پایان نامه های روانشناسی

دانلود رایگان پایان نامه روانشناسی در مورد رضایتمندی شغلی

دارند که سخت تر از مردان کارمی کنند واز کارکنان مرد متحمل ترند،ولی پاداش های یکسان قابل مقایسه دریافت نمی نمایند.این عوامل آشکارا خشنودی شغلی را تحت تاثیر قرار می دهد. نژاد:بیشترکارکنان سفیددرمقایسه خشنودی بیشتری ازشغلشان ابزارمی کنند.(فورجیوتی وپیترز 1982، ویور به نقل ازمهداد،علی-1380) هرچنددرمیان سیاهان وسایر اقلیت های قومی طبقه متوسط درحال رشدی هست که شرایط استخدام شدن رادارابوده ولی استخدام نشده اند ویابه طور نا منظم کار می کنند ویا همچنان نومیدانه درصدداستخدام شدن،اغلب آنان که استخدام می شوندودارای کار تمام وقت اند،کارآنان به مشاغل سطح پایین محدوداست که حقوق کم وفرصت اندک برای پیشرفت وتحقق خود را به دنبال دارد.بدین سان،علاقه اولیه برای بسیاری ازکارکنان خشنودی شغلی نیست بلکه پیدا کردن شغلی است که بتواند دستمزدی مناسب رابه همراه داشته باشد واین عامل مهمترین عامل اصلی است که درجامعه ما در تمام سطوح شغلی می شود(مهداد،علی-1380).

7- تجربه شغلی:
درطول مراحل اولیه ی استخدام ،کارکنان جدید تمایل دارندکه ازشغلشان خشنود باشند،این دوره شامل انگیزش وچالش برای کسب مهارت ها وتوانایی هاست وممکن است شغل به خاطر این که حالت تازگی دارد،جذاب به نظر برسد.این حالت خشنودی باکاهش روبه رو خواهدگردید.مگر آنکه کارکنان اطلاعاتی حاکی از پیشرفت ورشد درشغل خود بیابند.دلسردی ،بعدازچند سال درشغل بروز می کند که اغلب بااین احساس که «پیشرفت درشرکت خیلی کند است»همراه است .کارکنان باتجربه ی بالا اعتقادندارندکه عملکرد شغلی منجر به پاداش خواهد گردید.احساس آنها از چالش ها دلبستگی شغلی ،تقلیل وتعهد سازمانی کمتری را نشان دادند.(استون:اسلوکام وکران 1978(110)به نقل از مامن پوش ،مریم -1382 ) آشکار شده است که خشنودی شغلی بعد ازسالیانی چندازتجربه وبعد از اینکه یکنواختی شغل رابهبودپیدا کرد،افزایش می یابد.رابطه ی میان خشنودی شغلی وطول تجربه کاری با رابطه ی میان سن وخشنودی شغلی موازی است وآن عوامل ممکن است پدیده های سکانی تحت نامهای متفاوت باشند.( مامن پوش ،مریم -1382). 8-شخصیت:
تحقیقات انجام شده می گویند کارکنان خشنودتر درکارسازگاری بهتروثبات عاطفی بیشتر دارند.اگر چه رابطه ها آشکاربه نظر می رسد، ولی سوال این است که کدام اول می آید، ثبات عاطفی یا خشنودی شغلی؟عدم ثبات عاطفی یا عدم خشنودی شغلی ؟عدم ثبات عاطفی می تواند علت نارضایتی درهرنقطه زندگی باشد، و ناخشنودی شغلی طولانی می تواند منجربه سازگاری عاطفی ضعیف گردد.
دو عامل شخصیّتی که با خشنودی شغلی رابطه دارندعبارت اند از خودبیگانگی جایگاه مهار کارکنانی که کمتر احساس از خود بیگانگی دارند ودارای جایگاه مهار هستند ، بیشتر احتمال دارددر خشنودی شغلی ،دلبستگی شغلی وتعهدسازمانی بالاباشند. (کینگ،مواریواتکینسون1982،استوت،سلوکامواکرا 1987). کوشش برای پیشرفت (حدی که مردم درآن سخت کارمی کنندوکارشان راجدی می گیرند)صورت مثبتی با خشنودی شغلی وعملکردبالارابطه دارد.عامل ناشکیبایی/تحرک پذیری ،(عدم تعادل ، عصبانیت، خصومت واحساس تنگی زمان ) باخشنودی شغلی رابطه منفی دارد.
کسانی که نمره ی بالا درناشکیبایی دارند،خشنودی شغلی پایین تری دارند(بلوئن ،بارلینگ وبارونز 1990). همچنین محققان به این نتیجه رسیدند که درمیان کارکنانی که درجه ی بالایی از اعتبار اجتماعی و موسسه ای را دارا هستندخشنودی شغلی بالاتر است(مهداد،علی-1380).
9- سرپرستی :
پژوهش های انجام شده نشان می دهند که سرپرستی باملاحظه بیش ازسرپرستی کارمدارموجب رضامندی می شود(سادلر1970)وکارکنان مهارت های سرپرستان خود رادرمناسبت های انسانی عامل مهمی دررضامندی خود تلقی می کنند(ازکمپ 1990).هرجا که سرپرستان باکارکنان رفتاری حمایتی ودوستانه داشته اند،رضایت شغلی نیز زیادبوده است.(هوشنگی ،هاجر-1382).

10- سطح حرفه ای:
سطح یاجایگاه حرفه ای وشغلی عالی،خشنودی شغل بیشتر را به همراه دارد. مدیران اجرایی نگرش های شغلی واحساس مثبت تری را ابراز می نمایند، تاکسانی که در سرپرستی خط اول کار می کنندوبه همین ترتیب آنها از زبردستان خشنودترند.سطح شغلی عالی فرصت های بیشتری برای ارضای نیازهای برانگیزنده دارد ونیز اختیار ،چالش ومسئولیت بیشتری درکاردارد.ارضای نیازهای حرمت ذات وخودشکوفایی درسلسله مراتب سازمانی افزایش می یابد.درمطالعات انجام گرفته درمیان کارآفرینان وکارکنان درمشاغل فنی ،حرفه ای ومدیریتی نمرات شغلی بالا مشاهده است.(تامپسون،کمپکمن وشراشیم ،1992 نقل از مامن پوش ،مریم -1382 ).
11-ایمنی شغل:
به عقیده اسمیت (1969)ایمنی شغلی پس ازدستمزدبه احتمال مهمترین جنبه شرایط کاری است(ازکمپ ،1990).ایمنی شغل ،یکی ازعواملی است که هم ازبروز حوادث فیزیکی کارجلوگیری می کند وهم موجب تقویت روحیه کارکنان می شودچرا که آنها ،این احساس راباخوددارندکه برای کارفرمایان اهمیت دارندوبه عنوان عوامل انسانی به آنها توجه می شود.آنها می دانند،اگر حادثه ای برایشان رخ بدهد، کارفرمایان آنها راکنار نمی گذارند و بیمه هزینه ی درمان آنها راخواهد دادوهمین امور،رضایت شغلی آنها را افزایش می دهد.
12 – روابط باهمکاران:
روابط ومناسبات یکی ازمهمترین عوامل درتعیین رضایتمندی شغلی یانارضایتمندی شغلی است در مطالعه وان زلست(1952)هنگامی که کارکنان اجازه یافته همکاران شغلی خودراانتخاب کنند،رضایتمندی شغلی شان افزایش یافت ودرعوض هزینه های کار وسرمایه کاهش پیدا کرد.دردیگرمطالعات نیز معلوم شد که رضایتمندی شغلی به طور مثبت تحت روابط صمیمانه وهمبستگی گروهی ومحبوبیت وشهرت دربین همکاران قراردارد. .این مطالعات توسط آدامزواسلوکام درسال 1971 انجام شد(ازکمپ،1990).
13- ساختارسازمانی
مشتمل برجنبه های متعددی است.اندازه سازمان اغلب باارزش های شخصی ،درنفوذ با رضایتمندی درکنش متقابل است.برای نمونه کارکنان درسازمان های بسیاربزرگ در سطح بالای دستمزدخود می بالند درحالی که کارکنان که درموسسات بسیار کوچک به کار مشغولند، بیشتر توسط تنوع شغلی وارتباطهای اجتماعی برانگیخته می شوند(ازکمپ ،1990).
14- حقوق ودستمزد:
مطالعات لاک نشان می دهد که حقوق ودستمزد یک عامل تعیین کننده رضایت شغلی است .به ویژه زمانی که از دیدگاه کارمندان این پرداخت منصفانه وعادلانه باشد. دستمزدبرای تقریبا همه ی گروه های شغلی یکی ازمهمترین شرایط کاری به شمار می آید دربرخی ازمطالعات معلوم شده است که دستمزدعامل مهمی دررضامندی شغلی گروه های مشخصی ازکارکنان محسوب می شود وبه احتمال برای افرادی که نمی توانند رضایت دیگری از کارشان کسب کنند حائر اهمیت بیشتری می باشد (ازکمپ،1990) .حقوق ودستمزد ، درکشور ما اولین ومهمترین عامل است که افراد را وادار به ماندن درکاری می کند واگر متنا سب باانتظار شخص باشد،عامل مهمی درافزایش رضایت شغلی است .درواقع بیشتر افراد به دلیل برطرف نشدن پایین ترین سلسله مراتب نیاز،درجستجوی حقوق ومزایای بیشتر هستند،حقوق بالا موجبات رفاه وآرامش کارمندان وشاغلین رابه همراه داردوعامل مهمی درجلب افراد به سمت شغلی می باشد.
15- پیشرفت شغلی :
