پایان نامه مدیریت

دانلود فایل پایان نامه مدیریت عوامل سازمانی

(4-1): مشخصات جنسیتی نمونه آماری
4-3-2- مشخصات سنی نمونه
مشخصات سنی آنها نیز در جدول زیر خلاصه شده است، همانطور که ملاحظه می شود بیشترین افراد نمونه در گروه های سنی بین 30-39 و 40-49 قرار دارند.
جدول (4-2) : مشخصات سنی نمونه آماری
Age
Frequency
Percent
Valid Percent
Cumulative Percent
Valid
1 less 20
3
2.4
2.4
2.4
2 20-29
6
4.8
4.8
7.2
3 30-39
45
36.0
36.0
43.2
4 40-49
43
34.4
34.4
77.6
5 50-59
23
18.4
18.4
96.0
6 60 and over
5
4.0
4.0
100.0
Total
125
100.0
100.0
مشخصات سنی نمونه همان طور که توضیح داده شده در نمودار زیر قابل مشاهده است:
نمودار(4- 2): مشخصات سنی نمونه آماری
4-3-3- مشخصات تحصیلی نمونه
سطح تحصیلات نمونه نیز در جدول زیر خلاصه شده است که همانطور که در جدول مشاهده شده بیش از 70 درصد نمونه در مقطع کارشناسی هستند:
جدول(4-3): مشخصات تحصیلی نمونه
Education
Frequency
Percent
Valid Percent
Cumulative Percent
Valid
1.00 less than Bachelor
19
15.2
15.2
15.2
2.00 Bachelor
90
72.0

72.0
87.2
3.00 Master
14
11.2
11.2
98.4
4.00 Doctor
2
1.6
1.6
100.0
Total
125
100.0
100.0
سطح تحصیلات نمونه همان طور که توضیح داده شده در نمودار زیر قابل مشاهده است:
VCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC
نمودار (4-3) سطح تحصیلات نمونه آماری
4-3-4- سطح تجربه نمونه
میزان تجربه نمونه نیز در جدول زیر خلاصه شده است، که حاکی از آن است که بیش از 50 درصد نمونه دارای تجربه بین 10 الی 19 سال هستند.:
جدول (4-4) سنوات تجربه نمونه
Experiment
Frequency
Percent
Valid Percent
Cumulative Percent
Valid
1.00 less 10
28
22.4
22.4
22.4
2.00 10-19
68
54.4
54.4
76.8
3.00 20-29
19
15.2
15.2
92.0
4.00 30 and over
10
8.0
8.0
100.0
Total
125
100.0
100.0
میزان تجربه نمونه همان طور که توضیح داده شده در نمودار زیر قابل مشاهده است:
نمودار (4-4): سنوات تجربه نمونه
4-3-5 سطح درآمدنمونه
میزان درآمد نمونه نیز در جدول زیر خلاصه شده است، که حاکی از آن است، بیش از 40 درصد نمونه دارای درآمد بین یک میلیون و یک میلیون و دویست و پنجاه هزار تومان هستند.:
جدول (4-5): میزان درآمدنمونه
Salary
Frequency
Percent
Valid Percent
Cumulative Percent
Valid
1.00 less 500
2
1.6
1.6
1.6
2.00 500-750
20
16.0
16.0
17.6
3.00 750-1000
32
25.6
25.6
43.2
4.00 1000-1250
55
44.0
44.0
87.2
5.00 1250-1500
16
12.8
12.8
100.0
Total
125
100.0
100.0
میزان درآمد نمونه همان طور که توضیح داده شده در نمودار زیر قابل مشاهده است:
نمودار (4-5): میزان درآمد نمونه
4-4- چگونگی تحلیل داده ها
در این تحقیق به منظور بررسی عوامل موثر بر انگیزش شغلی، همبستگی بین انگیزش شغلی و عوامل محیطی، عوامل سازمانی، عوامل فردی و ماهیت شغل را بررسی خواهیم کرد و به کمک آزمون های همبستگی به بررسی های فرضیات خواهیم پرداخت.
4-5- بررسی فرضیه های تحقیق
برای بررسی فرضیه های از نوع فرضیه همبستگی، از فرضیه و فرضیه که به صورت زیر بیان می شود استفاده می شود:
: بین دو فاکتور مورد نظر رابطه ای وجود ندارد.
: بین دو فاکتور مورد نظر رابطه ای وجود دارد.
توجه داشته باشید که علامت ضریب همبستگی بین این دو فاکتور می باشد. بر این اساس اگر Sigآزمون همبستگی کمتر از مقدار 0.05باشد فرض صفر رد خواهد شد و این نشان می دهد که بین دو فاکتور مورد نظر همبستگی وجود دارد. و اگر بیش از مقدار 0.05 باشد همبستگی وجود نخواهد داشت و رابطه ای بین آنها نخواهد بود.
فرضیات تحقیق شامل 4 فرضیه اصلی و 10 فرضیه فرعی است که به شرح زیر است:
جدول (4-6) دسته بندی فرضیات تحقیق
فرضیه اصلی اول:
بین عوامل سازمانی و انگیزش شغلی کارکنان شهرداری شاهرود رابطه وجود دارد.
فرضیه فرعی اول
بین حقوق وانگیزش شغلی کارکنان شهرداری شاهرودرابطه وجود دارد.
فرضیه فرعی دوم
بین ترفیعات وانگیزش شغلی کارکنان شهرداری شاهرودرابطه وجود دارد.
فرضیه فرعی سوم
بین خط مشی سازمانی وانگیزش شغلی کارکنان شهرداری شاهرودرابطه وجود دارد.
فرضیه اصلی دوم:
بین عوامل محیطی و انگیزش شغلی کارکنان شهرداری شاهرودرابطه وجود دارد.
فرضیه فرعی چهارم
بین سبک سرپرستی و انگیزش شغلی کارکنان شهرداری شاهرودرابطه وجود دارد.
فرضیه فرعی پنجم
بین گروه کاری وانگیزش شغلی کارکنان شهرداری شاهرودرابطه وجود دارد.
فرضیه اصلی سوم:
بین عوامل فردی و انگیزش شغلی کارکنان شهرداری شاهرودرابطه وجود دارد.
فرضیه فرعی ششم
بین تنوع کاری وانگیزش شغلی کارکنان شهرداری شاهرودرابطه وجود دارد.
فرضیه فرعی هفتم
بین عدم ابهام و انگیزش شغلی کارکنان شهرداری شاهرودرابطه وجود دارد.
فرضیه اصلی چهارم: بین ماهیت شغل وانگیزش شغلی کارکنان شهرداری شاهرودرابطه وجود دارد.
فرضیه فرعی هشتم
بین نگرش مثبت وانگیزش شغلی کارکنان شهرداری شاهرودرابطه وجود دارد.
فرضیه فرعی نهم
بین سن وانگیزش شغلی کارکنان شهرداری شاهرود رابطه وجود دارد.
فرضیه فرعی دهم
بین سابقه کاری وانگیزش شغلی کارکنان شهرداری شاهرود رابطه ر دارد.
4-5-1- بررسی فرضیه اصلی اول تحقیق
فرضیه اصلی اول تحقیق به شرح زیر می باشد:
بین عوامل سازمانی وانگیزش شغلی کارکنان شهرداری شاهرودرابطه وجوددارد.
این فرضیه مشتمل بر 3 فرضیه فرعی است که قبل از بررسی این فرضیه باید مورد توجه قرار گیرند.
4-5-1-1- بررسی فرضیه فرعی اول
بین حقوق و انگیزش شغلی کارکنان شهرداری شاهرودرابطه وجوددارد.
بدین منظور برای تجزیه و تحلیل این فرضیه از فرض صفر و فرض مخالف زیر استفاده می کنیم:
: بین حقوق وانگیزش شغلی کارکنان شهرداری شاهرودرابطه وجود ندارد.
: بین حقوق و انگیزش شغلی کارکنان شهرداری شاهرودرابطه وجود دارد.
جدول(4- 7): تعیین ضریت همبستگی حقوق وانگیزش شغلی

