پایان نامه مدیریت

تحقیق رایگان درمورد افزایش بهره‌وری

دانلود پایان نامه

در نظر نمی گیرند. لذا با بهره گرفتن از روش گزینه واقعی بر این محدودیت ها غلبه می گردد. متدهای مورد استفاده در روش گزینه واقعی عبارت است از: مدل مونت کارلو، بلک اسکولز، بارون آداسی و ویلی، واریانس گاما و … می باشند (شفیعا و همکاران، 1388).
تفاوت مفاهیم ارزشگذاری و سنجش
از آن جایی که هدف اصلی در این پژوهش، بررسی عوامل موثر بر تعیین ارزش دانش فنی است، برای تحقق این هدف نیازمند معیارهایی برای تعیین ارزش در سازمان هستیم. از آن جایی که به گفته براتیانو بزرگترین چالش طراحی مدلی برای ارزشگذاری تعریف مجموعهای از معیارهای معنیدار است که منعکس کنندۀ جوهرۀ نامشهود مورد نظر باشند (Bratianu, 2011) بر این اساس در ادامه به تبیین تفاوت میان ارزشگذاری و سنجش یا اندازهگیری میپردازیم.
ارزشگذاری فرآیندی است که نیازمند موجودیتی برای ارزشگذاری، چارچوبی اجرایی و معیارهایی منعکس کننده سودمندی یا مطلوبیت موجودیت مورد نظر است (Bratianu, 2011). به عبارت دیگر در ارزشگذاری از مقیاس ارزش برای بازنمایی سودمندی یا مطلوبیت نامشهودها استفاده میشود (Scarso, 2011). اگر به جای معیارهای مشخص، سنجههایی مرتبط به پدیدهای قابل مشاهده تعریف شود، آنگاه فرآیند ارزشگذاری به فرآیند سنجش تبدیل میگردد (Bratianu, 2011). به عبارت دیگر در سنجش از یکسری سنجه برای اندازهگیری ویژگیهای موجودیتهای نامشهود استفاده میشود (Scarso, 2011). این سنجهها ممکن است در واحدهای متفاوتی تعریف شوند مانند: تعداد کارکنان تحقیق و توسعه، تعداد کتب منتشر شده، نسبت پتنتها به پروژه ها و … (Bratianu, 2011).
عوامل موثر بر ارزشگذاری دانش فنی در ادبیات موضوع
اصطلاح ارزش اغلب به اشتباه مترادف با قیمت و هزینه گرفته میشود. ارزش یک منبع یا گروهی از منابع، از طریق بررسی ارزشی که از طریق از آن منابع ایجاد میشود محاسبه میگردد (Pike, 2011 ). بر این اساس به منظور مطالعۀ ارزشی که از طریق دانش فنی ایجاد میشود استفاده از معیارهایی برای سنجش ارزش آن ضروری است. بر این اساس در جستجوی این معیارها در این بخش به بررسی ادبیات موضوع و سایر پژوهشهای انجام شده در این زمینه میپردازیم.
دانش فنی به عنوان یکی از داراییهای ارزش آفرین در سازمانهای فناوریمحور بر ایجاد توانمندی سازمان تأثیر بسزایی دارد. در همین راستا، تیس عقیده دارد که دستیابی به سطح متمایزی از سودآوری به ظرفیت شرکت برای جذب، ایجاد و بهرهبرداری از دانش فنی دارد. بر این اساس مالکیت دانشی خاص، توانمندی خاصی را برای سازمان ایجاد میکند و توانمندی پایه و اساس کسب مزیت رقابتی در سازمان است (Sudarsanam, 2003). بنابراین دانش فنی در صورتی که منجر به ایجاد توانمندی برای کسب و حفظ مزیت رقابتی شود برای سازمان ارزشمند است.
موضوع کسب و حفظ مزیت رقابتی پایدار از طریق منابع دانشی این پرسش را مطرح میکند که چگونه ارزش این داراییها را باید سنجید؟ بارنری چهار شرط را مطرح میکند: ارزش، کمیابی، عدم تقلیدپذیری و جانشینناپذیری. گرنت در خصوص اهمیت سطوح ماندگاری، شفافیت، قابلیت انتقال و کپیبرداری بحث میکند. در حالی که کولیس و مونتگوموری پنج معیار را پیشنهاد میدهند که عبارتند از عدم تقلیدپذیری، با دوام بودن، جانشینناپذیری و برتری رقابتی. آمیت و چومیکر پا را فراتر نهادند و لیستی از هشت معیار شامل مکمل بودن، کمیابی، قابلیت پایین تجارت، تقلیدناپذیری، جانشینپذیری محدود شده، قابلیت تصاحب و مالکیت، و همپوشانی با عوامل صنعتی راهبردی را ارائه کرد Pike, 2011)).
