پایان نامه مدیریت

تحقیق رایگان درمورد قابلیت اعتماد

را طبقهبندی کرد (خاکی, 1390). رایجترین طبقهبندیهای انواع تحقیق یکی بر اساس هدف تحقیق و دیگری بر اساس روش تحقیق است.
طبقهبندی تحقیق بر مبنای هدف
به گفته گی و همکارانش با توجه به اینکه هر تحقیق با یک مساله و هدف خاص آغاز میشود، از این رو بر پایه ماهیت مساله های مطرح شده و هدفی که پژوهشگر از تحقیق دنبال میکند، میتوان تحقیقات را طبقهبندی و انواع آنها را از یکدیگر بازشناسی کرد. در این نوع طبقهبندی بر میزان کاربرد مستقیم یافتهها و درجه تعمیمپذیری آنها به شرایط مشابه دیگر تأکید میشود (خاکی, 1389).
بر این اساس، تحقیقات علمی بر مبنای هدف تحقیق به سه دسته بنیادی، کاربردی و تحقیق و توسعه تقسیم میشوند (دانایی فرد و همکاران، 1383).
تحقیق بنیادی: تحقیقی است که هدف آن گسترش علم و استحکام یا روشن کردن پایه های علم است و در اصطلاح، تحقیق نظری نیز گفته میشود (عزتی, 1389).
تحقیق کاربردی: تحقیقی است که به دنبال دستیابی به راهحل مسایل و مشکلات موجود است (عزتی, 1389).
تحقیق توسعهای: تحقیقی که هدف از انجام آن نوآوری و توسعه در فرآیندها و ابزار تولید و یا بهبود کیفیت محصولات تولیدی است (عزتی, 1389).
طبقهبندی تحقیق بر مبنای روش
تحقیقات مختلف متناسب با هدف خود یک روش یا یک استراتژی را نشان میدهند که شامل رویه های مشترک خاصی است (خاکی, 1390). جزییات این رویه ها تا حدود زیادی با روش تحقیق معین میشوند که هریک از آنها برای پاسخگویی به یک مساله خاص هستند (خاکی, 1390). از این دیدگاه و با توجه به کارکرد روش تحقیق، به عنوان شیوهای برای پیمودن فرآیند تحقیق، (عزتی, 1389) تحقیقات علمی را بر اساس چگونگی به دست آوردن داده های مورد نیاز میتوان به دو دسته تحقیق توصیفی (غیرآزمایشی) و تحقیق آزمایشی تقسیم نمود (دانایی فرد و همکاران، 1383).
تحقیق توصیفی: هدف از انجام این تحقیق، شناسایی پدیده های مختلف از ابعاد گوناگون (عزتی, 1389) و توصیف کردن شرایط مورد بررسی است (دانایی فرد و همکاران، 1383). اجرای تحقیق توصیفی میتواند صرفا برای شناخت بیشتر شرایط موجود یا یاری دادن به فرآیند تصمیمگیری باشد (دانایی فرد و همکاران، 1383). از نظر بازرگان و همکارانش این تحقیقات شامل انواع مختلفی است که عبارتند از: 1) تحقیق پیمایشی، 2) تحقیق همبستگی، 3) اقدام پژوهی 4) موردکاوی 5) تحقیق علی ـ مقایسهای.
تحقیق آزمایشی: در این تحقیق رابطه علی بین دو متغیر بررسی میشود و اغلب از طریق طرحهای آزمایش صورت میپذیرد. با توجه به نوع کنترل متغیرها، تحقیقات آزمایشی انواع میدانی و آزمایشی تقسیم میشوند (خاکی, 1390).
با توجه به مطالب گفته شده، تحقیق حاضر از حیث هدف، از نوع کاربردی است. چرا که به دنبال دستیابی به راهحل مسایل و مشکلات موجود در تعیین ارزش دانشفنی در صنایع راهبردی است. همچنین این تحقیق، از حیث روش توصیفی و از نوع پیمایشی است. زیرا در این تحقیق داده های مورد نیاز از طریق پیمایش و از طریق افرادی که پاسخگو هستند جمع آوری میشوند.
جامعه آماری
تحقیق علمی با هدف شناخت یک پدیده در یک جامعه آماری انجام میشود. به این دلیل، موضوع تحقیق ممکن است متوجه صفات، ویژگیها، کارکردها و متغیرهای آن باشد یا اینکه روابط بین متغیرها، صفات، کنش و واکنش و عوامل تاثیر گذار در جامعه را مورد مطالعه قرار دهد (نادری و نراقی, 1385). این جامعه که به آن جامعه و یا جمعیت آماری نیز گفته میشود به مجموعه افراد و یا عناصر دارای ویژگی یا ویژگیهای مشترکی اطلاق میشود که تحقیق دربارۀ آن انجام میشود (عزتی, 1389). معمولا در هر پژوهش جامعه مورد بررسی یک جامعه آماری است که پژوهشگر مایل است درباره صفت یا صفت های متغیر واحدهای آن به مطالعه بپردازد. یکی از اهداف تحقیقات علمی، توصیف و تشریح وضعیت جامعه است (نادری و نراقی, 1385). جامعه آماری پژوهش حاضر، سازمانهای صنعتی وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح ج.ا.ا است.
حجم نمونه و روش اندازه گیری
