عمومی

به روز رسانی وصیت های لقمان به پسرش!

پسـرم!
اگه توانستـی استخـدام شی، در اداره با دو کس رفیـق شـو:
آنچنـان که دانـی آبدارچـی، و یکی از بچـهای حراست..

********

فـرزندم!
اینقدر SMS بازی نکن،
با اینکار فقط درآمد مخابرات رو زیاد می کنی.

********

هـان ای پسـر!
اگه دکتر یا مهندس شدی، موقع معرفی خود، از این پیشوندها قبل از اسم خود استفاده نکن، چون اون نشونه کمبود شخصیت توست.

پسـرم!
اخبار رو از منابع جور واجور بگیر.. جمع بندی اش با خودت.
مخاطب دائمی یه رسانه بودن، آدم رو به حماقت میکشونه.

********

پسـرم!
می دونم الان داری حسرت دیدار منو می خوری.
یالله بلند شو دست مادرت رو ببوس بعد بیا بقیه وصیت رو بخوان.

********

هـان ای پسـر!
خواستی در مملکت خودمون درس بخونی بخوان..
خواستی فرنگ بروی برو…
اما اگه ماندی از فرنگ بد نگو ، اگه رفتی از مملکتت بد نگو !

********

پسـرم!
در تاکسـی با تلفـن همـراه بلنـدبلنـد صحبـت نکـن.

********

پسـرم!
گروهـی هستنـد که اگـر احترامشـان کنـی تـو رو نـادان می داننـد
و اگـر بی محلیشـان کنـی از گـزندشان بی امانـی.. پس در احتـرام ، انـدازه نگهـدار.

********

پسـرم!
اگه هواپیمای خطوط ایران رو سوار شدی،
آیت الکرسی بخوان،
سه بار موقع بلند شدن، و سه بار موقع نشستن.

********

پسـرم!
سخت تریـن کـار عالـم فهماندن یه احمـقه.
خـون خـودت رو کثیـف نکـن.نمی تونی…خدا از احمقا دست کشید پس توئم….

********

پسـرم!
با کسـی که شکمش رو بیشتـر از کتـاب هاش دوست داره ، دوستـی مکـن.

********

هـان ای پسـر!
در پیـاده رو که راه می ری، از کنـار بـرو.
ملت می خواهنـد از کنـارت رد شن.

********

پسـرم!
در خیـابان که راه می ری، کیـفت رو سمت جـوی آب بگیـر،
زیـرا کیـف قـاپ زیـاد شده.

********

پسـرم!
وقتـی در تاکسی کنـار یه خانـم می نشینـی،
جمـع و جـور بنشیـن تا اون بیچـاره احسـاس ناراحتـی نکنـد.

********

پسـرم!
موقـع رانندگـی خـودت رو جـای کسـی بگـذار
که داره از خـط عابـر پیـاده رد می شـود، پس حـق تقـدم رو رعایت کن.

********

پسـرم!
اگـر کسانـی از سـر نادانـی به تـو خنـدیدند ،
تو بـرای شفایشـان گریـه کـن.

********

پسـرم!
هیـچ گـاه دنبـال به کرسـی نشـاندن حـرفت مبـاش
و همـه جـا سـر هـر صحبتـی رو بازمکـن.
بگـذار تـو رو نـادان بداننـد.

********

پسـرم!
اساتیـد رو محترم بشمار!
اگه تونستی دستشون رو ببوس، اگه نه ، خود دانی..

********

پسـرم!
اینو هم به این موضوع دقت لازم رو به عمل بیارین ، به هر کسی بی خودی لقب “استاد” توجه مکن..
مشک اون هستش که خود ببوید، نه اینکه عطار بگه.

********

پسـرم!
راه تورو می خواند.. اما تو باور مکن…!