پایان نامه مدیریت

دانلود تحقیق با موضوع متغیرهای جمعیت شناختی

. (تهران)……………………. 84
2-3-1- 27-2- اعمال نظارت مالی بر عاملین ذیحساب خارج محل استقرار ذیحساب…. 85
2-3-1- 28- به اهم موارد مورد توجه ذیحساب در امر نظارت…………………………………………… 85
2-3-1- 29- مدل تحلیلی پژوهش……………………………………………………………………………………… 87
فصل سوم: روش شناسی تحقیق
3-1- مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………………. 90
3-2- تعاریف عملیاتی متغیرهای وابسته و مستقل تحقیق………………………………………………………. 90
3-2-1- تعریف عملیاتی عملکرد………………………………………………………………………………………….. 90
3-2-2- تعریف عملیاتی نظارت ذیحساب……………………………………………………………………………. 91
3-3- اهداف تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………….. 92
3-3-1- اهدف اصلی…………………………………………………………………………………………………………….. 92
3-3-2- اهداف فرعی……………………………………………………………………………………………………………. 93
3-4- سؤالات تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………… 93
3-4-1- سؤال اصلی……………………………………………………………………………………………………………… 93


برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  77u.ir  مراجعه نمایید
رشته مدیریت همه موضوعات و گرایش ها : صنعتی ، دولتی ، MBA ، مالی ، بازاریابی (تبلیغات – برند – مصرف کننده -مشتری ،نظام کیفیت فراگیر ، بازرگانی بین الملل ، صادرات و واردات ، اجرایی ، کارآفرینی ، بیمه ، تحول ، فناوری اطلاعات ، مدیریت دانش ،استراتژیک ، سیستم های اطلاعاتی ، مدیریت منابع انسانی و افزایش بهره وری کارکنان سازمان

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

3-4-2- سؤالات فرعی………………………………………………………………………………………………………….. 93
3-5- فرضیه های تحقیق……………………………………………………………………………………………………………. 93
3-5-1- فرضیه اصلی ………………………………………………………………………………………………………….. 93
3-5-2- فرضیه فرعی……………………………………………………………………………………………………………. 94
3-6- نوع وروش تحقیق………………………………………………………………………………………………………………. 94
3-7- جامعه آماری و نمونه…………………………………………………………………………………………………………. 95
3-8- محدوده زمانی و مکانی تحقیق ………………………………………………………………………………………… 95
3-9- روش گرد آوری اطلاعات…………………………………………………………………………………………………… 95
3-10- روش های آماری، تجزیه و تحلیل داده ها……………………………………………………………………… 96
3-11- متغیرمستقل و وابسته تحقیق………………………………………………………………………………………… 96
3-11-1- متغیر مستقل……………………………………………………………………………………………………….. 97
3-11-2- متغیر وابسته………………………………………………………………………………………………………… 97
3-12- روایی و پایایی پرسش نامه……………………………………………………………………………………………… 97
3-12-1- روایی…………………………………………………………………………………………………………………… 97
3-12-2- پایایی……………………………………………………………………………………………………………………. 97
3-13- مدل عملیاتی تحقیق………………………………………………………………………………………………………. 98
فصل چهارم: تجزیه وتحلیل داده ها
4-1- مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………………. 100
4-2-آمارتوصیفی…………………………………………………………………………………………………………………………. 100
4-2-1- توصیف متغیرهای جمعیت شناختی……………………………………………………………………… 101
4-2-2- توصیف متغیرهای اختصاصی تحقیق…………………………………………………………………….. 104
4-3- آمار استنباطی……………………………………………………………………………………………………………………. 124
فصل پنجم: نتیجه گیری وپیشنهادات
5-1- مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………………. 128
5-2- جمع بندی…………………………………………………………………………………………………………………………. 128
5-3- نتایج حاصل از تحقیق……………………………………………………………………………………………………….. 130
5-3-1- نتیجه گیری مربوط به فرضیه اول تحقیق…………………………………………………………….. 130
5-3-2- نتیجه گیری مربوط به فرضیه دوم تحقیق……………………………………………………………. 130
5-3-3- نتیجه گیری مربوط به فرضیه سوم تحقیق………………………………………………………….. 131
5-4- پیشنهادهای تحقیق…………………………………………………………………………………………………………… 131
5-4-1- پیشنهادهایی در جهت بهبود روند صحیح نظارت ذیحساب بر عملکرد عاملین
ذیحساب ناجا بر اساس نتایج حاصل از یافته های تحقیق……………………………………………….
131
5-4-2- پیشنهادهایی به منظور افزایش عملکرد عاملین ذیحساب ناجا بر اساس تجربیات
محقق…………………………………………………………………………………………………………………………………….
132
5-4- 3- پیشنهادهای پژوهشی ………………………………………………………………………………………….. 133
5-6- محدودیت های تحقیق………………………………………………………………………………………………………. 134
فهرست منابع و مأخذ ………………………………………………………………………………………………………………….
ضمائم …………………………………………………………………………………………………………………………………………..