حقوق
انگیزش
حقوق
Pearson Correlation
1
.776
Sig. (2-tailed)
.023
N
125
125
انگیزش
Pearson Correlation
.776
1
Sig. (2-tailed)
.023
N
125
125
جدول بالا میزان همبستگی بین حقوق وانگیزش شغلی را نشان می دهد. به کمک Sig این آزمون می توان دریافت که آیا رابطه معنادراری بین حقوق و انگیزش وجود دارد یا خیر. با توجه به اینکه Sig این آزمون برابر 0.023 وکمتر از 0.05 می باشد می توان نتیجه گرفت که فرض صفر رد می شود و فرض مخالف تأیید می شود. پس می توان نتیجه گرفت که بین حقوق وانگیزش رابطه معنادارای وجود داردو فرضیه تحقیق تأیید
می شود.
4-5-1-2- بررسی فرضیه فرعی دوم
بین ترفیعات و انگیزش شغلی کارکنان شهرداری شاهرودرابطه وجود دارد.
بدین منظور برای تجزیه و تحلیل این فرضیه از فرض صفر و فرض مخالف زیر استفاده می کنیم
: بین ترفیعات و انگیزش شغلی کارکنان شهرداری شاهرود رابطه وجود ندارد.
: بین ترفیعات و انگیزش شغلی کارکنان شهرداری شاهرود رابطه وجود دارد.
جدول(4- 8): تعیین ضریت همبستگی ترفیعات وانگیزش شغلی
ترفیعات
انگیزش
ترفیعات
Pearson Correlation
1
.748
Sig. (2-tailed)
.039
N
125
125
انگیزش
Pearson Correlation
.748
1
Sig. (2-tailed)
.039
N
125
125
جدول بالا میزان همبستگی بین ترفیعات وانگیزش شغلی را نشان می دهد. به کمک Sig این آزمون می توان دریافت که آیا رابطه معنادراری بین ترفیعات و انگیزش وجود دارد یا خیر. با توجه به اینکه Sig این آزمون برابر 0.029 و کمتر از 0.05 می باشد می توان نتیجه گرفت که فرض صفر رد می شود و فرض مخالف تأیید می شود. پس می توان نتیجه گرفت که بین ترفیعات و انگیزش رابطه معنادارای وجود داردو فرضیه تحقیق تأیید می شود.
4-5-1-3- بررسی فرضیه فرعی سوم
بین خط مشی وانگیزش شغلی کارکنان شهرداری شاهرود رابطه وجود دارد.
بدین منظور برای تجزیه و تحلیل این فرضیه از فرض صفر و فرض مخالف زیر استفاده می کنیم
: بین خط مشی و انگیزش شغلی کارکنان شهرداری شاهرود رابطه وجود ندارد.
: بین خط مشی و انگیزش شغلی کارکنان شهرداری شاهرود رابطه وجود دارد.
جدول(4- 9): تعیین ضریت همبستگی خط مشی وانگیزش شغلی
خط مشی
انگیزش
خط مشی
Pearson Correlation
1
.513
Sig. (2-tailed)
.039
N
125
125
انگیزش
Pearson Correlation
.513
1
Sig. (2-tailed)
.039
N
125
125
جدول بالا میان همبستگی بین خط مشی وانگیزش شغلی را نشان می دهد. به کمک Sig این آزمون می توان دریافت که آیا رابطه معنادراری بین خط مشی و انگیزش وجود دارد یا خیر. با توجه به اینکه Sig این آزمون برابر 0.039 و کمتر از 0.05 می باشد می توان نتیجه گرفت که فرض صفر رد می شود و فرض مخالف تأیید می شود. پس می توان نتیجه گرفت که بین خط مشی وانگیزش رابطه معنادارای وجود داردو فرضیه تحقیق تأیید می شود.
با تأیید شدن فرضیات فرعی، پس می توان نتیجه گرفت که عوامل سازمانی همبستگی معناداری با انگیزش دارند و فرضیه اصلی اول تأیید می شود.
4-5-2- بررسی فرضیه اصلی دوم تحقیق
فرضیه اصلی دوم تحقیق به شرح زیر می باشد:
بین عوامل محیطی و انگیزش شغلی کارکنان شهرداری شاهرود رابطه وجود دارد.
بدین منظور برای تجزیه و تحلیل این فرضیه از فرض صفر و فرض مخالف زیر استفاده می کنیم
: بین عوامل محیطی و انگیزش شغلی کارکنان شهرداری شاهرود رابطه وجود ندارد.
: بین عوامل محیطی و انگیزش شغلی کارکنان شهرداری شاهرودرابطه وجود دارد.
این فرضیه مشتمل بر 2 فرضیه فرعی است که قبل از بررسی این فرضیه باید مورد توجه قرار گیرند.
4-5-2-1- بررسی فرضیه فرعی چهارم
بین رهبری و انگیزش شغلی کارکنان شهرداری شاهرود رابطه وجود دارد.
بدین منظور برای تجزیه و تحلیل این فرضیه از فرض صفر و فرض مخالف زیر استفاده می کنیم
: بین رهبری وانگیزش شغلی کارکنان شهرداری شاهرود رابطه وجود ندارد.
: بین رهبری و انگیزش شغلی کارکنان شهرداری شاهرودرابطه وجود دارد.
جدول(4- 10): تعیین ضریب همبستگی رهبری وانگیزش شغلی
رهبری
انگیزش
رهبری
Pearson Correlation
1
.783
Sig. (2-tailed)
.011
N
125
125
انگیزش
Pearson Correlation
.783
1
Sig. (2-tailed)
.011
N
125
125
جدول بالا میزان همبستگی بین رهبری وانگیزش شغلی را نشان می دهد. به کمک Sig این آزمون می توان دریافت که آیا رابطه معنادراری بین رهبری و انگیزش وجود دارد یا خیر. با توجه به اینکه Sig این آزمون برابر 0.011 و کمتر از 0.05 می باشد می توان نتیجه گرفت که فرض صفر رد می شود و فرض مخالف تأیید می شود. پس می توان نتیجه گرفت که بین رهبری و انگیزش رابطه معنادارای وجود داردو فرضیه تحقیق تأیید می شود.
4-5-2-2- بررسی فرضیه فرعی پنجم
بین گروه کاری وانگیزش شغلی کارکنان شهرداری شاهرود رابطه وجود دارد.
بدین منظور برای تجزیه و تحلیل این فرضیه از فرض صفر و فرض مخالف زیر استفاده می کنیم
: بین گروه کاری و انگیزش شغلی کارکنان شهرداری شاهرود رابطه وجود ندارد.
: بین گروه کاری و انگیزش شغلی کارکنان شهرداری شاهرودرابطه وجود دارد.
جدول(4- 11): تعیین ضریت همبستگی گروه کاری وانگیزش شغلی
گروه کاری
انگیزش
گروه کاری
Pearson Correlation
1
.713
Sig. (2-tailed)
.028

 
 
N
125
125
انگیزش
Pearson Correlation
.713
1
Sig. (2-tailed)
.028


برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  77u.ir  مراجعه نمایید
رشته مدیریت همه موضوعات و گرایش ها : صنعتی ، دولتی ، MBA ، مالی ، بازاریابی (تبلیغات – برند – مصرف کننده -مشتری ،نظام کیفیت فراگیر ، بازرگانی بین الملل ، صادرات و واردات ، اجرایی ، کارآفرینی ، بیمه ، تحول ، فناوری اطلاعات ، مدیریت دانش ،استراتژیک ، سیستم های اطلاعاتی ، مدیریت منابع انسانی و افزایش بهره وری کارکنان سازمان

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

N
125
125
جدول بالا میزان همبستگی بین گروه کاری وانگیزش شغلی را نشان می دهد. به کمک Sig این آزمون می توان دریافت که آیا رابطه معنادراری بین گروه کاری و انگیزش وجود دارد یا خیر. با توجه به اینکه Sig این آزمون برابر 0.028 و کمتر از 0.05 می باشد می توان نتیجه گرفت که فرض صفر رد می شود و فرض مخالف تأیید می شود. پس می توان نتیجه گرفت که بین گروه کاری و انگیزش رابطه معنادارای وجود داردو فرضیه تحقیق تأیید می شود.
با تأیید شدن فرضیات فرعی، پس می توان نتیجه گرفت که عوامل محیطی همبستگی معناداری با انگیزش دارند و فرضیه اصلی دوم تأیید می شود.
4-5-3- بررسی فرضیه اصلی سوم تحقیق
فرضیه اصلی سوم تحقیق به شرح زیر می باشد:
بین ماهیت شغل وانگیزش شغلی کارکنان شهرداری شاهرود رابطه وجود دارد.
بدین منظور برای تجزیه و تحلیل این فرضیه از فرض صفر و فرض مخالف زیر استفاده می کنیم
: بین ماهیت شغل وانگیزش شغلی کارکنان شهرداری شاهرود رابطه وجود ندارد.
: بین ماهیت شغل و انگیزش شغلی کارکنان شهرداری شاهرود رابطه وجود دارد.
این فرضیه مشتمل بر 3 فرضیه فرعی است که قبل از بررسی این فرضیه باید مورد توجه قرار گیرند.
4-5-3-1- بررسی فرضیه فرعی ششم

]]>

90