پژوهش – تعیین عوامل مؤثر بر تصمیم گیری مشتریان در انتخاب یک باشگاه ورزشی- …

۶۸
۶۹
۷۰
۷۰
۸۰
۸۲
۸۲
۸۳

شکل۱-۱: فرآیند تصمیمگیری خرید ورزشی سه مرحلهای ……………………………………………….……..
شکل۲-۱: فرآیند تصمیمگیری خرید ورزشی پنج مرحلهای ……………………………………………………..
شکل۳-۱: مدل تصمیم مشتری هووارد (۱۹۹۴) ………………………………………………………………
شکل۱-۲: فرایند بازاریابی …………………………………………………………………………………..
شکل ۲‑۲: مقایسه آمیخته بازاریابی در مورد کالاو خدمات ………………………………………………………
شکل ‏۰‑۲: چهار ویژگی خدمات ……………………………………………………………………………..
شکل ‏۰‑۲: اجزای یکپارچه آمیخته بازاریابی خدمات …………………………………………………………..
شکل۵-۲: فرآیند تصمیمگیری خرید ورزشی سه مرحلهای ……………………………………………………….
شکل۶-۲: فرآیند تصمیمگیری خرید ورزشی پنج مرحلهای ………………………………………………………
شکل ۷-۲: فرآیند کامل تصمیمگیری خرید ورزشی ……………………………………………………………
شکل ۸-۲: عوامل موثر ( غیرقابل کنترل ). بر رفتار مخاطبان ورزشی ……………………………………………..
شکل ۹-۲: تأثیر موقعیت در رفتار مصرف کننده ورزشی …………………………………………………………
شکل۱۰-۲: عوامل مؤثر در فرایند تصمیم گیری خرید …………………………………………………………
شکل ۱-۴: توزیع فراوانی متغیر سن آزمودنی ها ……………………………………………………………….
شکل ۲-۴: توزیع فراوانی متغیر وضعیت تاهل آزمودنی ها ………………………………………………………
شکل ۳-۴: توزیع فراوانی متغیر وضعیت شغلی …………………………………………………………………
شکل ۴-۴: توزیع فراوانی متغیر سطح تحصیلات ……………………………………………………………….
شکل ۵-۴: توزیع فراوانی متغیر سابقه فعالیت ورزشی ………………………………………………………….
شکل ۶-۴: توزیع فراوانی فاصله منزل تا باشگاه مشتریان ……………………………………………………….
شکل ۷-۴: توزیع فراوانی نحوه آشنایی مشتریان با باشگاه ………………………………………………………
شکل ۸-۴: توزیع فراوانی متغیر هدف و انگیزه از تمرین در باشگاه ………………………………………………..
شکل ۹-۴: اطلاع از وضعیت امکانات سایر باشگاه های آزمودنیها …………………………………………………
شکل ۱۰-۴: توزیع فراوانی میزان استفاده هفتگی مشتریان از امکانات باشگاه ………………………………………
شکل ۱۱-۴: مدل مفهومی ترجیحات مشتریان در انتخاب یک باشگاه بر اساس عوامل ۴گانه آمیخته بازاریابی………….
شکل ۱۲-۴: رابطه بین عامل قیمت با هر کدام از سؤالات ۱ تا ۴ …………………………………………………
شکل ۱۳-۴: رابطه بین عامل قیمت با هر کدام از سؤالات ۵ تا ۹ …………………………………………………
شکل ۱۴-۴:. رابطه بین عامل ترویج با هر کدام از سؤالات ۱۰ تا ۱۵ ……………………………………………..
شکل ۱۵-۴: رابطه بین عامل محصول با هر کدام از سؤالات ۱۷ تا ۲۰ ………………….……………….………۸۳