فهرست جداول و نمودارها

عنوان صفحه
جدول 2-1فرایند نظارت ……………………………………………………………………………………………………………………….. 66
جدول2 – 2 مدل تحلیلی پژوهش ………………………………………………………………………………………………………… 88
جدول 4-1- توزیع پاسخگویان بر حسب نوع درجه……………………………………………………………………………… 101
جدول4-2- توزیع پاسخگویان بر حسب سابقه خدمتی………………………………………………………………………… 102
جدول 4-3-توزیع پاسخگویان بر حسب سطح تحصیلات……………………………………………………………………… 103
جدول 4-4-توزیع نظر پاسخگویان در خصوص نقش نظارت ذیحساب برحفظ اسناد ودفاتر مالی توسط عاملین ذیحساب (سؤال 1)……………………………………………………………………………………………………………………….
104
جدول 4-5- توزیع نظر پاسخگویان در خصوص نقش نظارت ذیحساب در انجام کلیه پرداختها ازطریق سیستم بانکی توسط عاملین ذیحساب (سؤال 2)………………………………………………………………………………….
105

 
 
جدول4-6- توزیع نظر پاسخگویان در خصوص نقش نظارت ذیحساب در ارسال به موقع وجوه مصرف نشده درپایان سال مالی توسط عاملین ذیحساب به خزانه داری کل (سؤال 3)………………………………………….
106
جدول 4-7- توزیع نظر پاسخگویان در خصوص نقش نظارت ذیحساب در اخذکامل اوراق مناقصات ومزایده های انجام شده ونحوه بایگانی آنها توسط عاملین ذیحساب (سؤال 4)………………………………………….
107
جدول 4-8- توزیع نظر پاسخگویان در خصوص نقش نظارت ذیحساب در تهیه و تنظیم به موقع اسناد هزینه ونیز وصول درآمدها ومطالبات ازسوی عاملین ذیحساب (سؤال 5)…………………………………………………
108
جدول 4-9- توزیع نظر پاسخگویان در خصوص نقش نظارت ذیحساب در اخذ مدارک مثبته وقانونی در پرداخت های غیر قطعی (پیش پرداخت / علی الحساب) توسط عاملین ذیحساب (سؤال 6)……………………..
109
جدول 4-10- نقش نظارت ذیحساب در صورت صدور دستورمقام مجاز( مغایر با ضوابط مالی) منجر به اجرای به موقع ماده 91قانون محاسبات عمومی کشور توسط عاملین ذیحساب (سؤال 7)…………………………
110
جدول 4-11- توزیع نظر پاسخگویان در خصوص نقش نظارت ذیحساب درارسال به موقع مدارک ونواقص اسناد هزینه توسط عاملین ذیحساب (سؤال 8)…………………………………………………………………………………………
111
جدول 4-12- توزیع نظر پاسخگویان در خصوص نقش نظارت ذیحساب در پرداخت اعتبارات مصوب تخصیص یافته بابت پرداخت به موقع تعهدات ایجاد شده توسط عاملین ذیحساب (سؤال 9)…………………….
112
جدول4-13- توزیع نظر پاسخگویان در خصوص نقش نظارت ذیحساب در انجام وارسال به موقع صورت حسابهای مالی توسط عاملین ذیحساب به ذیحسابی ناجا (سؤال 10)…………………………………………………………
113
جدول4-14- توزیع نظر پاسخگویان در خصوص نقش نظارت ذیحساب درارسال به موقع گزارشات لازم به وزارت اموراقتصاد ودارایی ونیز دیوان محاسبات ودیگر مراجع قانونی توسط عاملین ذیحساب (سؤال 11)…