درحالی که بسیاری واژه مسیر شغلی رادرانتها به معنای پیشرفت درسازمان می دانند اما بادیدگاهی گسترده بایدآن رادرمجموعه متوالی نگرش ها ورفتارهای فردی درزمینه فعّالیت ها وتجربه های مربوطه کاردرطول عمرمعنا کرد. به عبارت دیگرواژه ها مسیر شغلی ازیک سو معنای برونی داردکه به دیدگاه های مشخص نسبت به شغلش اشاره دارد وازسوی دیگرمعنای بیرونی داردوانواع شغلهای واقعی که فردبه عهده داشته است یادارد را دربر می گیرد. نیاز پیشرفت نشان دهنده میل وعلاقه فرد نسبت به انجام یک کار وسازمان دادن محیط کارپرثمره فایق آمدن بر موانع ،افزایش میزان کار ،رقابت در انجام کار بیشتر وبهتر وپیشی جستن نسبت به دیگر است واین نیاز میل به انجام کاری است بهتر وکارآمد ترازآنچه که قبلاانجام شده است (ساعتچی،محمود-1374).
« پیامدهای رضایت شغلی » :
رضایت شغلی ، مسلما دارای پیامدهای مختلفی است ازمهمترین پیامدهای آن می توان به کارکرد ورضایت شغلی ، بهداشت روانی ،کاهش ترک خدمت ،سلامتی جسمی اشاره کرد.
1–کارکردورضایت شغلی:
اصولا کارکرد بهتر به پاداش های اقتصادی وروانی بالاتری می انجامد.اگر این پاداش هاازدیدگاه کارکنان عادلانه وبرابربه شمار آیند رضایت بیشتری پدید می آید.زیراکارکنان احساس می کنند که آنان متناسب با کاروکوشش خود پاداش دریافت می دارند.از سوی دیگر اگر احساس چنین باشد که پاداش کمترازکارکرد است نارضایتی پدیدار می شود.در هر حال رضایت فرد بر تعهد بیشتر یا کنترل وی اثر می گذارد که آن نیز برکوشش وسرانجام کار او نفوذ می کند.(دیوبس ونیواستورم،1973) 2-(بهداشت روانی):
درزمینه ی بهداشت روانی لازم است تا نتیجه های حاصل از پژوهش های هم بستگی با احتیاط مورد تعبیر وتفسیر قرارگیرد. چندین مطالعه ازجمله مطالعات انجام شده روی کارگران کارخانجات اتومبیل سازی (کورن ها وسر 1965) وتلگرافچی ها (فرگوسن ، 1973) خبرازارتباط سازگاری عاطفی ضعیف ونارضایتی شغلی داده اند وبه طور کلی در پژوهش های مختلفی نشان داده اند که امکان نارضایتمندی شغلی ، مشارکت در بیماری افراد نیز داشته باشد(دیویس وینواستورم ،1993).
3– (سلامت جسمی)
گزارش های متعدد نشانگر پیوند نارضایتمندی شغلی وعلایم جسمی بیماریهای است که از خستگی وسردرد تابیماری قلبی را دربر می گیرد.(بورک 1970)از آنجا که نارضایتمندی شغلی می تواند منبع فشار باشد وفشار موجب بیماری های متعددجسمی این پیوند منتقی می نماید(بالمور 1969)در یک مطالعه تداومی دریافت که رضامندی بهترین پیشگویی طول عمر است .تحقیقات زیادی نشان داده است .
افراد ناراضی از شغل خود،مستعد ابتلاء به مرض های گوناگون هستندکه دامنه ی این نوع بیماریهاازسردردتامرض های قلبی کشیده می شود یکی از تحقیقات نشان می دهد که برای پیش بینی وضع فیزیکی فرد،رضایت شغلی ازجمله شاخص هایی است که به مراتب موثرترازدخانیات عمل می کند.طبق این تحقیقات ،نارضایتی ازشغل تنها یک پدیده روانی نیست.فشار روانی که درنتیجه نارضایتی برفرد واردمی شود می تواند وی را مستند وپذیرای بیماریهایی چون حمله قلبی نماید(ازکمپ،1370).
4– کاهش ترک خدمت: همان گونه که شاید انتظار می رود ورضایت شغلی بالا با کاهش ترک خدمت کارکنان پیوند دارد.ترک خدمت کارکنان عبارت است از نسبت کارکنانی که کارخودرادرسازمان رها می کنندکه کارکنانی که ازکارخودرضایت بیشتری دارند،احتمال داردکه زمان بیشتری راباکارفرمای خودبه سر آورندبه این روال که کارکنان که رضایت اندکی برخوردارندبه طورمعمول ،به نرخ های بالای ترک خدمت گرفتارند.

پیامدهای عدم رضایت شغلی:
1-تشویش:یک شرایط کلی است که ناخشنودی فردازشغل رانشان می دهدوممکن است به انحناءمختلف ظاهر

]]>