در موارد بسیاری، کمبود نیروی انسانی لازم، وقت و هزینه های مالی، اجازه مطالعه کل جامعه را نمیدهد. روش معمول در چنین مواردی این است که نمونهای از جامعه مورد بررسی انتخاب شود (دانایی فرد و همکاران، 1383). به هر زیر مجموعه از جامعه آماری، نمونه گفته میشود. نمونه به آن زیرمجموعهای از جامعه آماری گفته میشود که اطلاعات و داده های آماری آن را به عنوان جایگزینی برای اطلاعات و داده های آماری کل جامعه جمعآوری، بررسی و تجزیه و تحلیل میشود (عزتی, 1389).
انواع روش های نمونهگیری
مراجعه به بخشی از جامعه آماری جهت شناسایی همه آن را روش نمونهگیری مینامند. انجام این کار زمانی امکان پذیر است که بخشی نمونه کلیه صفات و ویژگیهای جامعه آماری را دارا باشند و بتوان آن را نمایشگر جامعه محسوب داشت. پس نمونه آماری به بخشی از جامعه آماری اطلاق میشود که ویژگی ها و صفات جامعه آماری را در خود داشته باشد و محقق بتواند با مطالعه آن بخش، درباره جامعه آماری قضاوت کند (نادری و نراقی, 1385). به طور کلی نمونه ها را می توان به دودستۀ 1) احتمالی و 2) غیراحتمالی جای داد.
نمونه گیری احتمالی: در این روش هر یک از واحدهای تشکیل دهنده جمعیت برای وارد شدن در نمونه از یک احتمال معین، برابر یا نابرابر ولی نامساوی با صفر برخوردار است. انتخاب نمونه احتمالی به مدد عامل شانس انجام میشو د. این عامل شانس است که به جای قضاوت و دانش محقق، معین می کند کدام واحد باید در نمونه وارد شود. بنابراین، اشتباهات در نمونه های احتمالی عمدتاً
از مقوله اشتباهات تصادفی است (دانایی فرد و همکاران، 1383). نمونهگیری احتمالی دارای چهار نوع عمده است (خاکی, 1389).
نمونهگیری تصادفی ساده
نمونهگیری منظم
نمونهگیری لایهای (قشری)
نمونهگیری خوشهای چندمرحلهای
نمونه گیری غیراحتمالی: در این روش به جای تکیه بر عامل شانس، نمونه به مدد قضاوت انسانی انتخاب می شود. قضاوتی که خود تحت تأثیر معجونی از اصلاحات و علایق شکل می گیرد بنابراین شانس وارد شدن، هر یک از واحدهای جمعیت در نمونه، نامعین و نامعلوم است، اشتباهات برآورد در نمونه های غیر احتمالی اغلب غیرتصادفی و غیر قابل اندازه گیری است (دانایی فرد و همکاران، 1383). انواع نمونه گیری غیراحتمالی عبارتند از:
نمونه های دسترسی پذیر
نمونه گیری گلوله برفی
نمونه گیری شکار، شکار مجدد
نمونه گیری هدفمند با قضاوتهای تعمدی
نمونه گیری سهمیه ای
روش نمونهگیری تحقیق
با توجه به وسعت و تنوع و تعدد صفات و ویژگیهای ساختاری جامعه آماری تحقیق و همچنین پراکندگی جغرافیایی واحدهای این جامعه در سطح کشور، عملیترین و در عین حال مطلوبترین راهحل گزینش و اجرای نمونهگیری خوشهای مرحلهای در این پژوهش است. در این روش به دست آوردن یک نمونۀ نهایی، مستلزم چندین مرحله نمونهگیری است (خاکی, 1390) به عبارت دیگر یعنی انتخاب نمونه از نمونه دیگر.
برای اجرای نمونهگیری مرحله، ابتدا سازمانهای صنایع راهبردی موردنظر بر اساس نوع فعالیت به چند دسته تقسیم شدند. این دسته ها عبارت بودند از 1) سازمانهای صنعتی (شش سازمان) ، 2) سازمانهای تحقیقاتی (دو سازمان) 3) سازمان آموزشی (یک سازمان) 4) سازمانهای خدماتی (دو سازمان) 5) سازمانهای بازرگانی (یک سازمان) و 6) اقتصادی (یک سازمان). با توجه به موضوع تحقیق که ارزشگذاری دانش فنی بود از میان این دسته ها، دستۀ سازمانهای صنعتی به عنوان نمونۀ ملاک انتخاب گردید. سپس در مرحله دوم از میان سازمانهای صنعتی تعداد دو سازمان انتخاب شدند. در مرحلۀ بعد واحدهای سازمانی این دو سازمان مادر شناسایی گردید. سپس با بررسی این واحدها و یکسانسازی عناوین آنها بر اساس ماهیت فعالیتشان، تعداد هشت واحد فهرست گردید. سپس از میان این واحدها، بر اساس انطباق مأموریتی واحدهای پژوهش و فناوری با موضوع پژوهش، این واحدها انتخاب شده و نمونه نهایی از میان متخصصان این دو واحد به صورت نمونهگیری تصادفی انجام گردید ( ‏3-6-1‏شکل (3-1) ).
خوشه سازمانهای صنعتی
انتخاب سازمان صنعتی 1 و3
انتخاب واحد پژوهش

 
 
انتخاب واحد پژوهش
نمونه آماری شامل کارکنان واحد پژوهش و فناوری سازمان 1 و 3
فهرست واحدهای سازمانهای صنعتی 1 (سازمان مادر)

فهرست واحدهای سازمانهای صنعتی 3 (سازمان مادر)
انتخاب خوشه صنعتی
جامعه آماری
الگوریتم نمونهگیری پژوهش
تعیین حجم نمونه
هنگامی که در تحقیقی لازم شود محقق از اطلاعات و داده های آماری نمونه استفاده کند، اولین مسالهای که باید روشن شود، تعداد اعضای نمونه است. حجم نمونه، به تعداد واحدهای آماری یا اعضای جامعه که در نمونه موردنظر قرار میگیرند اطلاق میشود که به آن اندازه نمونه نیز گفته میشود (عزتی, 1389). در این تحقیق با توجه به بکارگیری روش نمونهگیری مرحلهای، در مرحلۀ آخر پس از تعیین واحدهای مورد مطالعه به عنوان جامعۀ آماری و با توجه به محدود بودن حجم آن، حجم نمونه به منظور اجرای نمونهگیری مطابق فرمول زیر محاسبه گردید.

50 =

ابزار جمع آوری اطلاعات
به طور کلی فرضیه های تحقیق، به عنوان گمانها، حدسها، راهحلها و پاسخهای احتمالی پیرامون مساله تحقیق مطرح میگردند. پژوهشگر باید با ابزراهایی داده های لازم را از جامعه (نمونه) آماری جمعآوری نماید و با تحلیل، پردازش و تبدیل آنها به اطلاعات، به آزمون فرضیه ها بپردازد. برای جمعآوری داده ها به ابزارهای گوناگونی نیاز است. نوع این ابزارها تابع عوامل گوناگونی از جمله ماهیت و روش تحقیق است (خاکی, 1390). به طور معمول، چهار ابزار عمده برای جمعآوری داده ها وجود دارند. این ابزارها عبارتند از:
بررسی مدارک و اسناد
به طور کلی هر وسیلهای را که بتوانیم با شیوه های علمی از روی آن اطلاعات یا داده های آماری مورد نیاز تحقیق را کسب، استخراج و جمعآوری کنیم، سند نامیده میشود. در تحقیق سند وسیلهای است که به عنوان منابع حاوی اطلاعات مورد نیاز بکار گرفته میشود (عزتی, 1389).
مشاهده
عبارت است از شناسایی، نامگذاری، مقایسه، توصیف و ثبت آنچه روی میدهد مشاهده میگویند (خاکی, 1390).
مصاحبه
شیوهای است که در آن فرد پژوهشگر با آزمودنی تماس مستقیم برقرار میکند و از این طریق به ارزیابی عمیق ادراکها، نگرشها، علایق او میپردازد (خاکی, 1390).
پرسشنامه
پرسشنامه یکی از ابزارهای رایج و روش مستقیم برای کسب داده های تحقیق است. پرسشنامه مجموعهای از سوالها است که پاسخ دهنده با ملاحظه آن پاسخ لازم را ارائه میدهد. این پاسخ، داده مورد نیاز پژوهشگر را تشکیل میدهد (نادری و نراقی, 1385).


برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  77u.ir  مراجعه نمایید
رشته مدیریت همه موضوعات و گرایش ها : صنعتی ، دولتی ، MBA ، مالی ، بازاریابی (تبلیغات – برند – مصرف کننده -مشتری ،نظام کیفیت فراگیر ، بازرگانی بین الملل ، صادرات و واردات ، اجرایی ، کارآفرینی ، بیمه ، تحول ، فناوری اطلاعات ، مدیریت دانش ،استراتژیک ، سیستم های اطلاعاتی ، مدیریت منابع انسانی و افزایش بهره وری کارکنان سازمان

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

ابزار جمعآوری اطلاعات در پژوهش
در این پژوهش با توجه به مراحل، اهداف و روش تحقیق مهمترین روش های گردآوری اطلاعات مورد استفاده بدین شرح است:
مطالعات کتابخانهای: جهت جمعآوری اطلاعات تئوریک و اطلاعات مورد نیاز در زمینه مبانی نظری و ادبیات موضوع تحقیق از منابع کتابخانهای، مقالات و نیز شبکه جهانی اینترنت استفاده شده است.
پرسشنامه: به منظور جمعآوری داده های موردنیاز برای ارایۀ پاسخ به پرسشهای پژوهش دو نوع پرسشنامه تهیه شده است. نخستین پرسشنامه به منظور بررسی و تعیین عوامل موثر بر ارزشگذاری دانش فنی بر پایه مبانی نظری تحقیق تهیه شده است. این ابزار مشتمل بر بیست و سه پرسش بسته بوده که از مقیاس اندازه گیری لیکرت در آن استفاده شده است. این مقیاس از مجموعهای منظم از گویه ها (عبارات) که به ترتیب خاصی تدوین شده است، ساخته میشود. پاسخ دهنده میزان موافقت خود را با هر یک از این عبارات در یک مقیاس درجه بندی شده که از عدد1 (خیلی کم) تاعدد 5 (خیلی زیاد) درجه است نشان میدهد. دومین پرسشنامه جهت انجام مقایسات زوجی با مقیاس فاصلهای از (1) “اهمیت برابر” تا (9) “کاملا مهم”، برای اولویتبندی معیارهای موثر در ارزشگذاری دانش فنی استفاده شده است (پیوست ب).
روایی و پایایی ابزار اندازهگیری
یکی از مهمترین جنبههای هر تحقیق، مناسب بودن ابزار اندازهگیری آن است. برای سنجش میزان مناسب بودن ابزار اندازهگیری این تحقیق که پرسشنامه است، دو مؤلفه سنجیده میشود: روایی و پایایی. ابزار سنجش باید از روایی و پایایی لازم برخوردار باشد تا محقق بتواند داده های متناسب با تحقیق را گردآوری نماید و از طریق این داده ها و تجزیه و تحلیل آنها، فرضیه های مورد نظر را بیازماید و به سؤالات تحقیق پاسخ دهد.
روایی پرسشنامه
روایی آزمون عبارت است از توانایی ابزار مورد نظر در اندازهگیری صفتی که آزمون برای اندازهگیری آن ساخته شده است؛ یعنی ابزار سنجش بتواند آن چه را که میخواسته است بسنجد، همان را سنجیده باشد. در این تحقیق، روایی پرسشنامه از طریق دریافت نظرات تعداد چهار نفر از متخصصین محیط مورد مطالعه و اعمال نظرات اصلاحی این افراد مورد تایید قرار گرفته است.
پایایی پرسشنامه
قابلیت اعتماد یکی از ویژگی های فنی ابزار اندازه گیری است. مفهوم یاد شده با این امر سروکار دارد که ابزار اندازه گیری در شرایط یکسان تا چه اندازه نتایج یکسانی به دست میدهد. لازم به ذکر است که قابلیت اعتماد در یک آزمون میتواند از موقعیتی به موقعیت دیگر و از گروهی به گروه دیگر متفاوت باشد. برای محاسبه ضریب قابلیت اعتماد ابزار اندازه گیری، شیوه های مختلفی به کار برده می شود، از آن جمله می توان به روش های زیر اشاره کرد (نادری و نراقی, 1385).
اجرای دوباره (روش بازآزمایی)
روش موازی یا استفاده از آزمون های همتا
روش تنصیف (دو نیمه کردن)
روش کودر- ریچاردسون
روش آلفای کرونباخ
در این پژوهش از روش آلفای کرونباخ برای محاسبه پایایی (هماهنگی درونی) پرسشنامه استفاده شده است. برای این منظور تعداد 12 پرسشنامۀ مربوط به شناسایی عوامل تعیین کننده ارزشگذاری دانش فنی میان مدیران و کارشناسان سازمان مورد مطالعه توزیع گردید. بر اساس داده های حاصل از پرسشنامه و محاسبات انجام شده از طریق نرمافزار SPSS، مقدار ضریب پایایی عدد 0.914 میباشد. که این عدد نشان میدهد که پرسشنامه مورد استفاده از قابلیت اعتماد (پایایی) لازم برخوردار است.
در ارتباط با پرسشنامۀ دوم (مقایسات زوجی) نیز از آنجا که مدیران و کارشناسان محیط مورد مطالعه با شناخت خود از مقوله ارزشگذاری دانش فنی، مقایسات زوجی را انجام داده و نرخ سازگاری محاسبه شده کمتر از …. به دست آمده است، از این رو ماتریس مقایسات زوجی سازگار و قابل اعتماد است.
روش تجزیه و تحلیل داده ها
تجزیه و تحلیل داده ها فرآیندی است چند مرحلهای که طی آن دادههایی که از طریق بکارگیری ابزارهای جمعآوری در نمونه (جامعه) آماری فراهم آمدهاند به منظور برقراری انواع تحلیلها و ارتباطها بین این داده ها در جهت آزمون فرضیه ها پردازش میشوند (خاکی, 1390). در این تحقیق، به منظور تعیین عوامل موثر در تعیین ارزش دانش فنی از میان عوامل احتمالی، از آزمون علامت، به عنوان یکی از آزمونهای فرضیه ناپارامتریک، استفاده شده است. در مرحلۀ بعد بر اساس همین شاخصهای شناسایی شده و به کمک پرسشنامه تحلیل سلسله مراتبی عوامل مؤثر بر ارزشگذاری الویتبندی شدند. شایان ذکر است برای پردازش داده ها و بررسی فرضیه ها از نرمافزار آماری SPSS استفاده شده است. همچنین در این پژوهش به منظور وزن دهی و اولویت بندی عوامل موثر شناسایی شده، از نرم افزار Expert Choice استفاده می گردد.
الگوریتم اجرایی پژوهش
مرحله نخست
بررسی ادبیات پژوهش و شناسایی بیست و سه عامل موثر در تعیین ارزش دانش فنی
مرحله دوم
بررسی تحقق هدف اول پژوهش از طریق جمع آوری داده های لازم بر اساس طی مراحل زیر:
اجرای نمونه گیری سه مرحلهای و تعیین حجم نمونه؛
طراحی پرسشنامه تعیین عوامل موثر (پرسشنامۀ الف)
تعیین روایی پرسشنامه بر اساس نظر خبرگان
تعیین پایایی پرسشنامه از طریق توزیع آن میان 12 نفر از کارشناسان سازمان و محاسبه ضریب اطمینان با بهره گرفتن از روش الفای کرونباخ؛
توزیع پرسشنامه

]]>

90