114
جدول4-15- توزیع نظر پاسخگویان در خصوص نقش نظارت ذیحساب برانجام صحیح مناقصات ومعاملات دولتی توسط عاملین ذیحساب (سؤال12) …………………………………………………………………………………………………
115
جدول4-16- توزیع نظر پاسخگویان در خصوص نقش نظارت ذیحساب برانجام صحیح مزایده اموال دولتی توسط عاملین ذیحساب (سؤال13)…………………………………………………………………………………………………
116
جدول4-17- توزیع نظر پاسخگویان در خصوص نقش نظارت ذیحساب بر رعایت مراحل خرج مواد17الی23ق.م .ع کشور ) درانجام هزینه ها توسط عاملین ذیحساب (سؤال14)…………………………………..
117
جدول4-18- توزیع نظر پاسخگویان در خصوص نقش نظارت ذیحساب بررعایت دقیق مواد 26و27و28 مقررات برگزاری مناقصات نیروهای مسلح توسط عاملین ذیحساب (سؤال15)………………………………………….
118
جدول4-19- توزیع نظر پاسخگویان در خصوص نقش نظارت ذیحساب در رعایت مفاد تبصره 1- ماده3 مقررات برگزاری مناقصات نیروهای مسلح توسط عاملین ذیحساب (سؤال16)…………………………………………..
119
جدول4-20- توزیع نظر پاسخگویان در خصوص نقش نظارت ذیحساب بر رعایت قوانین مالی ومحاسباتی درانجام امورات مالی توسط عاملین ذیحساب (سؤال17)……………………………………………………………………………
120
جدول4-21- توزیع نظر پاسخگویان در خصوص نقش نظارت ذیحساب در رعایت قانون بودجه در انجام هزینه ها توسط عاملین ذیحساب (سؤال18)…………………………………………………………………………………………….
121
جدول4-22- توزیع نظر پاسخگویان در خصوص نقش نظارت ذیحساب در رعایت دستورالعمل اجرایی بودجه توسط عاملین ذیحساب (سؤال19)………………………………………………………………………………………………….
122
جدول4-23- توزیع نظر پاسخگویان در خصوص نقش نظارت ذیحساب در اخذ ضمانت نامه های معتبر بانکی به هنگام انعقاد قراردادها توسط عاملین ذیحساب (سؤال20)……………………………………………………….
123
جدول4-24- نتایج آزمون t یک نمونه ای جهت بررسی فرضیه اول تحقیق ……………………………. 124
جدول4-25-نتایج آزمون t یک نمونه ای جهت بررسی فرضیه دوم تحقیق ……………………………. 125
جدول4-26-نتایج آزمون t یک نمونه ای جهت بررسی فرضیه سوم تحقیق …………………………. 126
نمودار 3-1- نمودار عملیاتی تحقیق……………………………………………………………………………………………………… 98
نمودار 4-1- توزیع پاسخگویان بر حسب نوع درجه……………………………………………………………………………… 101
نمودار 4-2- توزیع پاسخگویان بر حسب سابقه خدمتی………………………………………………………………………. 102
نمودار 4-3-توزیع پاسخگویان بر حسب سطح تحصیلات……………………………………………………………………. 103
نمودار 4-4- نقش نظارت ذیحساب برحفظ اسناد ودفاتر مالی توسط عاملین ذیحساب (سؤال 1)……………. 104
نمودار 4-5 نقش نظارت ذیحساب در انجام کلیه پرداختها ازطریق سیستم بانکی توسط

]]>

90

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *