تحقیق دانشگاهی – تحلیل محتوایی مجموعه اشعار جلال بقایی نایینی- قسمت ۲

۲-۲- نظر بزرگان در مورد بقایی……………………………………………………………………..۲۲
۲-۳ -وفات بقایی ……………………………………………………. …………………………………… ۲۴
۲-۴-آثار بقایی………………………………………………………………………………………………. ۲۵
۲-۴-۱- پرتو اندیشه……………………………………………………………………………………….۲۵
۲-۴-۱-۱- ا ختلاط بقایی با شیخ بهایی ……………………………………………………………… ۳۰
۲-۴-۱-۲- دیدگاه بقایی در مورد فرهنگ و ادب و هنر………………………………….. ۳۳
۲-۴-۲-تذکره ی سخنوران نایین………………………………………………………………………۳۸
فصل سوم : سبک شاعری بقـایی
۳-۱– سبک زبانی و دستوری ………………………………………………………………………….۴۲
۳-۱-۱-ایجاز…………………………………………………………………………………………………۴۲
۳-۱-۲- باستان گرایی…………………………………………………………………………………….۴۳
۳-۱-۳- شیوه ی بیان……………………………………………………………………………………..۴۶
۳-۱-۳-۱- مناظره گویی……………………………………………………………………………… ۴۹
۳-۱-۳-۱-۱-مقایسه ی مناظرات پروین اعتصامی و بقایی ………………………………..۵۱
۳-۱-۳-۲- سرودن ماده تاریخ……………………………………………………………………… ۵۷
۳-۱-۳-۳- بازی با کلمات………………………………………………………………………………….۶۲
۳-۲- سبک ادبی ………………………………………………………………………………………….۶۴
۳-۲-۱- تمثیل …………………………………………………………………………………………….۶۵
۳-۲-۲- تشبیه و استعاره …………………………………………………………………………….۷۱
۳-۲-۲-۱– شخصیّت بخشیدن به اشیا(تشخیص)…………………………………………….۷۹
فصل چهارم : بررسی مضامین شعری بقــایی :
۴-۱-اشعار غنایی………………………………………………………………………………………..۸۳
۴-۱-۱-تغزّل……………………………………………………………………………………………..۸۳
۴-۱-۲- توصیف طبیعت …………………………………………………………………………….۸۴
۴-۱-۳- وطن دوستی …………………………………………………………………………………۹۱
۴-۱-۴- اخوانیّات………………………………………………………………………………………۸۹
۴-۱-۵- بثّ الشّکوی………………………………………………………………………………….۱۰۲
۴-۱-۵-۱- شکوائیّه های شخصی…………………………………………………………………۱۰۲
۴-۱-۵-۱-۱- شکوائیّه های طبیعی و مادی…………………………………………………….۱۰۲
۴-۱-۵-۱-۲- شکوائیّه های معنوی و روحی…………………………………………………..۱۰۵
۴-۱-۵-۲- شکوائیّه های سیاسی ـاجتماعی…………………………………………………..۱۰۹
۴-۲-اشعار تعلیمی ……………………………………………………………………………………۱۱۱
۴-۲-۱-مضامین اجتماعی ـ سیاسی ………………………………………………………………۱۱۲
۴-۲-۲- مضامین اخلاقی…………………………………………………………………………… ۱۳۶
۴-۲-۲-۱- محبّت و انسانیت و خدمت به خلق ……………………………………………۱۳۶
۴-۲-۲-۲- آزادگی و وارستگی ………………………………………………………………….۱۴۰
۴-۲-۲-۳- پرهیز از خودخواهی و خودبینی…………………………………………………. ۱۴۷
۴-۲-۲-۴- خوش قلبی و بی آزاری……………………………………………………………..۱۴۷
۴-۲-۲-۵-پرهیز از هوای نفس و حرص و آز ……………………………………………..۱۴۸
۴-۲-۲-۶- متفرّقه ……………………………………………………………………………………..۱۵۰