در زمینه تعیین معیارهایی کارا برای ارزشگذاری دانش فنی، بررسی میزان نقش دانشفنی ـ به عنوان یکی از عوامل ناملموس فناوری (شفیعا و همکاران، 1389)ـ در ایجاد شایستگیهای اصلی بنگاهها از جمله معیارهای بسیار کارآمد میباشد. شایستگی محوری از جنس قابلیت بوده و یک نقطه قوت درونی است. شایستگیهای اصلی به مجموعهای از دانش، مهارت و فناوریهایی اطلاق میشود که شرکت برای خلق ارزش برای مشتریانش از آنها استفاده میکند (اعرابی و ایزدی، 1391). این به معنی ایجاد قابلیتهایی است که رقبا به آسانی نمیتوانند آن را تقلید و یا کپی کنند و از طریق آن شرکتها کالاها و یا خدمات جدید برای مشتریان خلق میکنند (اعرابی و ایزدی، 1391). همانگونه که پیشتر مطرح گردید دانشفنی به عنوان یکی از عوامل ناملموس فناوری میتواند همانند فناوری بر اساس میزان نقش آفرینی در سازمان و ایجاد قابلیت برای کسب شایستگی محوری، در سه لایه دانشفنی بارز، دانش فنی پایه و دانش فنی عمومی مورد بررسی قرار گیرد. بر این اساس آن دانش فنی که از طریق آن بتوان شایستگیای را در سازمان برای ارزش آفرینی برای مشتریان ایجاد کرد در سطوح بالاتری از ارزشمندی قرار میگیرند.
در تلاش برای ارائه معیارهایی برای تعیین ارزش دانشفنی، تندهوش و همکارانش به برخی از عوامل موثر بر ارزشگذاری دانش فنی اشاره کردهاند. این عوامل عبارتند از: اعتبار و حسن شهرت فروشنده با صاحب دانش فنی، هزینه صرفهجویی شده در نتیجه بکارگیری دانش فنی، قمیت تما شده محصول تولید شده به وسیله دانش فنی جدید، وابستگی دانش فنی به فروشنده یا مالک آن، وجود مستندات کاربردی، انحصاری بودن، قابلیت توسعه، کیفیت محصول خروجی، ظرفیت تولید با بکارگیری دانش فنی جدید، مدت زمان مورد نیاز جهت بکارگیری دانش فنی جدید، طول عمر دانش فنی و قابلیت دانش فنی در پاسخ به نیازهای از قبل تعیین شده و یا پیشبینی نشده (تندهوش, 1383).
در پژوهشی دیگر که توسط احمد موسایی و ه
مکاران در پژوهشگاه نفت در زمینۀ ارزشگذاری دانش فنی انجام شده است، معیارهایی مختلفی برای ارزشگذاری استفاده است. این معیارها عبارتند از: هزینه نرمال قیمت تمام شده، هزینه بازاریابی، هزینه تحقیقات پیش بینی شده، مقیاس انجام پروژه، مدت زمان انجام پروژه، سیکل تصویب پروژه، دسترسی به مواد اولیه مورد نیاز، انجام پذیری تست های آزمایشگاهی در داخل کشور، عدم وابستگی به استفاده از دستگاه های کمیاب، زمان مورد نیاز برای نصب و راه اندازی تجهیزات، میزان نمونه مورد نیاز برای تست میدانی و تاثیر آن در زمان انجام پروژه، نیاز به تائیدیه بین المللی، کفایت دانش فنی برای واگذاری به مشتری، میزان بدیع بودن پروژه، میزان منابع انسانی متبحر تخصیص یافته، میزان منابع مالی مناسب تخصیص یافته، میزان تجهیزات مناسب تخصیص یافته، برتری های نسبی دانش فنی موجود، تقلید ناپذیری (ارزیابی پیچیدگی محصول)، ویژگیهای فنی منحصربفرد، وابستگی به زمان برای صنعتیسازی، پیچیدگی فرآیند محصول، محدودیت های فنی در تولید محصول (فرآیندی)، وابستگی به مواد اولیه کمیاب (یا دشوار برای تهیه) داخلی و خارجی، وابستگی به تجهیزات کمیاب داخلی و خارجی، بلوغ فرآیندها (سازگاری)، زیرساختی بودن دانش فنی برای دستیابی به سایر دانش ها یا محصولات، دارا بودن گواهینامه تست کاربردی، تقاضای موجود در بازار داخلی، رشد تقاضای بازار، موانع موجود برای ورود به بازار، تاثیر میزان رقابت بر قیمت محصول، پایداری بازار ( ورود رقبای جدید، محصولات جایگزین)، جذابیت برای مشتریان محصول (چه سطحی و با چه حجمی؟)، قدرت چانهزنی مشتریان، ارزش رقابتی و نیل به مزیت رقابتی مورد انتظار، تاثیر بر بهبود شاخص های کلان اقتصادی، تاثیر بر بهبود شاخص های کلان محیطی، بهینه سازی مصرف انرژی، اهمیت استراتژیک در ارتباط با انحصاری بودن، موارد مرتبط با امنیت ملی، حجم سرمایه گذاری مورد نیاز، احتمال دستیابی به سود اقتصادی زیاد در کوتاه مدت، احتمال دستیابی به سود اقتصادی زیاد در دراز مدت، حاشیه سود محصول، احتمال شکست محصول در مرحله تولید صنعتی، میزان دقت در تهیه طرح تجاری، قوانین و مقررات پشتیبان، میزان ریسک گریزی خریداران، پشتیبانی سازمان از تولید محصول، احتمال افزایش قیمت مواد اولیه، احتمال ورود محصول جدید مشابه، احتمال تعریف استاندارد جدید برای مصرف محصول، استفاده از مزایای جلوگیری از واردات، اشتغال زایی، عوامل مربوط به محیط زیست و تکمیل شدن سبد کالای محصولات (بندریان و همکاران، 1387).
در ادبیات موضوع پژوهشی تحت عنوان ارائه مدل کاربردی قیمت گذاری دانش فنی بر مبنای فناوری های مشابه در بازار توسط محمدعلی شفیعا و همکاران انجام شده است که در آن برخی از عوامل موثر بر ارزش دانش فنی عبارتند از: استاندارد بودن، دوستدار محیط زیست، طول عمر دانشفنی، وابستگی دانش فنی به مالک آن، تقلیدناپذیری، انحصاری بودن، زمینه های کاربرد و قابلیت توسعه، وجود مستندات کاربردی، در دسترس بودن مالک دانش فنی، جذابیت بازار دانش فنی، درجه کامل بودن دانش فنی، درجه اشتغالزایی، توان افزایش رونق تولید داخلی، سودآوری، سهولت بکارگیری، تسهیل در فرآیند اجرای کار، هزینه صرفهجویی شده، سرعت رسیدن به درآمد، ریسک درآمد، درجه افزایش اعتبار خریدار، پایداری بازار، سهولت ورود به بازار (شفیعا و همکاران، 1389).
عوامل موثر ارزشگذاری دانشفنی در این تحقیق
در راستای شناسایی و تعیین معیارهای موثر در تعیین ارزش دانش فنی دفاعی، پس از استخراج عوامل موثر از ادبیات موضوع، متغیرهای مناسب برای ارزشگذاری دانش فنی دفاعی با همکاری تیم مشاوران صنعتی این تحقیق در سازمانهای مورد مطالعه، مطابق ‏جدول (2-5) با نظر جمعی این گروه انتخاب شدند. لازم به ذکر است عناوین برخی عوامل مورد نظر مطابق نظرات گروه با ادبیات سازمانی آنها منطبق شده است. همچنین معیارهایی مانند میزان بومی بودن دانش فنی در سازمان، میزان تأثیر دانش فنی بر بهره وری، میزان تأثیر دانش فنی بر نرخ نوآوری و میزان تأثیر دانش فنی بر کاهش زمان ارائه محصول به بازار، از جمله معیارهایی هستند که بر اساس نظرات سازمانی گروه مشاوران صنعتی در این پژوهش مورد استفاده قرار میگیرند.
متغیرهای مستقل پژوهش
ردیف

مطلب مشابه :  رفتار شهروندی


برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  77u.ir  مراجعه نمایید
رشته مدیریت همه موضوعات و گرایش ها : صنعتی ، دولتی ، MBA ، مالی ، بازاریابی (تبلیغات – برند – مصرف کننده -مشتری ،نظام کیفیت فراگیر ، بازرگانی بین الملل ، صادرات و واردات ، اجرایی ، کارآفرینی ، بیمه ، تحول ، فناوری اطلاعات ، مدیریت دانش ،استراتژیک ، سیستم های اطلاعاتی ، مدیریت منابع انسانی و افزایش بهره وری کارکنان سازمان

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

متغیر مستقل
مرجع
عدم وابستگی دانش فنی به ابزارها و دستگاه های کمیاب
(بندریان و همکاران، 1387)
میزان بدیع بودن دانش فنی
(بندریان و همکاران، 1387)
میزان اعتبار دانش فنی
(بندریان و همکاران، 1387)
تقلید ناپذیری دانش فنی
Pike, 2011) )
(بندریان و همکاران، 1387)
زیرساختی بودن دانش فنی برای دستیابی به سایر دانش ها
(بندریان و همکاران، 1387)
برتری های نسبی به دانش فنی مشابه و موجود
(بندریان و همکاران، 1387)
میزان ارتباط دانش فنی با شایستگی های محوری سازمان
(اعرابی و ایزدی، 1391)
میزان مستندسازی دانش فنی
(شفیعا و همکاران، 1389)
(تندهوش و همکاران, 1383)
میزان تأثیر دانش فنی بر کاهش وابستگی کشور
(بندریان و همکاران، 1387) (شفیعا و همکاران، 1389)
میزان تأثیر دانش فنی بر توسعه محصولات جدید
(بندریان و همکاران، 1387)
میزان تأثیر دانش فنی بر کاهش هزینه های تولیدی
(تندهوش و همکاران, 1383)
میزان تأثیر دانش فنی بر ایجاد مزیت رقابتی
(Sudarsanam, 2003)
(بندریان و همکاران، 1387)

مطلب مشابه :  دانلود فایل پایان نامه مدیریتعوامل سازمانی

میزان تأثیر دانش فنی بر بهبود شاخص های زیست محیطی
(بندریان و همکاران، 1387) (شفیعا و همکاران، 1389)
میزان تأثیر دانش فنی بر کاهش ریسکهای تولیدی
(بندریان و همکاران، 1387)
میزان تأثیر دانش فنی بر بهبود کیفیت محصولات کلیدی
(تندهوش و همکاران, 1383)
میزان تأثیر دانش فنی بر بهبود عملکرد فرآیند های تولید
(شفیعا و همکاران، 1389)
میزان تأثیر دانش فنی بر رقابتپذیری محصولات
(تندهوش و همکاران, 1383)
(بندریان و همکاران، 1387)
میزان تأثیر دانش فنی بر سودآوری
(شفیعا و همکاران، 1389).
میزان تأثیر دانش فنی بر کاهش زمان ارائه محصول به بازار
نظرات مشاوران صنعتی تحقیق
میزان بومی بودن دانش فنی در سازمان

 
 
نظرات مشاوران صنعتی تحقیق
میزان تأثیر دانش فنی بر افزایش بهره وری
نظرات مشاوران صنعتی تحقیق
میزان تأثیر دانش فنی بر افزایش نرخ نوآوری
نظرات مشاوران صنعتی تحقیق

روششناسی تحقیق

مقدمه
از آغاز تاریخ بشر، انسان در صدد پی بردن به قاعده و نظم موجود در پدیده ها و رویدادهای جهان اطراف خود بوده است. بدین جهت به کشف قوانین، اصول و نظریههای حاکم بر پدیده ها و رویدادها نایل آمد. اما باید توجه داشت که این قوانین و اصول تحت شرایط خاصی اعتبار دارد، که این شرایط زیر بنای صحت آنها را تشکیل میدهد. ثبات و استمرار وقوع پدیده ها امری منطقی است که علم بر پایه آن بنا شده است (سرمد و همکاران، 1385). علم چون گذشته، زادۀ بارقه ناگهانی بلوغ و اندیشۀ یک یا چندین دانشمند معدود نیست، بلکه کوششی آگاهانه، منظم و در عین حال نهادی و سازمانیافته است تا به حل یک مساله یا دشواری ذهنی و یا عملی نایل آید. بی تردید توسعه کمی و کیفی جوامع، همگی مرهون تصمیمسازیها و تصمیمگیریها بر پایه تحقیقات علمی است (خاکی, 1390). در تحقیقات علمی پژوهشگر به دنبال کشف واقعیتها است. در تحقیق به پدیدههایی که وجود آنها اثبات شود، واقعیت گفته میشود. تحقیق یکی از راه های پی بردن به این واقعیتها است (عزتی, 1389).
برای پیش بینی وقوع پدیده ها، پیش فرض روش علمی در جهان آن است که این پدیده ها اتفاقی، دمدمی و بی نظم نبوده و قابل پیش بینی است. زیرا در غیر اینصورت انجام پژوهش علمی غیر ممکن میبود. دستیابی به هدفهای علمی یا شناخت علمی میسر نخواهد بود، مگر زمانی که با روش شناسی درست صورت پذیرد. به عبارت دیگر، تحقیق از حیث روش است که اعتبار می یابد نه موضوع تحقیق. پژوهشگر باید توجه داشته باشد که اعتبار دستاوردهای تحقیق به سرعت تحت تاثیر روشی است که برای تحقیق خود برگزیده است. از اصطلاح روش تحقیق معانی خاص و متمایزی در متون علمی استنباط میشود. بهترین تعریف چنین است: «روش تحقیق مجموعهای از قواعد، ابزار و گامهای معتبر (قابل اطمینان) و نظامیافته برای بررسی واقعیتها، کشف مجهولات و دستیابی به راه حل مشکلات است.» (سرمد و همکاران، 1385)
روش تحقیق
اگر تحقیق به صورت نظامند، سازماندهی شده و بر اساس روش های دقیق و منطقی به جمع آوری داده ها و تجزیه و تحلیل آن ها پرداخته و در نهایت به استخراج نتایج معتبر منجر شود، به آن تحقیق علمی گفته می‏شود (دانایی فرد و همکاران، 1383). آنچه که نتایج برآمده از یک تحقیق را ارزشمند و قابل استناد مینماید، روش تحقیق ساختارمند، هدفمند و علمی میباشد (دانایی فرد و همکاران، 1383). به عبارت دیگر علم نه از طریق موضوع خاص خود، بلکه از طریق روششناسی توحید مییابد (هومن, 1389). از این رو، پایه هر علمی روش شناخت آن است و اعتبار و ارزش قوانین هر علمی به روش شناختی مبتنی است که در آن علم به کار میرود. دستیابی به اهداف تحقیق میسر نخواهد بود مگر زمانی که جستجوی شناخت با روششناسی درست صورت پذیرد (عزتی, 1389). روش تحقیق، مجموعهای از قواعد، ابزار و راه های معتبر و نظامیافته برای بررسی واقعیتها، کشف مجهولات و دستیابی به راهحل مشکلات است (عزتی, 1389).
هر تحقیقی مطابق با ماهیت و ساختار مسئله مورد بررسی نیازمند روش تحقیق متناسب با آن میباشد (دانایی فرد و همکاران، 1383). بر این مبنا، ابتدا لازم است تفاوت بین تحقیق، روش تحقیق، نوع تحقیق و ابزار تحقیق بررسی گردد. در واقع تحقیق یک فعالیت است که فرآیندی پویا دارد. روش تحقیق، شیوهای است که این فرآیند یا جزئی از آن را از این طریق طی میکنیم. ابزار تحقیق وسایلی هستند که در پیمودن این راه از آنها استفاده میکنیم. نوع تحقیق نیز به ویژگیهای تحقیق از نظر هدف و ابعاد موضوع و نحوۀ بررسی اطلاق میشود (عزتی, 1389). با توجه به این مطالب، به منظور تبیین روش تحقیق این پژوهش، به عنوان شیوهای برای پیمودن فرآیند تحقیق، در ادامه ابتدا انواع تحقیق سپس انواع روش های تحقیق و در نهایت ابزار گردآوری داده ها بررسی میگردند.
انواع تحقیق
تحقیقات را بر اساس معیارها و مبناهای مختلفی تقسیمبندی میکنند. این معیارها و مبناها شرایطی را فراهم میکنند که بتوان بر اساس آنها تحقیقات

90

دیدگاهتان را بنویسید