دانلود تحقیق با موضوع ایالات متحده، بررسی تطبیقی، مالکیت فکری، نام تجاری

ب: بند دوم: مفهوم دامنه اینترنتی………………………………………………………………………………………………………51
ج: بند سوم: تفاوت علائم تجاری با دامنه اینترنتی………………………………………………………………………………….52
2-3-7-6 برند………………………………………………………………………………………………………………………………….52
الف: بند اول: تعریف برند………………………………………………………………………………………………………………….52
ب: بند دوم: تفاوت برند و علائم تجاری……………………………………………………………………………………………..53
2-3-7-7 اسم و نام تجاری………………………………………………………………………………………………………………53
الف: بند اول: مفهوم اسم تجاری…………………………………………………………………………………………………………53
ب: بند دوم : تفاوت علامت تجاری با اسم تجاری……………………………………………………………………………….53
مرجع ثبت ……………………………………………………………………………………………………………………………………..53
مدت اعتبار……………………………………………………………………………………………………………………………………..54
تعدد اختيار علامت يا نام تجاری……………………………………………………………………………………………………….55
ثبت بين‌المللي…………………………………………………………………………………………………………………………………55
انتقال حقوق……………………………………………………………………………………………………………………………………55
الزامي يا اختياري بودن ثبت………………………………………………………………………………………………………………56
جواز استفاده از كلمات و اعداد…………………………………………………………………………………………………………56
طبقه بندي كالاها و خدمات……………………………………………………………………………………………………………..56
نشان جغرافیایی………………………………………………………………………………………………………………………………56
الف: بند اول: مفهوم نشان جغرافیایی…………………………………………………………………………………………………56
ب: بند دوم: تفاوت علامت تجاری با نشان جغرافیایی…………………………………………………………………………57
2-3-7-8 علائم غیر قابل ثبت…………………………………………………………………………………………………………57
الف: مستثنیات از ثبت بدلیل فقدان وجه تمایز…………………………………………………………………………………….57
ب: واژه های عام یا غیر اختصاصی……………………………………………………………………………………………………..58
ج: نشانه های توصیفی ……………………………………………………………………………………………………………………..58
د: مغایر بودن علامت تجاری با نظم عمومی و اخلاق حسنه…………………………………………………………………..58
ه: علامت های تجاری فریبنده…………………………………………………………………………………………………………….58
2-3-8 گفتار هشتم: زیبایی شناسی وعناصر تشکیل دهنده علامت تجاری………………………………………………..59
2-4 مبحث چهارم: وضع مقررات داخلی و بین المللی برای علامت تجاری……………………………………………. 60
2-4-1 وضع مقررات در ایران…………………………………………………………………………………………………………….60
2-4-2وضع مقررات در ایالات متحده امریکا………………………………………………………………………………………..61
2-4-3وضع مقررات در کنوانسیون های بین المللی……………………………………………………………………………….62
2-4-3-1 کنوانسیون پاریس (برای حمایت از مالکیت صنعتی)……………………………………………………………….62
2-4-3-2 کنوانسیون سازمان جهانی مالکیت فکری (وایپو)…………………………………………………………………….63
2-4-3-3 موافقت نامه مادرید (راجع به ثبت بین المللی علائم تجاری) ………………………………………………….64
2-4-3-4 موافقت نامه جنبه های تجاری حقوق مالکیت فکری (تریپس)…………………………………………………65
فصل سوم: بررسی شرایط شکلی و ماهوی علامت تجاری در قوانین ایران و آمریکا و کنوانسی.ونهای بین المللی
3-1 مبحث اول: بررسی شرایط شکلی……………………………………………………………………………………………….. 67
3-1-1 گفتار اول: نظام شکلی ثبت علائم تجاری………………………………………………………………………………….67
3-1-1-1 بند اول: مراجع ثبت علامت…………………………………………………………………………………………………68
الف: ایران…………………………………………………………………………………………………………………………………………68
ب: ایالات متحده امریکا……………………………………………………………………………………………………………………..69
ج: کنوانسیون……………………………………………………………………………………………………………………………………70
د: موافقت نامه مادرید……………………………………………………………………………………………………………………..71
ه: بررسی تطبیقی…………………………………………………………………………………………………………………………….72
3-1-1-2 بند دوم: شرایط لازم برای ثبت علائم…………………………………………………………………………………73
الف: ایران………………………………………………………………………………………………………………………………………73
ب: ایالات متحده امریکا………………………………………… ……………………………………………………………………….74
ج: کنوانسیون…………………………………………………………………………………………………………………………………76
د: موافقت نامه مادرید…………………………………………………………………………………………………………………….76
ه: بررسی تطبیقی……………………………………………………………………………………………………………………………77
3-1-1-3 بند سوم: مدارک مورد نیاز برای ثبت…………………………………………………………………………………78
الف: ایران…………………………………………………………………………………………………………………………………….78
ب: ایالات متحده امریکا…………………………………………………………………………………………………………………80
ج: کنوانسیون………………………………………………………………………………………………………………………………..81
د: موافقت نامه مادرید…………………………………………………………………………………………………………………….81
ه: بررسی تطبیقی……………………………………………………………………………………………………………………………82
3-1-2 گفتار دوم: ثبت علائم تجاری……………………………………………………………………………………………….83
3-1-2-1 بند اول: ثبت علائم ………………………………………………………………………………………………………..83
الف: ایران………………………………………………………………………………………………………………………………………83
ب: ایالات متحده امریکا…………………………………………………………………………………………………………………..86
ج: کنوانسیون………………………………………………………………………………………………………………………………….91
د: موافقت نامه مادرید……………………………………………………………………………………………………………………..91
ه: بررسی تطبیقی……………………………………………………………………………………………………………………………….92
3-1-2-2 بند دوم: ثبت تغییرات درعلائم تجاری………………………………………………………………………………….92
الف: ایران…………………………………………………………………………………………………………………………………………92
ب: ایالات متحده امریکا……………………………………………………………………………………………………………………..93
ج]]>

Add a Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *