميوه ها مي باشند. لغت فلاونوئيد از لغت لاتين flavus به معناي زرد مشتق شده است و بسياري از فلاونوئيدها داراي رنگ زرد هستند (19).
فلاونوئيد ها از يک حلقه بنزني متصل به ساختمان بنزو گاما پيرون تشکيل مي شود. آنها از 3 واحد استات و يک واحد فنيل پروپان ساخته شده اند (19).
تقريباً 500 فلاونوئيد به صورت آگليکون آزاد و بقيه به صورت o يا c گليکوزيد وجود دارند. گليکوزيدهاي فلاونوئيدي معمولاً محلول در آب هستند.3گروه اصلي از آن ها بر طريق اکسيژناسيون در محل کربن 3 طبقه بندي شده اند، عبارتند از: فلاون ها، فلاونول ها و فلاونون ها (19).
1-1-2-5-2- فلاوونوئيد ها معمولا به روش هاي زير عمل مي کنند
1-فعال کردن آنزيم هاي آنتي اکسيدان
2-بازدارندگي اکسيداز
3-کاهش راديکال هاي ?-توکوفرول
4-پاکسازي مستقيم راديکال هاي آزاد اکسيژن
5-کاهش استرس هاي اکسيداتيو ايجاد شده توسط نيتريک اکسيداز
6-افزايش ظرفيت ضد اکسيداني، ضد اکسيدان هاي با وزن مولکولي کم (27).
1-1-2-6-آثار فارماکولوژيکي گياه آرتيشو يا کنگر فرنگي
اين گياه يکي از قديمي ترين گياهان دارويي بوده که مصريان باستان براي آن ارزش بسياري قايل بودند و براي کمک به هضم غذا از آن استفاده مي شده است و حتي در اروپاي قرن شانزدهم شاه و شاهزادگان از آن به عنوان غذا استفاده مي کردند(37). برگ هاي اين گياه در طب سنتي اروپا از زمان روميان به عنوان ديورتيک استفاده مي شده و از ديگر مصارف آن در ناراحتي هاي کبدي و حمايت کبدي بوده است. اروپائيان اين گياه را به عنوان افزاينده صفرا، محافظت کننده کبدي، کاهنده کلسترول و ادرار آور
مي شناختند(64).
1-1-2-7- عوارض جانبي گياه کنگر فرنگي
درماتيت تماسي از عوارض مهم کنگرفرنگي به حساب مي آيد. سيناروپيکرين و ساير لاکتون هاي سزکيي ترپني، آلرژن هاي قدرتمند کنگر فرنگي مي باشند و عصاره خالص سازي شده و فراورده هاي خاص اين گياه که حاوي مقادير بيشتري از لاکتونهاي مزبور هستند، پر عارضه تر از عصاره تام آن
مي باشند(7،11،43).
1-1-2-8- دلايل استفاده از گياه به عنوان منابع آنتي اکسيدان
گياهان در معرض ميزان زيادي از اکسيژن قرار دارند و بنابراين سرشار از سيستم هاي آنتي اکسيدان هستند. همچنين گياهان محدوده وسيعي از ضد اکسيدان ها را براي انسان ها فراهم مي کنند. همچنين رژيم هاي غني از گياهان همراه با کاهش خطر بيماري هاي وابسته به سن مانند انواع سرطان ها، ديابت، آترواسکلروز و فراموشي مي باشد و در صورتي که مردم کشورهاي پيشرفته ميوه و سبزي بخورند سلامتي بيشتري خواهند داشت (56).
1-1-2-9- اعمال مهم آنتي اکسيدان ها
1) باند شدن با کاتاليزورهاي فلزي
2) تجزيه کردن پراکسيدها
3) کاهش غلظت اکسيژن موضعي
4) جلوگيري از آغاز واکنش هاي زنجيره اي
5) شکستن زنجيره واکنش با هدف جلوگيري از جداشدن هيدروژن توسط راديکال هاي فعال(19،52).
1-1-2-10-راديکال هاي آزاد
1-1-2-10-1- استرس اکسيداتيو
راديکال هاي آزاد و ساير (Ros1) براي زندگي لازم هستند. چرا که در پيام رساني سلولي شرکت مي کنند و عمل فاگوسيتوزي آن ها جهت از بين بردن باکتري ها لازم است. به علاوه با توجه به عملکردهاي لازم و کنترل شده، Ros در تمام موجودات هوازي نيز به عنوان پيامد تنفس ميتوکندريايي که اکسيژن را در فرآيند توليد ATP از طريق همراه کردن انتقال الکترون و فسفريله کردن اکسيداتيو مصرف مي‌کند، توليد مي‌شود(17).
محصولات غير ضروري ROS، يعني اکسيداتيو مي تواند به وسيله فاکتور هاي برون زاد نظير داروها و سم‌هاي محيطي القا شود (11).
استرس اکسيداتيو به طور بلقوه براي سلول ها مضر بوده وROS در علت شناسي و پيشرفت بسياري از فرآيند هاي بيماري مانند سرطان درگير هستند. هرچند مکانيسم هاي اکسيداتيو که ROS را جمع آوري
مي کنند، به وسيله سيستم هاي آنزيمي اکسيداتيو با وزن مولکولي کم، اندام را از آثار مخرب استرس اکسيداتيو محافظت مي کند. در شرايط طبيعي اين سيستم هاي دفاعي آنتي اکسيداني قادر هستند کهROS را سميّت زدايي کنند و ماکرومولکول هاي سلولي و اندامک ها را از تخريب محافظت کنند. اگرچه تحت شرايط اکسيداتيوي بيش از حد، آنتي اکسيدان هاي سلولي کاهش مي يابند وROS مي تواند ترکيبات سلولي را تخريب و با فعاليت هاي بحراني سلولي تداخل ايجاد کند (2،17).
زماني که تعادل حياتي بين نسل راديکال آزاد و دفاع آنتي اکسيداني نامطلوب شود. ميتواند منجر به آسيب اکسيداتيو شود، اين آسيب اکسيداتيو مي تواند توسط سيستم هاي دفاعي endogenous مانند: کاتالاز، سوپراکسيددسموتاز، سيستم گلوتاتيون پراکسيداز، امّا اين سيستم ها کاملاً کار آمد نيستند (17،45).
اگرچه پاتوژنز فيبروزيس کبدي کاملاً مشخص نشده است اما بدون شک نمونه هاي واکنشگر اکسيژن نقش مهمي در تغيرات پاتولوژي کبد دارند (45).
1-2- استامينوفن
1-2-1- تاريخچه کشف استامينوفن
در قرون وسطي ترکيبات موجود در پوست درخت بيد سفيد (گروهي ا

مطلب مشابه :  پایان نامه رایگان دربارهعقد جعاله، عقد اجاره، کارشناسان

دیدگاهتان را بنویسید